Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - Rowerowa Masa Krytyczna - brak konieczności odpowiedzi

RT – 10/2007

                                                                            Toruń 16 marzec 2007
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń

 
Zawiadomienie

o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

Zawiadamiam o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

1. Pełna nazwa i adres organizacji: Stowarzyszenie Rowerowy Toruń ........... www.rowerowytorun.com.pl

2. Imię, nazwisko, data urodzenia i adres osoby odpowiedzialnej za przebieg

zgromadzenia:

Paweł Wiśniewski ..........

3. Cel zgromadzenia
  • Propagowanie roweru jako całorocznego środka komunikacji miejskiej.
  • Zwrócenie uwagi na potrzeby rowerzystów jako pełnoprawnych użytkowników dróg.
  • Propagowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu.
  • Zwrócenie uwagi na brak dobrej infrastruktury rowerowej w mieście, to jest prawidłowo oznaczonych dróg rowerowych oraz bezpiecznych stojaków dla rowerów.
  • Zwrócenie uwagi na fakt, iż po Starym Mieście - poza kilkoma wyjątkami -można poruszać się na rowerze.
  • Propagowanie hasła: Starówka dla rowerów, nie dla samochodów – jako odpowiedź na sugestie mieszkańców Starówki ograniczania ruchu samochodowego na terenie Starego Miasta wyartykułowane na spotkaniu z Prezydentem Miasta Michałem Zaleskim.
  • Zwrócenie uwagi na brak promocji roweru ze strony miasta jako środka transportu rozwiązującego wiele problemów komunikacyjnych jak korki drogowe, zanieczyszczenie powietrza oraz hałas.

4. Program i język zgromadzenia

14:00 zbiórka, 14:05 rozdawanie ulotek, powitanie uczestników i przemówienie, zgromadzenie odbędzie się w języku polskim.

5. Miejsce oraz projektowana trasa przejścia:

Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. W. Sikorskiego, Chełmińska, Rynek Staromiejski

6. Termin zgromadzenia (data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania)

24 marzec 2007; godzina: 14; czas trwania: około godziny

7. Przewidywana liczba uczestników: 120

8. Środki zapewniające pokojowy przebieg zgromadzenia:

osoby wyznaczone na miejscu zgromadzenia - 10 osób

9. Środki o których dostarczenie organizator zwraca się do organów gminy:

zabezpieczenie trasy przejazdu

 
Załączniki:
  1. Wycinek z Prawa o Ruchu Drogowym oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
  2. Artykuł z Gazety Wyborczej na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie artykułu 65 Prawa o Ruchu Drogowym
  3. Pismo do Urzędu Miasta Szczecina legalizujące podobne zgromadzenie wystosowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin

Zostałem poproszony o podpisanie takiego zdania:

Zostałem poinformowany w Wydziale Spraw Administracyjnych, że w przypadku korzystania uczestników zgromadzenia z rowerów, którymi będą się przemieszczać osoby wskazaną wyżej trasą wymagane jest zgłoszenie tego faktu w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu.

Przyjąłem do wiadomości

załącznik 1

Prawo o Ruchu Drogowym (wyciąg)

 
Oddział 5

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 

Słowo "zgromadzenia" przestało obowiązywać dnia 2 lutego 2006 r. w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. Nr 17 poz. 141)

 
 
 

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05 (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)

 
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Ewa Łętowska - przewodniczący,
Jerzy Ciemniewski,
Marian Grzybowski,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,
protokolant: Grażyna Szałygo,
 

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 stycznia 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 65 w związku z art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia zorganizowanie zgromadzenia od uzyskania zezwolenia na jego przeprowadzenie, z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

art. 65a ust. 3 pkt 9 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 
orzeka:

Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) w części obejmującej wyraz "zgromadzenia" jest niezgodny z art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.

 


Artykuł z Gazety Wyborczej z dnia 19. 2. 2006

 na temat wyroku Trybunału konstytucyjnego

w sprawie organizowania zgromadzeń

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że uzależnianie organizowania zgromadzeń na drogach publicznych od uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie jest niezgodne z konstytucją.

Zgodnie z wyrokiem, uregulowania zawarte w prawie o ruchu drogowym będą nadal dotyczyć organizacji zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, wyłączono z nich jednak organizację zgromadzeń. W sytuacji organizowania zgromadzeń, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, będą zaś miały zastosowanie przepisy prawa o zgromadzeniach.

Oznacza to m.in, że organizatorzy zgromadzeń na drogach publicznych nie będą musieli, na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze, opracowywać projektu zmian organizacji ruchu.

Sędzia sprawozdawca Mirosław Wyrzykowski podkreślił, że po orzeczeniu TK nie ma luki prawnej. "Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zgromadzeń mają zastosowanie do sytuacji odbycia pokojowego zgromadzenia organizowanego w oparciu o ustawę o zgromadzeniach" - wskazał.

- Wyróżnia się dwa systemy zabezpieczania prawidłowego korzystania z wolności konstytucyjnych - koncesyjny i wolnościowy. W Polsce był system wolnościowy, zgodny ze standardem demokratycznego państwa prawa. W pewnym momencie pojawił się, jako element dodatkowy w ustawie o drogach, system koncesyjny, który nakładał na tę wolność konieczność uzyskania zezwolenia. Orzeczenie wyeliminowało zgromadzenia z tego reżimu i 

powróciło do zasady systemu zgłoszeń - wyjaśniała w rozmowie z dziennikarzami przewodnicząca składu orzekającego sędzia Ewa Łętowska.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Łętowska powiedziała, m.in. że nawet ewentualność kontrdemonstracji - "przy użyciu przemocy lub przyłączenia się skłonnych do agresji ekstremistów nie będących członkami zrzeszenia organizującego demonstrację" - nie może prowadzić do pozbawienia prawa do organizowania zgromadzeń.

- Na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony grupom organizującym demonstrację i biorącym w nim udział. Bowiem tylko w ten sposób można realnie gwarantować wolność zgromadzeń - podkreśliła.

Wskazała również, że konstytucyjna gwarancja wolności zgromadzeń zawiera zakaz odbierania jej przez władzę publiczną "z powodu różnic światopoglądowych lub gdy głoszone treści są niezgodne z system wartości reprezentowanym przez piastunów władzy publicznej".

- Przekonania moralne piastunów władzy publicznej nie są synonimem moralności publicznej jako przesłanki ograniczenia wolności zgromadzeń - wskazała.

Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy prawa o ruchu drogowym przewidywały, że zezwolenie na zgromadzenie jest udzielane po spełnieniu przez organizatora kilkunastu warunków o charakterze administracyjnym. RPO podnosił, że jest to koncesjonowanie konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Trybunał podzielił tę argumentację.

 
 
 
Za: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3119044.html

                                      Szczecin, dn.7. 02. 2007

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Pl. Armii Krajowej 1

Zawiadomienie

o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 

Zawiadamiam o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

1. Pełna nazwa i adres organizacji: .................

2. Imię, nazwisko, data urodzenia i adres osoby odpowiedzialnej za przebieg

zgromadzenia:
......
3. Cel zgromadzenia

Propagowanie roweru jako całorocznego środka komunikacji miejskiej

4. Program i język zgromadzenia

17:45 zbiórka, 18:00 rozdawanie ulotek, powitanie uczestników i przemówienie

5. Miejsce oraz projektowana trasa przejścia (jeżeli przewiduje się zmianę

miejsca w czasie trwania zgromadzenia) .................................................................

Grunwaldzki-Jedności Nardodowej-Pl. Żołnieża Polskiego-Pl. Solidarności-Pl.

Hołdu Pruskiego-Matejki-Malczewskiego-Dubois-Emilii Plater-Staszica-Rondo

Giedrojcia-Piotra Skargi-Wawrzyniaka-Bohaterów Warszawy-Krzywoustego-Pl.

Zwycięstwa-Św. Wojciecha-Pl. Lotników- Jedności Naodowej-Pl. Grunwaldzki

6. Termin zgromadzenia (data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania)

23 luty 2007, 18:00, ok. 1,5 godziny

7. Przewidywana liczba uczestników: 50

8. Środki zapewniające pokojowy przebieg zgromadzenia:

osoby wyznaczone na miejscu zgromadzenia

9. Środki o których dostarczenie organizator zwraca się do organów gminy

zabezpieczenie trasy przejazdu


wyedytowano: 2007-11-22 19:17
aktywne od dnia: 2007-03-18 00:25
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook