Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do Wydziału Środowiska i Zieleni UM w sprawie udostępnienia protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych ds przyznania dotacji UMT + ODPOWIEDŹ + PROTOKOŁY

Toruń, 7.07.2009r
RT - 09/09

Pan
Szczepan Burak
Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni

Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o udostępnienie protokółów z posiedzeń oraz opinii Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Proszę o udostępnienie protokółów w wersji elektronicznej, zarówno z pierwszego konkursu (składanie ofert do 22 grudnia 2008), jak i z drugiego (składanie ofert do 3 kwietnia 2009).
Proszę o uzasadnienie przyznanej oceny punktowej projektu „Promocja roweru jako codziennego środka komunikacji miejskiej w Toruniu”, który uzyskał 30 punktów na 100 możliwych do uzyskania i tym samym nie uzyskał dofinansowania.

Proszę o uzasadnienie przyznanej oceny punktowej projektu „Badanie natężenia ruchu rowerowego oraz relacji podróży rowerzystów na terenie miasta Torunia”, który w pierwszej turze konkursu otrzymał dofinansowanie wysokości 3400 złotych, natomiast w drugiej turze uzyskał 18 punktów na 100 możliwych i tym samym nie otrzymał dofinansowania.

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


ODPOWIEDŹToruń, 2009-08-07
W S i Z. 7629-1-16/09

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 07.07.br. przesyłam protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań w zakresie ekologu i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2009. Dołączam również zbiorcze karty ocen projektów zgłoszonych w obydwu konkursach. Jednocześnie informuję, iż jedynym kryterium oceny była suma uzyskanych punktów i ona decydowała o przeznaczeniu środków na przedstawione zadania.

Członkowie Komisji po szczegółowej analizie wszystkich ofert, oceniali je niezależnie, zgodnie z własnym subiektywnym odbiorem, nie uzasadniając pisemnie swojego stanowiska.

Analizując oceny punktowe uzyskane przez projekt „Badanie natężenia ruchu rowerowego oraz relacji podróży rowerzystów na terenie miasta Torunia" pragnę zwrócić Państwa uwagę, że oferty rozpatrywane są w dwóch kategoriach - zadań powierzonych przez GMT oraz wsparcie inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia. W I Konkursie, zgodnie z Państwa życzeniem, projekt zaliczony został do zadań własnych oferenta, pod tym kątem oceniony i pozytywnie przyjęty. Akceptując ocenę Komisji PMT zaproponował Państwu dofinansowanie w wysokości 30 % poniesionych kosztów. Zdecydowaliście się jednak Państwo na zmianę kategorii zadania i w II konkursie zaproponowaliście Prezydentowi Miasta Torunia powierzenie tego zadania a więc sfinansowanie go w całości ze środków Gminy. Zaliczenie przedmiotowego zadania do zadań własnych Gminy Komisja uznała za niezasadne i stąd tak niska jego ocena. Prezydent Miasta Torunia przyjął stanowisko Komisji bez zastrzeżeń i rozdysponował środki I na poszczególne zadanie w proponowany przez nią sposób.

Z up. Prezydenta Miasta Torunia
Dyrektor Wydziału
Mgr Szczepan Burak
Protokół z 7 i 20 stycznia 2009 roku
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia do wyboru ofert, zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie w roku 2009 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący - dyrektor WŚiZ - Szczepan Burak
Członek - kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Jolanta Swinarska
Członek - inspektor w Wydziale Edukacji - Tomasz Zawadziński
Członek - radny RMT - Andrzej Jasiński

Komisja dysponowała kwotą w wysokości 355 000,00 zł, w tym na zadania powierzone przez GMT przeznaczono 305 000,00 zł, a na wsparcie inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 50 000,00 zł Przed przystąpieniem do wyboru ofert, członkowie Komisji jednogłośnie zadecydowali, że dofinansowany może projekt, który uzyskał powyżej 50% ze 100 możliwych punktów.

Do konkursu przystąpiło dziewięciu oferentów, którzy złożyli 12 projektów. Po jednej ofercie złożono na zadania: „Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt", „Festiwal fotografii przyrodniczej", organizacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska, żaden wniosek nie wpłynął na prowadzenie edukacji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Ekologicznej przy Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. Oprócz tego zaproponowano zrealizowanie na rzecz GMT trzech innych zadań: folderu „Roślinność fortyfikacji Torunia", „Promocja roweru jako codziennego środka komunikacji miejskiej w Toruniu", „Ekologiczny Toruń" - internetowy portal ekologiczny dla miasta Torunia. Pozostałych sześć ofert dotyczyło wspierania inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Komisja postanowiła zasięgnąć opinii przedstawiciela MZD na temat ewentualnej zasadności przeznaczenia środków na dwa projekty zaproponowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, po jej uzyskaniu zebrała się ponownie 20.01 .br t oceniła obydwa projekty. (pog. sRT) Po podsumowaniu wyników z 7 i 20 stycznia br., łączna ilość punktów, które uzyskały projekty kształtuje się następująco:

Zadania powierzone
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - folder „Roślinność fortyfikacji Torunia" - 100 pkt.
 • TSE „Tilia" - „Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt"- 97 pkt;
 • Stowarzyszenie Rowerowy Toruń - „Promocja roweru jako codziennego środka komunikacji miejskiej w Toruniu" - 30 pkt; (pog. sRT)
 • Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici - „Festiwal fotografii przyrodniczej" - 100 pkt;
 • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - „Ekologiczny Toruń" - internetowy portal -92 pkt.
 • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - organizacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska - 98 pkt;
Zadania współfinansowane
 • Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu - Wydawnictwo Informatora i konkursy - 99 pkt;
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży - 99 pkt.
 • Kolo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy O/O TPD - Wyjazd do Zielonej Szkoły w Waszecie k. Olsztynka - 97 pkt;
 • Stowarzyszenie Rowerowy Toruń - Badanie natężenia ruchu rowerowego oraz relacji podróży rowerzystów na terenie m. Torunia - 84 pkt; (pog. sRT)
 • Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych - Obóz rehabilitacyjno-integracyjny, konno-kajakowy w Puszczy Augustowskiej połączony z edukacją ekologiczną - 49 pkt;
 • Automobilklub Toruński - II Ekologiczny Rajd Mercedesa — 21 pkt.
Analizując ilość przyznanych punktów akceptacji nie uzyskały projekty - Fundacji Ducha, Automobilklubu Toruńskiego oraz projekt „Promocja roweru jako codziennego środka komunikacji miejskiej w Toruniu" Stowarzyszenia Rowerowy Toruń.

W przypadku uwzględnienia propozycji Komisji przez PMT na zadania powierzone wydatkowane zostanie 148 500,00 zł, a na współfinansowane 24 118,00 zł.

[podpisy członków komisji]


Załącznik n1

Zbiorcza karta oceny ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych 2009

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

 

Protokół z 7 kwietnia 2009 roku
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia do wyboru ofert, zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie w roku 2009 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
(II konkurs)

Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący - dyrektor WŚiZ - Szczepan Burak
Członek - kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Jolanta Swinarska
Członek -inspektor w Wydziale Edukacji - Tomasz Zawadziński
Członek - radny RMT - Andrzej Jasiński

Komisja dysponowała kwotą w wysokości 81 682,00 zł, w tym na zadania powierzone przez GMT przeznaczono 56 500,00 zł, a na wsparcie inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 25 182,00 zł. Tak jak w przypadku pierwszego konkursu ustalono, iż dofinansowany może być projekt, który uzyskał powyżej 50% ze 100 możliwych punktów.
Do konkursu przystąpiło sześciu oferentów, którzy złożyli 6 projektów.

Czterech wniosło o sfinansowanie swoich projektów (powierzenie), dwóch o dofinansowanie zadania, które planują zrealizować.

Po przeanalizowaniu ofert i podsumowaniu wyników łączna ilość punktów, które uzyskały projekty kształtuje się następująco:

Zadania powierzone
 • TSE „Tilia" - „Klimatyczny Toruń" - 72pkt.
 • Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici -„Warsztaty Fotografii Przyrodniczej" - 74 pkt.
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski - „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Torunia" - 98 pkt.
 • Stowarzyszenie Rowerowy Toruń- „Badanie natężenia ruchu rowerowego oraz relacji podróży rowerzystów na terenie miasta Torunia" - 18 pkt. (pog. sRT)
Zadania współfinansowane
 • Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych wyjazd do Zielonej Szkoły pt: „Przygoda wśród jezior i lasów" - 94 pkt.
 • Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt - „Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony praw zwierząt wśród dzieci w wieku gimnazjalnym w szkołach w Toruniu" - O pkt.
Komisja postanowiła kwotę 56 000,00 zł przeznaczyć na realizację zadania „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Torunia" oraz wesprzeć Fundację Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych we wnioskowanej kwocie - 2 435,00 zł. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem członków Komisji zwrócono się z sugestią dofinansowania w wysokości 30% projektów przygotowanych przez TSE „Tilia" ( kwotą 3000,00 zł ) i Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici ( kwotą 3 861,00 zł). Obie organizacje nie skorzystały z przedstawionej propozycji.

W przypadku uwzględnienia propozycji Komisji przez PMT na zadania powierzone wydatkowane zostanie 56 000,00 zl, (z 56 500, zł) a na współfinansowane 2 435,00, zł. (z 25 182 ,00 zł) - Wartość kwoty nierozdysponowanej wynosi 23 247,00 zł tj 500,00 zł + 22 747,00 zł.

[podpisy członków komisji]

Załącznik n1

Zbiorcza karta oceny ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych 2009

Kliknij, aby powiększyć
wyedytowano: 2009-08-23 01:00
aktywne od dnia: 2009-08-22 23:48
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
pawel, 2009-07-07 21:53:18
dla wyjasnienia link do artykulu o konkursach: http://rowerowytorun.com.pl/index.php?akcja=&art_id=6&id_news=153

poprzez wglad do protokolow mamy zamiar dowiedziec sie dlaczego nasze wnioski nie uzyskaly dofinansowania. moze ta wiedza przydatna bedzie przy tworzeniu wnioskow w latach nastepnych  :)
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook