Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” + ODPOWIEDŹ

RT 1/2019 

Toruń, 7 lutego 2019 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu.

 

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-MW1, 88.07-MW2, 88.07-MW3, 88.07-MW4 proszę o wprowadzenie zapisu: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych". Są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wskazane byłoby zwrócenie uwagi właścicieli terenu (poprzez właściwe zapisy w mpzp) na problem związany z brakiem miejsc do parkowania rowerów z którym borykają się osoby zamieszkujące w zabudowie o charakterze wielorodzinnym.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-MW/U1 i 88.07-MW/U2, 88.07-MW/U3, 88.07-MW/U4 proszę o wprowadzenie stosownego zapisu dot. parametrów parkingowych obowiązujących dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia, tj.0,3 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie (zgodnie z: Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich). Są to tereny niezabudowane, za wyjątkiem 88.07-MW/U3 (częściowo), przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi.

  W przypadku innej własności niż teren miejski dla powyższych terenów proszę o uzupełnienie planu o zapis: "obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych". Uzasadnienie jak w pkt.1.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 88.07-UC/U1 ustala się przeznaczenie

  podstawowe: teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren zabudowy usługowej. Proszę o uzupełnienie planu o zapis: "obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych".

 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-U3, 88.07-U4, 88.07-U5, 88.07-U6, 88.07-U7, 88.07-U8, 88.07-U9 ustala się przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej. Proszę o uzupełnienie planu o zapis: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych".

 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-KD(GP)1, ustala się przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – droga publiczna – ulica główna ruchu przyspieszonego. Z uwagi na charakter skrzyżowania obowiązkowe jest uzupełnienie planu o zapis nakazujący wydzielenie z pasa drogowego chodnika oraz drogi rowerowej przy budowie prawoskrętu dla samochodów z ul. Grudziądzkiej w stronę Trasy Średnicowej Północnej.

 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-KD(Z)1 (ul. Legionów) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – droga publiczna – ulica zbiorcza (odcinek). Proszę o zmianę zapisu dot. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: „w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań – droga rowerowa;” na zapis: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej” bądź: „dopuszcza się zastosowanie elementów uspokojenia ruchu”. Termin droga rowerowa ogranicza możliwości zastosowania innych udogodnień dla rowerzystów, często o wiele korzystniejszych z punktu widzenia wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.

 7. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-KD(L)1, (ul. Żwirki i Wigury), 88.07-KD(L)2 (ul. Lotników) i 88.07-KD(L)3, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – drogi publiczne – ulice lokalne. Proszę o usunięcie zapisu dot. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: „w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań – droga rowerowa;”. Przy ulicach lokalnych nie powinno się wydzielać dróg rowerowych. Stoi to w sprzeczności z zasadami planowania infrastruktury rowerowej. Są inne sposoby na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Proszę zastosować zapis: „dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej”, bądź: „dopuszcza się zastosowanie elementów uspokojenia ruchu”

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu


ODPOWIEDŹ


Toruń, 1 kwietnia 2019 r.

MPU-88.07/36/2019

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

dotyczy: rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej" w Toruniu.

W nawiązaniu do Państwa pisma złożonego w dniu 8.02.2019 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w dniu 25 lutego 2019 r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi wniesione do ww. projektu planu i postanowił o następującym sposobie ich rozstrzygnięcia:

Uwagi nr 1 i 4 dotyczące wprowadzenia dla terenów oznaczonych symbolami: 88.07-MW1, 88.07 MW2, 88.07-MW3, 88.07-MW4 (uwaga nr 1) oraz 88.07-U3, 88.07-U4, 88.07-U5, 88.07-U6, 88.07 U7, 88.07-U8, 88.07-09 (uwaga nr 4) zapisu: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych” - zostały uwzględnione. Uzasadnienie: Dla wszystkich terenów przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowe miesz wielorodzinną oraz usługową (88.07-MW1, 88.07-MW2, 88.07-MW3, 88.07-MW4, 88.07-03, 88.07-04, 88.07-U5, 88.07-U6, 88.07-U7, 88.07-U8, 88.07-U9, 88.07-MW/U1, 88.07-MW/U2, 88.07-MW/U3, 88.07-MW/U4 oraz 88.07-UC/U1) - uzupełniono ustalenia planistyczne, w punktach dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o zapis: ,,dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych".

Uwaga nr 2 dotycząca wprowadzenia dla terenów oznaczonych symbolami: 88.07-MW/U1, 88.07 MW/U2, 88.07-MW/U3, 88.07-MW/U4 stosownego zapisu dot. parametrów parkingowych obowiązujących dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, tj. 0,3 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie (zgodnie z Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy - wskaźniki parkingowe dla rowerów - na terenach miejskich) - nie została uwzględniona. Uzasadnienie: W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25 stycznia 2018 r.) w punkcie C.6.1.3. Polityka parkingowa ustalono w tabeli C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy - wskaźniki parkingowe dla rowerów - na terenach miejskich. Zgodnie z polityką parkingową określoną w studium: „Wskaźniki zawarte w tabeli powinny być uwzględniane przy zagospodarowaniu terenów miejskich finansowanych z budżetu gminy. Dla pozostałych inwestorów, wskaźniki powinny być zalecane do stosowania". Tereny będące przedmiotem uwagi przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub/i zabudowę usługową. Powyższe tereny stanowią własność prywatną lub są w użytkowaniu wieczystym podmiotów prywatnych, ponadto nie jest na nich planowana działalność podlegająca finansowaniu gminy.

Projekt planu nie nakłada obowiązku realizacji miejsc postojowych dla rowerów, jednocześnie nie wyklucza możliwości ich lokalizowania. Potrzeba realizacji miejsc postojowych dla rowerów, ich ilość oraz forma w jakiej zostaną zrealizowane wynikać będzie z rodzaju i charakteru funkcji jakie powstaną na poszczególnych terenach.

Uwaga nr 3 dotycząca uzupełniania ustaleń planu, dla terenu oznaczonego symbolem; 88.07 UC/U1, o zapis: „obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych" - nie została uwzgledniona. Uzasadnienie: Projekt planu nie nakłada obowiązku realizacji miejsc postojowych dla rowerów, ale też nie wyklucza lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów na terenie oznaczonym symbolem 88.07 UC/U1 - teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren zabudowy usługowej. Zgodnie z definicją przeznaczenia podstawowego zawartą w $3.1 pkt 1 przedmiotowego projektu planu, pod pojęciem tym należy rozumieć przeznaczenie określone symbolem terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu. Powyższa definicja oznacza, że w ramach danego przeznaczenia terenu można realizować takie elementy zagospodarowania jak np.: miejsca gromadzenia odpadów stałych (śmietniki), dojścia, dojazdy czy też miejsca do parkowania, w tym przeznaczone dla postoju rowerów. Ewentualna lokalizacja miejsc postojowych dla rowerów, ich ilość oraz ich forma (stojaki, parkingi dla rowerów itp.) powinna zostać określona w projektach zagospodarowania terenu.

Uwaga nr 5 dotycząca uzupełniania ustaleń planu, dla terenu oznaczonego symbolem 88.07

zapis nakazujący wydzielenie z pasa drogowego chodnika oraz drogi rowerowej przy budowie prawoskrętu dla samochodów z ul. Grudziądzkiej w stronę Trasy Średnicowej Północnej

- nie została uwzględniona. Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in.: wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Teren oznaczony symbolem 88.07-KD(GP)1 stanowi jedynie fragment drogi – przeznaczony pod rozbudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej i Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Projekt planu nie rozstrzyga o rozwiązaniach drogowych jakie będą zastosowane dla przebudowywanego skrzyżowania, powyższe rozstrzygnięcia zapadną na etapie sporządzania projektu budowlanego drogi. Stąd też projekt planu nie może ustalać obowiązku realizacji poszczególnych elementów drogi na niewielkim fragmencie drogi jaki stanowi objęty granicami planu - teren 88.07-KD(GP)1. Ustalenia planu nie wykluczają możliwości realizacji wnioskowanych elementów drogi.

Uwaga nr 6 dotycząca zmiany zapisu odnoszącego się do zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu 88.07-KD(Z)1 (ul. Legionów): „W zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań – droga rowerowa", na zapis: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej", bądź ,,dopuszcza się elementy uspokojenia ruchu" - nie została uwzględniona, Uzasadnienie: Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in. wymogów dla rozwiązań technicznych parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania, a nie szczegółów technicznych. Parametry i wyposażenie ulicy, zgodnie z klasą drogi - ulicy zbiorczej, w tym ewentualnie wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, określone zostanie szczegółowo na etapie projektu budowlanego drogi – zgodnie z przepisami odrębnymi. Użyty w $29 pkt 6 lit. d zapis ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przeanalizowania na etapie sporządzania projektów budowlanych, dla przebudowy lub remontu przedmiotowej drogi, możliwości wprowadzenia drogi rowerowej. „Droga rowerowa" jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie infrastruktura rowerowa" nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym.

Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu. Ustalenia planu nie wykluczają możliwości realizacji wnioskowanych elementów drogi.

Uwaga nr 7 dotycząca usunięcia zapisu odnoszącego się do zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów 88.07-KD(L)1 (ul. Żwirki i Wigury), 88.07-KD(L)2 (ul. Lotników) i 88.07-KD(L)3: „W zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań - droga rowerowa" oraz zastosowania zapisu: „dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej”, bądź „dopuszcza się elementy uspokojenia ruchu" - została uwzględniona. Uzasadnienie: Dla terenów 88.07-KD(L)1, 88.07-KD(L)2 1 88.07-KD(L)3 projekt planu ustala przeznaczenia: tereny komunikacji - drogi publiczne - ulice lokalne. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic (ulice lokalne) jest podstawą do określenia m.in.: wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Na podstawie powyższej ustawy, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w liniach rozgraniczających przedmiotowych ulic możliwa jest realizacja niezbędnej infrastruktury zapewniającej komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Tym samym ustalenia projektu planu odnoszące się do dróg publicznych dopuszczają realizację elementów drogowych - określonych w uwadze. W związku z powyższym w $ 30 pkt. 6 projektu planu nie występuje potrzeba wprowadzania zapisu dot. dróg rowerowych.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż. arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2019-06-05 19:06
aktywne od dnia: 2019-02-10 19:57
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook