Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 18/10
Toruń, 8 października 2010


Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka chcielibyśmy przedstawić naszą opinię dotyczącą braku zapisów dotyczących parkingów rowerowych przy terenach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną oraz usługi.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami S1-MW1, S1-MW2, S1-MW3 - S1-MW32, S1-MW33 - S1-MW38, S1-MW39 - S1-MW41, S1-MW/U1 i S1-MW/U2 (plus usługi), ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
„Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 0,8 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy istniejącej (przebudowa, wymiana), 1 miejsce na 1 mieszkanie dla nowej zabudowy, 1 ogólnodostępne miejsce na 50m2 powierzchni użytkowej usług (w tym dla dostaw)”.

Postulujemy o dodanie do tych zapisów zalecenia dotyczącego usytuowania miejsc parkingowych dla rowerzystów w postaci stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od S1-U1 do S1-U7 ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi. Określa się „nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej na parkingach budowanych na powierzchni terenu, w tym drzew - w ilości nie mniejszej, niż 1 drzewo na 5 miejsc postojowych”. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: „minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: w terenach S1-U1, S1-U2, S1-U4, S1-U5 i S1-U7 - 1 ogólnodostępne miejsce na 50m2 powierzchni użytkowej usług w budynkach (w tym odpowiednie miejsca postojowe dla dostaw), w terenie S1-U6: 1 miejsce na 4 osoby zamieszkałe oraz 20 miejsc ogólnodostępnych na 100 miejsc użytkowych w obiekcie sakralnym (dopuszcza się część miejsc w pasie ul. Podgórnej), dla obiektów oświaty w terenie S1-U3 – 12 miejsc na 100 zatrudnionych + 10 miejsc, dla obiektu sportowego i widowiskowego w terenie S1-U7 - 12 miejsc na 100 miejsc użytkowych i 1 miejsce dla autobusu na 200 miejsc użytkowych”.

Postulujemy aby do zapisów dotyczących tego terenu dopisać zalecenie o usytuowaniu miejsc parkingowych dla rowerzystów w postaci stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych. Zapisy dotyczące miejsc postojowych dla samochodów są bardzo precyzyjne i określają nawet ilość nasadzeń zielonych, dlatego uważamy za wskazane uzupełnić zapisy o dotyczące infrastruktury rowerowej na tym terenie zwłaszcza, że usytuowane są na nim obiekty oświatowe i sportowe.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem S1-U/UC1 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. „Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, 12 miejsc na 100 zatrudnionych”.

Prosimy o uzupełnienie zapisów o zalecenie tworzenia miejsc parkingowych dla rowerzystów w postaci stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych. Przy obiektach handlowych bardzo istotne jest, aby osoba, która przyjechała rowerem miała możliwość pozostawienia go w miejscu do tego przeznaczonym.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od S1-KD(D)1 do S1-KD(D)17 ustala się przeznaczenie podstawowe - komunikacja - droga publiczna dojazdowa. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:(…) b) w terenie S1-KD(D)9: postuluje się wprowadzenie obiektów małej architektury i nawierzchnię drogi z bruku kamiennego, dopuszcza się pieszo-jezdnię;

Prosimy o nie postulowanie wprowadzania w XXI wieku nawierzchni z bruku kamiennego. Tego typu nawierzchnia jest nieprzyjazna dla wszystkich użytkowników oraz uciążliwa dla mieszkańców ze względu na hałas jaki powodują poruszające się po niej pojazdy.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem S1-KD1 ustala się przeznaczenie
podstawowe – teren rezerwowany pod komunikację, w tym parkingi.

Prosimy o dopisanie zalecenia o usytuowaniu na tym terenie również udogodnień dla rowerzystów w postaci bezpiecznych stojaków typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych. Warto na terenie przeznaczonym pod parking wydzielić miejsce, gdzie można komfortowo zaparkować rower.

Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/a

ODPOWIEDŹ

Toruń 26.11.2010 r.
MPU – S1 – 19/inf/10

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Podgórną, Legionów i Grudziądzka wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 1.09.2010r. - 24.09.2010r.

W nawiązaniu do Państwa uwag (e-mail z dnia 8.10.2010r.) zgłoszonych do ww. projektu planu informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył w dniu 27 października 2010r. zgłoszone uwagi i decyzją nr 1380/X/10/SŻ postanowił o ich nieuwzględnieniu.

Uzasadnienie:

Uwaga dotycząca dodania do zapisów projektu planu dla terenów mieszkaniowych, usługowych i dróg zalecenia dotyczącego usytuowania miejsc parkingowych dla rowerzystów w postaci stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych - jest bezprzedmiotowa. Lokalizacja stojaków rowerowych, przechowalni i wiat rowerowych jest możliwa - zgodnie z przeznaczeniem podstawowym określonym dla terenów mieszkaniowych, usługowych i dróg.

Uwaga dotycząca usunięcia z zapisów projektu planu możliwości zastosowania nawierzchni z bruku kamiennego dla drogi S1-KD(D)9 - ul. Piaskowa nie została uwzględniona, ponieważ zapis ten umieszczono z uwagi na zasadność odtworzenia charakteru ulicy - pasującego do przyległych budynków o wartości historyczno - kulturowej. Projekt planu w terenie S1-KD(D)9 postuluje wprowadzenie obiektów małej architektury i nawierzchnię drogi z bruku kamiennego (może to być bruk obrabiany, tworzący równą powierzchnię) oraz dopuszcza urządzenie terenu w formie pieszo-jezdni.


Z poważaniem
Z up. Prezydenta Miasta Torunia
Mgr inż. arch. Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


a/a KI/MP


wyedytowano: 2010-12-19 22:27
aktywne od dnia: 2010-12-19 22:26
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
pietruch, 2010-12-20 00:39:37
"(może to być bruk obrabiany, tworzący równą powierzchnię)"

Faktycznie istnieją takie. Ale jak jest w praktyce każdy widzi. Po starówce ciężko się jeździ rowerem, chodzi z wózkiem dziecięcym, a nawet chodzi w butach z cienką podeszwą czy na szpilkach  :(
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook