Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 19 października 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie planowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bydgoskiej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

SRT 6/2021

17.03.2021 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie,

 

W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” realizowane będzie m.in. zadanie „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej”. Jak dowiedzieliśmy się z informacji opublikowanych w lokalnych mediach przy okazji modernizacji torowiska przy ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina na każdym skrzyżowaniu ma powstać nowa sygnalizacja świetlna, a także ma nastąpić zmiana organizacji miejsc do parkowania samochodów z prostopadłego na równoległe.

Prosimy o ponowne przeanalizowanie zakresu prowadzonej inwestycji, a także wprowadzenie zmian, dzięki którym warunki dla ruchu rowerowego, pieszego i samochodowego w ciągu ul. Bydgoskiej nie zostaną pogorszone.

Na wspomnianym odcinku ul. Bydgoskiej znajduje się osiem skrzyżowań z ulicami: Reja, Przybyszewskiego, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Klonowica, Konopnickiej, Matejki i Chopina. Na odcinku ul. Bydgoskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Chopina znajduje się jedna z głównych dróg rowerowych Bydgoskiego Przedmieścia. Jak wynika z dokumentacji projektowej wybudowanych ma zostać osiem nowych sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowań na odcinku ok. 1400 metrów. Wprowadzenie tego rozwiązania może sparaliżować na ul. Bydgoskiej i na ulicach do niej prowadzących ruch pieszy, rowerowy i samochodowy. Średnio co ok. 200 metrów piesi, rowerzyści i kierowcy samochodów będą musieli zatrzymywać się na skrzyżowaniach. W ten sposób drastycznie pogorszą się, płynne w chwili obecnej, warunki przemieszczania się wszystkich uczestników ruchu. Stawianie sygnalizacji świetlnych co ok. 200 metrów stoi w sprzeczności z nowoczesnym projektowaniem przestrzeni miejskiej. Nie ma też wiele wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników ruchu, a może je pogorszyć. Sygnalizacje świetlne na ul. Bydgoskiej mogą wpłynąć niekorzystnie na prędkość pojazdów, gdyż wielu kierowców skupi się tylko na tym aby zdążyć przejechać przez skrzyżowanie, a żółte światło będzie dla nich sygnałem nie do zatrzymania się, a do zwiększenia prędkości. Dodatkowo frustrujące będzie dla wszystkich uczestników ruchu długie oczekiwanie na możliwość przejścia/przejazdu, co w chwili obecnej praktycznie nie ma miejsca.

Dodatkowym argumentem przeciwko budowie ośmiu niepotrzebnych sygnalizacji świetlnych na ul. Bydgoskiej są wysokie koszty jej montażu oraz późniejszego utrzymania. Czy Gminę Miasta Toruń stać na takie wydatki? Czy warto przeznaczać środki finansowe na rozwiązania, które mogą pogorszyć warunki poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego, będą dyskryminować pieszych i rowerzystów oraz zniszczą unikalny charakter ul. Bydgoskiej?

Niestety projekt nie jest również w optymalnym stopniu dostosowany do potrzeb rowerzystów. Nie zostały zaprojektowane przejazdy rowerowe przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej, dzięki którym rowerzyści mogliby zgodnie z przepisami dojechać do Parku Miejskiego. Nie zostały zaprojektowane przejazdy rowerowe po wschodniej i południowej stronie skrzyżowania z ul. Matejki, co jest szczególnie niezrozumiałe w kontekście zaplanowanego ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Matejki do Ogrodu Zoobotanicznego, na który rowerzysta nie będzie mieć możliwości dostania się zgodnie z przepisami. Proszę o uzupełnienie projektu o ww. przejazdy.

W związku z licznymi kontrowersjami jakie budzi projekt przebudowy ulicy Bydgoskiej nazwany modernizacją torowiska proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

  1. Proszę o informację ile będzie kosztować wybudowanie wszystkich zaplanowanych w projekcie sygnalizacji świetlnych na ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina.
  2. Proszę o informację na temat przeprowadzonych analiz ruchu drogowego, w jaki sposób sygnalizacje świetlne na ul. Bydgoskiej upłynnią ruch, zmniejszą korki i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
  3. Proszę o informację dlaczego przy okazji tej inwestycji nie wzięto pod uwagę możliwości remontu/przebudowy nawierzchni jezdni ul. Bydgoskiej (np. w ramach odrębnego projektu), która zwłaszcza na odcinku od ul. Reja do ul. Sienkiewicza jest w katastrofalnym stanie.
  4. Proszę o informację dlaczego nie uwzględniono w projekcie możliwości wybudowania infrastruktury rowerowej na fragmencie ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
  5. Proszę o udzielenie odpowiedzi dlaczego w ramach modernizacji torowiska uwzględniono tylko stawianie nowych sygnalizacji świetlnych, które są zbędne, a nie uwzględniono konieczności naprawy nawierzchni jezdni ul. Bydgoskiej.
  6. Proszę o informację dlaczego projekt, który w tak mocny sposób ingeruje w tkankę miejską i zmienia dotychczasowy charakter i zagospodarowanie ul. Bydgoskiej nie był poddany konsultacjom społecznym.

Proszę o odstąpienie od realizacji zadania „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej” w zaproponowanym kształcie.

Proszę o pozostawienie ul. Bydgoskiej w jej dotychczasowej formie, bez stawiania co ok. 200 metrów sygnalizacji świetlnej na każdym skrzyżowaniu.

Proszę o przyjrzenie się stanowi nawierzchni tej ulicy oraz zapewnienie właściwych udogodnień dla rowerzystów zwłaszcza na fragmencie od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

Proszę o pozostawienie organizacji miejsc parkingowych w dotychczasowym kształcie wszędzie gdzie jest to możliwe. Zmiana parkowania z prostopadłego na równoległe nie tylko drastycznie zmniejszy liczbę miejsc parkingowych, z których korzystają okoliczni mieszkańcy, jak również wpłynie na zwiększenie prędkości pojazdów poruszających się ul. Bydgoską. Obecna organizacja parkowania zawęża jezdnię, w wyniku czego pojazdy nie rozwijają nadmiernych prędkości.

Proszę o przeanalizowanie uwag zawartych w powyższym piśmie, a także o udzielenie odpowiedzi na pytania w nim postawione.

 

Z poważaniem

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

  • Radni Rady Miasta Torunia
  • Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
  • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
  • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

ODPOWIEDŹ


Toruń dn. 15.04.2021 r.

WGK-TD.7223.2.202l .1.AW

 

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Odpowiadając na pismo z dnia 17.03.2021 r. skierowane do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie prośby o ponowne przeanalizowanie rozwiązań z zakresu stałej organizacji ruchu drogowego przyjętych w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina” informuję, co następuje:

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony przy projektowaniu każdej organizacji ruchu jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, co w przyjętej pierwotnie propozycji zostało bezwzględnie zapewnione.

Niemniej jednak w związku z przyjęciem przez Radę Okręgu nr 13 - Bydgoskie (RO 13) uchwały nr 15/2021 w sprawie rewizji projektu modernizacji torowiska w ciągu ul. Bydgoskiej w zakresie planowanej sygnalizacji świetlnej, oraz w związku z wnioskami wyrażonymi przez mieszkańców podczas spotkania zorganizowanego przez RO 13, wnioskami zawartymi w Państwa piśmie, opinią Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu i wstępną opinią Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 6 kwietnia br., podjęta została decyzja o skierowaniu do autora projektu pn.: „Stała organizacja ruchu drogowego wraz z programami ruchowymi sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina”, opracowanego na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu w ramach zadania „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina” - zalecenia opracowania rozwiązań zamiennych.

Opracowane alternatywne rozwiązania muszą niezmiennie zapewniać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a ich wprowadzenie, ze względu na rozbieżność zdań opiniujących jednostek, zostanie dodatkowo poprzedzone opinią niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po tak przeprowadzonej analizie, w końcowym etapie powstanie nowy projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający możliwe do wprowadzenia wnioski wyrażone nie tylko w Państwa piśmie, lecz również stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej z dnia 10.03.2021 r. w sprawie planowanych zmian komunikacyjnych w ul. Bydgoskiej oraz stanowisko Rady Okręgu nr 13 wyrażone w w/w uchwale i poparte przez mieszkańców.

Trwające obecnie prace nad dokumentacją zostaną zakończone do połowy maja br, a ich rezultaty będą przedstawione Radnym Rady Miasta Torunia oraz zainteresowanym środowiskom i mieszkańcom w formie prezentacji informacyjnej, prawdopodobnie podczas jednego z posiedzeń Rady Okręgu Bydgoskie. O terminie spotkania informacyjnego zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

Ponadto informuję, że:

Projekt modernizacji torowiska nie zmienia charakteru i zagospodarowania ulicy Bydgoskiej, ponieważ jej parametry nie ulegają zmianie. Organizacja infrastruktury rowerowej na odcinku ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza wraz z rozszerzeniem o konieczna infrastrukturę rowerową w ul. Reja planowana jest do realizacji w kolejnych latach w ramach aktualizacji odrębnej pozycji budżetowej, którą stanowi Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu.

Naprawy jezdni przeprowadzane są w ramach bieżącego utrzymania dróg, które nie jest powiązane zadaniowo z modernizacją torowiska tramwaj owego. Do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu zostanie przekazana prośba o weryfikację stanu nawierzchni ul. Bydgoskiej oraz o przeprowadzenie ewentualnych możliwych niezbędnych napraw w ramach bieżącego utrzymania dróg.

 

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz

 

 wyedytowano: 2021-05-16 22:25
aktywne od dnia: 2021-03-18 09:49
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
Joanna Koter, 2021-03-18 15:12:22
Zgadzam się z pismem w zupełności. Jestem bardzo zdziwiona, że miasto nie miało wystarczających środków (a może tylko inicjatywy?), żeby zadbać o odśnieżenie ścieżek rowerowych i chodników - na Bydgoskim czy gdzie indziej - gdy warunki naprawdę były horrendalne, natomiast na MULTUM (naprawdę, multum!) sygnalizacji świetlnych przy JEDNEJ ulicy, pieniądze są.
Jestem bardzo przeciwna zamianie ulicy Bydgoskiej w krajobraz pełen słupów i świateł. Bydgoska jest piękna i zabytkowa, i nie powinna zamienić się w tunel stania i czekania na światłach. Jest to karygodne traktowanie Bydgoskiego Przedmieścia i mam nadzieję, że ta "modernizacja" zostanie zaniechana.
Mate, 2021-04-01 11:50:23
Zgadzam się z treścią pisma i popieram. Jest to zmiana zupełnie niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Dodatkowo przy obecnym zadłużeniu miasta, powinno się raczej ciąć koszty a nie je generować.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook