Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej - Curie i Wschodniej w Toruniu

RT 3/11
Toruń, 23.05.2011
Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Uwagi do projektu mpzp dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej - Curie i Wschodniej w Toruniu.

1. Prosimy o wpisanie "trasy rowerowej" w punkcie "parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu", w terenie 51.08 - KD(G)1. Natomiast w "słowniczku" (§2.1.) należy dodać definicje "trasy rowerowej".

Uzasadnienie:
Ulicą Skłodowską-Curie przebiega ważna trasa rowerowa łącząca Bielawy/Grębocin, strefę przemysłową przy tej ulicy, Rubinkowo, Jakubskie i Centrum (poprzez ul Sobieskiego).
Również w Programie i planie rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 – 2015 uwzględniono potrzebę przeprowadzenia trasy rowerowej przez tą ulicę.

Definicje trasy rowerowej warto zaczerpnąć ze "Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia":
"Trasa rowerowa: czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący
poszczególne części miasta i obejmujący: wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy
rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi
niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które
mogą być bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów. Trasa rowerowa nie musi
być drogą rowerową w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, może natomiast obejmować
odcinki takich dróg. W skład jednej trasy rowerowej mogą wchodzić dwie (lub więcej) drogi
rowerowe, biegnące równolegle (np. po dwóch stronach jezdni czy rzeki) lub ulice o ruchu
uspokojonym"

Ewentualnie podobną, ale skróconą wersję stosowaną w MPZP we Wrocławiu:
"trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki
rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości,
ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne"

2. Prosimy o zmniejszenie kategorii ul. Skłodowskiej-Curie ( 51.08 - KD(G)1 ) z G do Z.

Uzasadnienie:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia w załączniku "klasyfikacja sieci dróg" określa klasę tej drogi jako Z.
- W drogach klasy G kładzie się nacisk m.in. na ograniczenie czy wręcz wyeliminowanie zjazdów prywatnych. W omawianej ulicy występuje bardzo takich zjazdów i nie ma możliwości wybudowania jezdni serwisowej łączącej poszczególne działki. Brak również możliwości wybudowania lewoskrętów do tych zjazdów celem upłynnienia ruchu.
- Szerokość w liniach rozgraniczających jest zbyt mała dla klasy G.
wg Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż 25m dla jednojezdniowej ulicy klasy G.
Natomiast ust. 3. mówi, że szerokość ulicy, określona w ust. 1, powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli przewiduje się umieszczenie w tej ulicy m.in. torowiska tramwajowego.
W tym samym rozporządzeniu określa się szerokość torowiska ze słupami trakcyjnymi na międzytorzu na ~7,8m (w zależności od szerokości taboru tramwajowego).
Z tego wynika, że szerokość linii rozgraniczających w  51.08 - KD(G)1 jest za mała nie tylko dla klasy G, ale nawet dla klasy Z. Przy czym uważamy, że klasa Z jest właściwą dla tej ulicy z uwagi na natężenie ruchu i funkcje tej ulicy.

3. Prosimy o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ciągu pieszo-rowerowym (ewentualnie w przyszłości na osobnej drodze rowerowej i chodniku) wzdłuż ul Skłodowskiej-Curie poprzez zwiększenie widoczności pomiędzy kierowcami wyjeżdżającymi z posesji a pieszymi i rowerzystami (zapewnienie trójkąta widoczności). Cel ten można osiągnąć m.in. poprzez:
-wprowadzenie zakazu umieszczania reklam na ogrodzeniach wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie
-rozszerzenie linii rozgraniczających ul. Skłodowskiej-Curie - zrównanie północnej linii rozgraniczającej KD(G)1 z nieprzekraczalną linią zabudowy w terenach U7, UZ i U8. Jednocześnie rezygnacja z ochrony przedogródków w tych terenach.
-wprowadzenie narożnych ścięć linii rozgraniczających pomiędzy zjazdami a ulicą

Uzasadnienie:
W tym miejscu często dochodzi do zajeżdżania drogi rowerzystom przez kierowców wyjeżdżających z posesji. Wynika to w pierwszej kolejności z braku widoczności przy większości zjazdów, dopiero w następnej kolejności z nieuwagi kierowców.
Reklamy umieszczone na ogrodzeniach przy zjazdach powodują ogromne ograniczenie widoczności. Kierowcy nie mają możliwości dostrzeżenia pieszego czy rowerzysty, którzy poruszają się ciągiem pieszo-rowerowym zanim wjadą na ten ciąg.
Podobny zapis umieszczono w projekcie mpzp dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników:
"wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji nośników reklamowych na ogrodzeniach".
Rozszerzenie linii rozgraniczających ul Skłodowskiej-Curie i docelowe przesunięcie ogrodzeń zapewniłoby widoczność w omawianej sytuacji. Powstałaby również możliwość wybudowania drogi rowerowej w tym miejscu, a zatem zwiększenie bezpieczeństwa w relacji pieszy - rowerzysta.
Inną możliwością byłoby zapewnienie kilkumetrowych narożnych ścięć pomiędzy zjazdami a linią rozgraniczającą KD(G)1. Narożne ścięcia musiałyby powstać poprzez odpowiednie przesunięcie ogrodzeń. Ewentualnie mogłaby być to strefa z zakazem wznoszenie jakiegokolwiek elementu zasłaniająca widok (w tym zakaz zieleni typu żywopłot, które obecnie na kilku posesjach ograniczają widoczność) oraz zakaz stosowania ogrodzeń pełnych nie tylko wzdłuż ulicy, ale także wzdłuż zjazdów na odpowiednią odległość od ulicy. Zapewniłoby to tzw. trójkąt widoczności.


Tomasz Pietruszewski
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


wyedytowano: 2011-05-25 00:29
aktywne od dnia: 2011-05-24 23:06
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
mj, 2011-05-31 21:41:41
A wystarczyło poprowadzić ścieżkę nie przy płotach a bliżej jezdni (trawnik jest tam przecież sporej szerokości) - wówczas wyjazd z posesji nie byłby równoznaczny z taranowaniem rowerzysty. Byłaby jakaś odległość i czas na reakcję. No i co za #@&%*&# po wybudowaniu stacji benzynowej i myjni i związanym z tym przełożeniem kostki na ścieżce i chodniku położył ją tak beznadziejnie przy przekraczaniu zjazdów! Przedtem było gładko a teraz krawężniki oczywiście wystają. Brak wyobraźni tych brukarzy jest powalający.... Po cholerę obniżać ścieżkę do poziomu jezdni skoro i tak potem skacze się z krawężnika?
pietruch, 2011-06-01 15:11:48
Cześć mj.
Pismo dotyczy odcinka pomiędzy Dworcem Wschodnim, a ul. Wschodnią.
Najwyraźniej mówisz o innym odcinku. Proszę o sprecyzowanie.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook