Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie budowy drogi rowerowej Toruń - Unisław + przekazanie pisma + ODPOWIEDŹ Urzędu Marszałkowskiego

RT 17/2013                                                                                        

Toruń, 17 lipca 2013 r.

 

Pan Henryk Dygasiewicz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu

 

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej dla projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Unisław” przedstawiam uwagi do projektu stałej organizacji ruchu. Proszę
o rozpatrzenie uwag oraz o zaktualizowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzupełnienie go o niezbędne elementy oraz wprowadzenie stosownych zmian w terenie.

Wprowadzenie postulowanych zmian zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów korzystających z trasy oraz czytelność zastosowanych rozwiązań, a także przyczyni się do zmniejszenia ilości znaków pionowych. Przyjęte rozwiązania projektowe spowodowały, że w ramach inwestycji nie powstała droga rowerowa Toruń-Unisław tylko kilka fragmentów tras rowerowych, które nie są ze sobą powiązane, co powinno mieć znaczenie przy ocenie projektu realizowanego za publiczne pieniądze przy wsparciu środków unijnych.

  1. Wskazane jest zastosowanie innego rozwiązania dla skrzyżowań drogi rowerowej z drogami publicznymi niż te, które zostały zastosowane w projekcie i wprowadzone w terenie. Przyjęte oznakowanie, które polega na wprowadzeniu w kilku miejscach w obrębie skrzyżowania przejścia dla pieszych (!) dyskryminuje rowerzystów poprzez wymuszanie prowadzenie roweru przez pasy. Rower w prawie o ruchu drogowym traktowany jest jako pojazd w związku z czym trudno stwierdzić dlaczego infrastruktura dedykowana dla rowerzystów na pewnych fragmentach wymusza „przeprowadzanie” pojazdu. Zastosowanie takiego rozwiązania wpływa bezpośrednio na nieodpowiednie zachowania użytkowników trasy rowerowej: zdecydowana większość z nich nie będzie prowadzić roweru po pasach tylko po nich przejeżdżać co będzie utrwalało błędne zachowania komunikacyjne. Zaproponowane dla kierowców oznakowanie informujące o pieszych jest również wysoce mylące gdyż Ci nie będą się spodziewać rowerzystów mimo, że przecinają trasę drogi rowerowej.W związku z powyższym należy zastosować przy skrzyżowaniach drogi rowerowej z drogą publiczną oznakowania pionowego i poziomego dla drogi rowerowej w formie: znaki D-6a i P-11 przejazd rowerowy. W przypadku ograniczonej widoczności w obrębie skrzyżowania proponuje się zastosować dla drogi rowerowej znak A-7 ustąp pierwszeństwa oraz znaku P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów na drodze rowerowej bądź znak A-20 stop oraz znak P-12 linia bezwzględnego zatrzymania. Dodatkowo należy umieścić znaki a-24 „uwaga rowerzyści” przed skrzyżowaniem w ciągu drogi publicznej (a nie znak A-16 „uwaga piesi”).
  2. Proponuje się ujednolicenie oznakowania pionowego w zakresie montowania znaków a-24 i stosowania ich w odległości 150 m przed drogą rowerową (a nie 300 m).
  3. Z uwagi na brak oświetlenia trasy wnioskuję o wymalowanie linii krawędziowej na całej długości trasy. Proponuje się zastosowanie zmodyfikowanej linii krawędziowej P-7c „linia krawędziowa - przerywana wąska” o szerokości 6-10cm (zamiast 12cm)  i ewentualnie ze zwiększonym odstępem między liniami. Natomiast w miejscach szczególnie niebezpiecznych proponujemy zastosowanie zmodyfikowanej linii P-7d „linia krawędziowa - ciągła wąska” o szer. 6-10cm.
  4. W szczególnie niebezpiecznym miejscu pomiędzy 2+525 km a 2+697 km (ostry łuk na zjeździe) warto rozważyć zastosowanie tzw. aktywnych kocich oczek. Ponadto należy zastosować pojedynczą tablicę U-3b "tablica prowadząca pojedyncza w lewo" do oznaczenia tego łuku. Należy zaznaczyć, że przebieg drogi rowerowej w tym miejscu nie jest zgodny z rysunkiem będącym składnikiem projektu wykonawczego i budowlanego, a wykonana geometria drogi, jej profil podłużny oraz drzewo w skrajni stwarzają realne niebezpieczeństwo dla użytkowników trasy. Jest to o tyle interesujące, że w przypadku drogi rowerowej Toruń-Osiek Inwestor wykluczył możliwość korekt przebiegu trasy zwiększających jej funkcjonalność z powodów formalnych, których jak się okazuje nie było przy wprowadzaniu zmian w geometrii drogi rowerowej Toruń-Unisław. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Dodatkowo należy usunąć wszelką roślinność zasłaniającą widoczność na skrzyżowaniach budowanej drogi rowerowej i innych ogólnodostępnych dróg.

Proszę o odpowiedź w trybie określonym w KPA czy i w jakim zakresie powyższe uwagi zostaną wprowadzone.

 

 

Z poważaniem

Paweł Wiśniewski


 

Do wiadomości:
1. Pan Mirosław Graczyk, Starosta Powiatu Toruńskiego
2. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 


ODPOWIEDŹ - Przekazanie pisma


 

Toruń, dnia 25.07.2013

PZD-11.032.2.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Infrastruktury Drogowej

Plac Teatralny 2 87-100 Toruń

 

Dotyczy: projekt nr RPKP.01.01.00-04-007/12

 

W związku z otrzymanymi uwagami do zatwierdzanego przez Państwa Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla budowanej drogi-rowerowej Toruń-Unisław przesyłamy w załączeniu pismo ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń o numerze RT 17/23 zawierające uwagi do zapisów wskazanego dokumentu. Prosimy o udzielenie na nie odpowiedzi.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

inż. Henryk Dygasiewicz

 

Załączniki:

1. Pismo RT 1/2013

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


Odpowiedź Departamentu Infrastruktury Drogowej Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowskiego


 

BD-II.800.2.39.2013

Toruń, 6 sierpnia 2013

Pan
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Odpowiadając na pismo z dnia 17.07.2013 r. (przesłane za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu) dotyczące zmian i uzupełnień w oznakowaniu realizowanej przez Starostę Toruńskiego drogi rowerowe Toruń - Unisław uprzejmie informuję j.n.

Ad. 1. Pismem z dnia 12 maja 2011 r. znak: TD-II.8022.1.26.2011 Marszałek Województwa zatwierdził projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich nr 546, 551, 553, 597 w rejonie skrzyżowań z drogą rowerową Toruń - Łubianka - Unisław. Oznakowanie tych skrzyżowań, usytuowanych poza obszarem zabudowanym, z zastosowaniem znaków C-13a, D-6, A-16, P-10 jest zgodne z zasadami oznakowania dróg rowerowych zawartymi w pkt. 5.2.6.4 załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181), w którym stosownie do zacytowanego zapisu „Poza skrzyżowaniami przejazdy dla rowerzystów wyznacza się wyjątkowo na obszarze zabudowanym". Powyższe oznacza, iż poza obszarem zabudowanym nie ma możliwości oznakowania przejazdów rowerowych dla samodzielnie przebiegającej drogi rowerowej zbudowanej po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi o nawierzchni twardej. Dla omawianego oznakowania drogi rowerowej z zastosowaniem znaków C-13a nie bez znaczenia były również bardzo złe warunki widoczności na skrzyżowaniach dróg położonych na terenie leśnym. Mając na uwadze powyższe brak jest podstaw do zastosowania znaków D-6a i P-l 1 dla oznakowania skrzyżowań przedmiotowej drogi rowerowej z drogą publiczną o nawierzchni twardej.

Ad. 2. W cytowanym zatwierdzeniu z dnia 12 maja 2011 r. znak: TD-II.8022.1.26.2011 ustalono umieszczenie znaków A-16 w odległości do 150 m od przejść dla pieszych. Prace przy oznakowaniu drogi rowerowej nie zostały zakończone i zgłoszone do ostatecznego odbioru. Uwaga zostanie uwzględniona podczas końcowego odbioru.

Ad. 3. Przepisy szczegółowe wymienione w punkcie 1 nie wymagają wprowadzania linii krawędziowej dla oznakowania wydzielonych z pasa drogowego dróg rowerowych. Z uwagi na duży koszt tego zadania, decyzja o jego wprowadzeniu należy do inwestora czyli Starosty Toruńskiego.

Ad. 4. Dodatkowe oznakowanie miejsc niebezpiecznych od km 2+525 do km 2+697 nie jest objęte zakresem zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa. Ewentualne wprowadzenie tego oznakowania należy do kompetencji Starosty Toruńskiego.

Otrzymują:
1. Adresat.
2.   A/aBD-II.

Do wiadomości:
1.   Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

 wyedytowano: 2013-08-09 23:35
aktywne od dnia: 2013-07-29 23:34
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
julo, 2013-07-20 16:18:52
Wszystko, jak najbardziej OK, tylko...czy to ktoś przeczyta? W powiecie nawet między sobą nie mogą się dogadać: wójt Zająkała mówi o schodkach przy "tunelu" i objeździe drogą przebiegającą w pobliżu, a powiat wyznacza objazd (patrz wątek na forum) hen przez las.
julo, 2013-07-20 16:28:24
ps, czyli "przypomniałem sobie": a co z fizycznymi przeszkodami dla innych pojazdów. Teraz już nie tylko skutery i motocykle oraz osobówki. Są dowody (zdjęcia) na jazdę pojazdów rolniczych po ddr.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook