Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia + ODPOWIEDŹ

RT 4/2018 Toruń,

7 maja 2018 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia.

 

 1. Proszę o ujednolicenie we wszystkich projektach modelu stojaka rowerowego zgodnego z wytycznymi zawartymi w Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia: „Wszystkie publiczne stojaki rowerowe powinny być trwale przymocowane do podłoża w sposób uniemożliwiający wyrwanie i muszą umożliwiać wygodne oparcie roweru i bezpieczne przypięcie ramy i przedniego koła do stojaka przy pomocy standardowych, dostępnych w handlu kłódek szaklowych w kształcie litery "U" o wymiarach wewnętrznych 10 x 20 cm. Rury konstrukcji stojaka powinny mieć średnicę do 8 cm, aby można było objąć je standardową kłódką. Stojak musi umożliwiać przypięcie wszystkich spotykanych na rynku rowerów, stąd należy brać pod uwagę maksymalną grubość opon roweru (ok. 8 cm), maksymalną średnicę koła (ok. 75 cm) oraz koszyki z przodu i tyłu roweru o szerokości do 0,6 m które mogą znajdować się już 0,7 m nad ziemią. Kluczowe wymiary podano na przykładowym rysunku.”

  W Toruniu zamontowane zostały setki stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery U, które są najbardziej wygodne i doskonale spełniają swoją rolę. Zaproponowane przez projektantów na wizualizacjach stojaki rowerowe (drewniane kłody i udziwnione „kaloryfery”) nie spełniają właściwych standardów, gdyż nie pozwalają nie tylko wygodnie oprzeć roweru, a wręcz uniemożliwiają jakiekolwiek jego przypięcie przez co są całkowicie niepraktyczne oraz niezgodne z standardami i dobrą toruńską praktyką.

  W przypadku elementów małej architektury należy unikać ostrych krawędzi, szczególnie przy stojakach rowerowych i ławkach.

 2. Proszę o stosowanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach rowerowych ze względu na koszty wykonania (w porównaniu do nawierzchni mineralno-żywicznej), walory użytkowe oraz kwestie związane z odpowiednim utrzymaniem. Nawierzchnie tzw. „naturalne” stwarzają większe opory toczenia, są bardziej podatne na niszczenie na skutek warunków atmosferycznych (woda żłobiąca koleiny w nawierzchni, rozmiękczenie podczas intensywnych opadów) oraz są trudniejsze we właściwym utrzymaniu, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty. Nie ma uzasadnienia aby nawierzchnie asfaltowe nie mogły być stosowane w parkach, zwłaszcza że w chwili obecnej w Parku Tysiąclecia nawierzchnie alejek są asfaltowe. Odcinki dla pieszych również powinny być wykonane z nawierzchni z dobrej jakości i wysokich walorach użytkowych. Stosowane od jakiegoś czasu w Toruniu nawierzchnie naturalne dla ciągów pieszych np. na skwerze przy Placu Rapackiego czy w Ogrodzie Muzyków pogarszają warunki ruchu pieszego.

 3. Proszę o korektę przebiegu proponowanej drogi rowerowej w Parku Tysiąclecia. Obecnie rowerzysta może wjechać w aleję parkową w okolicy przystanku autobusowego „Park Tysiąclecia”. W zaproponowanym przebiegu drogi rowerowej rowerzysta będzie zmuszony do pokonanie dodatkowych 100 metrów po ulicy Podgórskiej, która nie posiada infrastruktury rowerowej, a jazda po jezdni jest w tym miejscu bardzo niekomfortowa. Proszę o umożliwienie rowerzystom wjazdu do Parku Tysiąclecia w okolicy przystanku autobusowego „Park Tysiąclecia”. Rozwiązaniem kompromisowym jest oznakowanie tego fragmentu jako ciągu pieszo-rowerowego i wykonanie go z nawierzchni jak dla drogi rowerowej. Należy rozważyć zachowanie przebiegu obecnego ciągu w okolicach przystanku – projekt zakłada zwężenie fragmentu odcinka w porównaniu ze stanem obecnym.

 4. Projektowana nawierzchnia drogi rowerowej i przylegającego chodnika na terenie Parku Tysiąclecia – w ciągu ul. Woyczyńskiego - powinna być na jednym poziomie. Oddzielenie nawierzchni proponuję wykonać za pomocą oznakowania poziomego bądź wtopionego obrzeża.

 5. Proszę o oznakowanie jako ciągu pieszo-rowerowego odcinka ciągu pieszego na terenie Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Idzikowskiego, a ul. Kniaziewicza na wysokości numeru 21. Połączenie ciągu z ul. Idzikowskiego należy wykonać w istniejącym śladzie. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej. Rozwiązanie takie zwiększy dostępność dla ruchu rowerowego Parku Tysiąclecia na relacji wschód-zachód.

 6. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Złotą proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i o szerokości minimum 2 metry. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 7. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Białą proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i przyjąć obecną szerokość ciągu. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 8. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z drogą przebiegającą wzdłuż boiska proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i przyjąć obecną szerokość ciągu. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 9. Proszę o zastosowanie nawierzchni o wysokim poziomie równości: preferowana asfaltowa, ewentualnie mineralno-żywiczna na drogach rowerowych w projekcie zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR. Zaproponowana nawierzchnia naturalna ulepszona nie jest odpowiednia dla ruchu rowerowego. Uzasadnienie jak w punkcie 2.

 10. W projekcie zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR proszę w kilku miejscach polepszyć geometrię drogi rowerowej szczególnie w rejonach skrzyżowania tras. Proszę także zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na wysokości skrzyżowania z drogą dojazdową do boiska.

 11. Proszę o zastosowanie nawierzchni o wysokim poziomie równości: preferowana asfaltowa, ewentualnie mineralno-żywiczna dla ciągu pieszego na terenie tzw. „Rudelki” łączącego istniejącą drogę pieszo-rowerową przy hali sportowo-widowiskowej na ul. Bema z ul. Gagarina (projektowana stacja Flora). Droga ta służy obecnie również rowerzystom w związku z czym proszę zastosować odpowiednie oznakowanie jako ciąg pieszo-rowerowy. Dla przedmiotowego odcinka proszę rozważyć montaż oświetlenia co zwiększy atrakcyjność terenu i poprawi bezpieczeństwo jego użytkowania na istotnym fragmencie.

 12. Proszę o korektę lokalizacji miejsca selektywnej zbiórki odpadów na terenie tzw. „Rudelki”. Usytuowanie pojemników na odpady w tak bliskim sąsiedztwie przebiegającej w tym miejscu drogi rowerowej jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa zarówno użytkowników drogi rowerowej, jak i osób wyrzucających odpady.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

 


ODPOWIEDŹ


Toruń, 11 lipca 2018 r.

WKSiI.0056.2.2.2018.JC-R

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Dziękuję za Pani zaangażowanie w proces konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów zieleni w mieście: na osiedlu tzw. JAR, „Rudelki” oraz Parku Tysiąclecia. Wszystkie uwagi oraz opinie, które wpływają od mieszkańców Torunia są dla nas szczególnie ważne, dlatego z uwagą zapoznałem się z pismem, które otrzymaliśmy od Pani w dniu 5 lipca 2018 r..

            Odnosząc się do treści zawartych w Pani piśmie, pkt. 1 Park Tysiąclecia, pragnę zauważyć, iż konsultacje pn. „Zielony Toruń. Mamy projekty” były ostatnim etapem działań związanych z przygotowaniem projektowym inwestycji planowanych na trzech ważnych dla torunian terenach zieleni miejskiej. Wszystkie zadania były konsultowane już na etapie tworzenia koncepcji. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. Mieszkańcy wnosili wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania poszczególnych terenów, które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. W kwietniu pokazaliśmy Państwu ich efekty.

            Konsultacje społeczne w sprawie Parku Tysiąclecia przebiegały trójetapowo.

Rozpoczęły się w 2014 roku. Wtedy to mieszkańcy zgłaszali propozycje zagospodarowania tego terenu, które zostały zawarte w raporcie końcowym. Pierwszy etap konsultacji stanowił jednocześnie pierwszy etap prac nad projektowaniem oraz staraniem się o środki zewnętrzne na rewitalizację tych obszarów. Podczas kolejnego etapu konsultacji, w 2015 roku, w ramach cyklu Zielony Toruń - Reaktywacja przedstawiono mieszkańcom 2 warianty koncepcji zagospodarowania Parku. Uczestnicy konsultacji opiniowali zaprezentowane propozycje oraz przedstawiali własne rozwiązania. Zostali również poinformowani, że wszystkie propozycje będą konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ponieważ teren objęty jest ochroną konserwatorską. Uwagi mieszkańców zostały zebrane oraz wnikliwe przeanalizowane i przekazane do analizy, do MZD oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na podstawie opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji Wydział Środowiska i Zieleni wydał rekomendacje wyboru wariantu wraz z możliwymi do rozważenia elementami zagospodarowania wskazanymi przez uczestników konsultacji społecznych. Jednocześnie wojewódzki konserwator zabytków poinformował, że nie dopuszcza zastosowania w parku nawierzchni innych niż naturalne (nawierzchnie gruntowe, żwirowe lub kamienny bruk). Tereny zieleni w Parku Tysiąclecia przekazano do dalszego projektowania zgodnie z wytycznymi stworzonymi w oparciu o wyniki konsultacji społecznych.

Jednocześnie Wydział Środowiska i Zieleni starał się pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadania. 31.03.2017 r. Gmina Miasta Toruń uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

            19 maja 2017 r. Gmina Miasta Toruń ogłosiła przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. "Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu". Do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy COMPONO sp. z o. o. ze Szczecina. Ponieważ Park jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską, do prowadzenia robót budowlanych na jego terenie konieczne było uzyskanie pozwolenia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[1]. 21 grudnia 2017 r. firma COMPONO wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie Parku. Zawiadomieniem z 29.01.2018 r., Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu przedłużył postępowanie. Pismem z 5.02.2018 r. WKZ przekazał wnioskodawcy uwagi do projektu, które ze względu na ochronę wartości historyczno-kulturowych oraz przyrodniczych należało uwzględnić. Uwagi dotyczyły również dopuszczalnej nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych. WKZ ponownie zatwierdził decyzję, którą przekazał podczas konsultacji wstępnych projektu i poinformował, że nie dopuszcza zastosowania w parku nawierzchni mineralno - żywicznych. Zgodnie z historycznym zagospodarowaniem tego terenu nawierzchnie dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, żwirowe lub kamienny bruk". 23 kwietnia 2018 r. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w Parku Tysiąclecia, w której powołał się na opinię z 5.02.2018 r.

Podczas konsultacji społecznych w 2018 roku pokazaliśmy mieszkańcom efekt pracy projektantów - projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 26 kwietnia 2018 odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami, na którym omówiono niemal wszystkie jego elementy. Na prośbę mieszkańców termin konsultacji wydłużono do końca maja 2018 r. Zorganizowano również dodatkowe spotkanie warsztatowe dla mieszkańców, z wykorzystaniem map, które odbyło się 21 maja 2018 r. Na tym etapie skupiono się głównie na omówieniu uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie

Stawki. Jedna z nich dotyczyła wyjaśnienia decyzji konserwatora w kwestii nawierzchni ciągów komunikacyjnych. Po raz kolejny poinformowano mieszkańców, że wojewódzki konserwator zabytków podtrzymuje decyzję z 5 lutego 2018 r. i nie dopuszcza zastosowania w parku nawierzchni innych niż naturalne.

            Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków jest stroną w postępowaniu administracyjnym, której zadaniem jest ochrona wartości historyczno-kulturowych. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub za jego zgodą. Sprawuje on również nadzór nad jego działalnością. Do wyłącznej kompetencji Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należą:

1. podpisywanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego;

2. podpisywanie umów w sprawie finansowania lub dofinansowywania zadań ochrony zabytków w ramach posiadanych środków budżetowych;

3. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników.

            Pani oczekiwanie względem nakłonienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zmiany decyzji w sprawie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych na terenie Parku Tysiąclecia wykracza poza kompetencje Gminy Miasta Toruń.

 

Prowadzone w 2018 r. konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku Tysiąclecia dały mieszkańcom możliwość wniesienia uwag oraz analizy prezentowanego projektu. Wszystkie zgłoszone propozycje oraz postulaty zostały bardzo wnikliwie przeanalizowane i szczegółowo omówione podczas dwóch spotkań otwartych. W wyniku dodatkowej weryfikacji uwag zgłoszonych przez mieszkańców, aż 22 postulaty spośród 41 zostały uwzględnione w całości lub częściowo. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii:

l. Wymiany elementów wyposażenia na placu zabaw dla dzieci

2. Wymiana nawierzchni na placu zabaw dla dzieci,

3. Wymiany urządzeń na siłowni plenerowej, na takie, z których korzystać mogą osoby starsze,

4. Zastosowania odwróconej litery U w projekcie stojaków rowerowych,

5. Utworzenia wydzielonego, intymnego miejsca do karmienia piersią, np. w postaci specjalnych ławek.

6. Dostosowania fosy oraz zaplecza wodnego do potrzeb osób korzystających ze sprzętów pływających,

7. Zamontowania w toalecie przewijaka dla niemowląt,

8. Oznakowania drogi rowerowej na etapie projektu organizacji ruchu,

9. Usunięcia starego drzewostanu, który stanowi zagrożenie dla osób korzystających z parku.

            Po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostania naniesione stosowne poprawki do projektu. Następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Później, w ramach postępowania przetargowego zostanie wyłoniony wykonawca projektu. Prace nad jego realizacją, w tym roboty budowlane, powinny się zakończyć do 2020 r.

            Wyniki konsultacji prowadzonych w 2018 r. pozwoliły zatem na wprowadzenie dodatkowych uwag do projektu, których realizacja z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego wykorzystania terenu Parku Tysiąclecia.

            Odnosząc się do prośby ponownego rozważenia możliwości połączenia głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Złotą, ul. Białą oraz drogą przebiegającą wzdłuż boiska jako ciągów pieszo-rowerowych, jak również możliwości oznakowania jako ciągu pieszo-rowerowego odcinka ciągu pieszego pomiędzy ul. ldzikowskiego, a ul. Kniaziewicza na wysokości numeru 21, pragnę poinformować, że rewitalizacja Parku Tysiąclecia opiera się głównie na ochronie zieleni oraz przystosowaniu tego terenu na cele odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Charakter miejsca wyklucza tym samym tworzenie dodatkowych szlaków komunikacyjnych na tym terenie. Ponadto Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji z 23 kwietnia 2018 r. ograniczył możliwości prowadzenia prac budowlanych w odniesieniu do ciągów pieszo-rowerowych, wydając decyzję  o zachowaniu historycznych ciągów i prowadzeniu prac w taki sposób, aby zminimalizować straty w środowisku przyrodniczym: teren, ze względu na historyczną jak i obecna funkcje powinien pozostać zorganizowanym terenem zieleni publicznej (...).

            Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki. jak również kwestie bezpieczeństwa (ryzyko kolizji pomiędzy pieszymi i rowerzystami), wyklucza się możliwość traktowania Parku Tysiąclecia jako traktu komunikacyjnego. Ten zabytkowy obiekt stanowić ma oazę spokoju, odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Torunia, a przede wszystkim mieszkańców lewobrzeża. Ponadto, ta część miasta jest na tyle dobrze skomunikowana i przystosowana dla ruchu rowerowego, że pokonanie kilkuset metrów więcej nie stanowi żadnego problemu.

Zysk uzyskany z tytułu zmniejszenia odległości pomiędzy poszczególnymi częściami parku, byłby niewspółmierny do strat związanych z ingerencją w naturalną przyrodę oraz w stosunku do ryzyka wystąpienia kolizji pomiędzy pieszymi a rowerzystami.

Odnosząc się do treści zawartych w Pani piśmie, pkt. 2 Rudelka, tereny zielone na osiedlu JAR, pragnę poinformować, iż projekt zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR, został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wówczas mieszkańcy zaproponowali, aby został on jak najbardziej naturalnym. Przewidziano nawierzchnie gruntowe utwardzone po których swobodnie można poruszać się rowerem. Uwzględnienie złożonej przez Panią w 2018 r. propozycji, wiązałoby się z zanegowaniem wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej i tym samym odrzuceniem postulatu większości mieszkańców biorących w nich udział.

            Podobnie jak w przypadku JAR-u, projekt zagospodarowania „Rudelki” został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wtedy to wyraźnie wskazano potrzebę zachowania naturalnego charakteru tego miejsca. Pojawiły się również uwagi mówiące o tym, że tereny „Rudelki" wykorzystywane są głównie przez osoby biegające, spacerujące oraz właścicieli psów i złym pomysłem byłoby przystosowanie ich na potrzeby rowerzystów. Wzdłuż terenu tego miejskiego lasu biegnie pełnowartościowa droga rowerowa i to ona stanowi główny szlak rowerowy, natomiast teren lasu stanowi miejsce odpoczynku i rekreacji. Również w tym przypadku uwzględnienie złożonej przez Panią w 2018 r. propozycji, prowadziłoby do zanegowania wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej. Ponadto, wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia kolizji pomiędzy pieszymi a rowerzystami oraz mogłoby w sposób istotny zagrozić zwierzętom zamieszkującym ten teren.

Dziękując raz jeszcze za przesłane uwagi, pragnę wyrazić przekonanie, że realizacje projektów rewitalizacji Parku Tysiąclecia oraz zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR i ,,Rudelki", będą właściwie służyć mieszkańcom Torunia.

 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

 


[1] Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzje o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych wydaje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d, g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U, z 2017 r., poz. 1265).wyedytowano: 2018-09-06 21:28
aktywne od dnia: 2018-05-16 20:23
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
julo, 2018-05-17 01:08:45
Cały czas ten sam problem: projektanci nie mają pojęcia o infrastrukturze dla ruchu rowerowego, projekty przypominają bardziej "dzieła sztuki" niż prawdziwe projekty. Swoją drogą jestem ciekaw, czy zleceniodawca dostarcza projektantom "Standardy...."? Chyba nie skoro projekty to tylko artystyczne obrazki.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook