Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście" + ODPOWIEDŹ

RT 6/2016                                                                                             

Toruń, 5 sierpnia 2016 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka.

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składam następujące uwagi do jego treści.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 95.08-MW5, proszę uzupełnić zapis o: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 95.08-ZP.1, proszę uzupełnić zapis w punkcie 1b: „dopuszczalne: ciągi pieszo-rowerowe”. W projekcie planu wpisane są wyłącznie ciągi piesze.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 95.08-ZP.2 oraz 95.08-ZP.3, proszę uzupełnić zapis w punktach 1b: „dopuszczalne: ciągi pieszo-rowerowe”.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 95.08-KD(Z)1 (ul. Lubicka i Szosa Lubicka) ustala się:

4b - nakaz zachowania w formie niezmienionej względem formy historycznej fragmentu ceglano-metalowego ogrodzenia dawnego targowiska (u zbiegu ul. Lubickiej i Studziennej).

Proszę o uzupełnienie zapisu o sformułowanie: „w sposób nie wpływający negatywnie na warunki ruchu pieszo - rowerowego”. Dodatkowo z proponowanego zapisu nie wynika jak długi ma być zachowany fragment muru - co należy doprecyzować.

10c - obustronne chodniki z zastrzeżeniem lit. d

Proszę o zmianę treści zapisu na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych na całej długości drogi.”

10d - droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, na całej długości drogi;

Proszę o zmianę treści zapisu na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury rowerowej na całej długości drogi.” Trasa rowerowa na tym odcinku pełni ważną rolę komunikacyjną i zapis powinien to odzwierciedlać. Stosowanie błędnej terminologii do opisu infrastruktury rowerowej i wpisana propozycja wyłącznie dwóch rozwiązań jest zbyt dużym uproszczeniem.

10f - zatoki autobusowe i miejsca postojowe (na odcinkach ulicy, gdzie istnieje możliwość ich bezkolizyjnej i bezpiecznej dla ruchu drogowego lokalizacji).

Proszę o usunięcie bądź zredagowanie zaproponowanego zapisu. Lokowanie nowych zatok autobusowych i miejsc postojowych w ciągu ul. Lubickiej i Szosy Lubickiej wpłynie na pogorszenie warunków poruszania się w tym miejscu pieszych i rowerzystów.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 95.08-KD(L)2 (ul. Studzienna),

ustala się:

10b - ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Studziennej

Proszę o usunięcie powyższego zapisu. Zgodnie z zasadami poprawnego projektowania infrastruktury rowerowej nie wyznacza się ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach lokalnych. Istniejąca w tym miejscu „infrastruktura rowerowa” nie jest fragmentem żadnej dłuższej trasy rowerowej i nie spełnia odpowiednich standardów.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 95.08-KD(L)1 (ul. Targowa) proszę uzupełnić zapis o konieczność zachowania istniejącego połączenia pieszo-rowerowego z ul. Żółkiewskiego. Połączenie to pełni istotną rolę komunikacyjną, brak stosownych zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może w przyszłości zdecydować o jego likwidacji.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 95.08-KX1, 95.08-KX2 i 95.08-KX3 ustala się przeznaczenie: 1a - podstawowe: komunikacja – publiczne ciągu piesze.

Proszę zmienić zapisy na: „1a - podstawowe: komunikacja – publiczne ciągi pieszo-rowerowe.”

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Do wiadomości:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

a/a


ODPOWIEDŹ


MPU-95.08/2odp.u./16

Toruń, 30 września 2016r.

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Dotyczy uwag  złożonych do projektu mpzp. dla obszaru „Jakubskie Przedmieście" położonego w rejonie ulic: Zółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), Państwa uwagi (pismo RT6/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.) złożone do w/w projektu planu o treści następującej:

1) uzupełnienie zapisów dla terenu 95.08-MW5 o „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.)”,

2) dla terenu 95.08-ZPl uzupełnienie zapisu w punkcie lb: „dopuszczalne: ciągi pieszo-rowerowe".

W projekcie planu wpisane są wyłącznie ciągi piesze,

3) dla terenu 95.08-ZP2 i 95.08-ZP3 uzupełnienie zapisu w punkcie lb: „dopuszczalne: ciągi pieszo-rowerowe",

4) dla terenu 95.08-KD(Z)l (ul. Lubicka i Szosa Lubicka):

a) uzupełnienie zapisu „nakaz zachowania w formie niezmienionej względem formy historycznej fragmentu ceglano-metalowego ogrodzenia dawnego targowiska (u zbiegu ul. Lubickiej i Studziennej) o sformułowanie „w sposób nie wpływający negatywnie na warunki ruchu pieszo- rowerowego". Dodatkowo z proponowanego zapisu nie wynika jak długi ma być zachowany fragment muru - co należy doprecyzować,

b) zmianę zapisu z „obustronne chodniki z zastrzeżeniem lit. d” na „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych na całej długości drogi”,

c) zmianę zapisu z: „droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, na całej długości drogi” na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury rowerowej na całej długości drogi."

d) usuniecie lub zredagowanie zapisu: „zatoki autobusowe i miejsca postojowe (na odcinkach ulicy, gdzie istnieje możliwość ich bezkolizyjnej i bezpiecznej dla ruchu drogowego lokalizacji)”,

5) dla terenu 95.08-KD(L)2 usunięcie zapisu: „ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Studziennej”,

6) uzupełnienie zapisu dla terenu 95.08-KD(L)l o konieczności zachowania istniejącego połączenia pieszo-rowerowego z ul. Żółkiewskiego,

7) Zmianę przeznaczenia podstawowego dla terenów 95.08-KXl, 95.08-KX2, 95.08-KX3 z: „komunikacja - publiczne ciągi piesze” na: „komunikacja - publiczne ciągi pieszo-rowerowe”, zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 24 sierpnia 20l6r.

W/W uwagi nie zostały uwzględnione.

Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag:

Ad. l. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 95.08-MW5 nie ustalono obowiązku realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe itp.) - ponieważ teren ten de facto składa się z 4 niewielkich działek zabudowanych trzema budynkami jednorodzinnymi i tzw. „małym domem mieszkalnym”.

Ad. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem 95.08-ZPI nie jest zasadne ustalanie w przeznaczeniu dopuszczalnym „ciągów pieszo-rowerowych” - z uwagi na jego położenie i ukształtowanie powierzchni (brak tzw. celu podróży dla rowerzystów) oraz względy ochrony konserwatorskiej.

Ad. 3. Dla terenów oznaczonych symbolami 95.08-ZP2 i 95.08-ZP3 nie jest zasadne ustalanie w przeznaczeniu dopuszczalnym „ciągów pieszo-rowerowych”, z uwagi na ich położenie lub ukształtowanie powierzchni (brak tzw. celu podróży dla rowerzystów).

Ad. 4a) W liniach rozgraniczających ul. Lubickiej znajduje się zachowany i wyremontowany fragment ceglano-metalowego ogrodzenia dawnego targowiska - wskazany do ochrony w całości na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stąd też wnioskowane uzupełnienia zapisów projektu planu (dopuszczające częściową rozbiórkę w/w ogrodzenia) nie byłyby zasadne.

Ad. 4b) wnioskowana zmiana zapisu z „chodników” na „infrastrukturę dla pieszych” jest niezasadna.

Pojęcie „infrastruktura dla pieszych” nie występuje w obowiązujących przepisach.

Ad. 4c) na potrzeby projektu planu powstała m. in. koncepcja drogowa niezbędnej rozbudowy W liniach rozgraniczających ul. Lubickiej i Szosa Lubicka oraz odcinków ul. Studziennej, Antczaka i Targowej (w rejonie dawnych zakładów "Tormięs" i dawnego targowiska). Koncepcja ta pozwoliła uściślić niezbędną zajętość terenu na potrzeby rozbudowy w/w dróg. Biorąc pod uwagę nadrzędny cel zachowania w maksymalnym stopniu istniejących budynków przyległych do dróg - koncepcja zakłada rozwiązania umożliwiające jedynie jednostronny ruch rowerowy: po północnej stronie ul. Lubickiej (od ul. Gołębiej na wschód) i po północnej stronie ul. Szosa Lubicka. Istniejąca zabudowa lub inne obiekty wzdłuż w/w ulic nie pozwalają na zaprojektowanie obustronnych dróg rowerowych, szczególnie na odcinku między ul. Pułaskiego a Targową.

Ad. 4d) zapisy projektu planu umożliwiają: remonty i przebudowy istniejących zatok autobusowych i miejsc postojowych oraz ich relokację lub lokalizację nowych (czego nie można wykluczyć).

Zapisy te nie nakładają zaś obowiązku realizacji w/w nowych elementów w pasie drogi.

Ad. 5. Po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Studziennej istnieje droga rowerowa i chodnik (o nienormatywnych szerokościach). Opracowana na potrzeby projektu planu koncepcja drogowa niezbędnej rozbudowy ul. Lubickiej i Szosa Lubicka oraz odcinków ul. Studziennej, Antczaka i Targowej zakłada wykorzystanie w/w elementów w ul. Studziennej (jako łącznika między ul. Lubicką i Antczaka, po których odbywa się znaczny ruch rowerzystów) - poprzez przekształcenie istniejącej drogi rowerowej i chodnika na ciąg pieszo rowerowy o szerokości ca 3,5 m, zgodnej z obowiązującymi przepisami, z czym korespondują zapisy projektu planu.

Ad. 6. Na całej długości ul. Targowej ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych (po. jezdni), nie ma tu wydzielonych dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. Stąd też wnioskowane uzupełnienie zapisu i argumenty autora uwagi są bezzasadne. Ustalenia projektu planu nie zabraniają zaś realizacji w/w elementów w przyszłości.

Ad. 7. Dla w/w terenów nie jest zasadne ustalanie przeznaczenia „ciągi pieszo-rowerowe” - z uwagi na brak tzw. celu podróży dla rowerzystów: ciąg 95.08-KX2 to „ślepe” dojście do przedszkola o szerokości 1,5 m., planowany ciąg 95.08-KX2 ma ukształtowanie poziome i spadek terenu wykluczający ruch rowerowy. Na istniejącym ciągu 95.08-KX1 łączącym ul. Targową z Droga Trzeposką dopuszczono obecnie ruch rowerowy poprzez odpowiednie oznakowanie.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż., arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2016-12-19 00:03
aktywne od dnia: 2016-10-18 23:09
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook