Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do Starosty Bydgoskiego w sprawie drogi rowerowej Raciniewo - Dąbrowa Chełmińska + ODPOWIEDŹ

RT 9/2014                

                 Toruń,  24 października 2014 r.

Pan Wojciech Porzych

Starosta Powiatu Bydgoskiego

W nawiązaniu do prowadzonej przez Państwo inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej wzdłuż DW 551 na odcinku Raciniewo-Dąbrowa Chełmińska proszę o ustosunkowanie się do kwestii zawartych w poniższym piśmie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.

Proszę o informację kto jest autorem projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji. Proszę wyjaśnić w świetle przepisów obowiązującego prawa o ruchu drogowym zasady pierwszeństwa w obrębie skrzyżowań i zjazdów indywidualnych oraz publicznych przy których ustawiono na drodze rowerowej znaki C-13a koniec drogi dla rowerów.
Proszę o zniwelowanie uskoków na drodze rowerowej w obrębie skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych i publicznych do wartości określonej w stosownych przepisach tj. do maksimum 1 cm. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo jazdy wskazane zniwelowanie uskoków do 0 cm. Proszę o informacje czy i kiedy przeprowadzone zostaną prace zmierzające do obniżenia uskoków.

  1. Proszę o usunięcie ze skrajni drogi rowerowej wszystkich obiektów zagrażających bezpieczeństwu jej użytkowników, chodzi przede wszystkim o słupki od znaków drogowych.
  2. Proszę o informację dlaczego na fragmencie drogi rowerowej przed Raciniewem została ułożona kostka betonowa.
  3. Proszę o informację dlaczego na fragmentach trasy rowerowej zastosowano tzw. nawierzchnię naturalną.
  4. Proszę o informację kiedy odbył się lub jest planowany odbiór przez Zamawiającego przedmiotowej drogi rowerowej.
  5. Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na powyższe pytania w terminie określonym w KPA.

Z poważaniem

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Do wiadomości:

1. adresat
2. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna
4. a/a


ODPOWIEDŹ


Bydgoszcz, dnia 21.11.2014 r.

DP. 7013.l.3.2012

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

W odpowiedzi na pismo RT 9/2014 z dnia 24.10.2014 r. dotyczące zrealizowanej inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 551 na odcinku od Dąbrowy Chełmińskiej do Raciniewa informuję:

dot. pkt. 1

Autorem projektu (także projektu stałej organizacji ruchu) jest Pan Wiesław Łuszyński z biura projektowego Inżdróg z Grudziądza. Projekt ten był również opiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Chełmnie, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

Przepisy dotyczące zachowania rowerzystów poruszających się ścieżką rowerową reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Natomiast zgodnie z Załącznikami do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz.2181) znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów oraz gdzie warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny być przeprowadzane po przejściu dla pieszych.

Pozostałe kwestie dotyczące tego punktu zostały zawarte w załączonej odpowiedzi Projektanta

dot. pkt. 2

Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi wzdłuż której zlokalizowana jest przedmiotowa ścieżka rowerowa w najbliższym czasie planuje jej przebudowę poprzez ułożenie m.in. nowej warstwy ścieralnej, a tym samym zniwelowanie występujących uskoków.

dot. pkt. 3

W najbliższym czasie dokonana zostanie wizja w terenie, celem wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Załącznikiem l Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie skrajnia pozioma dla ścieżki rowerowej wynosi 0,2 m.

dot. pkt. 4

Na fragmencie drogi rowerowej przed Raciniewem w km 14+700 (na odcinku dawnego przejazdu PKP) zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej ze względu na możliwość urządzenia w przyszłości zjazdu z DW551.

dot. pkt. 5

Odpowiedź na piśmie Projektanta.

dot. pkt. 6

Odbiór robót budowlanych odbył się 28 października (ostateczny odbiór robót poprawkowych odbył się 20 listopada 2014 r.)

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału

Roman Meger

 

1. adresat

2. a/a


ODPOWIEDŹ PROJEKTANTA


Grudziądz 16.11.2014 r.

 

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1 - 3

85 - 066 Bydgoszcz

 

Dotyczy: pisma Stowarzyszenia Rowerowy Toruń

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych Inżdróg s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy w Grudziądzu w nawiązaniu do zadanych pytań przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń wyjaśnia:

Ad 1) W zakresie punktu dotyczącego organizacji ruchu informuje, ze na zaprojektowaną organizacjo ruchu przedmiotowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 551 miały wpływ następujące czynniki:

1) możliwość zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkim jego uczestnikom, nie tylko rowerzystom,

2) zastosowanie się do otrzymanych od inwestora wytycznych,

3) dokonanie wymaganych prawem uzgodnień z odpowiednimi dla danej kategorii drogi instytucjami (w tym konkretnym przypadku z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy).

Zastosowane rozwiązania projektowe, polegające na przerwaniu ciągłości ścieżki rowerowej (zastosowanie znaku nakazu C-13a) wynikają:

1) w km 9+655 (LINK>> google street view - przypis SRT) z warunków terenowych - z braku możliwości konsytuacji ścieżki rowerowej (brak miejsca na jej wytyczenie), podobnie sytuacja przedstawia się w km 15+211,5 (LINK>> google street view FOTO>> - przypis SRT);

2) w km 10+100 (LINK>> lokalizacja- przypis SRT) z otrzymanych od ZDW uzgodnień - informujących o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia rowerzystów przejeżdżających przez DW nr 551 w miejscu, gdzie nie wyznaczono przejścia dla pieszych,

3) w km 10+785,9 (LINK>> google street view - przypis SRT) z braku możliwości kontynuacji ścieżki rowerowej na dojeździe do trafostacji (wprowadzenie na tym odcinku ścieżki rowerowej wiązałoby się z jednoczesnym brakiem możliwości zapewnienia dojazdu do stacji transformatorowej, a negatywne skutki przyjęcia takiego rozwiązania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia byłyby bardzo duże,

4) w km 10+868 (LINK>> google street view - przypis SRT) z otrzymanych od ZDW uzgodnień - informujących o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia rowerzystów przejeżdżających przez ul. Przemysłową - drogę gminną w miejscu, gdzie nie wyznaczono przejścia dla pieszych - podobna sytuacja występuje w km 12+805,55 (LINK>> google street view - przypis SRT), km 13+632,86 (LINK>> google street view - przypis SRT), km 14+195,62 (LINK>> google street view - WYJAZD Z LASU - przypis SRT), km 15+439,80 (LINK>> google street view - przypis SRT), km 15+563,48 (LINK>> google street view - przypis SRT), km 15+604,87 (LINK>> google street view - przypis SRT)

W opisanych w punktach 2 i 4 przypadkach, wzięto pod uwagę możliwość wystąpienia znacznego zagrożenia dla zdrowia i życia poruszających się ścieżką rowerową rowerzystów - gdzie przecinają się kierunki ruchu pojazdów i rowerów, a gdzie nie ma możliwości wyznaczenia, łącznie z przejazdem, przejścia dla pieszych. W tych przypadkach argumenty dotyczące zdrowia i życia przeważyły nad zapewnieniem komfortu ciągłości przejazdu rowerzystom. W sytuacji, gdyby doszło do zderzenia pojazdu z niechronionym uczestnikiem ruchu, jakim są poruszający się ze stosunkowo dużą (w porównaniu z pieszymi) prędkością

rowerzyści, mogą prowadzić do tragicznych skutków. Potrącenie rowerzysty z prędkością, nieco wyższą niż 50 km/h najczęściej kończy się jego śmiercią a zderzenie rowerzysty jadącego 30 km/h z innym pojazdem albo pieszym też zazwyczaj prowadzi do poważnych obrażeń.

Można oczywiście spierać się, czy nie są to zbyt czarne prognozy i czy nie należałoby jednak zachować ciągłości  projektowanej ścieżki licząc, że nie dojdzie do skrajnie negatywnych zdarzeń, ale czy warto ryzykować zdrowie i życie tylko dlatego, aby rowerzyści mieli możliwość przejazdu przez te miejsca? Na całym odcinku projektowanej ścieżki nie jest tych miejsc na tyle dużo, aby mogło to w istotny sposób utrudniać poruszanie się rowerzystom.

Natomiast odnosząc się do pytania dotyczącego pierwszeństwa przejazdu w przypadku ustawienia znaku końca ścieżki rowerowej (oznakowanego znakiem C-13a). Sytuację tą reguluje art. 17 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. (pord)

wjeżdżanie na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów jest włączaniem się do ruchu. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pord kierujący pojazdem, włączając się do ruchu jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Ad 4) Przed Raciniewem jest wykonana nawierzchnia tłuczniowa ponieważ na tym odcinku jest działka na której jest zlokalizowana ścieżka rowerowa jest w ewidencji gruntów jako działka leśna. Zgodnie z obowiązującym prawem na terenach leśnych nawierzchnie ścieżek mogą być tylko z kruszywa.

Ad 5) Nawierzchnia naturalna została wykonana na działkach na których zlokalizowane odcinki ścieżki rowerowej są w ewidencji gruntów jako działki leśne. Zgodnie z obowiązującym prawem na terenach leśnych nawierzchnie ścieżek mogą być tylko z kruszywa.

 

Z poważaniem

Wiesław Łuszyński

 

 wyedytowano: 2014-11-30 19:30
aktywne od dnia: 2014-11-03 23:04
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
julo, 2014-12-01 13:48:33
Bym się mocno zdziwił, gdyby odpowiedź była inna.
Pietruch, 2014-12-04 22:30:25
Jak ktoś nie widział na żywo to może sobie popatrzeć na linki do streetview - jak widać są to same podrzędne drogi, a oni potraktowali je jako nadrzędne do ścieżki...
  :rolleyes:
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook