Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 26 lutego 2017
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
» O nas » Statut

Statut


Statut Stowarzyszenia Rowerowy Toruń


Rozdział I - Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rowerowy Toruń i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada
osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II - Cele działania

§ 9

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

1. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji.
2. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe.
3. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Promowanie turystyki rowerowej.
5. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.
6. Prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu tras rowerowych.
7. Działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom.
8. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.
9. Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.
10. Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury.
11. Monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom.
12. Działania na rzecz ograniczania i spowalniania ruchu samochodowego w mieście celem tworzenia odpowiednich warunków dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.
13. Propagowanie założeń zrównoważonego transportu: rower, komunikacja miejska, kolej, komunikacja rzeczna.
14. Promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia m.in.: sortowanie odpadów, recykling, popularyzowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona cennych zasobów środowiska naturalnego, faworyzowanie transportu kolejowego kosztem samochodowego oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę środowiska naturalnego.
15. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
16. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego.
17. Promocja zdrowego stylu życia.
18. Upowszechnianie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej.
19. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
20. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
21. Pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych.
22. Pomoc osobom poszkodowanym wypadkach komunikacyjnych.
23. Publikowanie na stronie internetowej www.rowerowytorun.com.pl aktualnych informacji na temat ww. zadań.


§ 10

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z przedstawicielami władz pozarządowych, rządowych i samorządowych.


Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

§ 12

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17

Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 18

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 19

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 21

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
5. Śmierci członka.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.


Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością połowy głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością połowy głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie i odbieranie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

* z własnej inicjatywy,
* na żądanie Komisji Rewizyjnej,
* na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z czterech osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

* nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
* nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
* nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.
4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 33

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, oraz dowolnego innego członka Zarządu.

§ 34

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.


Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 35

W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

§ 36

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie.
2. Wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów i inne źródła.

§ 37

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.


Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła większością bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Konto
BGŻ BNP PARIBAS: 71 2030 0045 1110 0000 0281 9490

NIP
9562231407

Regon
340487237

KRS
0000299242

 

 

 

 


 

 

 

 
statut stowarzyszenia zwykłego


Celem Stowarzyszenia ROWEROWY TORUŃ jest:

 1. działanie na rzecz powstawania ścieżek rowerowych w Toruniu i utrzymania w odpowiednim stanie już istniejących,
 2. popularyzowanie roweru jako wygodnego i szybkiego sposobu poruszania się po mieście,
 3. podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.
 4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 5. współdziałanie z samorządem terytorialnym,
 6. popularyzacja roweru jako ekologicznego i zdrowego środka komunikacji alternatywą dla wzrastającej liczby samochodów,
 7. monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służącym rowerzystom,
 8. publikowanie na stronie internetowej www.rowerowytorun.com.pl aktualnych informacji na temat ww. zadań.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 2. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
 4. wspieranie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu ulicznym,
 5. inne działania realizujące cele statutowe.

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń działa od 7 grudnia 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia jako stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.


wyedytowano: 2016-03-07 10:05
aktywne od dnia: 2006-12-26 15:01
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2016 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2017-01-10 20:14

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook