Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia

Toruń, 29.01.2016 r.

SRT 01/2016

Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Pan Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Pan Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych

Pan Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk

 

Szanowni Państwo

 

W związku z poddaniem pod konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” Stowarzyszenie Rowerowy Toruń składa uwagi dotyczące niektórych zapisów.

Dokument stanowi bardzo ważną podstawę do planowania kolejnych pro rowerowych inwestycji w regionie, określa najważniejsze kierunki rozwoju i w obszerny sposób porusza kwestie związane z tą formą transportu, co z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo pożądane. Cieszy nas duże zainteresowanie problematyką transportu rowerowego w regionie, co wyraża się w treści dokumentu, niemniej niektóre z zapisów wymagają doprecyzowania bądź korekty. Pozwoli to w sposób jeszcze bardziej profesjonalny określić potrzeby oraz zaproponować konkretne rozwiązania.

Mam nadzieję, że uwagi, które zamieszczone są poniżej zostaną wnikliwie przeanalizowane
i stosowne korekty zostaną wprowadzone do treści studium.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Załącznik nr 1.

Uwagi do projektu dokumentu pt. "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia"

 

Do wiadomości:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu

 


 

Załącznik nr 1. Uwagi do projektu dokumentu pt. "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia"

 

1. W całym opracowaniu występują błędy związane z właściwą terminologią dotyczącą infrastruktury rowerowej. Trasy rowerowe określane są jako drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe lub szlaki rowerowe. Należy przyjąć właściwe nazewnictwo i określać prawidłowo trasy rowerowe które mogą się składać z: wydzielonych dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, ulic o ruchu uspokojonym, pasów rowerowych, kontrapasów rowerowych, itp. Stosowanie niewłaściwego nazewnictwa wprowadza do dokumentu niepotrzebne zamieszanie.

2. W dokumencie brakuje podstawowych przykładów związanych z planowaniem infrastruktury rowerowej, czy to w formie schematów czy zdjęć z konkretnymi przykładami. W dokumencie dużo uwagi poświęcono punktom MOR (Miejsce obsługi rowerzystów) oraz dołączono zdjęcia z przykładowymi inwestycjami tego typu. Z punktu widzenia studium o wiele ważniejsze byłoby zamieszczenie przykładów związanych z konkretnymi rozwiązaniami z zakresu infrastruktury rowerowej ze względu na to że często gminy postrzegają infrastrukturę rowerową wyłącznie w formie "ścieżek rowerowych" wydzielonych z chodnika. Brak wiedzy na temat prawidłowych rozwiązań skutkuje projektowaniem niewłaściwej infrastruktury, która często utrudnia poruszanie się rowerem. MOR-y są wyłącznie elementem uzupełniającym trasy turystyczne i mają znikome znaczenie w przypadku tras o charakterze transportowym, a tym samym dla treści całego dokumentu.

3. W treści dokumentu brakuje aktualnych wyników pomiaru ruchu rowerowego z obszaru objętego opracowaniem;

 

Uwagi do części IIB

 

 

ZAPIS W PROJEKCIE, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA/OPINIA

TREŚĆ UWAGI/OPINII LUB ZAPROPONOWANY ZAPIS

str 13

Wrzosy: obszar w rejonie ulic: Polnej – Traktorowej – Kombajnowej – Inżynierskiej; potrzeba wykształcenia wzajemnych powiązań kompleksów drogami wewnętrznymi, ścieżkami pieszymi i rowerowymi;

Wrzosy: obszar w rejonie ulic: Polnej – Traktorowej – Kombajnowej – Inżynierskiej; potrzeba wykształcenia wzajemnych powiązań kompleksów drogami wewnętrznymi, ścieżkami pieszymi i infrastrukturą rowerową;

str 14

Rubinkowo: obszar osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych Rubinkowo I i Rubinkowo II; potrzeba zagospodarowania terenów przyległych do Strugi Toruńskiej na cele rekreacyjne; uzupełnienie poszczególnych sektorów osiedla o nowe miejsca rekreacji codziennej; wzbogacenie zieleni międzyblokowej oraz systemu ścieżek pieszych i rowerowych z elementami małej architektury;

- Rubinkowo: obszar osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych Rubinkowo I i Rubinkowo II; potrzeba zagospodarowania terenów przyległych do Strugi Toruńskiej na cele rekreacyjne; uzupełnienie poszczególnych sektorów osiedla o nowe miejsca rekreacji codziennej; wzbogacenie zieleni międzyblokowej oraz systemu ścieżek pieszych i infrastruktury rowerowej z elementami małej architektury;

str 14

Na Skarpie: obszar osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego; potrzeba wykształcenia systemu powiązań pomiędzy poszczególnymi sektorami osiedla ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi;

- Na Skarpie: obszar osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego; potrzeba wykształcenia systemu powiązań pomiędzy poszczególnymi sektorami osiedla ciągami pieszymi i infrastrukturą rowerową;

tabl. 1.1. str 14

 

Brak zapisów dotyczących potrzeby uzupełnienia o infrastrukturę rowerową terenów na osiedlach: Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Stawki.

str 29

doposażenie w niezbędne systemy i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym w ścieżki rowerowe i piesze, szlaki turystyczne itp.,

doposażenie w niezbędne systemy i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym w infrastrukturę pieszą i rowerową, szlaki turystyczne itp.,

str 30

dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych i ścieżek rowerowych,

- dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych oraz infrastrukturę rowerową,

str 32

dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych i ścieżek rowerowych,

dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych oraz infrastrukturę rowerową,

str 33

dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych i ścieżek rowerowych,

dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi, w tym tras spacerowych oraz infrastrukturę rowerową,

str 35

wyznaczenie tras spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków konnych, punktów i widokowych, miejsc wypoczynkowych, urządzeń sportowych, terenów komercyjnych usług sportowo-rekreacyjnych

wyznaczenie tras spacerowych, tras rowerowych, szlaków konnych, punktów i widokowych, miejsc wypoczynkowych, urządzeń sportowych, terenów komercyjnych usług sportowo-rekreacyjnych

str 55

ochronę istniejącego siedliska leśnego przed degradacja m.in. poprzez ograniczenie ruchu samochodowego ulicą Sportową do potrzeb związanych z funkcją, utrzymanie i uzupełnienie szlaków pieszych i ścieżek rowerowych,

ochronę istniejącego siedliska leśnego przed degradacja m.in. poprzez ograniczenie ruchu samochodowego ulicą Sportową do potrzeb związanych z funkcją, utrzymanie i uzupełnienie szlaków pieszych i tras rowerowych,

 

str 62

kształtowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w oparciu o istniejące tereny zieleni publicznej.

kształtowanie tras rowerowych i ciągów pieszych w oparciu o istniejące tereny zieleni publicznej.

str 64

priorytet dla transportu publicznego na głównych trasach dojazdowych do zainwestowania obszarów zabudowy podmiejskiej oraz rozwój urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego;

priorytet dla transportu publicznego na głównych trasach dojazdowych do zainwestowania obszarów zabudowy podmiejskiej oraz rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej;

str 66

łączenie miejsc rekreacji i wypoczynku - publicznych parków, skwerów i bulwarów zadrzewionymi ciągami pieszymi i ścieżkami pieszo-rowerowymi

łączenie miejsc rekreacji i wypoczynku - publicznych parków, skwerów i bulwarów zadrzewionymi ciągami pieszymi i trasami rowerowymi

 

str 66

utworzenie zwartego systemu dróg rowerowych,

utworzenie zwartego systemu tras rowerowych,

str 67

polepszenie jakości terenów nad Kanałem Bydgoskim: nawierzchnia, ścieżki pieszo-rowerowe,

polepszenie jakości terenów nad Kanałem Bydgoskim: nawierzchnia, infrastruktura piesza i rowerowa,

str 67

remont ulic wraz ze zmianą organizacji ruchu uwzględniającą priorytet ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej, wprowadzenie stref miejskich typu woonerf (działania: nadanie charakteru ulic osiedlowych niektórym ulicom Bydgoskiego Przedmieścia, np. Bydgoskiej, Kujota; wprowadzenie stref miejskich typu woonerf; progi zwalniające w postaci obustronnego zwężenia drogi w celu spowolnienia ruchu samochodowego; przebudowa ul. Reja (od ul. Broniewskiego do ul. Gagarina) uwzględniająca separację ruchu pieszych, pojazdów i rowerów; utworzenie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Ks. J. Popiełuszki – poprawa połączenia zrewitalizowanych terenów Bulwaru Filadelfijskiego i Parku Miejskiego; przebudowa ul. Matejki (od ul. Bydgoskiej do ul. Rybaki) – zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy Ogrodzie Zoobotanicznym),

Na jakiej podstawie z całego osiedla wybrane zostały akurat ulice Bydgoska i Kujota?

Dane są nieaktualne - ulica Reja (od ul. Broniewskiego do ul. Gagarina) została już przebudowana.

str 68

budowa dróg rowerowych, utworzenie zwartego systemu dróg rowerowych, rozbudowa systemu roweru miejskiego,

budowa infrastruktury rowerowej, utworzenie zwartego systemu tras rowerowych, rozbudowa systemu roweru miejskiego,

str 68

remont ulic, wprowadzenie stref miejskich typu Woonerf (działania: remont ul. Poznańskiej – naprawa chodników, budowa drogi rowerowej,

remont ulic, wprowadzenie stref miejskich typu Woonerf (działania: remont ul. Poznańskiej – naprawa chodników, budowa infrastruktury rowerowej,

str 68

budowa dróg rowerowych, utworzenie zwartego systemu dróg rowerowych, rozbudowa systemu roweru miejskiego,

budowa infrastruktury rowerowej, utworzenie zwartego systemu tras rowerowych, rozbudowa systemu roweru miejskiego,

str 69

- rozbudowa dróg rowerowych i stworzenie zwartego systemu dróg rowerowych, remont mostu drogowego im. J. Piłsudskiego),

rozbudowa infrastruktury rowerowej i stworzenie zwartego systemu tras rowerowych, remont mostu drogowego im. J. Piłsudskiego i dostosowanie go do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego po obu stronach przeprawy),

str 69

rozbudowa sieci dróg rowerowych

rozbudowa infrastruktury rowerowej

str 69

utworzenie punktu przesiadkowego dla wycieczek zorganizowanych, umożliwiających bezpieczne opuszczenie autokaru przez turystów jednocześnie bez konieczności postoju autokaru na terenie Starówki – podobne rozwiązanie funkcjonuje w Dubrowniku w Chorwacji,

Punkt przesiadkowy został zorganizowany przy dworcu Toruń Miasto. Nie zachodzi konieczność tworzenia kolejnego parkingu na terenie Starego Miasta. Rozwiązania tego typu nie są niczym wyjątkowym i przykład Dubrownika jest zbędny.

str 69

budowa tunelu dla samochodów na Placu Rapackiego),

Tunel dla samochodów zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami nie ma być realizowany.

str 70

 

Brak zapisów dotyczących potrzeby budowy infrastruktury rowerowej, tworzenia zwartego systemu tras rowerowych, rozbudowy systemu roweru miejskiego na osiedlach: Mokre, Jakubskie Przedmieście.

str 72

budowa ścieżek rowerowych m. in. przy ul. Zamek,

budowa infrastruktury rowerowej m. in. przy ul. Zamek,

str 118-157

 

Na kartach identyfikacyjnych znajdują się nieaktualne dane.

str 158

4. Budowa ścieżek rowerowych.

4. Budowa infrastruktury rowerowej.

str 158

1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy,

1. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie gminy,

str 162

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chełmża- Kończewice

1. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej Chełmża- Kończewice

str 162

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 551 w Kończewicach

2. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej przy drodze 551 w Kończewicach

str 164

2. Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,

2. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej

str 164

1. Budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych na terenie gminy

1. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej oraz zatok autobusowych na terenie gminy

str 166

2. Budowa ścieżek rowerowych: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo-Czarże- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska- Boluminek-Bolumin-Skłudzewo

2. Budowa infrastruktury rowerowej: Wałdowo Królewskie-Dąbrowa Chełmińska, Czemlewo-Czarże- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska- Boluminek-Bolumin-Skłudzewo

str 172

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych,

1. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej

str 172

2. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych,

2. Kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej,

str 174

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy,

4. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy,

str 174

1. Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy.

1. Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy.

str 176

4. Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

4. Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej,

str 176

1. Rozbudowa ścieżek rowerowych

1. Rozbudowa infrastruktury rowerowej

str 182

3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1926C.

3. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż drogi 1926C.

str 182

1. Rozbudowa ciągów pieszych i dróg rowerowych.

1. Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej.

str 184

1. Budowa ścieżek rowerowych,

1. Budowa infrastruktury rowerowej,

str 184

1. Rozbudowa ścieżek rowerowych.

1. Rozbudowa infrastruktury rowerowej.

str 186

2. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Toruń-Osiek nad Wisłą,

2. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Toruń-Osiek nad Wisłą,

str 186

3. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Wisły

3. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż Wisły

str 186

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

1. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy

str 192

2. Rozbudowa dróg rowerowych,

2. Rozbudowa infrastruktury rowerowej

str 194

4. Budowa ścieżek rowerowych.

4. Budowa infrastruktury rowerowej

str 201

„Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie B-TOF” zawiera propozycje, których celem głównym jest uzupełnienie występujących braków w ciągłości infrastruktury ścieżek rowerowych występujących w gminach Obszaru Partnerstwa;

„Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie B-TOF” zawiera propozycje, których celem głównym jest uzupełnienie występujących braków w ciągłości infrastruktury rowerowej występujących w gminach Obszaru Partnerstwa;

 

str 253

Dążenie do utwardzenia newralgicznych odcinków dróg gminnych, wybudowania chodników i oświetlenia (w szczególności dotyczy to nowych terenów mieszkaniowych), rozbudowa sieci dróg rowerowych (brak powiązań ze szkołami i boiskami), poprawa wewnętrznej spójności transportem autobusowym

Dążenie do utwardzenia newralgicznych odcinków dróg gminnych, wybudowania chodników i oświetlenia (w szczególności dotyczy to nowych terenów mieszkaniowych), rozbudowa infrastruktury rowerowej (brak powiązań ze szkołami i boiskami), poprawa wewnętrznej spójności transportem autobusowym.

str 253

Ścieżki rowerowe

Infrastruktura rowerowa

str 253

Postulowanymi trasami ścieżek rowerowych są trasy:

Postulowane trasy rowerowe:

str 255

wyposażenie dróg krajowej, wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w ścieżki rowerowe lub pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego ruchu kołowego,

wyposażenie dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w infrastrukturę pieszą i rowerową dostosowaną do warunków ruchu panujących na danym odcinku drogi.

str 255

w miarę budowy nowych dróg i modernizacji istniejących ciągów drogowych należy przeanalizować możliwość wytyczenia i celowość powstania budowy ścieżki rowerowej,

w miarę budowy nowych dróg i modernizacji istniejących ciągów drogowych należy przeanalizować możliwość wytyczenia i celowość powstania infrastruktury rowerowej,

str 255

Budowa połączeń drogowych o nawierzchni utwardzonej do niektórych miejscowości, budowa chodników i poboczy oraz parkingów przy obiektach użyteczności publicznej. Eliminacja utrudnień dostępu do jezior, poprawa stanu dworców kolejowych oraz zwiększenie liczby dróg rowerowych. Połączenie z autostradą

Budowa połączeń drogowych o nawierzchni utwardzonej do niektórych miejscowości, budowa chodników i poboczy oraz parkingów przy obiektach użyteczności publicznej. Eliminacja utrudnień dostępu do jezior, poprawa stanu dworców kolejowych oraz zwiększenie liczby tras rowerowych. Połączenie z autostradą.

str 255

zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zabudowanych poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych;

zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zabudowanych poprzez budowę infrastruktury pieszej i rowerowej i zatok autobusowych; 

str 255

realizacja spójnej sieci ścieżek rowerowych, niezależnie od trasowania układu jezdnego (szlaki turystyczne, dojazdy do szkół, obiektów usługowych, miejsc pracy itd.).

realizacja spójnej sieci tras rowerowych, niezależnie od trasowania układu jezdnego (szlaki turystyczne, dojazdy do szkół, obiektów usługowych, miejsc pracy itd.).

str 256

Realizacja sieci dróg (ścieżek) rowerowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkowników

Realizacja sieci tras rowerowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkowników

str 257

realizacja dróg (ścieżek) rowerowych ponadlokalnych i lokalnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych i umożliwiających dojazdy do pracy, szkół i usług, gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkowników.

- realizacja tras rowerowych ponadlokalnych i lokalnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych i umożliwiających dojazdy do pracy, szkół i usług, gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkowników.

str 260

budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Szychowa (zrealizowana),

- budowa ścieżki rowerowej z Frydrychowa do Pluskowęs (zrealizowana),

- budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Bielska,

- budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa (zrealizowana),

- budowa ścieżki rowerowej Elzanowo – Szychowo,

- budowa ścieżki rowerowej Frydrychowo – Napole,

- budowa ścieżki rowerowej Mlewo – Mlewiec,

budowa trasy rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Szychowa (zrealizowana),

- budowa trasy rowerowej z Frydrychowa do Pluskowęs (zrealizowana),

- budowa trasy rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Bielska,

- budowa trasy rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Sierakowa (zrealizowana),

- budowa trasy rowerowej Elzanowo – Szychowo,

- budowa trasy rowerowej Frydrychowo – Napole,

- budowa trasy rowerowej Mlewo – Mlewiec,

str 260

Budowa ciągów rowerowych przy wybranych odcinkach dróg.

Budowa infrastruktury rowerowej przy wybranych odcinkach dróg.

str 261

realizacja lokalnych dróg rowerowych dla celów komunikacyjnych - stwarzających możliwość dojazdów do pracy, szkół, usług, gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz celów turystyczno-rekreacyjnych.

 

realizacja spójnej sieci tras rowerowych dla celów komunikacyjnych - stwarzających możliwość dojazdów do pracy, szkół, usług oraz w celach turystyczno-rekreacyjnych

 

Niewłaściwy zapis dotyczący bezpieczeństwa. Żadna nawet najlepiej zaprojektowana infrastruktura rowerowa nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowników - zapis powinien być zmodyfikowany bądź usunięty.

str 262

przebudowa i modernizacja DW553 z uwzględnieniem wprowadzenia chodników i ciągów rowerowych dla obszarów zwartej zabudowy,

przebudowa i modernizacja DW553 z uwzględnieniem wprowadzenia infrastruktury pieszej i rowerowej dla obszarów zwartej zabudowy,

str 265

Bardzo ważnym elementem rozwoju gminy pod względem komunikacyjnym jest rozdzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego poprzez budowę ścieżek rowerowych wzdłuż istniejących bądź projektowanych dróg. Znacznie podniesie to bezpieczeństwo ruchu jak też i atrakcyjność turystyczną rejonu. Ścieżki rowerowe powinny tworzyć sieć łączącą zarówno Bydgoszcz z Nakłem nad Notecią, lecz przede wszystkim obejmującą okoliczne miejscowości

 

Bardzo ważnym elementem rozwoju gminy pod względem komunikacyjnym jest zapewnienie warunków dla komunikacji pieszej i rowerowej poprzez budowę odpowiedniej jakości infrastrukturę pieszą i rowerową wzdłuż istniejących bądź projektowanych dróg. Znacznie podniesie to bezpieczeństwo ruchu jak też i atrakcyjność turystyczną rejonu. Trasy rowerowe powinny tworzyć sieć łączącą zarówno Bydgoszcz z Nakłem nad Notecią, lecz przede wszystkim obejmującą okoliczne miejscowości

 

Niewłaściwy zapis dotyczący rozdzielenia ruchu rowerowego od ruchu samochodowego bez uwzględnienia klasy i kategorii drogi oraz natężenia ruchu samochodowego. Nie zawsze jest to optymalne rozwiązanie i nie zawsze ze względów terenowych możliwe.

str 266

rozbudowa sieci dróg gminnych i poprawa stanu technicznego dróg istniejących, realizacja sieci dróg rowerowych,

rozbudowa sieci dróg gminnych i poprawa stanu technicznego dróg istniejących, realizacja sieci tras rowerowych,

str 266

rozbudowa dróg rowerowych.

rozbudowa infrastruktury rowerowej

str 266

realizacja ponadlokalnych dróg rowerowych.

realizacja ponadlokalnych sieci tras rowerowych.

str 267

modernizacja DK10 na odcinku Dobrzejewice – Zębówiec pod względem parametrów technicznych i bezpieczeństwa z zapewnieniem wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego lub w formie umocnionych poboczy,

modernizacja DK10 na odcinku Dobrzejewice – Zębówiec pod względem parametrów technicznych i bezpieczeństwa z zapewnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej.

str 267

modernizacja drogi 1057 i 44486 od Obrowa poprzez Osiek do granicy gminy (k. Toruń) z wydzieleniem ścieżki rowerowej poza pas ruchu; odcinek Silno – Osiek powinien być wyposażony w obiekty przydrożne obsługi ruchu turystycznego,

modernizacja drogi 1057 i 44486 od Obrowa poprzez Osiek do granicy gminy (k. Toruń) z zapewnieniem infrastruktury rowerowej; odcinek Silno – Osiek powinien być wyposażony w obiekty przydrożne obsługi ruchu turystycznego,

str 267

modernizacja drogi Dobrzejewice – Osiek obsługującej rozległe tereny zabudowy mieszkaniowej (pasmo na południe od Dobrzejewic) z możliwością włączenia do drogi ekspresowej w węźle „Dobrzejewice”; wyposażona w wydzielony jednostronny ciąg pieszorowerowy,

modernizacja drogi Dobrzejewice – Osiek obsługującej rozległe tereny zabudowy mieszkaniowej (pasmo na południe od Dobrzejewic) z możliwością włączenia do drogi ekspresowej w węźle „Dobrzejewice”; wyposażona infrastrukturę pieszą i rowerową.

str 267

budowa drogi wzdłuż toru kolejowego w układzie Obrowo – Brzozówka (w przypadku jego likwidacji), na odcinku Brzozówka – Zawały wyposażonej w ścieżkę rowerową,

budowa drogi wzdłuż toru kolejowego w układzie Obrowo – Brzozówka (w przypadku jego likwidacji), na odcinku Brzozówka – Zawały wyposażonej w infrastrukturę rowerową,

str 267

modernizacja drogi zapewniającej obsługę wsi Sąsieczno i terenów budownictwa mieszkaniowego oraz rekreacyjnego; wyposażona w ścieżkę rowerową do centrum (szkoła),

 

modernizacja drogi zapewniającej obsługę wsi Sąsieczno i terenów budownictwa mieszkaniowego oraz rekreacyjnego; wyposażona w infrastrukturę rowerową do centrum (szkoła),

str 267

modernizacja drogi gminnej Osiek – Dobrzejewice, obsługującej tereny zabudowy rekreacyjnej zgrupowanej w koloniach, łączącej ten obszar z główną wsią Osiekiem; konieczność wyposażenia w ścieżkę rowerową,

modernizacja drogi gminnej Osiek – Dobrzejewice, obsługującej tereny zabudowy rekreacyjnej zgrupowanej w koloniach, łączącej ten obszar z główną wsią Osiekiem; konieczność zapewnienia infrastruktury rowerowej

str 267

modernizacja drogi zapewniającej obsługę komunikacyjną pomiędzy Osiekiem a planowaną zaporą na rzece Wisła; wyposażenie drogi w ciąg pieszo-rowerowy (droga turystyczna Toruń – zapora),

modernizacja drogi zapewniającej obsługę komunikacyjną pomiędzy Osiekiem a planowaną zaporą na rzece Wisła; wyposażenie drogi w infrastrukturę pieszą i rowerową (droga turystyczna Toruń – zapora),

str 268

Budowa ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych w obszarach przeznaczonych dla turystyki i rekreacji (kolejność w zależności od potrzeb danego rejonu),

Budowa infrastruktury pieszej i rowerowej w obszarach przeznaczonych dla turystyki i rekreacji (kolejność w zależności od potrzeb danego rejonu),

str 271

Na terenie gminy planowane aa ścieżki rowerowe z wykorzystaniem przede wszystkim dróg gminnych i częściowo powiatowych w kierunkach do: Bydgoszczy, Nowej Wsi Wielkiej, a w mieście m.in. w kierunku Wisły

Na terenie gminy planowane są trasy rowerowe z wykorzystaniem przede wszystkim dróg gminnych i częściowo powiatowych w kierunkach do: Bydgoszczy, Nowej Wsi Wielkiej, a w mieście m.in. w kierunku Wisły.

str 272

Budowa połączenia na kierunku północ-południe, wprowadzenie lokalnego publicznego transportu zbiorowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do lokalnych potrzeb, zwiększenie liczby lokalnych dróg utwardzonych, budowa dróg rowerowych , podjęcie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń wynikających z niewłaściwego trasowania planowanej drogi ekspresowej S10, które jest niezgodne z oczekiwaniami mieszkańców gminy.

Budowa połączenia na kierunku północ-południe, wprowadzenie lokalnego publicznego transportu zbiorowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do lokalnych potrzeb, zwiększenie liczby lokalnych dróg utwardzonych, budowa infrastruktury rowerowej , podjęcie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń wynikających z niewłaściwego trasowania planowanej drogi ekspresowej S10, które jest niezgodne z oczekiwaniami mieszkańców gminy.

str 273

Ścieżki lokalne oprócz funkcji rekreacyjnej powinny stwarzać alternatywę dojazdów do pracy, szkół i usług, atrakcyjną i konkurencyjną w stosunku do samochodu osobowego. Nieodłącznym elementem zagospodarowania tras rowerowych powinno być miejsce obsługi rowerowej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie go w Wąsoszu. Dla turystyki rowerowej należy wykorzystać nieczynne torowisko linii kolejowej Żnin – Szubin.

Trasy rowerowe oprócz funkcji rekreacyjnej powinny stwarzać alternatywę dojazdów do pracy, szkół i usług, atrakcyjną i konkurencyjną w stosunku do samochodu osobowego. Nieodłącznym elementem zagospodarowania tras rowerowych powinno być miejsce obsługi rowerowej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie go w Wąsoszu. Dla turystyki rowerowej należy wykorzystać nieczynne torowisko linii kolejowej Żnin – Szubin.

 

str 274

realizację sieci dróg (ścieżek) rowerowych wojewódzkich i lokalnych dla celów turystyczno - rekreacyjnych gwarantujących pełne bezpieczeństwo ich użytkowników, w tym kontynuacja ścieżki po trasie nieczynnej linii kolejowej do Żnina.

realizację sieci tras rowerowych wojewódzkich i lokalnych dla celów turystyczno - rekreacyjnych, w tym kontynuacja ścieżki po trasie nieczynnej linii kolejowej do Żnina.

str 275

modernizację ul. Toruńskiej na odcinku od placu Armii Krajowej (na terenie Torunia) poprzez Małą Nieszawkę i Wielką Nieszawkę do terenu przyszłego zalewu i Dybowa, do parametrów ulicy zbiorczej (ciągi piesze, ścieżka rowerowa, przystanki autobusowe),

modernizację ul. Toruńskiej na odcinku od Małej Nieszawki i Wielkiej Nieszawki do terenu przyszłego zalewu i Dybowa, do parametrów ulicy zbiorczej (ciągi piesze, infrastruktura rowerowa, przystanki autobusowe),

Ulica Nieszawska posiada drogę rowerową na całej długości.

str 275

budowę drogi Wielka Nieszawka - Cierpice (węzeł drogi ekspresowej), do parametrów ulicy zbiorczej o szerokości jezdni 7,0 m z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym,

budowę drogi Wielka Nieszawka - Cierpice (węzeł drogi ekspresowej), do parametrów ulicy zbiorczej o szerokości jezdni 7,0 m z infrastrukturą pieszą i rowerową.

 

str 275

modernizację drogi ”ciechocińskiej” (nawierzchnia ulepszona) przebiegającej przez wieś Brzoza - Karczemka z wyposażeniem jej w ścieżkę rowerową,

modernizację drogi ”ciechocińskiej” (nawierzchnia ulepszona) przebiegającej przez wieś Brzoza - Karczemka z wyposażeniem jej w infrastrukturę rowerową,

str 276

Zakłada się budowę systemu ścieżek rowerowych służących ruchowi rekreacyjnemu jak również bytowym dojazdom dla mieszkańców gminy. System ścieżek rowerowych w rejonie wsi Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice i Kąkol pełnić będzie przede wszystkim funkcję bytową m.in. dojazdy do szkół (gimnazjum) oraz do ośrodka gminnego, w drugiej kolejności funkcję rekreacyjną. W rejonie obecnego poligonu system ścieżek - dróg rowerowych pełnić będzie przede wszystkim funkcję rekreacyjną, a w drugiej kolejności bytową.

 

Zakłada się budowę systemu tras rowerowych służących ruchowi rekreacyjnemu i transportowemu. System tras rowerowych w rejonie wsi Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice i Kąkol pełnić będzie przede wszystkim funkcję transportową m.in. dojazdy do szkół (gimnazjum) oraz do ośrodka gminnego, w drugiej kolejności funkcję rekreacyjną. W rejonie obecnego poligonu system tras rowerowych pełnić będzie przede wszystkim funkcję rekreacyjną, a w drugiej kolejności transportową.

 

Co oznacza zapis określający drogę rowerową jako bytową? - pojęcie wymaga doprecyzowania lub usunięcia.

str 277

wyposażenie dróg krajowej, wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w ścieżki rowerowe lub pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego ruchu kołowego,

wyposażenie dróg krajowej, wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w infrastrukturę pieszą i rowerową oraz dostosowanie jej rodzaju i parametrów do klasy drogi.

str 277

Przy budowie nowych dróg i modernizacji istniejących, każdorazowo rozważyć należy celowość budowy ścieżek rowerowych

Przy budowie nowych dróg i modernizacji istniejących, każdorazowo rozważyć należy celowość budowy infrastruktury rowerowej.

tabl. 2.11. str 279

 

Zapisy w tabeli wymagają poprawek w zakresie stosowania pojęć droga, rowerowa, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa.

tabl. 2.15. str 293

 

Zapisy w tabeli 2.15 są nieprecyzyjne ze względu na błędnie stosowaną terminologię. Należy uporządkować użycie pojęć  trasa rowerowa, droga rowerowej, itp.

str 316

rozbudowywanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla ruchu pieszego, dzięki czemu przemieszczanie się na krótkich dystansach podlegać będzie stałemu ułatwieniu, co ma wyeliminować podróże samochodowe na tych dystansach,

rozbudowywanie infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, dzięki czemu przemieszczanie się na krótkich dystansach podlegać będzie stałemu ułatwieniu, co ma wyeliminować podróże samochodowe na tych dystansach,

str 329

Cele pośrednie dotyczące polityki pro-rowerowej

Do treści rozdziału należy wprowadzić zapisy mówiące o konieczności prowadzenia systematycznych pomiarów natężeń ruchu rowerowego i obserwacji  zachowań rowerzystów. Dodatkowo w tym celu proponuje się montaż liczników rowerowych na głównych trasach rowerowych.

Punkt 12 i 13 warto uzupełnić o szczegółowe informacje w jakiej formie ma być prowadzona promocja ruchu rowerowego. Może to być w formie map rowerowych, broszur i poradników, stron internetowych, aplikacji, materiałów graficznych i wizualnych, np. filmy informacyjno-promocyjne, itp.

str 363

Kolejnym istotnym założeniem przy planowaniu rozwoju systemu tras rowerowych jest, oprócz zdefiniowania klas dróg rowerowych, określenie sposobu prowadzenia ruchu rowerowego. W tym celu zaleca się stosowanie następujących rodzajów dróg rowerowych:

- wydzielone fizycznie od jezdni dróg samochodowych,

- wydzielone za pomocą oznakowania poziomego w płaszczyźnie jezdni,

- ruch mieszany.

Kolejnym istotnym założeniem przy planowaniu rozwoju systemu tras rowerowych jest, oprócz zdefiniowania ich klasy, określenie sposobu prowadzenia ruchu rowerowego. W tym celu zaleca się stosowanie następujących rodzajów rozwiązań:

- drogi rowerowe wydzielone fizycznie od jezdni dróg samochodowych,

- pasy/kontrapasy rowerowe wydzielone za pomocą oznakowania poziomego w płaszczyźnie jezdni,

- ciągi pieszo-rowerowe

- ruch mieszany.

 

Użycie terminu droga rowerowa w tym kontekście jest niewłaściwe.

str 364

Wybór konkretnego rozwiązania sposobu prowadzenia ruchu rowerowego zależy od

wielu czynników:

- spójności sieci transportu rowerowego,

- funkcji drogi rowerowej,

- klasy drogi rowerowej,

- parametrów funkcjonalnych drogi rowerowej,

- możliwości terenowych,

- poziomu zurbanizowania przyległego terenu, wielkości natężeń ruchu rowerowego,

Wybór konkretnego rozwiązania sposobu prowadzenia ruchu rowerowego zależy od wielu czynników:

- spójności sieci transportu rowerowego,

- funkcji trasy rowerowej,

- klasy trasy rowerowej,

- parametrów funkcjonalnych trasy rowerowej,

- możliwości terenowych,

- poziomu zurbanizowania przyległego terenu, wielkości natężeń ruchu rowerowego,

 

Należy wprowadzić pojęcie trasy rowerowej, które to zdefiniowane jest np. w Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Torunia. Proponuje wprowadzenie dwóch, względnie trzech kategorii tras rowerowych: główna, zbiorcza, ewentualnie lokalna. Każda z tych tras może zostać zrealizowana poprzez poszczególne elementy infrastruktury drogowej: droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, pas rowerowy, ulica o uspokojonym ruchu, strefa piesza z dopuszczonym ruchem rowerowym  itp.

str 365, tab.5.4

Zalecane sposoby trasowania poszczególnych klas i rodzajów dróg rowerowych

Klasy dróg rowerowych

Rodzaje dróg rowerowych

Funkcje dróg rowerowych

gospodarcza,

rekreacyjna,

sportowa,

turystyczna

Zalecane sposoby trasowania poszczególnych klas i rodzajów tras rowerowych

Klasy tras rowerowych

Rodzaje tras rowerowych

Funkcje tras rowerowych

transportowa

rekreacyjna,

sportowa,

turystyczna

 

Należy wyjaśnić proponowany podział funkcji dróg rowerowych: gospodarcza, rekreacyjna, sportowa, turystyczna lub zrezygnować z tego podziału gdyż rzadko spotykany jest w literaturze przedmiotu.

str. 368

6) W układzie docelowym zaleca się nie stosować ciągów pieszo-rowerowych poza

strefami zamieszkania oraz strefami centralnymi miasta ze względu na dużą liczbę potrąceń pieszych przez rowerzystów.

Zapis jest błędny. Ciągi pieszo-rowerowe można zgodnie z zasadami najlepszej praktyki stosować poza strefami zamieszkania oraz strefami centralnymi miasta ze względu na mniejszą liczbę pieszych względem rowerzystów poruszających się w tych strefach. Ciągi pieszo-rowerowe warunkowo można stosować w przypadku dużego natężenia ruchu samochodowego oraz bardzo ograniczonych możliwość terenowych. Zapis "duża liczba potrąceń pieszych przez rowerzystów" jest nieprecyzyjny i wprowadza w błąd. Proszę podać statystki pozwalające na wprowadzenie takiego zapisu.

str. 368

7) Na terenie miasta możliwe jest wprowadzenie dodatkowej klasy dróg rowerowych, tj. klasy turystycznej (szlaki rowerowe). Generalnie drogi o tej klasie powinny być prowadzone poza terenem ścisłej zabudowy.

7) Na terenie miasta możliwe jest wprowadzenie dodatkowej klasy tras rowerowych, tj. klasy turystycznej (szlaki rowerowe). Generalnie drogi o tej klasie powinny być prowadzone poza terenem ścisłej zabudowy.

str 368

9) O klasie drogi rowerowej powinny decydować przewidywane natężania ruchu rowerowego (kategoria trasy rowerowej), klasa drogi samochodowej w korytarzu której znajduje się droga rowerowa, natężenia ruchu samochodowego i funkcja drogi rowerowej.

9) O klasie trasy rowerowej powinny decydować przewidywane natężania ruchu rowerowego (kategoria trasy rowerowej), klasa drogi samochodowej w korytarzu której znajduje się trasa rowerowa, natężenia ruchu samochodowego i funkcja trasy rowerowej.

str 368

10) Szczególnie wskazane jest aby wszystkie odcinki tras rowerowych były oznakowane w sposób czytelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami umożliwiający bezpieczne poruszanie się rowerzystów po drogach rowerowych.

10) Szczególnie wskazane jest aby wszystkie odcinki tras rowerowych były oznakowane w sposób czytelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami umożliwiający bezpieczne poruszanie się rowerzystów po nich.

tabl. 5.6. str 370

 

Z tabeli wynika że żaden odcinek trasy rowerowej w Toruniu nie jest planowany w ramach ZIT. Dane zawarte w tabeli dla miasta Torunia są nieaktualne i zawierają błędy rzeczowe oraz merytoryczne. Należy ponownie przeanalizować treści zawarte w tabeli pod kątem planowanej budowy głównego szkieletu tras rowerowych Torunia i powiązania go z gminami ościennymi w ramach ZIT.

 

rys. 5.21 str 419

 

Mapa tras rowerowych na terenie Torunia jest nieaktualna. Dodatkowo brakuje wytyczenia do zaprojektowania trasy głównej prowadzącej z lewobrzeżnej części Torunia przez most im. J. Piłsudskiego i włączenia trasy w istniejący układ. Ponadto mapa zawiera zbyt wiele danych, które powinny być udostępnione na oddzielnych mapach o odpowiedniej rozdzielczości.

str 426

Wskazano następujące propozycje lokalizacji nowych stacji roweru miejskiego:

przystanki komunikacyjne w Toruniu:

- Wrzosy I,

- Plac Skalskiego,

- Czerniewice,

- Kluczyki Cmentarz,

- Polna,

- Ligii Polskiej,

- Barwna.

Stacja na Placu Skalskiego już istnieje. Lokowanie stacji Kluczyki Cmentarz nie ma uzasadnienia transportowego. Stacje roweru miejskiego powinny być lokowane w miejscach dokładnie określonych, Wrzosy I, Polna, Ligi Polskiej, Barwna są zbyt ogólne. Lokalizacja powinna uwzględniać gęstość zaludnienia na danym obszarze, dostęp do stacji oraz możliwość skorzystania z innego środka transportu. Przedmiotowy dokument zbyt małą wagę poświęca zasadom funkcjonowania systemów rowerów miejskich  w związku z czym należy zrezygnować z konkretnych zapisów, które mogą sugerować błędne rozwiązania np. odnośnie lokalizacji poszczególnych stacji.

str 433

Wyposażeniem dodatkowym takich miejsc obsługi rowerzystów może być, oprócz wyżej wymienionych elementów, dostęp do wody w postaci poidełka, toalety, punkt podstawowego serwisu roweru, szafy rowerowe w przypadku lokalizacji takiego punktu przy obiektach historycznych przeznaczonych do

zwiedzania lub np. na przystankach turystyki wodnej (fot. 5.3 i fot. 5.4).

Nie ma potrzeby aby MOR-y wyposażać w szafki rowerowe z powodu obiektów przeznaczonych do zwiedzania ze względu na koszt szafek, terenochłonność oraz konieczność ich serwisowania. Szafki rowerowe stosuje się najczęściej przy węzłach przesiadkowych. Wystarczające w takim miejscu są odpowiednie stojaki rowerowe.

Miejsca Obsługi Rowerzystów pełnią jedynie funkcję dodatkową dla systemu tras rowerowych i poświęcanie im zbytniej uwagi nie jest zasadne.

str 472

Dodatkowo planuje się umożliwić mieszkańcom Bydgoszczy i Torunia realizowanie podróży rowerowej między tymi miastami za pomocą wypożyczonego roweru z możliwością pozostawienia jego w obu miastach. Dlatego też zaleca się budowę systemu dwóch stacji systemu wypożyczalni roweru – jednej na terenie Bydgoszczy we wschodniej części miasta (przy pętli Niepodległości w Fordonie) oraz jednej stacji w Toruniu zlokalizowanej w zachodniej części

miasta (Szosa Bydgoska – Starotoruńska - przy nowo budowanej pętli tramwajowej). Umożliwi to realizacje podróży rowerem „aglomeracyjnym” pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Zakłada się wyposażenie takich stacji początkowo w 60 rowerów i w miarę popularyzacji tego rozwiązania możliwość zwiększenia tej liczby i rozbudowę systemu roweru aglomeracyjnego o nowe stacje w gminach ościennych położonych pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, tj.:

- Ostromecko,

- Dąbrowa Chełmińska,

- Solec Kujawski,

- Zławieś Wielka,

- Łubianka,

Rower miejski ze względu na specyfikę konstrukcji jest rowerem przeznaczonym do jazdy po mieście. Oczywiście dystans do pokonania między Toruniem, a Bydgoszczą na tego typu rowerze jest możliwy, ale na pewno nie komfortowy. Na dzień dzisiejszy planowanie realizacji tego typu inwestycji i przeznaczanie na ten cel środków finansowych wydaje się być nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia ekonomicznego (obsługa i serwisowanie stacji), transportowego (dystans zbyt duży do pokonania aby realnie mógł wpływać na kształtowanie podróży między oba miastami, słaba jakość infrastruktury rowerowej) i społecznego (niewielkie zainteresowanie ofertą, podróże wyłącznie rekreacyjne).

str 784

 

Mapa zawiera nieaktualne dane oraz błędnie zaplanowaną sieć infrastruktury rowerowej w Toruniu. Na jakiej podstawie zostały wyznaczone numery tras rowerowych?

 

Z punktu widzenia Gminy Miasta Toruń należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość tabeli 5.6. ze strony 370 gdyż dane w niej zawarte są nieaktualne, a powinny być kluczowe dla odpowiedniej realizacji zamierzonych w dokumencie celów.

 

Uwagi do części IIA

 

str 19

ogromne znaczenie w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i pewności

poruszania się ma wysokiej jakości infrastruktura (w tym głównie solidnie wykonane chodniki dla ruchu pieszych i ścieżki rowerowe); nie pominięto także kwestii widzialności, którą polepszyć można poprzez stosowanie lepszego jakościowo oświetlenia ulicznego;

ogromne znaczenie w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i pewności

poruszania się ma wysokiej jakości infrastruktura (w tym głównie solidnie wykonane chodniki dla ruchu pieszych i trasy rowerowe); nie pominięto także kwestii widzialności, którą polepszyć można poprzez stosowanie lepszego jakościowo oświetlenia ulicznego;

str 51

budowę ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych przynajmniej na odcinkach zabudowanych i planowanych do urbanizacji;

budowę infrastruktury pieszej i rowerowej przynajmniej na odcinkach

zabudowanych i planowanych do urbanizacji;

str 52

budowa systemu ścieżek rowerowych o charakterze turystycznym wzdłuż

Noteci, Kanału Bydgoskiego i Wisły.

budowa systemu tras rowerowych o charakterze turystycznym wzdłuż

Noteci, Kanału Bydgoskiego i Wisły.

str 71

Powiązania zewnętrzne transportu kolejowego w województwie realizowane będą przez linie kolejowe znaczenia państwowego, a powiązania wewnętrzne przez pozostałe linie kolejowe. Mając na uwadze wzrastającą liczbę zamykanych lub likwidowanych linii kolejowych postuluje się podjęcie działań zapewniających zachowanie ciągłości tych szlaków oraz

prowadzenie ich rewitalizacji (np. jako ścieżki rowerowe, czy turystyczne szlaki piesze).

Powiązania zewnętrzne transportu kolejowego w województwie realizowane będą przez linie kolejowe znaczenia państwowego, a powiązania wewnętrzne przez pozostałe linie kolejowe. Mając na uwadze wzrastającą liczbę zamykanych lub likwidowanych linii kolejowych postuluje się podjęcie działań zapewniających zachowanie ciągłości tych szlaków oraz

prowadzenie ich rewitalizacji (np. jako trasy rowerowe, czy turystyczne szlaki piesze).

 

Uwagi do części IIC

W części IIC Studium brakuje "Mapy prognozowanych dobowych natężeń potoków ruchu rowerowego w 2020 roku dla Torunia dla zrównoważonego scenariusza rozwoju gospodarczego", w dokumencie znajduje się "Mapa prognozowanych dobowych natężeń potoków ruchu rowerowego w 2020 roku dla Bydgoszczy dla zrównoważonego scenariusza rozwoju gospodarczego".wyedytowano: 2016-02-01 18:28
aktywne od dnia: 2016-02-01 18:12
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook