Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 28/2013

Toruń, 31 października 2013 r

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu.

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem73.19-Up1, 73.19-U2, 73.19-MW / U 3, 73.19-MW4, 73.19-MW5, 73.19-MW6, 73.19-MW7, 73.19-MW8 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:

Zapis o treści „dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla rowerów” nie jest w żaden sposób wiążący dla inwestora. Postulujemy o zmianę zapisu na „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów zgodnie z przyjętymi wskaźnikami”.

W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.


2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 73.19-KSp9 i 73.19-KSp10 (1) przeznaczenie: a) podstawowe - obsługa transportu samochodowego – parking), prosimy o wprowadzenie zapisu „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości minimum 20”.

Uzasadnienie:

Przy planowaniu miejsca na parking dla samochodów wskazanym jest wydzielenie miejsca dla parkingu rowerowego w formie zamykanych boksów lub wiat rowerowych. Rower jest coraz częściej wybieranym środkiem transportu w mieście, jednak sporym ograniczeniem jest brak możliwości bezpiecznego przechowania roweru w miejscu zamieszkania. Zamykane boksy lub wiaty stwarzałyby możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru i tym samym mogłyby zachęcić innych mieszkańców Torunia do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Brak zapisów tego typu w miejscowych planach zagospodarowania terenu skutkuje marginalizowaniem komunikacji rowerowej i przedkłada wyłącznie indywidualny transport samochodowy jako uprzywilejowany względem innych form transportu.


3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 73.19-KD(Z)-1 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - ulica klasy zbiorczej; (…),
prosimy zmianę zapisu:
„d) dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej”, na:
„d) dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej”.

Uzasadnienie:

Zapis, który brzmi „dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej” może ograniczać możliwość wprowadzenia innych rozwiązań w zakresie ułatwień dla rowerzystów. Infrastruktura rowerowa nie składa się tylko z wydzielonych dróg rowerowych co może sugerować treść planu.


Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


ODPOWIEDŹ


 

Toruń, 14 listopada 2013r.

MPU-73.19-u1/2013


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

INFORMACJA


Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa", dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu

W nawiązaniu do uwag złożonych do ww. projektu planu, zawartych w piśmie z dnia 31.10.2013r. (data wpływu 04.11.2013r.) informuję, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 6 listopada br. ww. uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia w następujący sposób:

Uwaga nr 1 - została częściowo uwzględniona


Dla terenów oznaczonych symbolami: 73.19-Upl, 73.19-U2, 73.19-MW/U3, 73.19-MW4, 73.19-MW5, 73.19-MW6, 73.19-MW7, 73.19-MW8 - wprowadzenie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie jak dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika do pisma).

Uzasadnienie:

W projekcie planu, dla terenów usługowych i mieszkalnych oznaczonych symbolami 73.19-U2, 73.19-MW/U3, 73.19-MW4, 73.19-MW5, 73.19-MW6, 73.19-MW7, 73.19-MW8, dopuszczono realizację miejsc postojowych dla rowerów. Umożliwia to, zabezpieczenie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami. W związku z powyższym, nie wprowadzono wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów.

Dla terenu usług publicznych z zakresu oświaty, nauki, szkolnictwa, kultury, administracji, sportu i rekreacji (73.19-Upl) w projekcie planu, ustalono obowiązek realizacji miejsc postojowych dla rowerów. W związku z publicznym charakterem terenu, uwagę częściowo uwzględniono, wprowadzając obowiązek zapewnienia minimum 20 miejsc postojowych dla rowerów.

Uwaga nr 2 - została częściowo uwzględniona

Dla terenów oznaczonych symbolami 73.19-KSp9 i 73.19-KSplO - wprowadzenie zapisu „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości minimum 20".

Uzasadnienie:

Istniejące     zagospodarowanie     terenów     przeznaczonych     pod     obsługę     transportu
samochodowego - parking, oznaczonych symbolami 73.19-KSp 9 i 73.19-KSp 10 (m.in. zespoły indywidualnych garaży, miejsca postojowe) oraz stan własność terenu, ograniczają możliwość lokalizacji 20 miejsc postojowych dla rowerów. Dlatego nie ustalono obowiązku zapewnienia takiej ilości ww. miejsc postojowych

Projekt planu, nie wyklucza dla tych terenów realizacji miejsc postojowych dla rowerów. Uwagę uwzględniono w części poprzez dopuszczenie realizacji zamykanych boksów i wiat służącym jako miejsca postojowe dla rowerów. Zmiana ta, została uwzględniono w ustaleniach dotyczących linii zabudowy.

Uwaga nr 3 - została uwzględniona

Dla terenu  oznaczonego  symbolem  73.19-KD(Z)-1   - zmiana zapisu  „dopuszcza  się lokalizację drogi rowerowej" na zapis „dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej".

Uzasadnienie:

Ustalenia zawarte w projekcie planu dla terenu oznaczonego symbolem 73.19-KD(Z)-1 (pas drogowy ulicy Podgórskiej), zawierają minimalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dopuszczenie ścieżki rowerowej. Możliwość realizacji infrastruktury rowerowej nie wpłynie na zagospodarowania pasa drogowego. ??? - (pogrubienie sRT).

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu
Mgr inż. Arch. Anna Stasiak


Otrzymują:
1. a/a CW
2. Adresat
 wyedytowano: 2013-11-25 22:02
aktywne od dnia: 2013-11-11 17:51
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook