Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 29 czerwca 2022
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi złożone w ramach konsultacji pn. "Budowa węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni" + ODPOWIEDŹ + PODSUMOWANIE KONSULTACJI

Aktualizacja 21.02.2022 r. - dodano odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Dla zwiększenia czytelności odpowiedzi umieszczono po każdym punkcie pisma. Odpowiedzi oznaczone są kolorem niebieskim.

Cały raport z konsultacji znajduje się na stronie: https://www.konsultacje.torun.pl/pl/budowa-wezla-przesiadkowego-przed-dworcem-torun-wschodni


 

SRT 1/2021

29.01.2021 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z konsultacjami w ramach planowanej inwestycji pn. “Budowa węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni” Stowarzyszenie Rowerowy Toruń pragnie przedstawić następujące uwagi i propozycje.

1. Uwagi ogólne

Jak wskazuje nazwa projektu jego celem powinna być integracja różnych środków transportu. Tymczasem przedłożone propozycje – szczególnie wariant numer 2 - zakłada głównie rozbudowę układu drogowego polegającą na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, budowę nowego odcinka drogi i nowych skrzyżowań. Dlaczego przyjęto takie rozwiązania? W jaki sposób mają one zachęcić mieszkańców do częstszych podróży koleją, komunikacją miejską, do korzystania z roweru i podróży pieszych? Jak poprawić warunki przesiadki?

Poniższe uwagi zawierają wiele propozycji, których wprowadzenie zdecydowanie polepszy funkcjonalność konsultowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań”.

Uwaga:

Jaka idea projektowa stoi za tą przebudową? Jakie połączenia przesiadkowe zostały zaplanowane? Jakie ułatwienia zaproponowane? W skrócie:  kto, na co i jak ma się przesiadać? Jaka poprawa ma nastąpić w związku z tą przebudową w obydwu wariantach?

Odpowiedź:

Proponowane rozwiązania węzła przesiadkowego są ukierunkowane na rozwój transportu publicznego: kolejowego i komunikacji miejskiej, w tej części miasta. Docelowo planowane jest zwiększenie liczby linii kończących bieg przy dworcu Toruń Wschodni, a w szczególności linii łączących miasto z sąsiednimi gminami. Przebudowa układu drogowego ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w tym niechronionych - pieszych i rowerzystów oraz poprawę płynności ruchu.

1.1. Trasy rowerowe – drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe - projektowane w ramach inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy. W tym miejscu krzyżują się główne trasy rowerowe Torunia dlatego ich parametry powinny zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowników rowerów w różnym wieku i kondycji. Ze względu na lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania należy zadbać o odpowiednie wartości spadków podłużnych oraz poprzecznych, odpowiednie parametry łuków w obrębie skrzyżowań.

Drogi rowerowe powinny znajdować się wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie, a także przed budynkiem dworca, aby zapewnić odpowiednią obsługę wszystkich źródeł i celów podróży.

Odpowiedź:

Drogi rowerowe spełniają odpowiednie standardy, które były uzgadnianie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

W pobliżu dworca kolejowego powinna zostać zaprojektowana zadaszona wiata dla rowerów dla minimum 40 rowerów.

Odpowiedź:

Uwzględniono. W obu wariantach zaprojektowano stojaki rowerowe u-kształtne na 30 rowerów. Poza tym dodatkowo w budynku dworca PKP S.A. zaprojektowała rowerownię na14 stojaków na 28 rowerów.

1.2. Z przykrością należy odnotować, że projekt zakłada przeznaczenie większości obecnego terenu zielonego na Placu Skarbka pod węzeł drogowy. Według wieloletnich informacji medialnych odnoszących się do tego skrzyżowania, ruch miał być tu zmniejszony poprzez przeniesienie jego części na Trasę Średnicową i Trasę Wschodnią. Tymczasem tak daleko idąca propozycja rozbudowy jest krokiem w przeciwnym kierunku.

W bliskim sąsiedztwie tego terenu znajduje się zabudowa wielorodzinna. Kolejne bloki powstają i będą powstawać na terenie byłego Tormięsu, Metronu. Jednocześnie w tej części osiedla nie ma za dużo urządzonych terenów zielonych.

Plac Skarbka już teraz pełni funkcje rekreacyjne, np. jako tor saneczkowy. W najbliższej okolicy nie ma podobnego miejsca mogącego pełnić tą funkcję. W naszej opinii potencjał tego miejsca jest dużo większy. Niegdyś znajdował się tutaj tor speedrowerowy, który zniknął z niezrozumiałych względów podczas remontu wiaduktu Kościuszki i Placu Skarbka w latach dwutysięcznych. Warto dodać, że w tym miejscu rozegrano pierwsze speedrowerowe Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Torunia. (https://www.speedwaynews.pl/aktualnosci/item/67460-20-lat-tradycji-cztery-tytuly-i-dwa-kluby-historia-speedrowera-w-grodzie-kopernika)

Niniejszy projekt jest znakomitą okazją aby odpowiednio zagospodarować ten teren. Najlepszym wariantem w kwestii układu dróg byłby wariant 0 tzn. brak rozbudowy skrzyżowania do węzła drogowego. Jednakże nawet w przedstawionym wariancie 2 można uzyskać więcej miejsca po pewnych modyfikacjach. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w uwagach szczegółowych w pkt. 2.1.

Fot. 1 Górka przy wiadukcie Kościuszki. Należy zrezygnować z projektowanej barierki przy ciągu pieszo-rowerowym na nasypie aby umożliwić dalsze wykorzystanie tego terenu w obecny sposób. Fot. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń.

Fot. 2 Tor speedrowerowy, rok 1994. Źródło: Archiwum prywatne M.A.

Odpowiedź:

W projekcie zostanie uwzględniona częściowa likwidacja zaprojektowanych miejsc parkingowych pod wiaduktem Kościuszki z przeznaczeniem na tereny zielone i park linerany.

W zakresie terenów rekreacyjnych patrz odpowiedź na pytanie nr 9 w części „Najczęściej pojawiające się uwagi” (...)

Uwaga:

Pozostawić górkę saneczkową pod wiaduktem.

Odpowiedź:

Nie uwzględniono.

(...) i nr 46 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań”.

Uwaga:

Przed wieloma laty w okolicy Dworca Wschodniego istniał tor speedrowerowy, to właśnie na nim odbył się pierwszy międzymiastowy mecz z udziałem drużyny z Torunia, to na nim miały miejsce I Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Torunia. To na nim swoją przygodę ze sportem rozpoczynało wielu wybitnych zawodników, którzy w późniejszych latach z dumą reprezentowali Gród Kopernika na arenach całego świata. 

Pięknym nawiązaniem do tej pięknej historii byłoby powstanie w tym miejscu toru do speedrowera. Nie chodzi tu o takie obiekty jak przy ulicy Bielańskiej czy przy ulicy Skierki. Wystarczyło aby był minimum 60 metrowy tor z odpowiednią nawierzchnią, bez najmniej infrastruktury. Mógłby on służyć w aktywizacji najmłodszych i tych starszych mieszkańców naszego miasta, w czym moglibyśmy odebrać znaczną rolę.

Odpowiedź:

Nie uwzględniono. Mimo likwidacji pseudo toru przy pl. Skarbka, obecnie w Toruniu funkcjonują 2 tory do speedrowera: jeden nowo wybudowany w Kaszczorku przy ul. Gościnnej, a drugi na przy torze rallycrossowym przy ul. Łukasiewicza .

1.3. Proszę zaprojektować więcej zieleni na placu przed budynkiem dworca kolejowego. Warto by w tym miejscu stworzyć reprezentacyjny plac zamiast typowego parkingu. Propozycja ta znajduje odzwierciedlenie w zapisach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

„§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 122.08-U/KD1 ustala się:

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nakaz stosowania zorganizowanego procesu inwestycyjnego, rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym i harmonijnego zagospodarowania;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zagospodarowanie terenu jako węzeł integracyjny komunikacji kolejowej, tramwajowej i autobusowej, z komponowaną zielenią urządzoną;” (podkreślenia własne)

Funkcje komunikacyjne takie jak zatoki autobusowe, taxi, kiss&ride, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oczywiście są wskazane. W spotkaniu konsultacyjnym przyznano, że być może zaprojektowano zbyt dużo miejsc parkingowych. Jednak oczywistym jest, że pewna liczba tych miejsc powstanie: tylko w którym miejscu? Proszę przeanalizować możliwość utworzenia dodatkowych miejsc przy uliczce dojazdowej w płn.-wsch. obrębie inwestycji, pomiędzy torami kolejowymi a salonem samochodowym. Parkingi w tym miejscu będą jednocześnie blisko dworca jak i nie zaburzą koncepcji reprezentacyjnego placu przed dworcem.

Odpowiedź:

W zakresie zieleni patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w części „Najczęściej pojawiające się uwagi” (...)

Uwaga:

Uwagi dotyczące zieleni

  • zieleń zamiast parkingu przed dworcem (ewentualnie – zielony parking z drzewami i miejscami do odpoczynku);
  • nie wycinać drzew;
  • zielone torowiska;
  • nasadzić więcej zieleni

Odpowiedź:

Uwzględniono częściowo. Generalnie na obszarze całego węzła będzie zwiększany udział zieleni w stosunku do nawierzchni utwardzonych. Powstanie również park linearny i zielone przystanki. Wycinka drzew jest nieunikniona pod rozbudowę układu drogowego, jednakże zostaną zaprojektowane nowe nasadzenia rekompensujące. Zielone torowisko zostanie rozważone w kolejnym zadaniu - w ramach modernizacji tego odcinka linii tramwajowej.

(...) i 45 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań”.

Uwaga:

Proszę o budowę miejsc postojowych w miejscu obecnie istniejących garaży, bez wycinania drzew oraz posadzenie nowych miejsc co 2-3 miejsca postojowe. Budowa miejsc postojowych w tym miejscu pozwoli na redukcję miejsc przed głównym budynkiem dworca, co z kolei pozwoli budowę przestrzeni przyjaznej dla pieszych oraz nadanie jej charakteru reprezentacyjnego. Łączna ilość miejsc postojowych nie powinna przekraczać obecnej ilości.

Odpowiedź:

Częściowo uwzględniono.  W wariancie 2 na parkingu pod wiaduktem Kościuszki zostanie ograniczona ilość miejsc na rzecz zieleni i parku linearnego.

Ponadto odpowiednim miejscem na parkingi może być teren po północnej stronie torów kolejowych, w terenie bardziej przemysłowym, z dojazdem od strony ul. Chrobrego. Niestety zaprezentowane rysunki nie obejmują w całości projektu realizowanego przez PKP, stąd nasuwa się pytanie: czy nowe przejście podziemne pod peronami prowadzi na drugą stronę torów? Pytanie jest zasadne nie tylko w kontekście propozycji parkingowej. Obecnie na przejściu służbowym przez torowisko można spotkać osoby idące od ul. Chrobrego na dworzec (lub dalej). Niestety przejście to jest nielegalne, a najkrótsze legalne obejście oznacza nadrobienie ponad 500 m (w tym strome schody prowadzące na wiadukt). Trasa dostępna dla osób o ograniczonej mobilności to dużo ponad 800 m.

Odpowiedź:

Zakres PKP PLK S.A. obejmuje przebudowę przejścia podziemnego pod torami, które umożliwiają przejście na perony – zakres nie dotyczy tematu konsultacji.

1.4. Komunikacja miejska

Zaprezentowane warianty „węzła przesiadkowego” nie usprawniają przesiadek pomiędzy różnymi środkami komunikacji miejskiej. W wielu przypadkach przesiadki są tak samo niewygodne jak w stanie obecnym. Poszczególne przystanki są mocno oddalone od siebie i słabo skomunikowane ze sobą. Na niektórych relacjach skomunikowanie dworca kolejowego będzie gorsze niż obecnie (przesunięcie przystanku autobusowego z pętli przy dworcu na zatokę przy jezdni ul. Skłodowskiej-Curie).

Na poniższym rysunku przedstawiono przykład przesiadki z autobusu na tramwaj. Zaprojektowane dojście (kolor czerwony, linią przerywaną oznaczono odcinki ze schodami) jest od 3 do 4 razy dłuższe niż potencjalna wygodna trasa (kolor zielony). Dodatkowo pieszy ma do pokonania różnice wysokości, które odczuwalne są jak dalsze wydłużenie trasy.

Rys. 1 Przykładowa przesiadka z autobusu na tramwaj. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Szczegółowa uwaga dotycząca utworzenia przejścia naziemnego w omawianym miejscu znajduje się w pkt. 2.8.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w części „Najczęściej pojawiające się uwagi”.

Uwaga:

Utworzyć naziemne przejścia dla pieszych

Odpowiedź:

Częściowo uwzględnione. Zaprojektowane zostanie przejście naziemne przez ul. Skłodowskiej-Curie oraz przez torowisko tramwajowe.

2. Uwagi szczegółowe

W związku z zapewnieniem złożonym przez przedstawicieli urzędu, wyrażonym na spotkaniu konsultacyjnym, iż preferowany przez inwestora jest wariant 2 koncepcji, w niniejszym piśmie Stowarzyszenie odnosi się głównie do tego wariantu. Z uwagi na rozbudowany charakter projektu oraz wagę tematu nie sposób było przedstawić szczegółowych uwag do obu wariantów w przeznaczonym na to tak krótkim terminie.

Gdyby okazało się, że wybrany zostanie wariant 1 lub/i projekt zostanie zmieniony w znacznym stopniu po uwagach złożonych w niniejszych konsultacjach wnioskuję o przeprowadzenie kolejnej rundy konsultacji, aby możliwe było szczegółowe odniesienie się do zaprojektowanych rozwiązań.

2.1. Proszę przesunąć w największym możliwym stopniu układ drogowy na rogu Kościuszki i Skłodowskiej-Curie tak, aby zminimalizować likwidację terenu zielonego w tym miejscu i odpowiednio na nowo go zagospodarować. Zaprojektowany szpaler drzew koliduje z funkcją górki saneczkowej. Proponuję posadzenie zieleni izolującej projektowany łącznik ul. Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie od przyległego terenu zielonego. Wnioskuję również o rozważenie przywrócenia toru speedrowerowego istniejącego w tym miejscu wcześniej. Poniżej poglądowy szkic obrazujący propozycję. Projekt należy uzupełnić o zagospodarowanie terenu zielonego oraz placu przed dworcem kolejowym. Ewentualne zmiany nie mogą jednak wpłynąć na pogorszenie jakości infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Rys. 2 Zwiększenie rekreacyjnego terenu zielonego na rogu Kościuszki i Skłodowskiej-Curie w wariancie 2 koncepcji. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

W zakresie terenów rekreacyjnych patrz odpowiedź na pytanie nr 9 w części „Najczęściej pojawiające się uwagi”  i nr 46 w części „Uwagi i pytania szczegółowe, pojedyncze propozycje rozwiązań”.  

– odpowiedź pod pkt. 1.2 niniejszego pisma.

Ponadto dokonano korekty na parkingu przed budynkiem dworca.

2.2. Proszę wykonać łącznik drogi rowerowej z jezdnią serwisową, aby umożliwić przejazd rowerem zieloną trasą zamieszczoną poniżej na grafice. Zmiana ta bardzo niskim kosztem usprawni ruch rowerowy na tej trasie poprzez zmniejszenie liczby punktów kolizyjnych (niebieskie kółka na grafice). Trasa przewidziana w koncepcji (linia czerwona na grafice) zakłada 2 przejazdy przez jezdnie zbiorcze oraz dwa przez jezdnie węzła przesiadkowego (z ruchem autobusowym). Proponowana trasa ma mniej punktów kolizyjnych i to przez jezdnie o mniejszym znaczeniu. Gdyby jezdnia serwisowa/parkingowa, równoległa do łącznika ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Sobieskiego nie powstała (co było sugerowane na spotkaniu konsultacyjnym), wnioskujemy o budowę wydzielonej drogi rowerowej po obu stronach wspomnianego łącznika.

Rys. 3 Trasa rowerowa łącząca ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Sobieskiego. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Nie uwzględniono. Projektowane rozwiązania układu ciągów pieszych i rowerowych były uzgadnianie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. W wyniku konsultacji społecznych zostanie częściowo zlikwidowany parking pod wiaduktem Kościuszki na rzecz terenów zielonych w tym park linearny.

2.3. Proszę o utrzymanie ruchu dwukierunkowego na ul. Studziennej dla rowerów. Mimo niewielkiej szerokości jezdni odbywa się tam teraz ruch dwukierunkowy, tak więc bez problemu zmieści się tam kontrapas rowerowy. Dodatkowo proszę zaprojektować odpowiednie połączenie drogi rowerowej i kontrapasa aby zapewnić sprawny ruch rowerowy na tej relacji.

Rys. 4 Dwukierunkowy ruch rowerowy na ul. Studziennej. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Nie uwzględniono.  Ul. Studzienna, ze względu na brak normatywnej szerokości nie może zostać dwukierunkową, bowiem pojazdy w nią wjeżdżające blokowałyby ruch z ul. Sobieskiego.  Ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych.

2.4. Proszę w miarę możliwości przesunąć tunel pieszo-rowerowy pod ul. Żółkiewskiego w miejsce istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego (w przedłużeniu ul. Targowej). Zaproponowane rozwiązanie wydłuża drogę od ul. Targowej w najczęściej wykorzystywanych relacjach. Poniżej przykład dla dojścia do przystanku autobusowego przy ul. Żółkiewskiego, a także pobliskiej galerii handlowej. Poza mieszkańcami osiedla dużą grupę pieszych stanowią tutaj uczniowie Zespołu Szkół nr 13. Na rysunku poniżej istniejące dojście do przystanku na zielono oraz projektowane na czerwono.

Rys. 5 Wydłużenie drogi na relacji z ul. Targowej na północną stronę ul. Żółkiewskiego, w tym na przystanek autobusowy. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Niepotrzebnie wydłużona została również droga z ul. Targowej na ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie ul. Żółkiewskiego dla rowerzystów oraz osób, które potrzebują podjazdu zamiast schodów. Proszę włączyć do projektu istniejący podjazd przylegający do schodów.

Przesunięcie projektowanego tunelu względem istniejącego przejścia i przejazdu może wynikać z ukształtowania terenu i konieczności zachowania skrajni pionowej. Jednakże proszę o ponowne przeanalizowanie proponowanych w tym miejscu rozwiązań ze względu na dużą wagę tematu dla lokalnej społeczności. Dodatkową przestrzeń można potencjalnie uzyskać np. poprzez delikatne podniesienie niwelety jezdni ul. Żółkiewskiego (takie rozwiązanie zastosowano np. przy budowie przejścia podziemnego pod Szosą Lubicką w okolicy sklepu Leroy Merlin), czy delikatne przesunięcie obu jezdni ul. Żółkiewskiego w kierunku północnym oraz maksymalne zbliżenie jezdni do siebie. Potencjalnie dodatkowe miejsce na zjazd do tunelu zapewniłaby zmiana projektu dojazdu do planowanej nieruchomości zlokalizowanej na rogu ul. Targowej i Żółkiewskiego (na rysunku poniżej planowane przedłużenie ul. Targowej – nr 1 oraz istniejąca droga dojazdowa – nr 2). Być może nawet połączenie tych wszystkich propozycji nie zapewni dostatecznej ilości miejsca, ale każdy metr przesunięcia pozwoli nie tylko na skrócenie drogi lecz także na skrócenie samego tunelu, a tym samym zmniejszenie kosztu jego budowy i poprawę funkcjonalności.

Rys. 6 Przejście podziemne pod ul. Żółkiewskiego. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Częściowo uwzględniono. Przesunięcie przejścia podziemnego pod ul. Żółkiewskiego spowodowałoby konieczność obniżenia części ul. Targowej o 1 m, co uniemożliwiłoby obsługę położonych tam nieruchomości. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Żółkiewskiego zostanie połączony pochylnią z chodnikiem w ul. Targowej, obecnie istnieją w tym miejscu schody.

2.5. Proszę o przeanalizowanie możliwości zamiany długich tuneli pieszo-rowerowych pod ul. Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie zestawem krótszych z otwartą przestrzenią pomiędzy jezdniami. Krótsze tunele zwiększą poczucie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwiększą ilość światła dziennego, a dodatkowo ich wykonanie powinno być tańsze. Dodatkowo pomiędzy łącznicami WC_L01 i WC_L02 warto zaprojektować zieleń.

Gdyby rozdzielenie długiego tunelu nie było możliwe, wskazane jest zastosowanie tzw. świetlików, które poprawią warunki oświetlenia w dzień. Poniżej przykład z Rotterdamu.

Fot. 3 Świetlik w tunelu pieszo-rowerowym. Źródło: https://wilcozpics.wordpress.com/2014/12/09/fietstunnel-centraal-station-rotterdam

Odpowiedź :

Nie uwzględniono. Powierzchnia nad przejściami naziemnymi pod ul. Skłodowskiej-Curie i Sobieskiego zostaną przeznaczone na tereny zielone. 

2.6. Proszę zwiększyć szerokość tunelu pieszo-rowerowego pod łącznicami ul. Sobieskiego. Zaproponowana szerokość 4,5m jest zbyt mała, aby w sposób bezpieczny prowadzić ruch pieszy i rowerowy o sporym natężeniu. Projektowana szerokość w dwóch pozostałych tunelach wydaje się bardziej odpowiednia. Należy zapewnić odpowiednią skrajnię poziomą i pionową w tunelach, a także zwrócić uwagę na zapewnienie widoczności przy każdym z wylotów z tunelu.

Proszę rozważyć wykonanie tuneli o przekroju odwróconego trapezu. Rozszerzające się ku górze ściany zwiększają skrajnie poziomą adekwatnie do rzeczywistej skrajni roweru (rower najszerszy jest na wysokości kierownicy) oraz zwiększają widoczność w tunelu oraz na dojazdach do niego. Na poniższym zdjęciu pokazano tunel tego typu, gdzie dodatkowo dojazdy do niego są poprowadzone po łuku. Gdyby ściany tunelu oraz ściany oporowe byłby pionowe, a zdjęcie zostałoby wykonane w tym samym miejscu, to większość przestrzeni w tunelu nie byłaby widoczna, natomiast fragment drogi za tunelem byłby kompletnie niewidoczny. Proponowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo zarówno w rozumieniu drogowym, jak i postrzeganie bezpieczeństwa osobistego (minimalizacja „martwych pól”).

Fot. 4 Holandia, przykład bezkolizyjnego przejazdu pieszo-rowerowego o przekroju odwróconego trapezu. Fot. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń.

Odpowiedź:

Nie uwzględniono. Rozwiązania dotyczące przejść podziemnych wraz z parametrami zostały zaprojektowane w oparciu o obowiązujące przepisy i warunkowania terenowe.

2.7. Proszę zachować ciągłość nawierzchni oraz niwelety drogi rowerowej oraz chodnika na zjazdach indywidualnych oraz publicznych. Poniżej przykład dla wjazdu do salonu samochodowego.

Rys. 7 Ciągłość drogi rowerowej i chodnika na zjeździe publicznym. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Uwzględniono.

2.8. Proszę prawidłowo połączyć projektowaną drogę rowerową przy ul. Żółkiewskiego z istniejącym odcinkiem. W koncepcji chodnik łączy się z przejazdem rowerowym, a droga rowerowa z przejściem dla pieszych.

Rys. 8 Przejazd rowerowy przez wjazd do biurowca Energa przy ul. Żółkiewskiego. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Uwzględniono. Rozwiązania organizacji ruchu w pełnym zakresie zostaną dostosowane i przedstawione po uzgodnieniu z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Urzędzie Miasta Torunia na etapie projektu budowlanego.

2.9. Proszę o zaprojektowanie naziemnych przejść dla pieszych przez ul. Skłodowskiej-Curie. Celem konsultowanego projektu jest budowa „węzła przesiadkowego”, a zatem należy zapewnić dogodne warunki przesiadki pomiędzy różnymi środkami komunikacji zbiorowej, bez zbędnego wydłużania drogi i różnic poziomów do pokonania. Proponowane przejścia naziemne będą również stanowiły alternatywę dla przejścia podziemnego na wypadek zalania tunelu (w istniejącym zdarza się to dość często) oraz jako zwiększenia bezpieczeństwa osobistego np. w nocy.

Rys. 9 Połączenie Dworca Wschodniego z przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w części  „Najczęściej pojawiające się uwagi”.

– odpowiedź pod pkt. 1.4 niniejszego pisma.

2.10. Autobusy jadące z ul. Kościuszki na wprost w ul. Żółkiewskiego będą miały bardzo krótki odcinek do zmiany pasa na prawy przed zatoką autobusową co może powodować niebezpieczne sytuacje.

Rys. 10 Przeplatanie autobusów do zatoczki na ul. Żółkiewskiego. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

W związku z tym proponuję utworzenie krótkiego odcinka buspasa (w miejsce pola wyłączonego z ruchu), który usprawni ruch autobusów i zniweluje niebezpieczeństwo przeplatania ruchu na tak krótkim odcinku. Dodatkowo proponuję zmianę geometrii łącznicy WC_L02 – zmniejszenie promienia skrętu – aby podkreślić pierwszeństwo autobusów.

Rys. 11 Krótki buspas dla usprawnienia ruchu autobusów na trasie Kościuszki – Żółkiewskiego.. Źródło: rysunek konsultowanego projektu, opracowanie własne.

Odpowiedź:

Uwzględniono. Zostanie rozważone za pomocą organizacji ruchu.

 

Z poważaniem

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruńwyedytowano: 2022-02-22 19:02
aktywne od dnia: 2021-02-03 19:41
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2021 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2022-02-23 22:09

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook