Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich - budowa dróg rowerowych: Zadanie I – Nawra – Sierakowo w ciągu DW nr 551, 649, 554 i Zadanie II – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny + ODPOWIEDŹ

RT 3/2018

Toruń, 8 marca 2018 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

W ramach konsultacji projektów „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych Zadanie I – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu DW nr 551, 649, 554” oraz „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych Zadanie II – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu DW nr 657” w załączniku przesyłam uwagi przygotowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń.

 

Załącznik:

Formularz konsultacyjny wraz z rysunkami

 

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

do projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych:

Zadanie I – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu DW nr 551, 649, 554

oraz

Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych Zadanie II – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu DW nr 657”

1. Informacja o Zgłaszającym

Nazwa i adres:

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, stow(małpa)rowerowytorun.com.pl

2. Zgłaszane uwagi i propozycje zmian

L.p.

Część dokumentu do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi (propozycja rozwiązania/ usunięcie zapisu / dodanie zapisu)

Uzasadnienie uwagi

1.

Uwaga ogólna

Nawierzchnie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego proszę zaprojektować jako asfaltowe. W udostępnionym projekcie nie zawarto informacji o rodzaju nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa jest najlepszym rodzajem nawierzchni dla dróg rowerowych.

2.

Uwaga ogólna

Proszę udostępnić do konsultacji projekt organizacji ruchu oraz typowe przekroje oraz szczegóły połączeń drogi rowerowej ze zjazdami oraz skrzyżowaniami.

Stowarzyszenie pragnie wyrazić opinię na temat niniejszego projektu bazując na pełnej dokumentacji.

3.

Rys. Zad.I/Cz.1/2.1 – początek opracowania

Proszę połączyć drogę rowerową z jezdnią. Do połączenia można wykorzystać zjazd, który znajduje się tuż obok.

W projekcie brak informacji o kontynuacji drogi rowerowej na terenie gminy Łubianka.

4.

Rys. Zad.I/Cz.1/2.4 – skrzyżowanie DW551 z DG100550C i DG100521C

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do poprzecznych jezdni. Uwaga przedstawiona na poniższym rysunku.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

5.

Rys. Zad.I/Cz.1/2.5 – Skrzyżowanie DW551 z DG100521C

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do poprzecznej jezdni. Jednocześnie należy zastanowić się nad sensownością łącznika drogi rowerowej przy przejściu dla pieszych gdyż ten łącznik w zasadzie prowadzi donikąd. Uwaga przedstawiona na poniższym rysunku.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

6.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.2 – łącznik pomiędzy km 3+900 a km 4+000

Proszę zweryfikować zasadność zaprojektowanego łącznika drogi rowerowej z jezdnią.

Zgodnie z projektem po drugiej stronie jezdni nie ma żadnej drogi/zjazdu do skomunikowania.

7.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.7 –

km 6+100

Proszę przewidzieć miejsce na wiatę przystankową poza drogą rowerową.

Projektowana droga rowerowa prowadzona jest po istniejącej wiacie.

8.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.7 – Skrzyżowanie DW649 z DG100547C

Proszę poprawić skomunikowanie drogi rowerowej na skrzyżowaniu. O ile na relacji płd.-wsch <-> płn.-wsch. zapewniono względne połączenie poprzez istniejący zjazd, o tyle połączenie w relacji płd.-wsch. <-> zach. wydaje się nieodpowiednie. Uwaga oraz dwie alternatywne propozycje rozwiązania problemu przedstawiono na poniższych rysunkach.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

9.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.7 – Skrzyżowanie DW649 z DG100548C

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do poprzecznej jezdni. Analogicznie jak w pkt. 4 i 5.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

10.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.8, Rys. Zad.I/Cz.2/2.9 - km 6+400 do km 7+000

Jaki jest konkretny powód braku drogi rowerowej na powyższym odcinku? Czy są to powody techniczne czy inne? Ten odcinek został co prawda wybudowany wraz z budową autostrady ale jest częścią drogi wojewódzkiej czy w związku z tym w ramach tego projektu nie są możliwe zmiany aby umiejscowić tu drogę rowerową? Istniejący chodnik na wiadukcie i dojazdach do niego ma szerokość ok. 2m więc gdyby zrezygnowano z bariery drogowej po jednej stronie to możliwe było by wyznaczenie tu drogi rowerowej. Tym samym uniknięto by dwukrotnego przekraczania jezdni w relacji zach. -> wsch. Proszę również przeanalizować możliwość przesunięcia barier drogowych i osi jezdni np. jak na poniższym rysunku (wymiary na rys. do zweryfikowania gdyż pomiar z rys. PDF jest niedokładny)

Bezpieczeństwo ruchu. Ciągłość infrastruktury rowerowej.

 

11.

Rys. Zad.I/Cz.2/2.8, Rys. Zad.I/Cz.2/2.9 - km 6+400 do km 7+000

Jeśli nie ma możliwości uwzględnienia propozycji z pkt. 10 to proszę oznaczyć ten odcinek znakami P-27 w obu kierunkach lub jako drogę o przekroju "2-1" z zalecanymi pasami rowerowymi oraz proszę wyznaczyć w km 7+000 azyl (śluzę) przy prawej krawędzi jezdni do bezpiecznego skrętu w lewo. Informacje o przekroju „2-1” oraz rys. proponowanej śluzy na poniższych rysunkach.

Bezpieczeństwo ruchu. Ciągłość infrastruktury rowerowej.

 

12.

Część 3 zadania I – uwaga ogólna

W tej części projektu łączniki drogi rowerowej ze zjazdami po drugiej stronie jezdni zaprojektowano o szerokości 2,5m. Dla zjazdów wystarczy szerokość 2m tak jak to zaprojektowano w innych częściach projektu. Jeśli to są zjazdy indywidualne to można nawet przyjąć szerokość 1,5m. Szersze łączniki można zaprojektować dla połączenia poprzecznych dróg, nie zjazdów. Przy bardzo szerokich wlotach dróg można przewidzieć dwa jednokierunkowe łączniki o szerokości 1,5-2m zamiast pojedynczego, tak aby kierować rowerzystów do prawej krawędzi jezdni.

Racjonalizacja projektu. Odpowiednie skomunikowanie ze zjazdami i drogami poprzecznymi do drogi rowerowej.

13.

Rys. Zad.I/Cz.3/2.12 - fragment pomiędzy km 8+550 a km 8+600

Droga rowerowa trasowana jest po istniejących budynkach/garażach - czy przeznaczone są one do wyburzenia? Jeśli nie to proszę o przesunięcie całej jezdni oraz drogi rowerowej aby uniknąć drastycznego zwężenia tej drugiej oraz aby zapewnić widoczność przy zjazdach zlokalizowanych po obu stronach tych obiektów.

Bezpieczeństwo ruchu. Zachowanie minimalnych parametrów drogi rowerowej.

14.

Rys. Zad.I/Cz.3/2.18 - Skrzyżowanie DW649 z DP2102C

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej w kierunku zjazdu do drogi do Wlk. Łąki. Uwaga przedstawiona na poniższym rysunku.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

15.

Rys. Zad.I/Cz.3/2.19 - Skrzyżowanie DW649 z DG110105C

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej w kierunku drogi DG110105C. Analogicznie jak w pkt. 4, 5 i 14.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

16.

Rys. Zad.II/ 2.1 – km 0+000

Proszę wrysować przejazd dla rowerów zamiast przejścia dla pieszych.

Przejść dla pieszych nie stosuję się w ciągu dróg rowerowych.

17.

Rys. Zad.II/ 2.5 – km 1+957

Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do poprzecznej drogi. Uwaga przedstawiona na poniższym rysunku.

Odpowiednie skomunikowanie wszystkich dostępnych relacji.

18.

Rys. Zad.II/ 2.6, Rys. Zad.II/ 2.7 – odcinek od km 2+150 do km 2+500

Proszę oznaczyć ten odcinek znakami P-27 w obu kierunkach lub jako drogę o przekroju "2-1" z zalecanymi pasami rowerowymi (pkt. 11).

Bezpieczeństwo ruchu. Ciągłość infrastruktury rowerowej.

19.

Rys. Zad.II/ 2.13 – km 5+150

Czy zamiast wyburzenia przedsionka domu nie jest możliwa delikatna korekta jezdni tak aby wytworzyć odpowiednia ilość miejsc na drogę rowerową?

Zachowanie minimalnych parametrów drogi rowerowej. Minimalizacja wyburzeń.

20.

Rys. Zad.II/ 2.19 – km 7+650

Czy podjęte zostały jakiekolwiek rozmowy z GDDKiA celem wyznaczenia w tym miejscu przejazdu dla rowerów?

Przejść dla pieszych nie stosuję się w ciągu dróg rowerowych. 

         

ODPOWIEDŹ


Bydgoszcz, dnia 05.04.2018r.

ZDW.T3.392-SR.43.2018

 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Sz.P. Tomasz Pietruszewski

 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego dla zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla:

 

Część nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554

 

Część nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr: 657

 

W odpowiedzi na pismo nr RT 3/2018 z dnia 08.03.2018 r. (wpływ do kancelarii ZDW w Bydgoszczy dnia 09.03.2018 r.), po dokładnym rozpatrzeniu zgłoszonych przez Państwa uwag Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje co następuje:

 1. W nawiązaniu do rodzaju nawierzchni projektowanej ścieżki rowerowej to z założenia ma być ona bitumiczna. Dopuszcza się jednak, stosowanie kostki betonowej bezfazowej w terenie zabudowanym, w przypadku takich warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci podziemnych.

 2. Nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu przekrojów, szczegółów połączeń drogi rowerowej ze zjazdami oraz skrzyżowaniami a także stałej organizacji ruchu, gdyż do tej pory nie otrzymaliśmy powyższych materiałów od Projektanta.

 3. Ścieżka rowerowa na początku opracowania łączy się z istniejącym już ciągiem rowerowym (ZADANIE 1).

 4. Rozważymy wyłukowanie ścieżki rowerowej na połączeniach ze skrzyżowaniami, tak jak np. w km 30+470 w ZADANIU 1.

 5. Łącznik zostanie przeprojektowany tak, aby trafiał w przejście dla pieszych (km 31+100 ZADANIE 1).

 6. Projektowany łącznik zostanie zlikwidowany (km 3+940 ZADANIE 1).

 7. Zostanie przewidziane miejsce na wiatę przystankową w km 6+100 w ZADANIU 1.

 8. Rozważymy wprowadzenie dodatkowego łącznika w km 6+000 na ZADANIU 1 w celu lepszego skomunikowania wszystkich relacji.

 9. Rozważymy wyłukowanie ścieżki rowerowej na połączeniach ze skrzyżowaniami.

 10. Po rozległej analizie sytuacji na wiadukcie ustalono, że najkorzystniejszym a zarazem najbezpieczniejszym rozwiązaniem, dla wszystkich uczestników ruchu będzie to dotychczasowe, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (km ok 6+400 ZADANIE 1).

 11. Rozważymy propozycję oznakowania na wiadukcie przy projekcie stałej organizacja ruchu (km ok 6+400 ZADANIE 1).

  Przeanalizujemy zastosowanie śluzy po drugiej stronie jezdni w km 7+000 jako azyl dla rowerzystów skręcających w lewo i włączających się do ruchu na zasadach ogólnych..

 12. Projektowane łączniki na drogę rowerową we wszystkich częściach będą miały 2,0 m.

 13. Oba budynki gospodarcze/garaże w km 8+570 w ZADANIU 1 przeznaczone są do rozbiórki.

 14. i 15) i 17) Rozważymy wyłukowanie ścieżki rowerowej na połączeniach ze skrzyżowaniami.

 1. Oznakowanie poziome będzie ostatecznie zaprojektowane i dostosowane na etapie projektu stałej organizacji ruchu (km 0+000 ZADANIE 2).

 1. Rozważymy propozycję oznakowania na wiadukcie przy projekcie stałej organizacja ruchu (km ok 2+150 ZADANIE 2).

 1. Korekta jezdni nie jest możliwa (km 5+150 ZADANIE 2).

 1. Oznakowanie poziome będzie ostatecznie zaprojektowane i dostosowane na etapie projektu stałej organizacji ruchu (km 7+670 ZADANIE 2).

   

 

Do wiadomości:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

  Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

 2. ZNAK Gdańsk Sp. Z o.o.

  Ul. Potęgowska 12 lok.66, 80-174 Gdańsk

 3. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

  Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 4. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

  Ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo-Pomorskie

 5. Starostwo Powiatowe w Toruniu

  Ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

 6. Urząd Gminy Lubicz

  ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

 7. a/a

 

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Joanna Różyczka

tel. 52 370-57-36

email: j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Sebastian Borowiak

 wyedytowano: 2018-07-10 19:17
aktywne od dnia: 2018-03-20 19:00
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook