Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Popiela i Rusa w Toruniu - numer 2

 RT 2/2014

Toruń, 21 lutego 2014 r

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Popiela i Rusa w Toruniu.


1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW1 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami: 79.07-U/KS1 i 79.07-MW6.

Uzasadnienie:
Grodzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niekorzystnie wpływa na swobodną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy poszczególnymi obszarami. Wskutek grodzeń likwidowane są ciągi piesze, co negatywnie wpływa na dostępność poszczególnych obszarów i zmusza mieszkańców do niepotrzebnego nakładania drogi. Dopuszczanie możliwości grodzenia terenów powinno być możliwe tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach.

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW2 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami:  79.07-US/ZP1, 79.07-MN2 i 79.07-MN6.

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 1.

3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW3, 79.07-MW4 i 79.07- MW5 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami:  79.07-KS1, 79.07-KD(GP)1 i 79.07-U1.

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 1.

4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW6 proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Brak odpowiednich zapisów dla terenów których podstawową funkcją jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna skutkuje niezapewnieniem miejsc parkingowych dla rowerów i tym samym wpływa niekorzystnie na realizację zasad zrównoważonego rozwoju odnośnie transportu miejskiego.
W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.

5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MN6 proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 4.

6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-U1, 79.07-U2, 79.07-U3, 79.07-U/KS1 p proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 4.

7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 79.07-KD(GP)1 proponuje się zmianę zapisu: „6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: a) chodniki i ścieżki rowerowe” na „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej oraz rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży”.

Uzasadnienie:
Infrastruktura rowerowa to pojęcie szersze i nie ogranicza się ono wyłącznie do tzw. „ścieżek rowerowych”.

8.   Z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 79.07-KD(GP)1 proponuje się wydzielenie ulicy Wybickiego i przypisanie jej odpowiednich parametrów dostosowanych do klasy drogi.

9. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 79.07-KD(D)1 (ulice: Rusa i
Popiela), 79.07-KD(D)2 (ul. Czecha) i 79.07-KD(D)3 (ul. Lecha) proponuje się wykreślenie minimalnych szerokości dla jezdni i chodników.

Uzasadnienie:
Parametry dróg publicznych regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430. Zaproponowane szerokości chodników nie są zgodne z treścią rozporządzenia oraz ze stanem faktycznym (np. szerokości chodników w ulicy Popiela).

10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-Kx1 i 79.07-Kx2 proponuje się zmianę zapisu: „1) przeznaczenie: a) podstawowe – tereny komunikacji – ogólnodostępne ciągi piesze, na „ ogólnodostępne ciągi piesze i rowerowe”.

 

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Załącznik:
1. Tabela rowerowych współczynników parkingowychwyedytowano: 2014-03-02 00:25
aktywne od dnia: 2014-03-02 00:21
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook