Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 5/2018

Toruń, 21 maja 2018 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 115.15-U1, 115.15-U2 proszę o zmianę zapisów: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)"; na zapis, który wymuszać będzie konkretną liczbę miejsc parkingowych dla rowerów. Zapis taki został zastosowany dla terenu 115.15-ZP1: „minimalna liczba miejsc postojowych dla rowerów (stojaki) – wg wskaźnika – 2 miejsca na 1000 m² powierzchni terenu”. Proszę o dostosowanie parametrów parkingowych obowiązujących dla terenów zabudowy usługowej zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia, tj. 5 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni terenu (zgodnie z: Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich).

Proszę o zastosowanie normatywów parkingowych zgodnych z zapisami zawartymi w Studium dla pozostałych terenów powyższego planu, dla których przewidziana jest lokalizacja stojaków rowerowych.
 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 115.15-KD(Z)1, 115.15-KD(Z)2, 115.15-KD(L)1 proszę o zmianę zapisów: „d) minimum chodnik, e) minimum droga rowerowa,” na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, na którą składają się: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe".

 

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu


ODPOWIEDŹ


Toruń, dnia 19 czerwca 2018 r.

MPU-115.15/s/1/18

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu.

W nawiązaniu do Pani pisma przesłanego drogą elektroniczną (e-mail z dnia 21 maja 2018 r.) uprzejmie informuję, iż w dniu 11 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: od 11 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r.

Przedmiotowe pismo, zawierało 2 uwagi do projektu planu. Uwagi te ze względu na brak podpisu elektronicznego lub opatrzenia podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), ze względów formalnych, nie mogły być uznane jako uwagi złożone na piśmie do projektu mpzp. w rozumieniu art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prezydent Miasta Torunia, po zapoznaniu się z zaproponowanymi przez Państwa rozwiązaniami, odniósł się do nich w stanowisku z dnia 11 czerwca 2018 r., w następujący sposób:

 

Uwaga nr I.1

Treść uwagi: Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 115.15-U1, 115.15-U2, wniesiono o:

  • zmianę zapisów: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)"; na zapis, który wymuszać będzie konkretną liczbę miejsc parkingowych dla rowerów. Zapis taki został zastosowany dla terenu 115.15-ZP1: „minimalna liczba miejsc postojowych dla rowerów (stojaki) – wg wskaźnika – 2 miejsca na 1000 m² powierzchni terenu”;

  • dostosowanie parametrów parkingowych obowiązujących dla terenów zabudowy usługowej zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia, tj. 5 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni terenu (zgodnie z: Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich).

Ponadto wniesiono o zastosowanie normatywów parkingowych zgodnych z zapisami zawartymi w Studium dla pozostałych terenów powyższego planu, dla których przewidziana jest lokalizacja stojaków rowerowych.

 

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25 stycznia 2018 r.) w punkcie C.6.1.3. Polityka parkingowa ustalono w tabeli C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich. Zgodnie z Polityką parkingową: ”Wskaźniki zawarte w tabeli powinny być uwzględniane przy zagospodarowaniu terenów miejskich finansowanych z budżetu gminy. Dla pozostałych inwestorów, wskaźniki powinny być zalecane do stosowania. /.../ Sposób zagospodarowania miejsc do parkowania dla rowerów powinien zostać ustalony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. uchwały - „W pkt C.6.1.3 Polityka parkingowa, wprowadzony normatyw parkingowy dla rowerów ustalono wyłącznie dla terenów i obiektów które mogą podlegać gminie (administracja, oświata, kultura, sport itp.). W sporządzanych planach miejscowych właśnie dla tych terenów ustalano nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów i ich ilość. Nie ustalono normatywu dla obiektów, które generalnie mają komercyjny charakter.”

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 115.15-U1, 115.15-U2 docelowo przewidziano na działalność usługową komercyjną. Projekt planu nie nakłada obowiązku realizacji miejsc postojowych dla rowerów, jednocześnie nie wyklucza możliwości ich lokalizowania na terenach usługowych. Potrzeba realizacji miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.) wynikać będzie z rodzaju i charakteru usług jakie powstaną na poszczególnych terenach, a ich ewentualna lokalizacja powinna być określona w projektach zagospodarowania terenów inwestycji.

Pozostałe tereny powyższego planu, dla których dopuszczono lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki) mają przeznaczenie terenów komunikacji: miejsca do parkowania w zieleni urządzonej, droga publiczna – ulica zbiorcza, droga publiczna – ulica lokalna, droga wewnętrzna. Wspomniany Normatyw Parkingowy, nie podaje wskaźników, które powinny być uwzględniane dla terenów komunikacji. Nie występuje więc obowiązek ustalenia, dla powyższych terenów, ilości miejsc postojowych w planie.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 115.15-ZP2 o przeznaczeniu podstawowym: teren zieleni urządzonej, dopuszczono lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki), nie ustalając ich minimalnej liczny. Z uwagi na jego stosunkowo niedużą powierzchnię (ok. 690 m²) oraz położenie, zieleń urządzona na tym obszarze powinna mieć charakter izolacyjny od przyległej drogi publicznej. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla rowerów (stojaki) ustalono natomiast dla pobliskiego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 115.15-ZP1 o przeznaczeniu podstawowym: teren zieleni urządzonej oraz przeznaczeniu dopuszczalnym: terenowe urządzenia rekreacyjne. Teren ten jest predystynowany dla funkcji: zieleń urządzona o charakterze rekreacyjnym, na którym istnieje potrzeba zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych dla rowerów.

 

Uwaga nr I.2

Treść uwagi: Wniesiono o zmianę zapisów dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 115.15-KD(Z)1, 115.15-KD(Z)2, 115.15-KD(L)1, z: „d) minimum chodnik, e) minimum droga rowerowa”, na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, na którą składają się: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy rowerowe".

 

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in. wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). W ustaleniach dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu wyszczególniono (§11 pkt 7, §12 pkt 7, §13 pkt 7), w zakresie minimalnym, elementy zagospodarowania pasa drogowego. Użyte w ww. punkcie zapisy: „minimum chodnik” oraz „minimum droga rowerowa” dopuszczają na przedmiotowym terenie, w zależności od potrzeb i możliwości terenowych, realizację zarówno jednostronnego jak i obustronnego chodnika dla pieszych oraz drogi rowerowej. Dodatkowe elementy drogi, nie wymienione w projekcie planu, są możliwe do realizacji na podstawie przepisów odrębnych.

Niniejszym uprzejmie informuję, iż pisma przesyłane drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, winny być podpisane przez osoby upoważnione. Ze względu na brak podpisu elektronicznego lub opatrzenia podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przesłane drogą elektroniczną niepodpisane dokumenty ze względów formalnych nie mogą być uznane jako uwagi złożone na piśmie.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż. arch. Anna Stasiak

 

Otrzymują:

  1. adresat

  2. a/a BO, AB

 wyedytowano: 2018-07-26 19:44
aktywne od dnia: 2018-07-02 19:49
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook