Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do Minister finansów w sprawie rozliczania rocznego organizacji pozarządowych + ODPOWIEDŹ

RT 3/2019

02.04.2019, Toruń

 

Minister finansów Teresa Czerwińska

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konkretnie chodzi o obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nowelizacja z dnia 4 października 2018 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała, iż w myśl nowych zapisów osoby prawne, takie jak małe stowarzyszenia niezatrudniające pracowników, osiągające niewielkie dochody ze składek członkowskich czy darowizn i często prowadzące księgowość we własnym zakresie narażone zostały na dodatkowe koszta niewspółmierne do osiąganych dochodów.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku przepisami wszystkie organizacje pozarządowe są zobowiązane do złożenia deklaracji CIT - 8 wyłącznie w formie elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź poprzez wyznaczonego pełnomocnika posiadającego taki podpis. Uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wiąże się z wydatkiem kilkuset złotych rokrocznie. Wyrabianie i posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu złożenia tylko jednego dokumentu rocznie jest dla małej organizacji działającej społecznie i niezatrudniającej pracowników znacznym utrudnieniem i narażeniem na ponoszenie dodatkowych kosztów. Możliwość ustanowienia pełnomocnika również nie jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż i w tym przypadku organizacja zmuszona jest ponieść koszty związane z usługą.

Zwracam się zatem do Pani Minister z prośbą o ponowną analizę treści artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. i dostosowanie zapisów ustaw do potrzeb organizacji społecznych, które nie zatrudniają pracowników lub są płatnikami dla maksymalnie 5 osób oraz są z tytułu prowadzonej działalności zwolnione z obowiązku podatkowego o możliwość, tak jak to było do końca 2018 roku, składnia deklaracji CIT - 8 w wersji papierowej. Jednocześnie proszę o umożliwienie składania deklaracji CIT – 8 elektronicznie z możliwością podpisania deklaracji poprzez bezpłatny Profil Zaufany i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez „dane autoryzujące”.

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów wydłużenie składania deklaracji CIT – 8 do 31 października 2019 roku bez zmiany formy jej podpisywania (wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny) nie jest rozwiązaniem, które ułatwia organizacjom pozarządowym wypełnienie obowiązku podatkowego za rok 2018.

Ufam, że kierowane przez Panią Ministerstwo dołoży wszelkich starań aby ułatwić i umożliwić organizacjom pozarządowym oraz innym osobom prawnym, które w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązane są do składania rocznych deklaracji podatkowych z tytułu osiągniętego dochodu (poniesionej straty), wypełnienie obowiązku podatkowego w sposób nienarażający je na dodatkowe i niewspółmierne do prowadzonej działalności społecznej - koszty finansowe.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Do wiadomości:

1. Kancelaria Sejmu i Senatu RP

2. Posłowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego


ODPOWIEDŹ


Warszawa, dnia 08 maja 2019 r.

 

Ministerstwo Finansów

Departament Podatków Dochodowych

DD6.8223.29.2019

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystąpienie z dnia 2 kwietnia br., RT 3/2019 dotyczące wątpliwości odnośnie formy składania przez stowarzyszenie zeznania podatkowego CIT-8, Ministerstwo Finansów przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (1), zwanej dalej „ustawą o CIT”, na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (2), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników niezależnie od tego, dla jakiej liczby osób fizycznych pełnią funkcję płatnika.

Do końca 2018 r. istniała możliwość składnia zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.

Powyższa zmiana stanu prawnego w zakresie formy składania zeznań CIT stanowi następstwo zmiany (3), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia br., brzmienia art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (4), zwanej dalej „ustawą o PIT”, w świetle której roczne informacje i deklaracje dotyczące osób fizycznych składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Wobec przedstawionych okoliczności z dniem 1 stycznia br. przestała funkcjonować w obrocie prawnym podstawa prawna – do której odwołuje się art. 27a ustawy o CIT – uprawniająca do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w formie dokumentu pisemnego.

Sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne ich typy, reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (5), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w treści art. 3b § 2 Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do zeznań CIT-8 (CIT-8AB) wymagane jest opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który obecnie stanowi jedyną możliwą formę autoryzacji wspomnianych deklaracji na gruncie przepisów o podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku utrudnień związanych z realizacją przez podatnika CIT obowiązku podpisania zeznania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, możliwe jest zlecenie tej czynności do wykonania innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz podatnika, np. biuru rachunkowemu lub organizacji non-profit posiadającej podpis kwalifikowany. W takiej sytuacji zeznania CIT, mogą być podpisane przez wyznaczonego w tym celu pełnomocnika. Kwestię tę reguluje art. 80a Ordynacji podatkowej zgodnie z którym, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa (UPL-1, OPL-1) (6) składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Może być ono złożone również w formie dokumentu elektronicznego (w tym przypadku adresatem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zwolniona z opłaty skarbowej, o czym stanowi załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (7). Ministerstwo Finansów udostępnia następujące bezpłatne narzędzia do wypełniania i wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje (za pośrednictwem którego składne są m.in. deklaracje CIT- 8):

1) formularze interaktywne Adobe + wtyczka (plug in) do Adobe Readera (możliwość podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym oraz zestawem danych autoryzujących),

2) aplikację e-Deklaracje Desktop (możliwość podpisywania dokumentów jedynie zestawem danych autoryzujących).

Jakkolwiek, technologia stosowana w tych narzędziach nie pozwala aktualnie na implementację podpisywania przedmiotowych dokumentów (CIT-8) podpisem zaufanym (PZ), planuje się przeniesienie narzędzi do wypełniania i wysyłania deklaracji na rozwiązania portalowe, które umożliwią implementację podpisu zaufanego. W chwili obecnej trwają analizy dotyczące możliwości wdrożenia takiej platformy. Mając na uwadze konieczne do poniesienia koszty posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (związane z jego zakupem bądź wyznaczeniem pełnomocnika), w szczególności przez najmniejsze podmioty (m.in. stowarzyszenia), analizowane są zatem warianty wprowadzenia stosownych rozwiązań, zarówno na poziomie systemowym jak i technicznym, na rzecz wsparcia takich jednostek w wywiązywaniu się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W przedmiotowe działania wpisuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (8).

Rozporządzenie znajduje zastosowanie w przypadku podatników: 1) których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r.; 2) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT;

3) nieobowiązanych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, do sporządzenia deklaracji lub informacji, wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT9. Zatem, jednoczesne spełnienie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powyższych warunków, uprawnia do skorzystania z przewidzianej ww. rozporządzeniem prolongaty terminu do złożenia zeznania CIT-8.

Komunikat na stronie MF : https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie/przedluzenie- terminu-do-zlozenia-zeznania-cit-8/

 

Jarosław Szatański

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

(1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn.zm.

(2) Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.

(3) ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126).

(4) Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.

(5) Dz. U. poz. 1802, z późn.zm.

(6) których wzory określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

(7) Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.

(8) Dz. U. poz. 549. 9 art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT.

 wyedytowano: 2019-06-05 19:29
aktywne od dnia: 2019-04-03 22:08
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
Konrad, 2019-10-16 09:29:44
Od 25 października znów można składać CIT8 w formie papierowej
asiao-o, 2019-10-22 18:30:39
Dzięki za info, jest to niewątpliwie dobra wiadomość.  :)
Podatnicy non-profit, 2019-11-29 09:29:28
W Ministerstwie Finansów wysocy urzędnicy oszukują i kradną. Niejaki Arkadiusz B., szef Krajowej Szkoły Skarbowości, oraz Krzysztof B., dyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, w czasie, kiedy pracowali w resorcie, mieli kierować grupą przestępczą, która poprzez sieć spółek, zarejestrowanych m.in. w Czechach, fikcyjnie handlowała sztuczną biżuterią oraz tarcicą i w ciągu blisko czterech lat wyłudziła 5 mln zł VAT (zarzuty ma łącznie 15 osób). Arkadiusza B. odwołano ze stanowiska niespełna dwa miesiące przez zatrzymaniem go przez Centralne Biuro Śledcze Policji – od stycznia tego roku siedzi w areszcie. Krzysztof B. – także już były dyrektor – wpadł we wrześniu 2018 r.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook