Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 15/10
Toruń, 1 października 2010


Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu chcielibyśmy przedstawić naszą opinię dotyczącą zapisów, a raczej braku zapisów dotyczących parkingów rowerowych.

We wszystkich zapisach dla terenów przeznaczonych pod usługi czy zabudowę są zawarte wytyczne dotyczące ilości miejsc postojowych: §5 i §6 pkt 6d: „minimalny wskaźnik miejsc postojowych - 2 miejsce postojowe na 100m² powierzchni użytkowej budynku usługowego, 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych”.

Uważamy, że w planie zagospodarowania powinny znaleźć się również zapisy zalecające zapewnienie miejsc parkingowych dla osób poruszających się rowerem. Brak takich zapisów powoduje, że nowopowstające obiekty czy to usługowe, czy też mieszkaniowe nie są przystosowane do parkowania rowerów. Miejscowe plany powinny zalecać stawianie stojaków typu odwrócone U, przechowalni i wiat rowerowych przy obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Brak udogodnień w zakresie infrastruktury rowerowej i zapisy określające tylko ilość miejsc postojowych dla samochodów skutkuje brakiem stojaków, przechowalni i wiat rowerowych. Nie daje to mieszkańcom możliwości wyboru środka transportu w mieście, a tym samym nie są przestrzegane zasady zrównoważonego rozwoju dotyczące transportu miejskiego.

Ponadto sugerujemy zmianę zapisu w §13 pkt 2b: „dopuszcza się zastosowanie rozwiązań spowalniających i uspokajających ruch pojazdów” na: „nakazuje się zastosowanie rozwiązań spowalniających i uspokajających ruch pojazdów”. Skoro na tym terenie przewidziany jest ciąg pieszo – jezdny taki zapis ze względu na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu wydaje się być bardziej zasadny.

Ponadto sugerujemy zmianę zapisu w §14 pkt 1a: „przeznaczenie podstawowe – komunikacja publiczna - ciąg pieszy” na: „przeznaczenie podstawowe – komunikacja publiczna - ciąg pieszo - rowerowy”. Tym samym ustanowienie zapisu o odpowiedniej nawierzchni i parametrach. W przyszłości ciąg ten może stać się częścią większej turystycznej trasy rowerowej wzdłuż Wisły.
Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/a.Toruń 26 października 2010 r.
MPU-44.08/45.08 – l/U/10

Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna oraz Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu.
W nawiązaniu do uwag wniesionych w dniach 1 października 2010r. i 8 października 2010r. (drogą elektroniczną):
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu - Prezydent Miasta Torunia, decyzją nr 1302/X/10/SŻ z dnia 14 października 2010 r. - postanowił o nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisów zalecających zapewnienie miejsc postojowych dla osób poruszających się na rowerów - na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - 44.08-MW 1 - jako bezzasadnej.

Uzasadnienie:
Miejsca postojowe dla rowerów - w formie stojaków, przechowalni i wiat rowerowych nie kolidują z przeznaczeniem podstawowym (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) i dopuszczalnym (m.in. parkingi, obiekty małej architektury) - dla terenu oznaczonego symbolem 44.08-MW 1.
Ustalane w projekcie planu wskaźniki parkingowe dla samochodów (przywołane w uwadze) -nie ograniczają możliwości realizowania miejsc parkingowych dla rowerów. Obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, nie wymagają określania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zasad i warunków dla zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów. Proponowane w uwadze, wprowadzenie w/w miejsc postojowych dla rowerów jest bezprzedmiotowe w świetle w/w uwarunkowań.

(...)

- Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu - uchwała Nr 901/10 Rady Miasta Torunia,
- Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu - uchwała Nr 902/10 Rady Miasta Torunia


Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Mgr inż. arch. Anna Stasiak


wyedytowano: 2010-11-16 23:36
aktywne od dnia: 2010-11-16 23:23
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook