Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest piątek 20 września 2019
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu

RT 8/2019 Toruń

26 sierpnia 2019 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu.

Zapisy planu w sposób marginalny odnoszą się do ważnych kwestii związanych z kształtowaniem i organizowaniem zasad polityki rowerowej na terenie Starego Miasta wraz z otoczeniem. W zapisach planu nie uwzględniono wielu ważnych kwestii związanych z rozwojem komunikacji rowerowej na tym obszarze, a co gorsza część zapisów w planie jest niejednoznaczna bądź niezgodna z sytuacją rzeczywistą. Ze względu na specyficzną sytuację komunikacyjną na obszarze Starego Miasta związaną ze zbyt dużym ruchem samochodowym, transport rowerowy powinien być traktowany priorytetowo, podobnie jak transport pieszy. Zapisy planu powinny w precyzyjny sposób określać zasady kształtowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem transportu rowerowego, jako ważnego środka komunikacyjnego na tym obszarze.

1. Na terenie Starego Miasta ruch rowerowy jest dopuszczony zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez zarządcę drogi. Proponowane nowe zapisy w planie dopuszczają na wielu ulicach Starego Miasta wyłącznie ruch pieszy poprzez zapis: „przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszy”. Dotyczy to ulic, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są dostępne dla ruchu rowerowego, tj. odcinek ul. Chełmińskiej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Franciszkańskiej) 76.06-KDW(p)1, odcinek ul. Żeglarskiej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Kopernika) 76.06-KDW(p)2, odcinek ul. Wielkie Garbary (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Ślusarskiej) 76.06-KDW(p)3, ul. Panny Marii 76.06-KDW(p)4, odcinek ul. św. Ducha (od ul. Różanej do ul. Kopernika) 76.06-KDW(p)5, odcinek ul. Łaziennej (od Rynku Staromiejskiego do ul. Kopernika) 76.06-KDW(p)6, odcinek ul. Kopernika (od ul. św. Ducha do ul. Żeglarskiej) 76.06-KDW(p)7, odcinek ul. Kopernika (od ul. Żeglarskiej do ul. Łaziennej) 76.06-KDW(p)8, ul. Pod Krzywą Wieżą 76.06-KDW(p)9, ul. Bankowa 76.06-KDW(p)10, ul. Szewska 76.06-KDW(p)11, ul. Szczytna 76.06-KDW(p)12, odcinek ul. Podmurnej (od ul. Szerokiej do północnego narożnika budynku położonego przy ul. Podmurnej 83) 76.06-KDW(p)13, ul. Most Pauliński 76.06-KDW(p)14, odcinek ul. Podmurnej (od ul. Szerokiej do ul. Ciasnej) 76.06-KDW(p)15, odcinek ul. Przedzamcze (od ul. Szerokiej do przedłużenia linii rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami: 76.06-(Z.28)U10 i 76.06-(Z.28)U/ZP4 76.06-KDW(p)16, odcinek ul. Małe Garbary (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Jęczmiennej) 76.06-KDW(p)17, odcinek ul. Prostej (od Rynku Nowomiejskiego do ul. Jęczmiennej) 76.06-KDW(p)18, południowo-zachodni odcinek Rynku Nowomiejskiego pomiędzy ul.: Ślusarską a Królowej Jadwigi 76.06-KDW(p)19.

Proszę o zmianę zapisu na taki, który uwzględniać będzie również ruch rowerowy na tych ulicach, np. poprzez dodanie zapisu: „publiczny ciąg pieszo-rowerowy”. Umożliwi to odpowiednie planowanie zasad ruchu pieszego i rowerowego oraz odpowiadać będzie rzeczywistym warunkom drogowym panującym na danym obszarze.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06–(Z.5)KP1 proszę o dodanie zapisu: „obowiązek zachowania ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Placem Rapackiego, a ul. Piekary. Poprzez ten obszar przebiega główne połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy Bydgoskim Przedmieściem, a Starym Miastem.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-Kx1 – obejmującego odcinek ul. Ciasnej (od ul. Mostowej do ul. Podmurnej), proszę o zmianę zapisu: „przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – publiczny ciąg pieszy” na: „podstawowe – teren komunikacji – ciąg pieszo-rowerowy” lub: „podstawowe – teren komunikacji – ciąg pieszo-jezdny”. Z tego odcinka korzystają także rowerzyści.

2. W zapisach planu stosowany jest wyłącznie termin „droga rowerowa”, który nie odpowiada rzeczywistości oraz ogranicza możliwości związane z planowaniem infrastruktury rowerowej stosownej do danego obszaru. Dotyczy to terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(Z)3 - obejmującego: odcinek ul. Wały gen. Sikorskiego, ul. Szumana, część placu św. Katarzyny. Na tym obszarze wytyczone są obustronne pasy rowerowe w poziomie jezdni, które nie są drogą rowerową. Tymczasem zapis planu mówi: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową.” Jest to zapis błędny, który nie odpowiada rzeczywistości i powinien zostać poprawiony na: „obustronne pasy rowerowe”, bądź „infrastruktura rowerowa”. To samo dotyczy terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(Z)4 – obejmującego: ul. Traugutta, odcinek ul. Warszawskiej, część placu św. Katarzyny, rondo Podoficerów, ul. Dobrzyńską 76.06-KD(Z)4. Zapis „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” jest błędny. Przy ul. Warszawskiej znajdują się obustronne pasy rowerowe i śluzy rowerowe natomiast przy ul. Dobrzyńskiej od Placu Św. Katarzyny do Placu Pokoju Toruńskiego obustronne drogi rowerowe, a od Placu Św. Katarzyny do ul. Warszawskiej droga rowerowa po stronie wschodniej. Zapisy planu powinny zostać zmienione i dostosowane do rzeczywistych warunków drogowych panujących na danym obszarze.

Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05-KD(L)2 i 76.05-KD(L)3 – obejmujących Aleję 500-lecia proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową,” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Jednostronna droga rowerowa w przypadku powstania pogorszyłaby jedynie warunki do ruchu rowerowego na tym obszarze. Na całej długości ul. Aleja 500-lecia nie ma miejsca w pasie drogowym na wydzielenie drogi rowerowej ze względu na znajdujące się miejsca parkingowe. Na fragmencie ul. Aleja 500-lecia objętym planem może być zasadne wydzielenie infrastruktury rowerowej, ale nie wiadomo czy w formie drogi rowerowej.

Dla terenów oznaczonych symbolami: 76.05-KD(L)4a i 76.06-KD(L)4b – obejmujących odcinek ul. Bulwar Filadelfijski (od Ślimaka Getyńskiego do granicy obszaru objętego planem) proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej”.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(G)1 - obejmującego: odcinek alei św. Jana Pawła II, odcinek mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz łącznicę (Ślimak Getyński) proszę o zmianę zapisu: „obustronna droga rowerowa z wyłączeniem łącznicy (Ślimaka Getyńskiego), dla której dopuszcza się jednostronną drogę rowerową, na: „obustronne drogi rowerowe z wyłączeniem łącznicy (Ślimaka Getyńskiego), dla której dopuszcza się infrastrukturę rowerową”.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(Z)1 – obejmującego odcinek ul. Chopina proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „Droga rowerowa”. Droga rowerowa przy ulicy Chopina istnieje od 2009 roku, tym samym zapis o dopuszczeniu nie odpowiada stanowi faktycznemu.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.05-KD(D)1 – obejmującego odcinek ul. Słowackiego proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się drogę rowerową” na: „dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej”. Nie ma żadnej zasadności wydzielania odrębnej drogi rowerowej przy tym odcinku ul. Słowackiego.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)5 – obejmującego odcinek ul. Uniwersyteckiej proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Zawężanie możliwości infrastruktury rowerowej do zapisu o jednostronnej drodze rowerowej, w przypadku realizacji, spowoduje wyłącznie pogorszenie warunków ruchu rowerowego na tym obszarze.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)7 – obejmującego odcinek ul. Dąbrowskiego (od placu TO-MI-TO do placu Związku Nauczycielstwa Polskiego) proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Zawężanie możliwości infrastruktury rowerowej do zapisu o jednostronnej drodze rowerowej, w przypadku realizacji, spowoduje wyłącznie pogorszenie warunków ruchu rowerowego na tym obszarze.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)8 – obejmującego odcinek ul. Wały gen. Sikorskiego i plac Związku Nauczycielstwa Polskiego proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Zawężanie możliwości infrastruktury rowerowej do zapisu o jednostronnej drodze rowerowej, w przypadku realizacji, spowoduje wyłącznie pogorszenie warunków ruchu rowerowego na tym obszarze.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)9 – obejmującego odcinek ul. Dąbrowskiego (od placu Związku Nauczycielstwa Polskiego do placu św. Katarzyny) proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Zawężanie możliwości infrastruktury rowerowej do zapisu o jednostronnej drodze rowerowej, w przypadku realizacji, spowoduje wyłącznie pogorszenie warunków ruchu rowerowego na tym obszarze.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)10 – obejmującego część (północno-wschodnią)

placu św. Katarzyny proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się jednostronną drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Na tym obszarze istnieje droga rowerowa, szerszy zapis pozwoli na lepsze zaplanowanie przestrzeni w przyszłości pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(L)11 – obejmującego: ul. Piastowską i część placu 18-go Stycznia proszę o zmianę zapisu: „dopuszcza się drogę rowerową” na: „dopuszcza się infrastrukturę rowerową”. Na tym obszarze istnieje droga rowerowa, szerszy zapis pozwoli na lepsze zaplanowanie przestrzeni w przyszłości pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej.

Dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)36 – obejmującego odcinek ul. Bulwar Filadelfijski (od Ślimaka Getyńskiego do ul. Wola Zamkowa), proszę o zmianę zapisu: „na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do skweru Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – dopuszcza się drogę rowerową, na: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej”.

3. Proszę o wprowadzenie do zapisów planu parametrów parkingowych dla rowerów zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia (zgodnie z: Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich).

Na terenie Starego Miasta są umiejscowione zarówno stojaki rowerowe jaki i wiaty rowerowe.

Wskazane byłoby także uzupełnienie planu o zapis umożliwiający montaż stojaków rowerowych i budowę parkingów rowerowych na całym terenie objętym planem. Zapis powinien znaleźć się w dziale ogólnym lub w ramach każdego obszaru. Ponadto stosowany dla wielu obszarów zapis: „dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania” powinien zostać rozszerzony o możliwość parkowania rowerów.

4. Proszę o wprowadzenie zapisu, który będzie nakazywał wprowadzanie jak najwyższej równości dla nawierzchni drogowych na tym obszarze, w tym nawierzchni o walorach historycznych. Wpłynie to nie tylko na ograniczenie hałasu, ale także zwiększy komfort podróży pieszych i rowerowych. Przykładowo dla terenu oznaczonego symbolem 76.06-KD(D)27 – obejmującego odcinek ul. św. Jakuba (od Rynku Nowomiejskiego do ul. Wola Zamkowa) wprowadzono zapis: „nakaz zachowania formy historycznej nawierzchni jezdni (kamienna kostka rzędowa, kamień polny) oraz przywrócenia nawierzchni kamiennej w części przysłoniętej asfaltem”. Ul. Św. Jakuba pełni rolę drogi wjazdowej na teren Starego Miasta od strony wschodniej. Ze względu na obecny stan nawierzchni, czyli nierówne polne kamienie trasa nie jest wykorzystana przez rowerzystów pomimo tego, że byłaby wygodnym skrótem w dojeździe ze wschodnich osiedli Torunia na Stare Miasto.

Mam nadzieje, że powyższe uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane, a poszczególne zapisy poprawione. Będzie to z korzyścią dla mieszkańców Torunia.

Na koniec pozwolę sobie zamieścić zapisy z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia dotyczące tego jaki ruch powinien zgodnie z zapisami studium mieć priorytet na obszarze Starego Miasta: „ (…) W przypadku Torunia strefa będzie posiadała niewielkie rozmiary i obejmie obszar Starego Miasta i część „strefy buforowej Starego Miasta” (jednostka VI - Stare Miasto) o wymiarach 1 na 1,5 km. Dominujący i uprzywilejowany w tej strefie powinien być ruch pieszy i rowerowy. (…) W strefie A stosować należy bezwzględne priorytety dla ruchu pieszego i rowerowego łącznie z zamykaniem ulic ruchu kołowego.”

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniuwyedytowano: 2019-09-08 19:12
aktywne od dnia: 2019-09-08 19:08
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
julo, 2019-09-09 12:09:06
Z zapisu tego projektu wynika jasno, że:
1. autorzy z PPU nie mają pojęcia o ruchu rowerowym w mieście
2 zastąpili powszechnie używany zwrot "ścieżka rowerowa" zwrotem "droga rowerowa" nie wnikając w możliwości terenu i istniejącą infrastrukturę - nie rozumiejąc pojęć z drogownictwa
3.Widać wyraźną chęć wyrugowania ruchu rowerowego ze Starówki i jej bezpośredniego otoczenia, przypuszczam że na podstawie specjalnych zezwoleń mieszkańcy Starówki i tzw. podmioty gospodarcze tam zlokalizowane będą mogły jeździć samochodami bez większych ograniczeń. Zachodzi pytanie: KOMU ZALEŻY NA WYRZUCENIE ROWERZYSTÓW Z CENTRUM MIASTA?! Ciekawe, co na to pracownicy BTCM, którzy, jak czytam ostatnio w większości dojeżdżają do pracy na rowerach.
julo, 2019-09-09 15:56:10
....ponadto wydaje mi się, że zadaniem MPU jest czuwanie nad ładem przestrzennym miasta, a nie organizacja ruchu drogowego. Chyba wyszli poza swoje kompetencje.
hunny, 2019-09-10 10:48:32
ciekawe  :)
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2018 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2019-01-28 23:29

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook