Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

8.12.2016, Toruń

SRT 13/2016

Pan

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stowarzyszenie Rowerowy Toruń składa następujące uwagi z prośbą o ich uwzględnienie.

 

1. Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.

a) Proszę przeredagować fragment „Na system rowerowy składają się wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe, pasy rowerowe „pod prąd” uspokojonych ulic jednokierunkowych (kontrapasy), ulice uspokojonego ruchu i strefy zamieszkania, kładki i tunele pieszo-rowerowe.” Zapis jest nieprecyzyjny oraz stosuje nieprawidłową terminologię. Proponuję zmienić zapis na:

Na spójny system tras rowerowych składają się drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o uspokojonym ruchu, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o małym natężaniu ruchu, kładki i tunele pieszo-rowerowe.

2. Uwagi do Zał. 1 Uwarunkowania

a) Proszę z zmianę nazwy dla rys.43 – Drogi rowerowe na: Infrastruktura rowerowa. Proszę także o poprawienie legendy mapy zgodnie z obowiązującą terminologią na: Infrastruktura rowerowa, Trasy rowerowe istniejące, Trasy rowerowe w trakcie realizacji.

Dodatkowo proszę o poprawne zaznaczenie przebiegu istniejącej infrastruktury rowerowej. Przykładowo trasa w ciągu ulic: Warszawska. Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Sikorskiego nie ma ciągłości tak jak to zaznaczono na rysunku. Brakuje także innych odcinków tras rowerowych oraz przejazdów rowerowych. Do zaktualizowania mapy warto posłużyć się mapą inwentaryzacyjną sporządzoną na potrzeby pierwszego etapu konsultacji "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023”.

Proszę także o zaktualizowanie zaznaczonych stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego. Na stronie operatora TRM jest 30 stacji, na rysunku zaznaczonych jest 31 punktów, a w innej części dokumentu napisane jest, że stacji jest 28.

3. Uwagi Część A i B wprowadzenie i uwarunkowania

a) Proszę zmienić nazwę akapitu z Drogi rowerowe na : Infrastruktura rowerowa oraz zaktualizować dane: „Infrastruktura rowerowa w Toruniu nie tworzy zwartej sieci i występuje w większości na prawobrzeżu miasta. Obejmuje ona - na koniec 2015 r. - drogi rowerowe (80 km), ciągi pieszo-rowerowe (15 km), pasy rowerowe w drogach (2,2 km) i wydzielony kontrapas o długości około 250 m oraz 1000 stojaków rowerowych ustawionych przez Miejski Zarząd Dróg. Ponadto w mieście znajduje się kilka parkingów rowerowych, w tym w obrębie Starego Miasta - na Rynku Nowomiejskim oraz przy dworcach kolejowych - Toruń Główny i Toruń Miasto. Od kwietnia 2014 r. torunianie i turyści mogą korzystać z roweru miejskiego. Rower można wypożyczyć i oddać na dowolnej stacji. Do dyspozycji jest 330 rowerów na 28 stacjach samoobsługowych."

Obecnie w Toruniu są prawie 104 kilometry tras dla rowerów, w tym 85 kilometrów dróg dla rowerów, 16 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych oraz 3 kilometry pasów dla rowerów – za: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/rowerem-po-toruniu-2

Proszę także o zaktualizowanie danych na temat ilości stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego.

b) Proszę poprawić zapis: „Najważniejszy czynne drogowe obiekty mostowe w Toruniu to most im. Gen. Zawackiej w ciągu trasy Wschodniej o przekroju 2×2, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi (…)” na: z chodnikiem i drogą rowerową. Obecny zapis jest błędny.

c) Proszę zaktualizować tabelę B V 1-6 - Zdarzenia drogowe w Toruniu w latach 2005 – 2014 o rok 2015 i w przypadku przyjęcia studium w roku 2017 o dane za rok 2016.

d) Proszę o podanie w przypisach źródła cytowanego fragmentu tekstu: „Warunki do ruchu rowerowego w Toruniu są sprzyjające. Miasto ma dość zwartą zabudowę, nie występują większe różnice wysokości, a odległość z poszczególnych osiedli do centrum wynosi średnio od 2 do 7 km. Powstające drogi rowerowe z roku na rok są lepszej jakości. Łączone są poszczególne fragmenty wybudowanych dotychczas dróg rowerowych. Duża część odcinków dróg rowerowych, które powstały kilka, kilkanaście lat temu wymaga remontu lub przebudowy. Na osiedlach często spotykane jest uspokojenie ruchu w postaci skrzyżowań równorzędnych, wyniesionych tarcz skrzyżowań, czy stref „30”.

Moim zdaniem zapis jest skopiowany z dokumentu ”Społeczny audyt polityki rowerowej dla Torunia” opracowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń w październiku 2015 roku: „Warunki do ruchu rowerowego w Toruniu są sprzyjające. Miasto ma dość zwartą zabudowę, nie występują większe różnice wysokości, a odległość z poszczególnych osiedli do centrum wynosi średnio od 2 do 7 km. Powstająca infrastruktura rowerowa z roku na rok jest lepszej jakości. Powoli łączone są poszczególne fragmenty dróg rowerowych, tak aby w końcu zaczęły tworzyć spójną sieć. Duża część odcinków dróg rowerowych, które powstały kilka, kilkanaście lat temu wymaga remontu lub przebudowy. (...) Na osiedlach często spotykane jest uspokojenie ruchu w postaci skrzyżowań równorzędnych, wyniesionych tarcz skrzyżowań, czy stref tempo 30.”

W tym samym punkcie nr 4 Transport rowerowy proszę o zaktualizowanie danych na temat długości tras rowerowych oraz ilości stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego.

e) Z tabeli B VII 2-1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dla Torunia proszę o wykreślenie nieaktualnego zapisu” zagospodarowanie nieczynnej linii kolejowej Toruń-Unisław jako trasy rowerowo-konnej.

Trasa rowerowa Toruń-Unisław została oddana do użytku we wrześniu 2013 roku.

f) Na stronie 341 proszę o zmianę zapisu: „Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu transportowym” zgodnie z prawidłową terminologią na: Rozwój sieci tras rowerowych o znaczeniu transportowym.

g) Na stronie 370 proszę o zmianę zapisu: „Rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej ( w tym szkół przedszkoli, obiektów kultury i sportu), sieć komunikacji publicznej, rozmieszczenie dróg rowerowych umożliwiają obsługę nowej zabudowy mieszkaniowej.” zgodnie z prawidłową terminologią na: Rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej ( w tym szkół przedszkoli, obiektów kultury i sportu), sieć komunikacji publicznej, rozmieszczenie tras rowerowych umożliwiających obsługę nowej zabudowy mieszkaniowej.

4. Uwagi do Zał. 2 Kierunki

Proszę o poprawienie legendy mapy Rys. 6.3.7 - Miejski system transportu rowerowego zgodnie z obowiązującą terminologią na: Podstawowy szkielet miejskich tras rowerowych, Trasy główne, Trasy zbiorcze.

Dodatkowo proszę o poprawne zaktualizowanie tras rowerowych. Na mapie brakuje m.in. tras w obrębie Starego Miasta (ul. Warszawska, Plac Św. Katarzyny, ul. Szumana, ul. Wały Gen. Sikorskiego, ul. Bulwar Filadelfijski) oraz ulic: Mickiewicza i Bydgoska. Są to ważne odcinki systemu tras rowerowych i nieuwzględnienie ich na mapie jest błędem. W celu aktualizacji mapy proszę o skorzystanie z mapy inwentaryzacyjnej sporządzonej na potrzeby pierwszego etapu konsultacji "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023”.

5. Uwagi Część C kierunki

a) Na stronie 24 proszę o zmianę zapisu: „promocję ruchu rowerowego poprzez realizację spójnej sieci ścieżek rowerowych zapewniającej - oprócz funkcji rekreacyjnej - alternatywną w stosunku do ruchu samochodowego i pieszego formę dojazdów do pracy, szkół i usług;” zgodnie z prawidłową terminologią na: promocję ruchu rowerowego poprzez realizację spójnej sieci tras rowerowych zapewniających (…).

b) Na stronie 31 proszę o zmianę zapisu: „promocji działań proekologicznych polegających zwłaszcza na zagospodarowaniu rekreacyjno-wypoczynkowym, tworzeniu ogólnodostępnych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych,” zgodnie z prawidłową terminologią na: (…), tras rowerowych.

c) Na stronach 49, 64, 76, 236 proszę o stosowanie poprawnej terminologii odnośnie tras rowerowych.

d) Godne pochwały jest, że do dokumentu wprowadzony został normatyw parkingowy dla rowerów jednak prosiłabym o doprecyzowanie czy wskaźnik parkingowy dotyczy miejsca parkingowego czy liczby stojaków. Nie wynika to z tabeli. Proszę także o ustalenie normatywów dla akademików, usług z zakresu handlu detalicznego, hoteli, uczelni wyższych, parkingów oraz zakładów produkcyjnych i usługowych. Są to ważne obiekty i warto je wyszczególnić w tabeli. Proszę także o zwiększenie parametrów parkingowych dla wszystkich obiektów i terenów zawartych w tabeli. Transport rowerowy jest w naszym mieście coraz popularniejszą formą przemieszczania i w związku z tym pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla rowerów. Warto więc przyjąć wyższe normatywy parkingowe.

e) Rozdział 6.3.7. Transport rowerowy wymaga przeredagowania i właściwego stosowania terminologii opisującej system tras rowerowych. Obecne zapisy są nieprecyzyjne. Prosimy po raz kolejny o stosowanie prawidłowych zapisów dotyczących tras rowerowych. Drogi rowerowe to tylko jeden z elementów infrastruktury rowerowej. Dodatkowo proszę o zaktualizowanie w tym rozdziale danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów infrastruktury rowerowej.

Chciałabym też zasugerować, że informacje na temat Toruńskiego Roweru Miejskiego są bardzo ograniczone. Dobrze byłoby zawrzeć w dokumencie więcej informacji na ten temat zwłaszcza, że w dokumencie jest zapis: „Istotne znaczenie dla rozwoju transportu rowerowego w mieście ma również system publicznych wypożyczalni rowerów”.

Uwaga ogólna do wszystkich udostępnionych dokumentów.

Proszę przed przyjęciem Studium o korektę dokumentów pod kątem gramatycznym i stylistycznym, gdyż udostępnione dokumenty zawierają tego typu błędy.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 wyedytowano: 2016-12-18 20:49
aktywne od dnia: 2016-12-18 20:41
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook