Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” w Toruniu + ODPOWIEDŹ !

RT 01/10
Toruń, 5 stycznia 2010

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” w Toruniu pozwalamy sobie na przedstawienie naszych uwag do poszczególnych zapisów dotyczących planowanej infrastruktury rowerowej.

Zapis w projekcie brzmi:

Rozdział 5
Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji
§ 26. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.14-KD(Z)1 i 7.14-KD(Z)2,
ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: tereny komunikacji - droga publiczna - ulica zbiorcza,
(…)
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
(…)
e) ścieżka rowerowa - minimalna szerokość 1,5 m,
(…)
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) skrzyżowania jednopoziomowe z drogami publicznymi,
b) ścieżki rowerowe realizować wyłącznie jako jednokierunkowe, po obydwu stronach jezdni,
(…)

Prosimy o dodanie zapisu umożliwiającego wydzielenie obustronnych pasów rowerowych w poziomie jezdni, a nie tylko ścieżek rowerowych usytuowanych obok chodnika. Uważamy, że powyższy zapis ogranicza projektantów w możliwości stworzenia optymalnej infrastruktury rowerowej zgodnie z zasadami najlepszej praktyki.

Zapis w projekcie brzmi:

§ 27. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.14-KD(L)1, 7.14-KD(L)2, 7.14-KD(L)3, 7.14-KD(L)4 i 7.14-KD(L)5, ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: tereny komunikacji - droga publiczna - ulica lokalna,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
(…)
b) dla terenów oznaczonych symbolami 7.14-KD(L)1 do 7.14-KD(L)4:
- przekrój 1x2 - ulica jednojezdniowa dwupasowa, z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań,
(…)
c) dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-KD(L)5 - poszerzenie pasa drogowego drogi
lokalnej gminy Lubicz (dla realizacji ścieżki rowerowej i chodnika);

Prosimy o wykreślenie z § 27 punkt 6 podpunkt b zapisu „z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań”. Przy drogach klasy L nie ma konieczności wydzielania prawo czy lewoskrętów. Ulice takie w założeniu prowadzą ruch lokalny o niewielkim natężeniu, który odbywać się powinien przy ograniczonej prędkości. Postulujemy w zamian o wprowadzenie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie inżynieryjnych elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przy drogach kategorii lokalnej nie ma konieczności wytyczania drogi rowerowej co sugeruje § 27 punkt 6 podpunkt c, chyba że planowana trasa rowerowa ma na celu pełnić funkcję tranzytową pomiędzy miejscowościami.
Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.

Otrzymują
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/a

Z poważaniem
Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ


Toruń 31 marca 2010 r
MPU-7.14/w/9/2010

Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Dotyczy: Uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C" w Toruniu

Uprzejmie informuję, że wniesione przez Panią uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C" w Toruniu, wyłożonego w dniach od 24.11.2009r. do 23.12.2009r. do publicznego wglądu, zostały rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w dniu 27.01.2010r.

Uwagi te zostały rozpatrzone w następujący sposób:

Uwaga nr 1 - dotyczy ustaleń dla terenów komunikacji - dróg publicznych - ulic zbiorczych.

Składająca uwagę wnosi o dodanie zapisu umożliwiającego wydzielenie obustronnych pasów rowerowych w poziomie jezdni, a nie tylko ścieżek rowerowych usytuowanych obok chodnika. Uważa że powyższy zapis ogranicza projektantów w możliwości stworzenia optymalnej infrastruktury rowerowej zgodnie z zasadami najlepszej praktyki.

Uwaga nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniając podstawowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustalone zostały parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym ścieżka rowerowa o minimalnej szerokości 1,5 m. Z uwagi na wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi nie znajduje uzasadnienia wnioskowany zapis dotyczący umożliwienia wydzielenia obustronnych pasów rowerowych w poziomie jezdni, a nie tylko ścieżek rowerowych usytuowanych obok chodnika. Planowane drogi zaliczone zostały do kategorii dróg zbiorczych, których zadaniem będzie „zbieranie" ruchu pojazdów nie tylko osobowych z terenów przyległych, w tym również z terenów przewidzianych do intensywnej urbanizacji poza obszarem objętym przedmiotowym planem (obszar „Grębocin Nad Strugą A i B"). Ponadto uwzględniając specyfikę polskich uwarunkowań klimatycznych w tym np. warunków zimowych i występowania błota pośniegowego - wprowadzanie pasów rowerowych w poziomie jezdni, w tym w szczególności dla nowo realizowanych dróg - wydaje się nieuzasadnione.

Uwaga nr 2 - dotyczy ustaleń dla terenów komunikacji - dróg publicznych - ulic lokalnych.

Składająca uwagę wnosi o wykreślenie z §27 pkt 6 podpunkt b zapisu „z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań" i  postuluje w  zamian wprowadzenie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie inżynieryjnych elementów uspokojenia ruchu drogowego i sugeruje rezygnację z wytyczania drogi rowerowej na terenie oznaczonym symbolem 7.14-KD(L)5.

Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej korekty zapisu §27 pkt 6 lit. b i c w brzmieniu:
,,b) dla terenów oznaczonych symbolami 7.14-KD(L)1 do 7.14-KD(L)4:
- przekrój 1x2 ulica jednojezdniowa dwupasowa, a dla terenów oznaczonych symbolem 7.14-KD(L)1 i 7.14-KD(L)4 dodatkowo z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań z drogami wyższych klas
c) dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-KD(L)5 - poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej gminy Lubicz (dla realizacji chodnika);".
Ww. zmiana ustaleń nie wymaga ponowienia uzgodnień.

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami
7.14-KD(L)1 i 7.14-KD(L)4 w zakresie skrzyżowań z drogami wyższych klas oraz w zakresie wprowadzenia zapisu dopuszczającego stosowanie inżynieryjnych elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Uzasadnienie:

Z uwagi na bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego, przy zakładanej intensyfikacji zabudowy obszaru, uzasadnione jest wprowadzenie przedmiotowych wymagań na skrzyżowaniach wymienionych wyżej dróg lokalnych z drogami wyższych klas.
Plan nie wyklucza możliwości stosowania inżynieryjnych elementów uspokojenia ruchu drogowego. Ich zastosowanie może mieć miejsce zarówno na etapie projektowania jak i po etapie realizacji drogi, jeśli z prognoz lub pomiarów natężenia ruchu drogowego, analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniknie taka potrzeba.
Projekt planu został przedstawiony na sesji Rady Miasta Torunia w dniu 25 lutego 2010r. Rada Miasta Podjęła Uchwałę Nr 748/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C" w Toruniu oraz rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do ww. planu nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Torunia. Rada Miasta Torunia również ich nie uwzględniła. Plan przekazano do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu sprawdzenia zgodności z prawem i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.


Z poważaniem
Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

(pogrubienie sRT)


wyedytowano: 2010-04-19 20:46
aktywne od dnia: 2010-04-19 20:46
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
pawel, 2010-04-19 20:52:38
ze względu na specyfikę polskich uwarunkowań klimatycznych ostatniej zimy nie korzystałem ze ścieżek bo nie dało się po nich jechać  :P

za to po jezdni jeździłem, a owszem  :D

poza tym zapis: "ścieżka rowerowa minimalna szerokość 1,5 m." sugeruje, że chodzi o ścieżkę jednokierunkową, jednak nie jest to napisane wprost. całe szczęście ścieżek dwukierunkowych o takiej szerokości budować nie można. mam nadzieje, że autor planu zdaje sobie z tego sprawę

niemniej fajnie, że część uwag została uwzględnionych  :) chyba po raz pierwszy  !
Tomek, 2010-04-21 19:09:41
Ta, polskie warunki zimowe. Również jeździłem całą zimę i możliwe było to tylko po jezdni. Chodniki i drogi rowerowe były zawalone śniegiem.
Ciekawa sprawa z tymi jednokerunkowymi, obustronnymi śmieszkami. W polskich warunkach pewnie i tak każdy będzie korzystał z nich dwukierunkowo. A to przy 1,5m szerokości jest mało bezpieczne i komfortowe...
malgosia, 2010-04-24 20:48:08
Mogła ta pani zgodnie z prawdą napisać że to nie uwarunkowania klimatyczne sprawiają problemy zimą, tylko złe praktyki MZD, dla którego droga rowerowa to coś czego się nie odnieża tylko czeka aż odtaje na wiosnę:/
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook