Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 21 czerwca 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia

RT 07/2013             

Toruń, 8 marca 2013 r.

Wydział Środowiska i Zieleni
Urzędu Miasta Torunia

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia” stowarzyszenie Rowerowy Toruń przedstawia swoje uwagi odnośnie zapisów zawartych w programie.

W punkcie 1.5 Podstawowe kierunki niezbędne do przywrócenia i utrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,  kierunki działań – hałas drogowy w punkcie 8) rozwój alternatywnych form komunikacji w mieście - proszę o dopisanie – szczególnie komunikacji rowerowej.

W punkcie 1.6. Działania niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w latach 2013 - 2019 – „Działania inwestycyjne programowe są związane z możliwościami redukcji hałasu na terenach, które podlegają wpływom działań inwestycyjnych, bądź wynikają z realnej możliwości poprawy klimatu akustycznego danego rejonu. Są to głównie: ograniczenia prędkości, zakazy ruchu pojazdów ciężarowych (proponowany znak drogowy B-5 z tabliczką „Nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia”), wymiany nawierzchni i budowy ekranów akustycznych.” -  Proszę o dopisanie - budowa infrastruktury rowerowej.

Z tabeli nr 12 Działania inwestycyjne miejskie – hałas drogowy - proszę o zmianę zapisu w punkcie 12 dotyczącym budowy przejścia podziemnego pod Placem Rapackiego.
(Budowa Trasy Staromostowej: etap III i IV – od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości z przebudową nawierzchni mostu oraz przejściem podziemnym pod Pl. Rapackiego). Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzeni Placu Rapackiego mają wskazać najlepsze rozwiązanie dla tego obszaru: na dzień dzisiejszy nie jest podjęta ostateczna decyzja odnośnie wyboru wariantu.

W tabeli nr 12 punkt 56 prosimy o korektę zapisu – Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia na - Program rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007-2015.

W zapisie na stronie 51 „Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że działania naprawcze powinny być skierowane na eliminację hałasu drogowego. W pierwszej kolejności należy ograniczyć lub wyeliminować transport ciężki oraz tranzyt z centrum miasta i terenów mieszkaniowych (co obecnie jest realizowane), a następnie kształtować przestrzeń miejską przyjazną mieszkańcom i środowisku (nowoczesne nawierzchnie, uspokojenie ruchu, wyłączenia z ruchu).” proszę o dopisanie w nawiasie – tworzenie infrastruktury rowerowej.

W punkcie 3.2 Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystywanych do opracowania programu, w punkcie  3.2.1. Polityki, strategie, plany i programy zabrakło analizy Programu rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007-2015. Program powinien być przeanalizowany przy tworzeniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia” ze względu na charakter transportu rowerowego, który konsekwentnie rozwijany i promowany w mieście ma istotny wpływ na ograniczenie hałasu, a także na zmniejszenie emisji spalin.

W punkcie 3.2.3. Podsumowanie analizy - proszę o dopisanie – tworzenie infrastruktury drogowej przyjaznej dla pieszych i rowerzystów.

W punkcie  3.5.2.1. Wspieranie komunikacji rowerowej - proszę o poprawienie nieprecyzyjnego zapisu:

  • przekształcać drogi jednokierunkowe dla ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku, na: dopuszczenie ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych dla samochodów w obu kierunkach
  • zamykać ulice dla ruchu samochodowego na rzecz deptaków, - wykreślić – na rzecz deptaków oraz dopisać – jednocześnie dostosowując je do ruchu pieszego i rowerowego.
  • instalować stojaki dla rowerów, - dopisać – oraz tworzyć parkingi rowerowe

Proszę o dopisanie punktu – zezwalać na dopuszczenie ruchu rowerowego w strefach pieszych w przypadku, gdy nie zagraża to ruchowi pieszemu

Proszę o dopisanie punktu – tworzenie systemów Bike & Ride przy ważniejszych węzłach komunikacji zbiorowej.

Proszę o dopisanie do pierwszego akapitu w punkcie 3.5.2.1. Wspieranie komunikacji rowerowej następujących zdań – „Budowa odpowiedniej jakości infrastruktury rowerowej pozwoli na zwiększenie roli komunikacji rowerowej w mieście jako ekologicznej (bezemisyjnej) formy transportu. Należy dodać, iż budowa infrastruktury rowerowej jest o wiele mniej kosztowna niż budowa dróg dla samochodów, dodatkowo większa liczba mieszkańców korzystająca z transportu rowerowego w znaczny sposób może przyczynić się do obniżenia poziomu hałasu drogowego.”

W punkcie 3.5.2.3. Parkingi - proszę o dopisanie punktu B&R (Bike & Ride), czyli tworzenie systemów przesiadkowych dla rowerzystów przy ważniejszych węzłach komunikacji zbiorowej.
Proszę o dopisanie w punkcie:
stojaki dla rowerów, - tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów (stojaki i wiaty rowerowe).

W punkcie 3.5.10. Edukacja ekologiczna - proszę o dopisanie do punktu: promowanie ruchu pieszego i rowerowego, zwrotu – jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego oraz przejaw dbałości o kondycję fizyczną mieszkańców i stan środowiska naturalnego.

Proszę o przeanalizowanie możliwości zwiększenia kwoty 5000 zł która co rok ma być przeznaczana na edukację ekologiczną (tabela 17 działania wspomagające). Proponowana kwota nie daje możliwości skutecznej promocji postaw edukacyjnych wśród mieszkańców.
W związku z zapisami w tabeli nr 38 dotyczącymi budowy ekranów akustycznych przy ul. Olsztyńskiej (8), ul. Broniewskiego (9) ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Legionów (12) proszę o przeanalizowanie innych możliwych środków na ograniczenie hałasu w tych miejscach.

Ekrany akustyczne powinny być stosowane tylko w ostateczności kiedy nie są już możliwe do zastosowania inne metody ograniczające hałas, ponieważ ekrany akustyczne nie eliminują źródeł hałasu, a jedynie go maskują. Budowa ekranów akustycznych w mieście, co jest konsekwencją przyjętych parametrów dla rozwiązań drogowych, zaburza układ przestrzenny i utrudnia poruszanie się pieszych i rowerzystów poprzez wydłużanie tras podróży. Bardzo ważnym czynnikiem dla których miasto powinno dogłębnie analizować zasadność budowy ekranów akustycznych jest ich wysoki koszt oraz niska estetyka.

Proszę o ponowne przeanalizowanie innych wariantów ograniczających hałas na ww. ulicach  w tym ograniczenie prędkości czy przebudowanie pasa drogowego. W przypadku chociażby ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Reja do ul. Fałata budowa ekranu akustycznego po stronie północnej spowoduje znaczne pogorszenie warunków ruchu pieszego i rowerowego ze względu na małą odległość pomiędzy jezdnią a budynkami.

Porównując szacunkową kwotę 3 747 000 zł przeznaczoną na budowę ekranów akustycznych przy ul. Broniewskiego oraz ul. Długiej, (nie wliczając w to kosztów budowy ekranów przy ul. Olsztyńskiej) – do kwoty 180 000. zł, którą planuje się przeznaczyć na zmiany organizacyjne można zauważyć dużą dysproporcję liczbową. Tymczasem ekrany akustyczne tylko punktowo ograniczają hałas natomiast działania organizacyjne mogą oddziaływać pozytywnie na zdecydowanie większym terenie (np. poprzez obszarowe uspokojenie ruchu drogowego – wprowadzenie strefy tempo 30).

Ekrany akustyczne, które zostaną zbudowane w ramach Trasy Średnicowej, pozwolą realnie ocenić to rozwiązanie w warunkach miejskich, ich wpływ na krajobraz oraz skuteczność ochrony przed hałasem. Będzie się można przekonać czy tego typu rozwiązanie warte jest swojej wysokiej ceny czy może jednak lepiej środki wydawane na redukcję hałasu przeznaczać na minimalizowanie jego źródła poprzez tworzenie infrastruktury drogowej o odpowiednich parametrach przyjaznej także dla ruchu pieszego
i rowerowego.

Liczymy że nasze uwagi zostaną dogłębnie przeanalizowane a odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone lub poprawione, tak aby przyjęty „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia” był dokumentem, którego realizacja zaspokoi potrzeby mieszkańców, a także przy okazji przysłuży się do polepszenia jakości infrastruktury rowerowej w naszym mieście.

 


Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Konsultowany dokument dostępny jest TUTAJ>>
 


Do wiadomości
1. adresat
2. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
4. a/awyedytowano: 2013-03-08 23:32
aktywne od dnia: 2013-03-08 23:17
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
asiao-o, 2013-03-11 02:36:45
Przy okazji pisania uwag do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia przeglądałam programy już zatwierdzone przez inne miasta. Generalnie jeśli chodzi o informacje dotyczące potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej jako jednego z czynników wpływających na zmniejszenie hałasu w mieście to takie zapisy w większości programów się pojawiają – w większej lub mniejszej ilości. Jednak wiadomo, że na papierze wszystko może być super, a z realizacją i konkretnymi działaniami jest już gorzej, a łatwo z przebiciem się w świadomości władz i mieszkańców transport rowerowy nie ma, ponieważ...
Generalnie we wszystkich programach antidotum na ograniczenie hałasu jest oczywiście budowa i remonty dróg dla samochodów, wydaje się nieco absurdalne, ale taką mamy modę w kraju i przekonanie, że jak pobudujemy dużo szerokich dróg to nie będzie korków, będzie ciszej i bezpieczniej. Droga donikąd, ale widać polskie miasta muszą się wpierw udławić samochodami, żeby mieszkańcy zaczęli myśleć, że samochód nie zawsze jest najlepszy w mieście.
Dodatkowo dochodzi budowa ekranów akustycznych, rozwiązanie oczywiście dobre na autostradach, ale nie w centrach miast. Nie tak powinno ograniczać się hałas w mieście.
Dla przykładu miasto Olsztyn zgodnie ze swoim programem, aby ograniczyć hałas musi wydać w latach 2012-2020 – 193 mln zł (szacunkowo), z czego 180 mln zł przeznaczone ma być na remonty i modernizacje jezdni, a 11 mln zł na budowę ekranów akustycznych...
Podobnie z zatwierdzonym w marcu 2009 roku Programem dla Wrocławia – tam napisano, że zmniejszenie hałasu nastąpi m.in. po zrealizowaniu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz Śródmiejskiej Obwodnicy. Tymczasem dziś już wiadomo, że ruch samochodowy spadł chwilowo, a teraz znowu są korki i pewno taki sam hałas i spaliny. Dla przypomnienia rozmowa z Michałem Beimem - (...) „To raczej nie przypadek, że liczba samochodów we Wrocławiu wzrosła znacząco właśnie w 2011 roku, o 27 aut na każdy tysiąc mieszkańców. - Z powodu otwarcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia? - Tak. Tuż po jej oddaniu w sierpniu 2011 roku na krótko zrobiło się w mieście pusto i potem ulice znów się zapełniły. Uwolnioną od tranzytu przestrzeń zaczęli wykorzystywać mieszkańcy, którzy wcześniej jeździli tramwajami czy rowerami. Zauważyli, że dzięki obwodnicy ruch w mieście stał się bardziej płynny i przesiedli się do samochodów. To pokazuje, że budowa dróg nie pomaga w redukowaniu korków. Przeciwnie, powoduje tylko, że aut jest jeszcze więcej.” http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35754,13454877,Im_wiecej_drog__tym_wieksze_korki__Gdzie_popelnilismy.html#ixzz2Lteus8dE
Tego typu „konkretne rozwiązania” związane z budową nowych dróg jako środkiem na ograniczenie hałasu można znaleźć we wszystkich programach przyjętych przez polskie miasta, w toruńskim również.
Na koniec – pozytyw – stosunkowo niewielka ilość mieszkańców naszego miasta narażona jest na nadmierny hałas drogowy. Przykładowo w Toruniu ilość osób narażonych na przekroczenia do 5dB wynosi 2658 (Wrocław – do 10 dB – 127212), od 5-10dB – 225 i od 10-15dB - 16 (Wrocław – od 10-20dB – 19279). Wrocław jest oczywiście dużo większym miastem od Torunia jednak proporcjonalnie na hałas jest tam narażonych znacznie więcej osób.
Zapisy przytoczone z programów Wrocławia i Olsztyna zostały wybrane zupełnie przypadkowo i równie dobrze mógłby to być Szczecin, Kraków czy Gdańsk. Tendencja w zapisach jest zbliżona – budujemy nowe drogi, wymieniamy nawierzchnie na ciche, stawiamy ekrany i jednocześnie, aczkolwiek nieśmiało zachęcamy mieszkańców aby korzystali z komunikacji zbiorowej i rowerowej – wtedy w mieście na pewno będzie ciszej.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook