Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 07 sierpnia 2022
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
» O nas » Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z dnia 27 sierpnia 2016 roku

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rowerowy Toruń i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. W celu wykonania zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 7

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

1. działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom;

2. popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji;

3. działania służące poprawie bezpieczeństwa drogowego w tym szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego;

4. propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu;

5. rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i instytucjami na rzecz realizacji celów statutowych;

6. edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i zrównoważonego transportu;

7. organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, turystycznym i kulturalnym;

8. promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia;

9. promocja proekologicznej świadomości społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju;

10. monitoring działań i funkcjonowania organów administracji publicznej w tym także w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury;

11. działania na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego i regionalnego;

12. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;

13. pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych;

14. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

15. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;

16. upowszechnianie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej;

17. aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami;

18. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym;

19. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8

Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane przez następujące środki:

1. koordynowanie i prowadzenie projektów, programów i kampanii promocyjnych;

2. organizowanie wydarzeń, zgromadzeń, pikników i wycieczek rowerowych;

3. organizowanie konsultacji, wykładów, kursów, szkoleń, konferencji, prezentacji, seminariów, sympozjów i zebrań;

4. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi w kraju i za granicą;

5. współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi w kraju i za granicą;

6. poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze sportowym, informacyjnym, turystycznym i kulturalnym;

7. prowadzenie badań oraz prac koncepcyjnych i projektowych, a także przygotowywanie raportów, prognoz, ankiet, badań;

8. wszelkie inne działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

§ 9

Działalność wskazana w paragrafie § 7 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa. Działalność wskazana w § 8 prowadzona jest w sferze działań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako nieodpłatna działalność statutowa.

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

§ 11

W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;

2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;

3. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;

4.wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;

5. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

2. aktywny udział w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia oraz w pracach Walnego Zebrania Członków;

3. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;

4. wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (tj. opłacanie składek członkowskich w terminach i wysokości ustalanych przez Walne Zebranie Członków lub dokonywanie innych świadczeń w zakresie i formie zaakceptowanej przez Zarząd).

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 19

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa;

2. skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu;

3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną;

5. śmierci członka.

§ 21

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą: z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym: członkowie wspierający.

§ 24

Pozostałymi władzami stowarzyszenia są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Kadencja władz wskazanych w § 24 trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku, gdy w trakcie kadencji władz wskazanych w § 24 liczba członków tych władz zmniejszy się poniżej minimum, o którym mowa w § 34 ust. 2, zwołuje się Walne Zebranie Wyborcze na którym w głosowaniu jawnym uzupełnia się skład władz.

§ 26

1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością połowy głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej.

2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 27

Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia wskazanych w § 24.

§ 28

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków, na co najmniej 7 dni przed, drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

§ 29

Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 30

Uchwały Walnego Zebrania Członków, zastrzeżeniem § 29 oraz § 48, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2. podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3. wybór prezesa, wiceprezesa, skarbnika, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4. wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz reprezentowania stowarzyszenia w sporach z członkiem zarządu;

5. ustalanie wysokości składek członkowskich;

6. nadawanie i odbieranie godności członka honorowego;

7. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy;

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 34

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności;

3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych;

4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

5. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

7. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;

8. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

9. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 36

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;

5. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;

6. ustalanie na wniosek Zarządu czy istnieje konflikt interesów danego członka z działalnością stowarzyszenia;

7. branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 39

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub skarbnika, oraz dowolnego innego członka Zarządu. Prezes lub skarbnik oraz dowolny członek Zarządu, mogą udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

§ 40

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

 

Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 41

Majątek i fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze:

1. składek członkowskich;

2. wpływów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;

3. dotacji, darowizn, subwencji, wpłat sponsorów i innych źródeł.

§ 42

1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym.

3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

§ 43

W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Skarbnik lub jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 44

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 45

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 46

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.

§ 47

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

 


 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Konto
BGŻ BNP PARIBAS: 71 2030 0045 1110 0000 0281 9490

NIP
9562231407

Regon
340487237

KRS
0000299242

 


 

 

 

 wyedytowano: 2017-03-21 23:34
aktywne od dnia: 2006-12-26 15:01
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2021 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2022-02-23 22:09

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook