Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest piątek 07 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji “Tramwajowy Toruń - Centrum”

SRT 07/2016

29.09.2016 r

Pan Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

W związku z planowaną przebudową dróg w ramach zadania “Tramwajowy Toruń - Centrum” Stowarzyszenie Rowerowy Toruń pragnie przedstawić następujące uwagi i propozycje.

1. Z uwagi na to, że inwestycja obejmujedrogi o dużym znaczeniu dla ruchu rowerowego, infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów należy zaprojektować ze szczególną starannością, stosując wysokie standardy techniczne. Wszędzie gdzie to możliwe dwukierunkowe drogi rowerowe powinny mieć szerokość min. 2,5m. Ruch pieszy i rowerowy należy w miarę możliwości odseparować.

2. Z uwagi na to, że projekt jest obszerny i zawiera odcinki kilku różnych dróg, Stowarzyszenie nie jest w stanie opowiedzieć się jednoznacznie za jednym wariantem projektu. Proszę o przeanalizowanie dalszych uwag gdzie zastosowanie różnych wariantów dla poszczególnych odcinków dróg i skrzyżowań.

3. Proszę zastosować możliwie najwęższe pasy ruchu w celu uspokojenia ruchu, skrócenia dystansu i czasu potrzebnego do przekroczenia jezdni przez pieszych i rowerzystów, zmniejszenia zajętości terenu przez jezdnie, zmniejszenia ilości likwidowanej zieleni, czy zmniejszenie kosztów konstrukcji jezdni. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem pasy ruchu na drodze klasy G mogą mieć szerokość 3,25m dla pasa skrajnego i 3m dla pozostałych pasów.

4. Most im. Józefa Piłsudskiego jest (i będzie, z uwagi na położenie w centrum) najważniejszą przeprawąprzez Wisłę dla komunikacyjnego ruchu rowerowego, dlatego projektowane dojazdy do tego mostu powinny spełniać najwyższe wymagania. Z zadowoleniem przyjmujemy zaprezentowane we wszystkich wariantach doprowadzenie infrastruktury rowerowej do mostu po jego obu stronach, jednakże z uwagi na wspomnianą wcześniej konieczność zastosowania wysokich standardów proponujemy zastosowanie wydzielonej drogi rowerowej również po stronie zachodniej.

5. Budowa drugiej jezdni ul. Chopina jak w wariancie 1 nie jest Nie ma to uzasadnienia ruchowego i niepotrzebnie zmniejsza ilość terenów zielonych i zwiększa liczbę drzew do wycięcia.

Z uwagi na natężenia ruchu pieszego i rowerowego, jakie tu występują oraz możliwości jakie daje likwidacja przystanku tramwajowego w tym miejscu, proponuję rozważyć rozdzielenie chodnika i drogi rowerowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na przecięciu z Al. 500-lecia Torunia proponuję poprowadzenie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych grzbietem progu zwalniającego.

W miarę możliwości proszę przysunąć przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych przez ul. Chopina bliżej tarczy skrzyżowania z Al. Jana Pawła II. Zaprojektowane odsunięcie niepotrzebnie zwiększa odległości do pokonania.

6. Przejazd dla rowerów przez Al. Jana Pawła II przy platformie przesiadkowej powinien być odpowiednio rozdzielony od przejścia dla pieszych. Brakuje również odpowiedniej ilości miejsca do akumulacji rowerzystów przed przejazdem. Zaproponowany przebieg dróg rowerowych i chodników po stronie wsch. jest kolizyjny i konfliktogenny.

7. Dla Pl. Artylerii Polskiej rekomendujemy wybór wariantu 3. Dodatkowe przejście dla pieszych znacznie skróci drogę na przystanki dla idących od tej strony, natomiast ruch rowerowy na trasie Mickiewicza -> Wały Gen. Sikorskiego zostanie znacznie usprawniony. Obecnie prawidłowe pokonanie tej trasy wymaga aż trzykrotnego zatrzymywania się na światłach. Dodanie tego przejazdu wraz z wyznaczeniem pasów rowerowych w ul. Wały Gen. Sikorskiego to krok w dobrą stronę.

Dla usprawniania ruchu rowerowego w kierunku zach.  proponuje wyznaczenie drogi rowerowej po płn. stronie ul. Mickiewicza do ul. Tujakowskiego. Wyeliminuje to konieczność, aż dwukrotnego zatrzymania się na światłach na tej relacji. Do istniejącej drogi rowerowej po drugiej stronie Mickiewicza będzie można dostać się bezpiecznie i bez większej zwłoki na rondzie Zbigniewa Herberta. Ten odcinek drogi rowerowej nie powstał wraz z przebudową ul. Mickiewicza gdyż był tu zatłoczony przystanek autobusowy. Ponieważ przystanek już nie istnieje, a ruch pieszych jest tu mniejszy, wyznaczenie drogi rowerowej z chodnika nie powinno rodzić konfliktów między pieszymi i rowerzystami.

Proszę o usytuowanie przejazdu i przejścia po płn. stronie pod większym kątem (podobnie do istniejących) w celu skrócenia drogi potrzebnej do pokonania na trasie Wały Gen. Sikorskiego – Mickiewicza.

W miarę możliwości należy przybliżyć obie jezdnie do siebie celem skrócenia dystansu i czasu potrzebnego do pokonania drogi, a co za tym idzie zwiększenia szansy przejścia na druga stronę na jednej zmianie świateł. Krótsze przejście wymaga krótszego czasu zielonego co będzie również korzystne dla kierowców poruszających się Alejami.

8. Dla ul. Wały Gen. Sikorskiego Stowarzyszenie opowiada się za wariantem 1 lub 2 z uwagi na brak pasa rowerowego w kierunku zachodnim w wariancie 3.

Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia" ww. ulica znajduje się w strefie A gdzie „należy wprowadzać daleko idące ograniczenia w ruchu kołowym. (…) Dominujący i uprzywilejowany w tej strefie powinien być ruch pieszy i rowerowy oraz transport zbiorowy. W strefie A stosować należy bezwzględne priorytety dla transportu zbiorowego w ruchu ulicznym (w tej strefie projektuje się pasy tramwajowoautobusowe).”

Zgodnie z powyższym zastosowanie dwóch pasów ruchu w jednym kierunku, jak w wariancie 3 nie znajduje uzasadnienia.

Północną jezdnię przy Placu Teatralnym należy poszerzyć do 4,5-5m aby wyznaczyć tam pas rowerowy.  Rozpoczęcie pasa rowerowego daleko za skrzyżowaniem może rodzić konflikty pomiędzy rowerzystami i kierowcami.

Jeśli nie ma możliwości aby autobusy skręcające w lewo w Al. Solidarności korzystały z pasa autobusowo-tramwajowego to zasadne wydaje się pozostawianie dwóch pasów ruchu przed Placem Teatralnym na jezdni południowej dla wyznaczenia lewoskrętu dla autobusów i rowerzystów. W innym przypadku można zastosować lewoskręt rowerowy jak w wariancie 1. Przy czym to rozwiązanie może być mylące dla rowerzystów jadących na wprost i dla nich zasadne byłoby utworzenie również pasa rowerowego do jazdy na wprost.

Proszę o rozszerzenie zakresu inwestycji (projektu organizacji ruchu) na wschód od Placu Teatralnego. Obecnie pas rowerowy w ciągu ul. Wały gen. Sikorskiego dla jadących w kierunku wsch. zaczyna się dopiero za skrzyżowaniem z ul. Prostą, a jest wystarczająco dużo miejsca aby zaczynał się już od Placu Teatralnego. W tej chwili rowerzysta ma do wyboru niepotrzebne blokowanie samochodów jadących za nim lub nieprawidłową jazdę po polu wyłączonym z ruchu.

Przejście dla pieszych przy CSW jest bardzo zatłoczone, dlatego projektowanie węższego przejścia niż obecnie może powodować blokowanie przez pieszych przejazdu dla rowerów.

9. Odcinek Al. Jana Pawła II pomiędzy Pl. Artylerii a Rondem Niepodległości.

Proszę o zaprojektowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Słowackiego w celu podniesienia bezpieczeństwa.

Chodnik po stronie wschodniej na pewnych odcinkach zwężony przez drzewa. Chodnik nie powinien być węższy niż 1,5m (co jest i tak bardzo niską wartością). W takich miejscach istnieje duże prawdopodobieństwo wchodzenia pieszych na drogę rowerową. Proszę przeanalizować możliwość zlokalizowania chodnika za linią drzew lub/i przesadzenia poszczególnych drzew. Niektóre drzewa są też niepokojąco blisko drogi rowerowej, a należy zapewnić tam skrajnię.

10.Przy ul. Czerwona Droga po stronie południowej znajduje się droga rowerowa, której nie uwzględniono w wariancie 3.Aby zachować spójność systemu tras rowerowychnależy połączyć istniejące odcinki dróg rowerowych, dlatego proszę o doprojektowanie tej drogi rowerowej podobnie jak w wariancie 2. Przy czym w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu opaskę pomiędzy rowerową, a jezdnią poszerzyć do 0,7-1m. W miarę możliwości chodnik należy poszerzyć do 2m. Dodatkowe miejsce można uzyskać m.in. poprzez zwężenie pasów ruchu. Na dalszym odcinku pasy mają szerokość 3,3m co i tak jest większą wartością niż projektowane pasy ruchu w Al. Jana Pawła II. Patrz też uwaga nr 3.

Uwagi szczegółowe.

Ad. 4

Pokazany w koncepcji wspólny ciąg pieszo-rowerowy po zach. stronie dojazdu do mostu im. Józefa Piłsudskiego jest rozwiązaniem mało bezpiecznym z punktu widzenia rowerzystów i pieszych; w tym miejscu występują dość duże natężenia ruchu rowerowego i pieszego. Miejsce na wydzielenie drogi dla rowerów można uzyskać poprzez zwężenie wyspy dzielącej jezdnie (w wariancie 1 i 2 wyspa jest znacząco węższa niż w wariancie 3, jeszcze węższa wyspa występuje w wariancie 1 na Pl. Artylerii Polskiej), zwężenie pasów ruchu do minimalnej wartości. Można również rozważyć przesadzenie drzew z którymi występuje kolizja (te drzewa nie są szczególnie duże, więc powinna być taka możliwość).

Zastrzeżenie zgłoszone przez projektanta na konsultacjach jakoby wyspa dzieląca jezdnie musiała być tak szeroka z uwagi na azyl dla pojazdów uprzywilejowanych skręcających w lewo z ul. Kopernika wydaje się bezzasadna. Pojazdy uprzywilejowane mogą zatrzymywać ruch, dlatego skręt w lewo bez tego azylu nie powinien stanowić problemu. Do rozważenia jest natomiast kwestia taksówek, które również mogą obecnie korzystać z tej relacji. Czy pozostawienie tej relacji jest zasadne i bezpieczne? Zgodnie z przepisami dla tej klasy drogi skrzyżowania nie mogą znajdować się tak blisko siebie jak to jest w przypadku skrzyżowań Al. Jana Pawła II z ul. Kopernika i ul. Chopina. W przypadku zachowania rzeczonego azylu również można postarać się o wydzielenie drogi dla rowerów - patrz rysunki poniżej.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi w naszym mieście Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej szerokość wspólnej drogi dla pieszych i rowerzystów powinna wynosić min. 3m (pkt. 5.4.1 Standardów), a w koncepcji minimalna szerokość to 2,5m.

 

Ad. 5

Rozdzielenie ruchu rowerowego od pieszego zapewni większe bezpieczeństwo i więcej miejsca dla obu tych grup. Drogę rowerową można przenieść pomiędzy dwa rzędy drzew (obecnie częściowo jest to peron przystanku), natomiast dla pieszych pozostanie cały pas terenu, który obecnie zajmują chodnik i droga dla rowerów.

Na przejeździe rowerowym przez Al. 500-lecia kierowcy często wymuszają pierwszeństwo na rowerzystach. Wyniesiony przejazd zapewni odpowiednie spowolnienie ruchu i  maksymalne bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

 

Ad. 6

Zaproponowany w wariancie 3 przebieg drogi rowerowej od strony Starego Miasta wymaga korekty. Z uwagi na zatłoczenie w tym miejscu już teraz piesi i rowerzyści często wchodzą sobie w drogę. Tymczasem w projekcie zakłada się przesunięcie skrzyżowania dróg rowerowych na sam środek głównej alejki prowadzącej na Stare Miasto, przez co droga rowerowa może być blokowana przez pieszych. To przejście dla pieszych, pomimo że dużo szersze niż standardowe, może być i tak zbyt wąskie dla dużych potoków ruchu. Dawniej w tym miejscu przejazd rowerowy przylegał do przejścia i często dochodziło do jego blokowania przez pieszych. Następnie przejazd został odsunięty i rozdzielony pasem zieleni oraz barierkami co poprawiło sytuację. Ruch rowerowy w tym miejscu również jest duży dlatego należy zwiększyć ilość miejsca na akumulację. Przejazd dla rowerów oraz odcinki dróg rowerowych przed nim powinny mieć szerokość 3-4m. Po przesunięciu przejazdu rowerowego w kierunku mostu, zwolnione miejsce można wykorzystać do poszerzenia przejścia dla pieszych do 10m.  Sygnalizowany przez projektanta na konsultacjach problem z azylem wydaje się przesadzony, gdyż rowerzyści bez problemu zdążą pokonać całą drogę w jednym cyklu świateł. Ponadto można rozdzielić fazy sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów i zastosować rowerowe sygnalizatory przed przejazdem co spowoduje, że rowerzyści którzy wjadą na zielonym świetle nawet w ostatniej chwili i tak bez problemu przekroczą całą drogę. To całkowicie eliminuje potrzebę zastosowania azylu dla rowerzystów pomiędzy jezdniami.

 

Z poważaniem

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 wyedytowano: 2016-10-25 22:39
aktywne od dnia: 2016-10-19 23:22
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook