Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 31/2013                                                                                         

Toruń, 5 listopada 2013 r.

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu


Dotyczy: projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu.

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05 - U 1, 63.05-U 2, 63.05-U3, 63.05-U4 prosimy o zmianę zapisu „dopuszcza się realizacje miejsc postojowych dla rowerów” na „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).
Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05-MW 5, prosimy o zmianę zapisu „dopuszcza się realizacje miejsc postojowych dla rowerów” na „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) oraz przechowalni rowerowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).


Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis o treści „dopuszcza się realizacje miejsc postojowych dla rowerów” jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów.
W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.


2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05-KD(D)5 1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - ulica klasy dojazdowej; prosimy o wprowadzenie zapisów:
- droga bez przejazdu dla pojazdów samochodowych w kierunku terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KDW6.
- konieczność zapewnienia połączenia z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 63.05-KDW6 dla pieszych i rowerzystów.
- dopuszcza się wyznaczenie infrastruktury rowerowej


Uzasadnienie:
Wprowadzenie proponowanych zapisów spowoduje, że nie będzie możliwości przejazdu dla pojazdów samochodowych od strony ul. Słowackiego przez przedłużenie ul. Lindego w kierunku ul. Bema i Pl. Hoffmana i przeciwnym. Dopuszczenie takiej możliwości spowodowałoby zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na ulicy Słowackiego, Lindego i przyległych. Należy zaznaczyć, że obecnie nie funkcjonuje takie połączenie drogowe, które zostało zaproponowane w przedmiotowym planie. Nie jest zasadne stwarzanie warunków do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.
Proponowane zapisy wymogą z kolei konieczność zapewnienia połączenia obu terenów (63.05-KD(D)5 i 63.05-KDW6) dla pieszych i rowerzystów. Jest to obecnie bardzo ważne
i wykorzystywane połączenie Bydgoskiego Przedmieścia w kierunku Chełmińskiego Przedmieścia. Jest ono szczególnie istotne dla rowerzystów, którzy już obecnie posiadają trasy rowerowe poprowadzone wzdłuż Placu Hoffmana, ulicy Bema czy przez Rudelkę; łącznik zapewni swobodny dostęp przez ul. Lindego do drogi rowerowej położonej wzdłuż ul. Mickiewicza.


3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05-KDW6 1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna; prosimy o wprowadzenie zapisów:
- droga bez przejazdu dla pojazdów samochodowych w kierunku terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KD(D)5.
- konieczność zapewnienia połączenia z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 63.05-KD(D)5 dla pieszych i rowerzystów
oraz zmianę zapisu:
- „6 c. dopuszcza się drogę rowerową” na:
- dopuszcza się wyznaczenie infrastruktury rowerowej


Uzasadnienie:
Wprowadzenie proponowanych zapisów spowoduje, że nie będzie możliwości przejazdu dla pojazdów samochodowych od strony ul. Słowackiego przez przedłużenie ul. Lindego w kierunku ul. Bema i Pl. Hoffmana i przeciwnym. Dopuszczenie takiej możliwości spowodowałoby zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na ulicy Słowackiego, Lindego i przyległych. Należy zaznaczyć, że obecnie nie funkcjonuje takie połączenie drogowe, które zostało zaproponowane w przedmiotowym planie. Nie jest zasadne stwarzanie warunków do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.
Proponowane zapisy wymogą z kolei konieczność zapewnienia połączenia obu terenów (63.05-KD(D)5 i 63.05-KDW6) dla pieszych i rowerzystów. Jest to obecnie bardzo ważne i wykorzystywane połączenie Bydgoskiego Przedmieścia w kierunku Chełmińskiego Przedmieścia. Jest ono szczególnie istotne dla rowerzystów, którzy już obecnie posiadają trasy rowerowe poprowadzone wzdłuż Placu Hoffmana, ulicy Bema czy przez Rudelkę; łącznik zapewni swobodny dostęp przez ul. Lindego do drogi rowerowej położonej wzdłuż ul. Mickiewicza.


4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05-U4 prosimy o dopisanie zapisu nakazującego dostępność terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KD(D)5 do czasu, gdy wytyczona zostanie na całej długości droga oznaczona symbolem 63.05-KD(D)5.


Uzasadnienie:
Wprowadzenie proponowanego zapisu wyeliminuje możliwość wygrodzenia obecnego terenu stacji paliw dla pieszych i rowerzystów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KD(D)5 do czasu realizacji tej drogi w zakresie uwzględnionym w planie co zapewni połączenie terenu Bydgoskiego Przedmieścia z Placem Hoffmana dla pieszych i rowerzystów.


5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 63.05-KDx 7 1. przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszy prosimy o zmianę przeznaczenia podstawowego na publiczny ciąg pieszo-rowerowy.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

załącznik:
Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.
 


ODPOWIEDŹ


Toruń, 21 listopada 2013 r.

MPU-63.05-U5-8/2013


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

INFORMACJA

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry", dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu


W nawiązaniu do uwag złożonych do w/w projektu planu - w piśmie z dnia 6 listopada 2013r. informuję, że zgodnie z zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w dniu 20 listopada br. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi te w sposób następujący.

Uwaga nr 1 o treści:

„Na terenach 65.03-U 1, 65.03-U 2, 65.03-U 3, 65.03-U 4 i 65.03-MW 5- wprowadzenie obowiązku ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty) oraz przechowalni dla rowerów dla mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie ze wskaźnikami jak dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu",

- została częściowo uwzględniona.

Uzasadnienie:
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" (dokumencie wiążącym przy sporządzaniu planów miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych. W planach sporządzanych na terenie miasta, nie wprowadza się wskaźników, określających wymaganą ilość miejsc postojowych dla rowerów w zależności od ilości mieszkań, powierzchni obiektów usługowych czy liczby zatrudnionych w zakładach pracy.
Stojaki dla rowerów ustawiane są przy wielu istniejących obiektach usługowych i mieszkalnych w Toruniu, pomimo braku stosownych ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenów prywatnych z istniejącą zabudową (m.in. budynki biurowe, stacja paliw, budynki mieszkalne wielorodzinne) przeznaczonych w projekcie planu pod usługi (65.03-U 3 i 65.03-U 4) i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (65.03-MW 5), dopuszczono realizację miejsc postojowych dla rowerów. Umożliwia to, zabezpieczenie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami. W związku z powyższym, uwagi częściowo nie uwzględniono.
Dla terenów gminnych istniejącej zajezdni tramwajowej ) przeznaczonych w projekcie planu pod usługi kultury ( w tym muzeum transportu tramwajowego), handlu, administracji, oświaty, turystyki (w tym budynki zamieszkania zbiorowego hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy itp.), sportu (65.03-U i 65.03-U 2) - uwagę częściowo uwzględniono poprzez obowiązek zapewnienia minimum 20 miejsc postojowych dla rowerów w tym stojaki, wiaty.

Uwaga nr 2 o treści:

„Na terenach 65.03-KD(D)5 i 65.03-KDW6 ustalenie zakazu połączenia drogowego, zapewnienia połączenia dla pieszych i rowerów obydwu terenów oraz dopuszczenie infrastruktury rowerowej"

- została częściowo uwzględniona.

Uzasadnienie:
W piśmie Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, zawarto dwie uwagi dotyczące terenów 65.03-KD(D)5 i 65.03-KDW6, które dotyczą merytorycznie jednej kwestii. Uwagi te, potraktowano jako jedną uwagę.
W projekcie planu pas terenu użytkowany jako droga (przedłużenie ul. Lindego) został przeznaczony pod komunikację publiczną - ulicę klasy dojazdowej - 65.03-KD(D)5. Droga ta, umożliwi przede wszystkim obsługę komunikacyjną przyległych terenów i połączenie gminnym parkingiem i drogami wewnętrznymi przed siedzibą spółki Energa przy ul. Bema - 65.03-KDW6. W tym celu zajęto pod tę drogę, część parkingu pomiędzy stacją paliw i terenami zajezdni tramwajowej (własność GMT i Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Lukoil). Obecnie przedłużenie ul. Lindego w kierunku północnym, trafia na teren stacji paliw.
Rozwiązanie takie zapewni powiązanie komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów ul. Słowackiego z ul. Bema i Placem Hoffmana. Projekt planu nie ustala nakazu połączenia dla ruchu samochodowego terenów 65.03-KD(D)5 i 65.03-KDW6. Połączenie takie, nie może negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego dopuszczenie jest uwarunkowane od decyzji zarządcy drogi. W związku z powyższym uwaga w tej części nie została uwzględniona.
Poprzez dopuszczenie wyznaczenia infrastruktury rowerowej na terenach 65.03-KD(D)5 i 65.03-KDW6,
uwagę częściowo uwzględniono.

Uwaga nr 3 - o treści:

„Dla terenu 65.03-U 4 -ustalenie nakazu dostępności od strony drogi dojazdowej 65.03-KD(D) 5, do czasu gdy ta droga zostanie wytyczona na całej długości",

- nie została uwzględniona.

Uzasadnienie:
Teren usług obsługi transportu samochodowego (stacja paliw), handlu, gastronomii, turystyki (w tym budynki zamieszkania zbiorowego hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy itp.), administracji, oświaty , zdrowia i sportu (65.03-U 4) stanowi własność prywatną i znajduje się na nim stacja paliw Lukoil.
Aktualnie wąski chodnik przebiegający na skraju stacji paliw, umożliwia połączenie dla pieszych i rowerzystów z Bydgoskiego Przedmieścia do Placu Hoffmana. Połączenie takie, funkcjonuje od czasu wybudowania stacji paliw w latach 90-tych ubiegłego wieku. W przypadku likwidacji stacji paliw i realizacji innej inwestycji usługowej zgodnej z przeznaczeniem podstawowym, możliwe jest ogrodzenie terenu (65.03-U 4) i zamknięcie obecnego połączenia dla pieszych.
Przebieg drogi dojazdowej 65.03-KD(D) 5 (przedłużenie ul. Lindego), umożliwia połączenie Bydgoskiego Przedmieścia z Placem Hoffmana bez ingerowania w teren obecnej stacji paliw (65.03-U 4). Rozwiązanie takie, zapewnia częściowe zajęcie parkingu przy siedzibie spółki Energa.
W związku z aktualnym stanem faktycznym i prawnym tj.: funkcjonującym połączeniem dla pieszych i rowerzystów przez stację paliw, brakiem podstaw do zapewnienia ogólnodostępnego przejścia (dla pieszych i rowerzystów) przez teren prywatny (65.03-U 4 - nie przeznaczony na cele publiczny), uwagi nie uwzględniono.

Uwaga nr 4 - o treści:

„Na terenie 65.03-KDx 7 - wprowadzenie przeznaczenia podstawowego ciąg pieszo - rowerowy"

- została uwzględniona.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

mgr inż. arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2014-03-02 00:13
aktywne od dnia: 2013-11-11 18:38
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook