Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc + ODPOWIEDŹ

RT 19/10 Toruń,
8 października 2010

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc chcielibyśmy przedstawić naszą opinię na temat braku zapisów dotyczących miejsc parkingowych dla rowerzystów oraz nieodpowiednich zapisów dotyczących pozostałej infrastruktury rowerowej.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 43.13-MW1 i 43.13-MW2 ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 1,2 miejsca na 1 mieszkanie dla nowej zabudowy wielorodzinnej, (…) 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług.
Postulujemy o wprowadzenie zapisów zalecających usytuowanie na tym terenie stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U/MN1 - 43.13-U/MN3 ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi (z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową), funkcja mieszkaniowa jednorodzinna towarzysząca usługom. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług (w tym miejsce dla dostaw).
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6 ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi (z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową) w połączeniu funkcją mieszkaniową realizowaną w jednym budynku z w/w usługami. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, w tym dla dostaw (dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych miejsc dla usług w liniach rozgraniczających przyległej drogi, odpowiednio 43.13-KD(Z)2 lub 43.13-KD(D)33, pod warunkiem realizacji tych miejsc równolegle z zainwestowaniem terenu), 1 miejsce na 1 mieszkanie dla zabudowy jednorodzinnej, 1,5 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy wielorodzinnej,
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U2, 43.13-U4, 43.13-U5, 43.13-U7, 43.13-U9, 43.13-U18, 43.13-U20 ustala się przeznaczenie: podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług, w tym miejsce dla dostaw, 20 ogólnodostępnych miejsc na 100 miejsc użytkowych w obiekcie sakralnym w terenie 43.13-U18, 1 miejsce na 4 osoby zamieszkałe w terenie 43.13-U18.
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 43.13-U1 i 43.13-U3 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów - 25 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, w tym miejsce dla dostaw.
§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U6, 43.13-U8, 43.13-U10, 43.13-U17 i 43.13-U19 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów - 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, w tym miejsce dla dostaw.
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U11 - 43.13-U15 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, w tym miejsce dla dostaw (nie dotyczy obiektów szkoły i przedszkola w terenie 43.13-U12), dla szkoły i przedszkola w terenie 43.13-U12 - 3 miejsca na 10 zatrudnionych + 5 miejsc;
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43.13-U16 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, w tym dla dostaw (dopuszcza się wliczenie do bilansu miejsc lokalizowanych w sąsiednim terenie 43.13-ZP4), 1 miejsce na 1 mieszkanie dla zabudowy jednorodzinnej, 1,5 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy wielorodzinnej.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 43.13-U/P1 ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi, obiekty produkcyjne. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług (w tym dla dostaw), 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

Postulujemy o dodanie do wszystkich wymienionych terenów zapisów zalecających usytuowanie stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych. Zwłaszcza prosimy o uzupełnienie o te zapisy terenu o symbolu 43.13-U12. Brak możliwości bezpiecznego pozostawienia roweru przy punktach usługowych i obiektach oświatowych wpływa niekorzystnie na rozwój transportu rowerowego w Toruniu.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 43.13-KD(Z)1 i 43.13-KD(Z)2 ustala się przeznaczenie podstawowe: komunikacja - droga publiczna zbiorcza. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - obowiązek wprowadzenia zieleni przydrożnej - w pasach oddzielających jezdnie od chodników i drogi rowerowej. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: (…) postuluje się drogę rowerową w terenie 43.13-KD(Z)2.
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: na przejęciach dla pieszych i przejazdach rowerowych - zakaz sytuowania wpustów ulicznych.

Postulujemy o zmianę klasy drogi oznaczonej symbolem 43.13-KD(Z)2 ze zbiorczej na lokalną. Droga, która przechodzi przez środek osiedla nie powinna mieć parametrów drogi klasy Z, tym bardziej, że wg "Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" przy lokalizowaniu ulicy tej klasy należy zabezpieczyć mieszkańców przed hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza. Naszym zdaniem istniejąca zabudowa tej ulicy nie pozwala na zagwarantowanie mieszkańcom ochrony przed hałasem, a montaż urządzeń chroniących przed hałasem jest niezasadny. Ponadto „Rozporządzenie” mówi o zalecanych odstępach między skrzyżowaniami. Dla terenu zabudowanego nie powinny być mniejsze niż 300m, a wyjątkowo nie mniejsze niż 150m, poza tym „na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę." Tymczasem istniejące odległości między skrzyżowaniami na tym terenie są mniejsze niż 100m, a bardzo trudnym będzie ograniczenie liczby zjazdów.
Naszym zdaniem zmiana klasy drogi dla tej ulicy na niższą pozwoli na uczynienie tego terenu bardziej przyjaznego mieszkańcom szczególnie w kontekście planowanej przy niej zabudowy i infrastruktury towarzyszącej.
Na marginesie należy dodać, że zalecanie budowy drogi rowerowej przy drodze kategorii zbiorczej jest często sprzeczne z zasadami dobrej praktyki w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej. Przy ulicach tego typu zaleca się planować pasy rowerowe w poziomie jezdni.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-KD(L)1 - 43.13KD(L)8 ustala się przeznaczenie podstawowe - komunikacja - droga publiczna lokalna. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: (…) obowiązek realizacji chodnika, postuluje się drogę rowerową lub ciąg pieszo – rowerowy.
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych - zakaz sytuowania wpustów ulicznych.

Prosimy o usunięcie zapisów postulujących lokalizację drogi rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego na tym terenie. Infrastruktura rowerowa to nie tylko drogi rowerowe ze wszelką cenę wciśnięte w chodnik na każdej ulicy. Na komfort i bezpieczeństwo jazdy wpływ mają elementy uspokojenia ruchu, wtedy rowerzysta może bez problemów poruszać się jezdnią na zasadach ogólnych. Zalecamy wprowadzenie zapisów nakazujących stosowanie elementów uspokojenia ruchu przy przebudowach ww. ulic. Zapis postulujący wprowadzenia dróg i ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach klasy L jest niezgodny z zasadami Najlepszej Praktyki stosowanej przy projektowaniu infrastruktury rowerowej.

Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/a

ODPOWIEDŹ Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


MPU-43.13/ -3/inf/10
Toruń 16.11.2010 r.
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
INFORMACJA

Dotyczy: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńska, Olimpijska, Szosa Lubicka oraz linią kolejową relacji Toruń - Sierpc, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 1.09 – 24.09.2010r.

W nawiązaniu do Państwa uwag (e-mail z dnia 8 10. 2010r.) zgłoszonych do w/w projektu planu informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył je w dniu 20.10 2010r i decyzją nr 1340/X/l 0/JK postanowił o:

1. Nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej wprowadzenia w §9 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 43.13-MW1 i 43.13-MW2 - zapisów zalecających usytuowanie na tym terenie stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych.

Uzasadnienie: uwaga bezprzedmiotowa - lokalizacja stojaków rowerowych, przechowalni i wiat rowerowych jest możliwa - zgodnie z przeznaczeniem podstawowym określonym dla w/w terenów.

2. Nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej dodania zapisów zalecających usytuowanie stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 43.13-U/MN1 - 43.13-U/MN3, 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6, 43.B-U2. 43.13-U4, 43.13-U5, 43.13-U7, 43.13-U9, 43.13-U18, 43.13-U20. 43.13-U1, 43.13-U3, 43.13-U6, 43.13-U8, 43.13-U10, 43.13-U17 i 43.13-U19, 43.13-U11 - 43.13-U15, 43.13-U16 i 43.13-U/P1, zwłaszcza zaś dla terenu o symbolu 43.13-U12 (obiekty oświatowe).

Uzasadnienie: uwaga bezprzedmiotowa — lokalizacja stojaków rowerowych, przechowalni i wiat rowerowych jest możliwa - zgodnie z przeznaczeniem podstawowym określonym dla w/w terenów.

3. Nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej zmiany klasy drogi 43.13-KD(Z)2 ze zbiorczej na lokalną w §25 oraz wprowadzenia pasów rowerowych w poziomie jezdni.

Uzasadnienie: ustalona w projekcie planu droga zbiorcza 43.13-KD(Z)2 -jest kontynuacją zapisów obowiązującego planu miejscowego. Drogą tą planuje się poprowadzić linię autobusową do wnętrza osiedla. W drogach zbiorczych na terenie zabudowanym - projektuje się wydzielone drogi rowerowe, co uzasadnione jest m. in. względami bezpieczeństwa. Droga 43.13-KD(Z)2 biegnie w wytyczonym geodezyjnie pasie terenu o szerokości ~20 m w liniach rozgraniczających (taką minimalną szerokość dla drogi zbiorczej określają obowiązujące przepisy).

4. Nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej usunięcia zapisów postulujących lokalizację drogi rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego w § 26 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami. 43.13-KD(L)1-43.13KD(L)8.

Uzasadnienie: W/w postulat nie oznacza obowiązku realizacji dróg rowerowych. W niektórych przypadkach w drogach lokalnych może być wskazane wydzielanie dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych (np. w drogach po których przewiduje się ruch autobusów).


Z poważaniem
Z up. Prezydenta Miasta Torunia
mgr inż. arch. Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


wyedytowano: 2010-12-12 14:02
aktywne od dnia: 2010-12-12 14:02
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
Rafał, 2010-12-14 08:30:48
Nie chce mi się czytać tego bełkotu, ale dobrze że niektórzy to robią - i chwała im za to. Interesuje mnie tylko jedno - czy z Torunia do Lubicza będzie ścieżka rowerowa z prawdziwego zdarzenia?
Tomek, 2010-12-17 21:52:40
MPU nie rozróżnia wpisania zalecenia bądź nakazu budowy parkingów rowerowych od dopuszczenia ich budowy (projekt mpzp nie zakazuje ich budowy tak jak jest w odpowiedzi z MPU).
MPU nazywa wniosek bezzasadnym, tymczasem w innych mpzp (może w tym też, nie pamiętam) jest zapis o dopuszczeniu stosowania uspokojenia ruchu. Brak zapisu w mpzp o dopuszczeniu uspokojenia nie jest tożsamy z jego zakazem. To regulują osobne przepisy.
Czemu więc mpu dopuszcza, a nie zaleca/nakazuje stosowania uspokojenia..?
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook