Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo dotyczące konsultacji społecznych pn. “Most Piłsudskiego na nowo - II etap” + ODPOWIEDŹ

RT 8/2018 Toruń,

10 lipca 2018 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy konsultacji społecznych pn. “Most Piłsudskiego na nowo - II etap”

 

Proszę o informację na jakim etapie są prace projektowe związane z rozbudową i remontem mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudową układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu i kiedy planowane jest ich zakończenie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na uwagi zawarte w piśmie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z dnia 12 listopada 2017 roku (srt 5/2017)>>. Uwagi wniesione zostały w ramach konsultacji społecznych, które miały miejsce w dniach 16 października – 12 listopada 2017 r. Z ich przebiegu opublikowana została jedynie wstępna wersja raportu na stronie konsultacje.torun.pl. W raporcie nie ma jednak żadnej informacji czy wniesione uwagi zostały uwzględnione.

Niestety również nie udało nam się uzyskać żadnych konkretnych informacji co do kształtu planowanej rozbudowy i przyjętych rozwiązań podczas dyżurów, które odbyły się na pl. Rapackiego w dniach 28 i 29 czerwca br.

Ze względu na szczególne znaczenie mostu im. J. Piłsudskiego i placu Armii Krajowej dla mieszkańców oraz niezwykle istotną rolę dla komunikacji w mieście przyjęte rozwiązania muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup użytkowników oraz zapewniać optymalne i komfortowe warunki do ruchu. Niestety część przedstawionych rozwiązań projektowych nie tylko nie usprawnia, a wręcz pogarsza warunki do ruchu zwłaszcza pieszego i rowerowego.

Mam zatem nadzieję, że uwagi Stowarzyszenia Rowerowy Toruń zostały uwzględnione, a most im. J. Piłsudskiego i pl. Armii Krajowej po przebudowie staną się nie tylko kolejną wizytówką naszego miasta, ale również będą zapewniać właściwy komfort i bezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

 


ODPOWIEDŹ


Toruń, 25 lipca 2018 r.

WKSiI.0056.2.16.2016.JC-R

 

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

            Raz jeszcze dziękuję Pani za zaangażowanie z miejskie procesy partycypacyjne. Wszelkie uwagi, opinie oraz propozycje, które wpływają od mieszkańców Torunia są dla nas szczególnie ważne, a aktywny udział lokalnej społeczności w życiu publicznym prowadzi do poznania perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego oraz wspólnego namysłu nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami. Te z kolei pozwalają realizować zróżnicowane potrzeby mieszkańców naszego miasta oraz wspomagają proces poszukiwania rozwiązań, które pomagają władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego.

Odnosząc się do treści zawartych w Pani piśmie>> z 10 lipca 2018 r., w sprawie konsultacji społecznych pn. Most Piłsudskiego na nowo - II etap, informuje, że obecnie trwają prace projektowe związane z rozbudową i remontem mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowa układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla Mostu Piłsudskiego to 31 grudnia 2018 r. Natomiast prace projektowe związane z rozbudową układu drogowego ul. Kujawskiej i Placu Armii Krajowej powinny zakończyć się 4 czerwca 2019 r. Realizacja projektu Mostu rozpocznie się 2019 r. Remont jezdni mostu zaplanowano w terminie kwiecień - październik 2019, natomiast pozostałe prace na 2020 r.

            Zgodnie z Pani prośbą przekazuje również odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z 12 listopada 2017 r. (odpowiedzi na poszczególne uwagi udzielono według kolejności zawartej w piśmie):

W ramach prac projektowych analizowano szereg różnych rozwiązań skrzyżowania na Placu Armii Krajowej, w tym m.in. przebudowę istniejącego układu. Na głównej relacji północ- południe istniejący układ skrzyżowania zapewnia płynność ruchu, a o jego przepustowości decyduje przepustowość mostu. Jednakże układ skrzyżowania jest nieczytelny i utrudnia lub uniemożliwia włączenie się do ruchu pojazdom z ul. Nieszawskiej w godzinach szczytu.

Zaproponowano więc rozbudowę skrzyżowania w postaci ronda, które umożliwi włączenie się do ruchu z każdej relacji..

Likwidacja przejścia dla pieszych i budowa kładki to rozwiązania, które mają na celu usuniecie obecnie istniejącego niebezpiecznego oraz kolizyjnego miejsca. W aktualnym stanie przejście dla pieszych jest zlokalizowane za zatoką po stronie zachodniej. Przez to autobus, który zatrzymuje się na zatoce zasłania widoczność pieszym przed wejściem na jezdnię oraz kierowcom - przesłania pieszych zamierzających skorzystać z przejścia. Stąd likwidacja istniejącego bardzo niebezpiecznego i niezgodnego z przepisami rozwiązania jest konieczna. Skrócenie drogi dla pieszych nie może odbywać się kosztem ich bezpieczeństwa.

Projektowana kładka dla pieszych nie utrudni warunków dla pieszych, gdyż zostaną przy niej zlokalizowane klatki schodowe umożliwiające komunikację z poziomu chodnika. Na kładce przewidziano wyodrębnienie chodnika dla pieszych szer. l,5m oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej szer. 2.0m. Pochylnie dla rowerzystów zostaną wykonane w postaci spadków podłużnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zagwarantuje bezpieczeństwo również w okresie zimowym.

Teren pod wiaduktem nie jest objęty zakresem inwestycji.

l. Ścieżki rowerowe na moście zostały zaprojektowane o szer. użytkowej 2,0m jako ścieżki dwukierunkowe, zgodnie z przepisami. Ponadto do szerokości użytkowych nie uwzględnia się projektów opasek po 0,20m po każdej stronie ścieżki. Takie parametry są zupełnie wystarczające dla potrzeb i funkcjonalności ścieżki. Ponadto chodniki dla pieszych zaprojektowano o szer. l,80m. Dalsze poszerzanie wsporników pochodnikowych niepotrzebnie dociążałoby istniejącą konstrukcje przęseł. Ruch pieszy i rowerowy zostanie odseparowany w miarę możliwości, np. przy ul. Kujawskiej, na znacznej długości ścieżka będzie oddzielona pasem zieleni od chodnika. Ścieżki rowerowe zaprojektowano zachowując ciągłość nawierzchni i niwelety na zjazdach. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione w miarę możliwości.

2. W 2018 r. powstanie koncepcja dotycząca rozbudowy sieci rowerowej w Toruniu, w której zostaną zawarte propozycje połączenia rowerowego lewobrzeżnych osiedli z prawobrzeżną częścią Torunia.

3. Likwidacja przejścia dla pieszych i budowa kładki to rozwiązania, które mają na celu

usuniecie obecnie istniejącego niebezpiecznego oraz kolizyjnego miejsca. W aktualnym stanie przejście dla pieszych jest zlokalizowane za zatoką po stronie zachodniej. Przez co autobus, który zatrzymuje się na zatoce zasłania widoczność pieszym przed wejściem na jezdnię oraz kierowcom - przesłania pieszych zamierzających skorzystać z przejścia. Stąd likwidacja istniejącego bardzo niebezpiecznego i niezgodnego z przepisami rozwiązania jest konieczna. Skrócenie drogi dla pieszych nie może odbywać się kosztem ich bezpieczeństwa.

4. W ramach projektu uwzględniono wykonanie balustrady od strony zewnętrznej mostu oraz od strony istniejącej konstrukcji stalowej przęseł mostu w celu zabezpieczenia rowerzystów przed zaczepieniem o konstrukcję. Typowa balustrada na ścieżkach rowerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ma wysokość l,20m.

5. Bajpusy zastosowano w celu usprawnienia ruchu samochodowego i zapewnienia jak największej przepustowości ronda. Na przejazdach rowerowych, jak również na przejściach dla pieszych użytkownicy muszą zachować szczególną ostrożność.

Bajpas od stron ul. Kujawskiej ma duże znaczenie dla odciążenia tarcz ronda przy dużym natężeniu na głównej relacji północ-południe.

Bajpas od strony mostu ma za zadanie maksymalnie usprawnić ruch na relacji głównej od mostu na południe, powodując odciążenie tarczy ronda. Oczekiwania społeczności lokalnej w kwestii skrzyżowania dotyczą m.in. maksymalnego usprawnienia ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu i zachowania jak największej przepustowości na jednym z ważniejszych skrzyżowań w mieście.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawartymi w podręczniku Ochrona Pieszych z 2014r. dostępnymi pod adresem: http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf patrz str. 212 - progów wyspowych nie stosuje się na drogach krajowych, drodze klasy G. Jednocześnie próg powinien być zawsze dobrze widoczny i czytelny, co jest niemożliwe do uzyskania na luku.

Wszystkie kwestie poruszone w Punkcie 5. Będą analizowane raz jeszcze pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Możliwość zmiany geometrii zostanie przeanalizowana. W ramach projektu dowiązano projektowane ścieżki rowerowe do ul. Dybowskiej. Nie jest przedmiotem projektu remont ul. Dybowskiej i projektowanie oświetlenia tej ulicy - propozycja będzie rozważana przy planowaniu budżetu miasta na kolejne lata. Wyłukowania zostaną uwzględnione w projekcie. Połączenie ul. Dybowskiej z przejazdem dla rowerów prowadzącym do Dworca Głównego zostanie również ujęte w projekcie.

7. Uwaga dotycząca skomunikowania projektowanej drogi z ul. Łódzką wykracza poza zakres opracowania.

Proponowane przedłużanie ścieżki rowerowej od przejścia dla pieszych na wysokości wyjazdu w dworca PKP w kierunku ul. Łódzkiej jest rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym. Rowerzysta włączający się do ruchu za zatoką autobusowa miałby ograniczoną widoczność. Stąd nie ma możliwości zastosowania takiego rozwiązania. Ze względu na ograniczony pas drogowy i istniejącą infrastrukturę zaprojektowano ścieżki rowerowe dwukierunkowe o szer. użytkowej 2,0m, zgodnie z przepisami. W projekcie uwzględnione zostanie płynne połączenie ścieżki z ul. Dybowskiej na wys. ul. Majdany.

8. Połączenie dróg rowerowych ze Ślimaka Getyńskiego oraz Bulwaru zostanie skorygowane. Projekt modernizacji mostu nie może kolidować z rozwiązaniami projektowanymi wg odrębnego opracowania jakim jest rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego. Nie ma możliwości zmniejszania promienia łuku na Ślimaku Getyńskim, gdyż łącznik ten zlokalizowany jest przy zabytkowej Grodzy. Przepisy techniczne dla dróg nie pozwalają na stosowanie wyniesionych przejść i przejazdów rowerowych na drogach klasy G bezpośrednio przy skrzyżowaniu.

9. Przejazdy rowerowe zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Ścieżka rowerowa w rejonie podpory nr 8 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, a elementem projektu rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego. Obydwa zadania zostaną skoordynowane by nie dochodziło do kolizji.

11. Punkt 11 zostanie uwzględniony w projekcie.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatoki autobusowe powinny być lokalizowane poza bajpasami. Zaprojektowana zatoka autobusowa została zlokalizowana w takiej odległości od skrzyżowania, na jaka pozwalają obowiązujące przepisy. Nie ma możliwości zlokalizowania przystanku po stronie zachodniej placu AK w pierwotnej lokalizacji przy wiadukcie kolejowym, gdyż to rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne. Kierowca włączający się do ruchu powinien mieć odpowiednią widoczność . Ze względu na zastosowanie ronda pojazdy poruszające się po rondzie w kierunku wylotu nie będą widoczne dla kierowcy autobusu znajdującego się na zatoce. Jedynie zlokalizowanie zatoki po stronie północnej skrzyżowania zapewni odpowiednie parametry widoczności. Kwestie poruszane w punkcie 12 zostaną poddane dodatkowej analizie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

l3. W ramach przygotowania danych do projekty przeprowadzono badania natężenia ruchu pojazdów ( w tym natężenia ruchu rowerowego) zarówno na moście im. J. Piłsudskiego jaki w obrębie Placu AK. Wykonane pomiary ruchu na Placu Armii Krajowej wykazały występowanie dwóch szczytów ruchu porannego i popołudniowego.

W szczycie porannym godzinowe natężenie ruchu wynosi [poj./h]:

most → plac AK: 1 069;

pł. AK → most: 1 712;

ul. Nieszawska  → pl. AK: 305;

pl. AK → ul. Nieszawska: 214;

ul. Podgórska → pl. AK: 764;

pl. AK → ul. Podgórska: 840;

ul. Kujawska → pl. AK: 755;

pl. AK → ul. Kujawska: 127.

W szczycie popołudniowym godzinowe natężenie ruchu wynosi [poj./h]:

most → plac AK: 1 463;

pl. AK → most: 1 248;

ul. Nieszawska → pl. AK: 281;

pl. AK → ul. Nieszawska: 267;

ul. Podgórska → pl. AK: 488;

pl. AK -9 ul. Podgórska: 1219;

ul. Kujawska → pl. AK: 672;

pl. AK → ul. Kujawska: 170.

W szczycie porannym obciążenie wlotów z ul. Kujawskiej i ul. Podgórskiej jest na porównywalnym poziomie (ok. 750 poj./h), natomiast obciążenie wlotu z ul. Nieszawskiej jest o ok. połowę mniejsze (305 poj./h). Stąd przy porównywalnym obciążeniu wlotów uzasadnione jest zastosowanie skrzyżowania w postaci ronda. Wydłużenie kształtu ronda spowoduje oddalenie wylotów od wlotów na głównym kierunku ruchu i tym samym upłynni ruch oraz zwiększy przepustowość ronda. Ponadto warto zauważyć, że obciążenie mostu w szczycie porannym, w kierunku północnym kształtuje się na poziomie 1 712 poj./h, a w kierunku południowym na poziomic 1 069 poj./h. W szczycie popołudniowym obciążenie w kierunku północnym kształtuje się na poziomie 1248 poj./h. a w kierunku południowym na poziomie 1 463 poj./h.

Wyniki pomiaru ruchu rowerowego przeprowadzonego na Moście im. J. Piłsudskiego 20 września 2016 r.:

W szczycie porannym:

godz. 6.00 - 7.00 - 115

godz. 7.00- 8.00 - 121

W szczycie popołudniowym:

godz. 14.00- 15.00- 111

godz. 15.00 - 16.00 - 160

Razem: 271 przejazdów

Most drogowy im. J. Piłsudskiego ma dla mieszkańców Torunia wyjątkowe znaczenie, nie tylko komunikacyjne, ale również historyczne i społeczne. Pełni rolę „łącznika” pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły. Jest również stałym elementem krajobrazu i przestrzeni kulturowej naszego miasta. Pełni również rolę atrakcyjnego punktu turystycznego. Jest miejscem niezwykłym, które dookreśla i ukierunkowuje sposób postrzegania Torunia, zarówno przez osoby z zewnątrz, jak i przez samych mieszkańców. Dlatego też, biorąc pod uwagę znaczenie Mostu Piłsudskiego oraz znaczenie, głównie komunikacyjne, ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej pragnę wyrazić przekonanie, ze realizacje projektów rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu będą właściwie służyć mieszkańcom Torunia oraz wszystkim osobom odwiedzającym tak chętnie nasze miasto.

 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski wyedytowano: 2019-02-16 11:58
aktywne od dnia: 2018-07-26 20:06
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook