Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 2/2019

Toruń, 4 marca 2019 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 122.08-U3, 122.08-U5, 122.08-MW/U4 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie, itp.). Są to tereny zabudowy usługowej (122.08-U3, 122.08-U5) oraz mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (122.08-MW/U4) i wskazane byłoby zwrócenie uwagi właścicieli terenu (poprzez właściwe zapisy w mpzp) na problem związany z brakiem miejsc do parkowania rowerów z którym borykają się osoby zamieszkujące w zabudowie o charakterze wielorodzinnym oraz pracujące w usługach.

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 122.08-KD(G)6, ustala się przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – droga publiczna – ulica główna. Proszę o zmianę zapisu 11b „chodniki i drogi rowerowe wydzielone na całej długości drogi, (na wiadukcie dopuszcza się ciąg pieszo-rowerowy)”, na: „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi”. Termin droga rowerowa ogranicza możliwości zastosowania innych udogodnień dla rowerzystów, często o wiele korzystniejszych z punktu widzenia wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej, np. pasów rowerowych. Ponadto proszę o usunięcie zapisu: „na wiadukcie dopuszcza się ciąg pieszo-rowerowy”. Miejscowe plany powinny polepszać rozwiązania przestrzenne, a nie powielać rozwiązania, które nie spełniają oczekiwań użytkowników, w tym przypadku pieszych i rowerzystów. Na wiadukcie część rowerowa powinna być oddzielona od części pieszej i w miejscowym planie powinno to być wyraźnie napisane, tak aby w przyszłości przy ewentualnej przebudowie/remoncie wiaduktu komfort poruszania się zarówno pieszych jak i rowerzystów uległ poprawie.

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 122.08-KD(Z)7 i 122.08-KD(Z)8, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – drogi publiczne – ulice zbiorcze. Proszę o zmianę zapisu 11a „chodniki i droga rowerowa wydzielona lub ciąg pieszo-rowerowy,”, na: „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi”. Termin droga rowerowa ogranicza możliwości zastosowania innych udogodnień dla rowerzystów, często o wiele korzystniejszych z punktu widzenia wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej, np. pasów rowerowych. Zarówno ul. Sobieskiego, jak i ul. Skłodowskiej-Curie są ważnymi ciągami komunikacyjnymi i miejscowe plany powinny gwarantować odpowiednie rozwiązania techniczne zapewniające pieszym i rowerzystom bezpieczne i komfortowe warunki komunikacyjne. Ciągi pieszo-rowerowe w miejscach o dużym natężeniu pieszych i rowerzystów (a takim miejscem są okolice Placu Skarbka) nie powinny być stosowne i stoją w sprzeczności z dobrą praktyką projektową. Tym samym tego typu zapis nie powinien znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ


Toruń, dnia 27 marca 2019r.

MPU-122.08-u/3/2019

 

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Dotyczy: uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 4 marca 2019r., zawierające uwagi do w/w projektu - uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w dniu 20 marca 2019r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi wniesione do w/w projektu planu i postanowił o następującym sposobie ich rozstrzygnięcia:

Uwaga dotycząca wprowadzenia zapisu: „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie, itp.)" w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami: 122.08-U3, 122.08-05 (przeznaczenie podstawowe: usługi) oraz 122.08-MW/04 (przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi) nie została uwzględniona.

Uzasadnienie:

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25 stycznia 2018 r.) w punkcie C.6.1.3. Polityka parkingowa ustalono w tabeli C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich. Zgodnie z polityką parkingową określoną w studium: ,,Wskaźniki zawarte w tabeli powinny być uwzględniane przy zagospodarowaniu terenów miejskich finansowanych z budżetu gminy. Dla pozostałych inwestorów, wskaźniki powinny być zalecane do stosowania". Tereny, których dotyczy uwaga, przeznaczone są w projekcie planu pod usługi i/lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i stanowią własność prywatną. Projekt planu nie nakłada obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów, jednocześnie nie wyklucza możliwości ich realizacji. Potrzeba realizacji miejsc postojowych dla rowerów, ich ilość oraz forma w jakiej zostaną zrealizowane, wynikać będzie z rodzaju i charakteru inwestycji, jakie powstaną na poszczególnych terenach.

Uwaga dotycząca zmiany zapisu pkt 11b,chodniki i drogi rowerowe wydzielone na całej długości (na wiadukcie dopuszcza się ciąg pieszo-rowerowy) na: „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi" oraz usunięcia zapisu „na wiadukcie dopuszcza się ciąg pieszo rowerowy" dla terenu oznaczonego symbolem 122.08- KD(G)6 (przeznaczenie podstawowe: komunikacja - droga publiczna - ulica główna) nie została uwzględniona.

Uwaga dotycząca zmiany zapisu pkt 11a ,chodniki i droga rowerowa wydzielona lub ciąg pieszo rowerowy" na obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej na całej długości drogi" dla terenów oznaczonych symbolami 122.08- KD(Z)7 i 122.08-KD(Z)8 (przeznaczenie podstawowe:

Tereny komunikacji – droga publiczna – ulica zbiorcza) nie została uwzględniona. Uzasadnienie:

Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in. wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania, a nie szczegółów technicznych. Parametry i wyposażenie ulicy, zgodnie z klasą danej drogi - określone zostaną szczegółowo na etapie projektu budowlanego - zgodnie z przepisami odrębnymi. Chodnik, droga rowerowa i ciąg pieszo - rowerowy są zdefiniowane w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa" nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym.

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż. arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2019-06-05 19:00
aktywne od dnia: 2019-03-05 19:19
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook