Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 4/2019

Toruń, 10 kwietnia 2019 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 118.09-U1, 118.09-U2, 118.09-U3 proszę o uzupełnienie planu o zapis: "obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych" ewentualnie: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych”.

Tereny, które zgodnie z zapisami planu przeznaczone są pod usługi obowiązkowo powinny otrzymać zapisy gwarantujące miejsca parkingowe dla rowerów.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 118.09-KD(Z)1 - 118.09-KD(Z)3 proszę o uzupełnienie planu o zapis: „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi”, ewentualnie: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, na którą składają się: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe".

Określenie parametrów dla fragmentu ul. Polnej przy której znajduje się infrastruktura piesza i rowerowa tylko do zapisu „minimalny przekrój drogowy dla drogi 118.09-KD(Z)1 – 1x4 jest pominięciem zasad zrównoważonego transportu miejskiego.

To samo dotyczy fragmentów ulic Pod Dębową Górą i Wielki Rów, dla których zapis ogranicza się wyłącznie do określenia parametrów jezdni 1x2. Wskazanym byłoby zatem zapewnienie odpowiednich warunków do poruszania się również pieszym i rowerzystom poprzez właściwe zapisy miejscowego planu.

 

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

 


ODPOWIEDŹ


Toruń, dnia 6 maja 2019r.

MPU-118.09-u/2/2019

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Dotyczy: uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 10 kwietnia 2019 r., zawierające uwagi do w/w projektu - uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w dniu 17 kwietnia 2019r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi wniesione do w/w projektu planu i postanowił o następującym sposobie ich rozstrzygnięcia:

Uwaga dotycząca wprowadzenia zapisu: ,,obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych" w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami 118.09-U1, 118.09-U2, 118.09-U3 (przeznaczenie podstawowe: usługi) nie została uwzględniona.

Uzasadnienie: W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25 stycznia 2018 r.) w punkcie C.6.1.3. Polityka parkingowa ustalono w tabeli C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy - wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich. Zgodnie z polityką parkingową określoną w studium: „Wskaźniki zawarte w tabeli powinny być uwzględniane przy zagospodarowaniu terenów miejskich finansowanych z budżetu gminy. Dla pozostałych inwestorów, wskaźniki powinny być zalecane do stosowania". Tereny, których dotyczy uwaga, przeznaczone są w projekcie planu pod usługi i stanowią w większości własność prywatną. Projekt planu nie nakłada obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów, jednocześnie nie wyklucza możliwości ich realizacji. Potrzeba realizacji miejsc postojowych dla rowerów, ich ilość oraz forma w jakiej zostaną zrealizowane, wynikać będzie z rodzaju i charakteru inwestycji, jakie powstaną na poszczególnych terenach.

Uwaga dotycząca wprowadzenia zapisu: ,,obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi", ewentualnie obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, na którą składają się: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe" w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami 118.09-KD(Z)1 - 118.09-KD(Z)3 (przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – droga publiczna - ulica zbiorcza) nie została uwzględniona.

Uzasadnienie: W pasie drogi oznaczonym w projekcie planu symbolem 118.09-KD(Z)1 (ul. Polna) wykonano już niezbędne jej elementy: jezdnię o przekroju drogowym 1x4, obustronne chodniki i drogę rowerową. W tym zakresie uwaga jest więc bezprzedmiotowa. Projekt planu wyznacza minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 20 m (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dla dróg zbiorczych oznaczonych symbolami 118.09-KD(Z)2 i 118.09-KD(Z)3, co zapewnia realizację wszystkich elementów pasa drogowego. Dodatkowo projekt planu zakłada możliwość realizacji drogi rowerowej wraz z zielenią urządzoną w przyległych do w/w dróg terenach oznaczonych symbolami 118.09-ZP1 i 118.09-ZP2. Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in. wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania a nie szczegółów technicznych. Parametry i wyposażenie ulicy odpowiadające klasie danej drogi - określone zostaną szczegółowo na etapie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Chodnik, droga rowerowa i ciąg pieszo - rowerowy są zdefiniowane w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa" nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż. arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2019-06-06 22:13
aktywne od dnia: 2019-05-14 19:02
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook