Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 9/12                                                                                                       

Toruń, 06.07.2012 r.


Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu.


1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.11-U (p) 1, 59.11-U(p)/KP 2, 59.11-U(k) 3, 59.11-U(k) 4, 59.11-U(k) 5, 59.11-U(k) 6 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że inwestor nie ma obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów. Polityka wspierania transportu rowerowego przez samorząd lokalny winna opierać się na wielu płaszczyznach, w tym także na tworzeniu odpowiednich zapisów dotyczących parkingów dla rowerów we wszelkich możliwych aspektach. Warto zaznaczyć, że stworzenie miejsc parkingowych dla 10 rowerów wymaga przestrzeni jak dla 1 samochodu osobowego (montaż 5 bezpiecznych stojaków rowerowych) i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.11-KD(Z) 1  (ul. Skłodowskiej-Curie) prosimy o zrezygnowanie z zapisu „ścieżka rowerowa” w punkcie 6 (parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowanie terenu (minimalne)) i zastąpienie go zapisem „obustronna infrastruktura rowerowa”.

Uzasadnienie:
Ze względu na rolę, jaką w układzie transportowym pełni ulica Skłodowskiej-Curie, koniecznym jest zapewnienie możliwości podróżowania rowerem po obu stronach tej ulicy celem zapewnienia dostępności wszystkich źródeł i celów podróży co jest podstawową zasadą tworzenia infrastruktury rowerowej. Zapis ścieżka rowerowa jest wyjątkowo nieprecyzyjny. Ponadto autor/autorzy projektu mpzp nie zapoznali się z aktualnie realizowanym projektem przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku ul. Równinna-węzeł Chrzanowskiego pod kątem infrastruktury rowerowej.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 59.11-KD(L) 3a (ul. Bukowa) prosimy dopisać: konieczność realizacji infrastruktury rowerowej

Uzasadnienie:
Ze względu na funkcję jaka pełni ulica Bukowa – połączenie osiedla mieszkaniowego z ul. Skłodowską-Curie – i potencjalna duża możliwość wzrostu ruchu rowerowego na tej ulicy po zakończeniu przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie celowym wydaje się narzucenie konieczności budowy infrastruktury rowerowej (w nieokreślonej formie, może to być droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub pasy rowerowe w jezdni). Brak takiego zapisu jest niezgodny z zapisami „Programu rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia”.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 59.11-KD(L) 3a (ul. Bukowa)  zrezygnować z możliwości projektowania drogi w przekroju 2x2.

Uzasadnienie:
Ze względu na przewidzianą klasę drogi (L) oraz sąsiadujący układ komunikacyjny (wielopasowa ul. Szosa Lubicka i ul. Olsztyńska, planowana Trasa Średnicowa) nie jest wskazana budowa kolejnej drogi o dużej przepustowości. Dopuszczenie możliwości układu 2x2 z jednoczesnym pominięciem zapisów o konieczności budowy infrastruktury rowerowej dowodzi, że autor/autorzy planu przy jego sporządzaniu nie kierowali się zasadami zrównoważonego transportu, a premiowali głównie indywidualny transport samochodu co ze względu na pogłębiający się problem kongestii i brak miejsc parkingowych jest działaniem krótkowzrocznym.

Prosimy również o nie ściąganie ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przed obowiązującym terminem składania uwag. Uwagi do powyższego planu mogą być składane do dnia 6.07.2012 tymczasem dokumenty w dniu dzisiejszym – 06.07.2012 - są już na stronie niedostępne.

Liczymy na uwzględnienie powyższych uwag. Przy sporządzaniu projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prosimy o zwrócenie większej uwagi na zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Pomimo wielokrotnych uwag ze strony Stowarzyszania Rowerowy Toruń odnośnie zamieszczanych projektów mpzp, w dalszym ciągu zapisy dotyczące transportu rowerowego są marginalizowanie co będzie miało w przyszłości zasadniczy wpływ na warunki jazdy rowerem po Toruniu.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Załącznik:
Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 

Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

 

 


ODPOWIEDŹ


20 lipca 2012 r.

MPU-59.11I-UI-1/2012


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M.Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, projektowaną trasą średnicową, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowanym przedłużeniem ul. Olimpijskiej w Toruniu (uchwała nr 130/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007r.)

W nawiązaniu do uwag złożonych do w/w projektu planu, zawartych w piśnie z dnia 6 lipca 2012r. informuję, że zgodnie z zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w dniu 18 lipca br. uwagi te zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia w sposób następujący:

Uwaga nr 1 - dotycząca wprowadzenie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie jak dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika) - na terenach przeznaczonych pod usługi podstawowe - 59.11-U(p) 1, usługi podstawowe i parkingi - 59.11-U(p)/KP 2 i : usługi komercyjne - 59.11-U(k) 3 - 6 - nie została uwzględniona.

Uzasadnienie - Większość terenów wskazanych w uwadze nie stanowi własności gminnej. Ustalenie w/w wskaźników stanowiłoby znaczącą ingerencję w prawo własności. Ponadto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" (dokumencie wiążącym przy sporządzaniu planów miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych.
W projekcie planu dla terenów przeznaczonych pod usługi, zostanie wprowadzony następujący zapis „postuluje się zabezpieczenie miejsc do parkowani dla rowerów"

Uwaga nr 2 - dotycząca rezygnacji z zapisu „ścieżka rowerowa" (pkt 6 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - minimalne) i zastąpienie go zapisem „obustronna infrastruktura rowerowa" dla pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej - Curie - 59.11- KD(Z) 1 - została uznana za bezzasadną.

Uzasadnienie - Ustalenia zawarte w pkt 6, zawierają minimalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej - Curie, w tym ścieżkę rowerową. Zatem w ramach zagospodarowania terenu drogi zbiorczej - 59.11- KD(Z) 1, konieczne jest zapewnienie jednej ścieżki rowerowej, a możliwa jest realizacja obustronnych ciągów komunikacji rowerowej. W ramach prowadzonej przebudowy w/w ulicy przewidziano wydzieloną ścieżkę rowerową wzdłuż północnej jezdni i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż południowej jezdni.

Uwaga nr 3 - dotycząca uzupełnienia zapisu w pasie drogowym ul. Bukowej - 59.11-KD(L) 3a. o konieczność realizacji infrastruktury rowerowej - została uwzględniona.
W zakresie minimalnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu 59.11-KD(L) 3a, wprowadzono zapis - ciąg pieszo - rowerowy.

Uwaga nr 4 - dotycząca rezygnacji z możliwości projektowania drogi w przekroju 2x2 - ul. Bukowej -59.11-KD(L) 3a. - nie została uwzględniona.

Uzasadnienie: Intencją zapisu dopuszczenia realizacji drogi w przekroju 2x2, była możliwość budowy ul. Bukowej w przekroju 2x2 przy skrzyżowaniach, jak to ma miejsce w przypadku przebudowy ul. M. Skłodowskiej - Curie. Analogiczny zapis dla odcinka ul. Bukowej, który nie jest objęty przedmiotowym projektem planu (pomiędzy Struga Toruńska a ul. Niesiołowskiego) jest ustalony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p (uchwała nr 130/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007r.).
Jednocześnie informuję, że, w związku z wprowadzoną zmianą w/w zapisów, przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie do 1 sierpnia do 30 sierpnia br.inż arch. Anna Stasiak
Z poważaniemwyedytowano: 2012-08-02 23:07
aktywne od dnia: 2012-08-01 22:59
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
Kornel, 2012-08-02 10:52:08
Witam
Bardzo cieszy mnie waleczność stowarzyszenia! W przypadku ulic Skłodowskiej i Bukowa w szczególności - jestem ich codziennym rowerowym użytkownikiem [dojazdy do pracy].
Życzę skuteczności i wytrwałości w reformowaniu naszych włodarzy!
sonienko, 2012-08-03 01:18:28
Ręce z gaciami opadają, młot pneumatyczny nie pomoże na tych "inż-ów".
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook