Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp dla terenu pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 16/10
Toruń, 1 października 2010

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do  ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową w Toruniu chcielibyśmy przedstawić naszą opinię dotyczącą zawartych w planie zapisów.

Prosimy o dodanie w §4 i §5 w punktach dotyczących minimalnych wskaźników miejsc postojowych zapisów zalecających stawianie stojaków rowerowych typu odwrócone U oraz przechowalni i wiat rowerowych. Przy punktach usługowych typu: administracyjnego, handlowego, gastronomicznego, kulturalnego, turystycznego i medycznego wskazane jest już na etapie planu zagwarantowanie miejsc parkingowych dla osób poruszających się po mieście rowerem. Brak urządzeń tego typu nie zachęca do wyboru tego środka transportu.

W §6 również prosimy o dopisanie punktu zalecającego ustawienie stojaków rowerowych typu odwrócone U lub przechowalni i wiat rowerowych w części dotyczącej minimalnych wskaźników miejsc postojowych. Niemożność bezpiecznego pozostawienia roweru przy budynku mieszkalnym powoduje, że wiele osób rezygnuje z możliwości poruszania się rowerem po mieście.
Prosimy o zmianę zapisu w §8 pkt 1b ograniczającego rodzaj nawierzchni ciągów pieszych wyłącznie do nawierzchni przepuszczalnych. Równa asfaltowa nawierzchnia poprawia komfort spacerowania (zwłaszcza z wózkiem), biegania czy umożliwia jeżdżenie na rolkach.

Prosimy ponadto o zmianę zapisu w §12: „Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.07-Kx1, ustala się: 1) przeznaczenie: a) podstawowe: tereny komunikacji – publiczny ciąg pieszy” na „ a) podstawowe: tereny komunikacji – publiczny ciąg pieszo – rowerowy o minimalnej szerokości 3m”. Prosimy również o zmianę zapisu w pkt 6b ograniczającego rodzaj nawierzchni wyłącznie do nawierzchni przepuszczalnych.

Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują:
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/a

ODPOWIEDŹ

MPU – 33.07/39/37/10
Toruń, 30.11.2010 r.

p. Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

dotyczy: uwagi zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową w Toruniu.

Uprzejmie informuję, że wniesione przez Panią uwagi do w/w projektu planu miejscowego, wyłożonego w dniach od 20 sierpnia 2010r. do 17 września 2010r. do publicznego wglądu, została rozpatrzona zgodnie z art. 17 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 20.10.2010r.

Uwaga nr 1: dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 33.07-U1, 33.07-U2, 33.07-MW1.

Wnosi Pani o dodanie w §4 i §5 i §6 w punktach dotyczących minimalnych wskaźników miejsc postojowych zapisów zalecających stawianie stojaków typu odwrócone U oraz przechowalni i wiat rowerowych. Przy punktach usługowych typu: administracyjnego, handlowego, gastronomicznego, kulturalnego, turystycznego i medycznego oraz budynkach mieszkalnych wskazane jest już na etapie planu zagwarantowanie miejsc parkingowych dla wyboru tego środka transportu.

Uwaga nie została uwzględniona
Uzasadnienie:

Pod pojęciem (§3 ust. 1 pkt 1 i pkt2) przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ustaleniach planu należy rozumieć:

przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które w realizacji ustaleń planu winno stać się dominującą formą wykorzystywania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, np. urządzenia techniczne takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, miejsca postojowe, place pod śmietniki itp., o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;

przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje przeznaczeń (niekolidujacych przeznaczeniem podstawowym obowiązującym nadanym terenie), które poszerzają i wzbogacają podstawowe funkcje terenu.

Z powyższego wynika, że lokalizacja stojaków rowerowych, przechowali i wiat rowerowych, jako elementu warunkującego prawidłowe korzystanie z terenu jest możliwa do realizacji. Fizyczna realizacja tych elementów wynikać powinna z rzeczywistych potrzeb, możliwości w tym ekonomicznych oraz woli inwestora.
W ustawowym, obowiązkowym zakresie rozstrzygnięć planu określone być muszą parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Proponowane sformułowanie: typu stojaków rowerowych, zalecenia lokalizacji przechowalni i wiat rowerowych – wykraczają poza przedmiotowe regulacje, nadmiernie ingerując w sposób zagospodarowania działki lub terenu.

Uwaga nr 2: dotyczy terenów oznaczonych symbolami 33.07-ZP1
Wnosi Pani o zmianę zapisu ograniczającego rodzaj ciągów pieszych wyłącznie do nawierzchni przepuszczalnych. Równa asfaltowa nawierzchnia poprawia komfort spacerowania (zwłaszcza z wózkiem), biegania czy umożliwia jeżdżenie na rolkach.

Uwaga jest bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem uwag i rezygnacją z proponowanej zmiany przeznaczenia terenu na zieleń urządzona - park osiedlowy na rzecz utrzymania ogrodów działkowych.

Uwaga nr 3: dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 33.07-Kxl
Wnosi Pani o zmianę przeznaczenia podstawowego z : „tereny komunikacji publiczny ciąg pieszy" na „tereny komunikacji - publiczny ciąg pieszo - rowerowy o minimalnej szerokości 3m", oraz o zmianę zapisu w pkt 6b ograniczającego rodzaj nawierzchni wyłącznie do nawierzchni przepuszczalnych.

Uwaga jest bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem uwag i rezygnacją z proponowanej zmiany przeznaczenia terenu na zieleń urządzona - park osiedlowy na rzecz utrzymania ogrodów działkowych.

W związku z uwzględnieniem części uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, wymaga on wprowadzenia zmian i ponowienia części procedury formalno prawnej. Skorygowany projekt planu będzie podlegał ponownemu opiniowaniu i uzgadnianiu, a następnie zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.


Z poważaniem
Z up. Prezydenta Miasta Torunia
Mgr inż. arch. Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


a/a E P-K/BO


wyedytowano: 2010-12-19 22:36
aktywne od dnia: 2010-12-19 22:35
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
pawel, 2010-12-19 22:39:12
Miejska Pracownia Urbanistyczna w coraz bardziej zabawny sposób uzasadnia swoje "racje". tym razem najciekawszy jest wątek o możliwościach finansowych inwestora w kontekście budowy parkingów rowerowych. jeśli inwestora nie stać na budowę parkingów rowerowych nie powinno go stać na budowę czegokolwiek. no ale skąd to MPU może wiedzieć.

dla tych, którym nie chciało się czytać całości odpowiedzi wklejam opisywany przeze mnie fragment:

"Z powyższego wynika, że lokalizacja stojaków rowerowych, przechowali i wiat rowerowych, jako elementu warunkującego prawidłowe korzystanie z terenu jest możliwa do realizacji. Fizyczna realizacja tych elementów wynikać powinna z rzeczywistych potrzeb, możliwości w tym ekonomicznych oraz woli inwestora."

w sumie to nie jest śmieszne bo ktoś to musiał wymyśleć...
pietruch, 2010-12-20 00:31:51
Nie będzie parku  :(
No tak lepiej zostawić ogródki działkowe które służą wąskiej grupie mieszkańców, zamiast stworzyć ogólnodostępny park.
  :bad   :bad

Moim zdaniem plan stworzenia parku był niezły (poza tymi nieszczęsnymi ścieżkami żwirowymi).
Wokół tereny mocno zabudowane, a wiele ogólnodostępnej zieleni niedługo zabierze średnicówka.
pietruch, 2010-12-20 00:36:13
"Proponowane sformułowanie: typu stojaków rowerowych, zalecenia lokalizacji przechowalni i wiat rowerowych – wykraczają poza przedmiotowe regulacje, nadmiernie ingerując w sposób zagospodarowania działki lub terenu."

Bzdura. MPZP mogą być bardzo precyzyjne. Np. mogą określać dokładnie dozwolony kolor budynku, każdy inny detal.
W nowych planach jest też np. zakaz stawiania reklam. Firmy zajmujące się reklamą pewnie nie są szczęśliwe i tez mogą to uznać za zbytnią ingerencje planu w ich interesy  :P Jednak jakoś taki zapis przechodzi (i dobrze).
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook