Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okolic ul. Olsztyńskiej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 19/09
Toruń, 27 listopada 2009

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin, pozwalamy sobie na przedstawienie naszych uwag do poszczególnych zapisów dotyczących planowanej infrastruktury rowerowej

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc.

Zapis w projekcie brzmi:
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem M5-KD(GP)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna główna ruchu przyśpieszonego,
(…)
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) minimalne docelowo parametry jezdni – 2x2,
b) postuluje się realizację chodnika i drogi rowerowej obustronnie oraz
(…)
Wnioskujemy o zapis wprowadzający obowiązek budowy drogi rowerowej obustronnie.

Zapis w projekcie brzmi:
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem M5-KD(Z)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna zbiorcza,
(…)
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
(…)
b) obowiązek realizacji drogi rowerowej wydzielonej jednostronnie oraz chodników,
(…)
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu jednostronnie dotyczącego drogi rowerowej.

Zapis w projekcie brzmi:
§16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: M5-KD(L)1, M5-KD(L)2, M5-
KD(L)3, M5-KD(L)4 i M5-KD(L)5 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna lokalna,
(…)
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
b) obowiązek realizacji drogi rowerowej i chodnika (ew. ciągu pieszo- rowerowego);
(…)
Wnioskujemy o wykreślenie obowiązku realizacji drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego oraz dodanie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Zapis w projekcie brzmi:
§17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: M5-KD(D)1, M5-KD(D)2, M5-
KD(D)3, M5-KD(D)4, M5-KD(D)5, M5-KD(D)6 i M5-KD(D)7 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna dojazdowa,
(…)
Wnioskujemy o stosowny zapis dopuszczający stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin

Zapis w projekcie brzmi:
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem M6-KD(GP)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna główna ruchu przyśpieszonego,
(…)
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalne docelowo parametry jezdni – 2x2,
b) postuluje się realizację chodnika i drogi rowerowej obustronnie,
(…)
Wnioskujemy o zapis wprowadzający obowiązek budowy drogi rowerowej obustronnie.

Zapis w projekcie brzmi:
§13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem M6-KD(Z)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna zbiorcza,
(…)
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
(…)
b) obowiązek realizacji drogi rowerowej wydzielonej jednostronnie oraz chodników,
(…)
Wnioskujemy o wykreślenie zapisu jednostronnie dotyczącego drogi rowerowej.

Zapis w projekcie brzmi:
§14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami M6-KD(L)1 i M6-KD(L)2 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna lokalna,
(…)
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
(…)
b) obowiązek realizacji drogi rowerowej i chodników (ew. ciągu pieszo- rowerowego),
(…)
Wnioskujemy o wykreślenie obowiązku realizacji drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego oraz dodanie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Zapis w projekcie brzmi:
§15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami M6-KD(D)1, M6-KD(D)2 i M6-
KD(D)3 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna dojazdowa,
(…)
Wnioskujemy o stosowny zapis sugerujący stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego.

Nasze uwagi opierają się na zasadach Najlepszej Praktyki, które należy wykorzystywać przy planowaniu kształtu infrastruktury rowerowej. Nie wszędzie budowa dróg rowerowych jest wskazana, często ich budowa tylko utrudnia warunki do poruszania się rowerem. Dodatkowo budowa wydzielonej drogi rowerowej zwiększa koszty realizacji inwestycji drogowej.

W Polsce, a także w Toruniu wciąż niedoceniania jest tzw. niewidzialna infrastruktura rowerowa. Nie ma konieczności separacji ruchu rowerowego przy ulicach klasy lokalnej i niższej, gdzie ruch samochodowy jest niewielki, a dopuszczona prędkość na jezdni jest równa bądź mniejsza 50 km/h.

Prosimy osoby przygotowujące projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o zapoznanie się ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia”, których treść jest załącznikiem do obowiązującego na mocy uchwały
nr 88/2007 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2007 „Programu rozwoju komunikacji rowerowej
w Toruniu na lata 2007 – 2015”.

Liczymy na uwzględnienie naszych uwag.Z poważaniem
Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni UrbanistycznejODPOWIEDŹ

MPU- M5/M6/63/10
Toruń, 11.02.2010 r.

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

dotyczy: uwag zgłoszonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia dla terenów położonych: w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń - Sierpc, a także w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin.

W nawiązaniu do pisma RT 19/09 z dnia 27. 11. 2009 r. - uprzejmie informuję, że:

1. Przedmiotowe pismo, będące uwagą do projektu w/w planów, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), zostało rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 16.12.2009 r.

2. Zawarte w w/w piśmie uwagi dotyczące m.p.z.p. miasta Torunia dla terenów położonych: w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń - Sierpc o treści:
a) dla drogi M5-KD(GP)1 zapisano m, in.: „postuluje się realizację drogi rowerowej obustronnie"
- wnioskujemy o zapis „obowiązek budowy drogi rowerowej obustronnie",
b) dla drogi M5-KD(Z)1 zapisano m. in.: „obowiązek realizacji drogi rowerowej jednostronnie"
- wnioskujemy o wykreślenie zapisu Jednostronnie",
c) dla dróg M5-KD(L)1, M5-KD(L)2, M5-KD(L)3, M5-KD(L)4 i M5-KD(L)5 zapisano m. in.: „obowiązek realizacji drogi rowerowej i chodnika (ew. ciągu pieszo-rowerowego)" - wnioskujemy o wykreślenie obowiązku realizacji drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego oraz dodanie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
d) dla dróg M5-KD(D)1, M5-KD(D)2, M5KD(D)3, M5-KD(D)4, M5-KD(D)5, M5-KD(D)6 i M5-KD(D)7 wnioskujemy o stosowny zapis dopuszczający stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego

- nie zostały uwzględnione, z uwagi na następujące uwarunkowania:

Ad a) objęta obszarem planu droga M5-KD(GP)1 (ul. Olsztyńska) będzie rozbudowana do klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. „specustawy", która daje uprawnienie nadzwyczajne dla w/w decyzji w stosunku do ustaleń m.p.z.p). Projekt tej drogi (m. in. chodniki obustronnie, droga rowerowa jednostronnie) wykonała specjalistyczna firma inżynierii ruchu i projektowania drogowego. Stąd też projekt planu (docelowo) jedynie postuluje realizację drogi rowerowej obustronnie (z uwagi na zasadność takiego rozwiązania dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych i wygodę rowerzystów). Uwzględnienie wniosku Stowarzyszenia nie zmieni w/w zależności wynikających z obowiązujących przepisów, może jednak utrudnić procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Ad. b) dla planowanej drogi zbiorczej M6-KD(Z)1 (ul. Ceramiczna i Ukośna) ze względów ruchowych - nie ma potrzeby ustalania obowiązku realizacji drogi rowerowej obustronnie. Na odcinku tej drogi stykającym się z ul. Olsztyńską - jest to niemożliwe z uwagi na „obudowanie" pasa drogowego.

Ad. c i d) obszar planu obejmuje w większości tereny przewidziane pod usługi, przemysł i składy -funkcje te będą generować znaczny ruch transportu ciężkiego. Ze względów bezpieczeństwa zasadne jest więc, by drogi lokalne posiadały oddzielone od jezdni chodniki i drogę rowerową, ew. ciąg pieszo-rowerowy (w terenach, gdzie natężenie ruchu pieszych i rowerzystów będzie niewielkie). Na drogach lokalnych i dojazdowych projektowanych dla transportu ciężkiego, a zwłaszcza drogach o znacznym spadku (większość planowanych dróg lokalnych i dojazdowych) - nie stosuje się elementów uspokojenia ruchu drogowego.

3. Zawarte w w/w piśmie uwagi dotyczące m.p.z.p. miasta Torunia dla terenów położonych: w rejonie
ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin o treści:

a) dla drogi M6-KD(GP)1 zapisano m. in.: „postuluje się realizację drogi rowerowej obustronnie" - wnioskujemy o zapis „obowiązek budowy drogi rowerowej obustronnie"
b) dla drogi M6-KD(Z)1 zapisano m. in.: „obowiązek realizacji drogi rowerowej jednostronnie" - wnioskujemy o wykreślenie zapisu Jednostronnie",
c) dla dróg M6-KD(L)1 i M6-KD(L)2 zapisano m. in.: „obowiązek realizacji drogi rowerowej i chodnika (ew. ciągu pieszo-rowerowego) - wnioskujemy o wykreślenie obowiązku realizacji drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego oraz dodanie stosownego zapisu dopuszczającego stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
d) Dla dróg M6-KD(D)1, M6-KD(D)2 i  M6-KD(D)3 wnioskujemy o  stosowny zapis dopuszczający stosowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego

nie zostały uwzględnione, z uwagi na następujące uwarunkowania:

Ad a) objęta obszarem planu droga M6-KD(GP)1 (ul. Olsztyńska) będzie rozbudowana do klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tzw. „specustawy", która daje uprawnienie nadzwyczajne dla w/w decyzji w stosunku do ustaleń m.p.z.p). Projekt tej drogi (m. in. chodniki obustronnie, droga rowerowa jednostronnie) wykonała specjalistyczna firma inżynierii ruchu i projektowania drogowego. Stąd też projekt planu (docelowo) jedynie postuluje realizację drogi rowerowej obustronnie (z uwagi na zasadność takiego rozwiązania dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych i wygodę rowerzystów). Uwzględnienie wniosku Stowarzyszenia nie zmieni w/w zależności wynikających z obowiązujących przepisów, może jednak utrudnić procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Ad. b) dla planowanej drogi zbiorczej M6-KD(Z)1 ze względów ruchowych - nie ma potrzeby ustalania obowiązku realizacji drogi rowerowej obustronnie.
Ad. c i d) obszar planu obejmuje w większości tereny przewidziane pod usługi, przemysł i składy -funkcje te będą generować znaczny ruch transportu ciężkiego. Ze względów bezpieczeństwa zasadne jest więc, by drogi lokalne posiadały oddzielone od jezdni chodniki i drogę rowerową (ew. ciąg pieszo-rowerowy -w terenach, gdzie natężenie ruchu pieszych i rowerzystów będzie niewielkie). Na drogach lokalnych i dojazdowych projektowanych dla transportu ciężkiego, a zwłaszcza drogach o znacznym spadku (np. ul. Kłopot) - nie stosuje się elementów uspokojenia ruchu drogowego.

4. W/w projekty planów wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostały skierowane na posiedzenie Rady
Miasta Torunia, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniu 21.01.2010r. Rada Miasta Torunia podtrzymała rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Torunia
w sprawie nieuwzględnienia uwag oraz podjęła:
- Uchwałę Nr 733/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej
relacji Toruń-Sierpc,
- Uchwałę Nr 732/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej przy granicy z wsią Grębocin.

Z poważaniem

Dyrektor
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu
Mgr inż. arch. Anna Stasiak
a/a MP/BO


wyedytowano: 2010-03-04 00:25
aktywne od dnia: 2010-03-03 22:28
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
Tomek, 2009-11-30 14:31:17
Słuszne uwagi.
Jak ktoś jest zdziwiony jak stowarzyszenie rowerowe może odradzać budowanie drogi rowerowej gdziekolwiek to zapraszam tu:
http://www.zm.org.pl/?a=segregacja-integracja
pietruch, 2010-03-04 23:00:03
W MPU pewnie znaja tylko jeden rodzaj uspokojenia ruchu - próg zwalniający listwowy. Przez to piszą, że w takich przypadkach uspokojenia ruchu sie nie stosuje   :P
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook