Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp „Wrzosy – Przy Forcie” + zapytanie o publikacje projektów mpzp na BIP MPU + ODPOWIEDŹ

RT 2/2018

Toruń, 5 marca 2018 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.

 

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 103.03-U3, 103.03-MW6, 103.03-U/ZP2 ponownie przesyłam uwagi, które do powyższego projektu zostały złożone 20 listopada 2017 roku. Żadna z przekazanych w piśmie z dnia 20 listopada 2017 roku uwag nie została uwzględniona, a projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Nie otrzymałam również odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2017 roku z informacją o uwzględnieniu, bądź nieuwzględnieniu złożonych przeze mnie uwag.

Proszę zatem o odpowiedź na pismo z dnia 20 listopada 2017 roku oraz proszę o ustosunkowanie się do uwag, które ponownie składam. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zapisy przyjęte w projekcie planu są bardzo niekorzystne pod względem rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu. Przyjęte założenia dyskryminują tę formę transportu i stoją w sprzeczności z polityką zrównoważonego transportu. Jeśli bowiem plan nie zakłada zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów na terenach usług i zabudowy wielorodzinnej, a zapis o obowiązku realizacji miejsc do parkowania dla rowerów (stojaki) pojawia się wyłącznie dla terenów, których podstawowym przeznaczeniem ma być park to jest to całkowite niezrozumienie tego czym jest komunikacja rowerowa i jakie stwarza szanse dla nowoczesnego systemu transportowego miasta. Tak samo błędne są zapisy dotyczące infrastruktury rowerowej zaproponowane przy ulicach Polnej i Legionów. Dla tak ważnych tras zapis „minimum droga rowerowa” jest całkowitym zaprzeczeniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz poważnie ogranicza możliwość zastosowania innych rozwiązań infrastrukturalnych. Wielokrotnie w pismach z uwagami do projektów miejscowych planów poruszałam kwestie związane ze stosowaniem niewłaściwej terminologii dotyczącej infrastruktury rowerowej i z przykrością stwierdzam, że w dalszym ciągu nie zaprzestano stosowania błędnych zapisów, które umniejszają rolę transportu rowerowego.

Dodatkowo proszę o ponowne zamieszczanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej tak jak odbywało się to przez wiele lat. Niestety w 2016 roku ta dobra praktyka została z niewiadomych powodów zaniechana. Powoduje to niepotrzebne obarczanie pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dodatkowymi obowiązkami związanymi z koniecznością wysyłania projektów do wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto niezamieszczanie na stronie internetowej planów przeznaczonych do konsultacji nie wpływa korzystnie na transparentność Urzędu Miasta Torunia i utrudnia dostęp do informacji publicznej. Proszę o udzielenie informacji dlaczego projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-MW1, 103.03-MW2, 103.03-MW3, 103.03-MW4, 103.03-MW5, 103.03-MW6 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny zabudowy wielorodzinnej oraz charakter tej zabudowy często wykluczają możliwość przechowywania roweru w mieszkaniu. Wpływa to negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu i stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto wykorzystywać szansę jaką daje tworzenie mpzp aby wpływać na polepszenie tej sytuacji.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-U1, 103.03-U2, 103.03-U3, 103.03-U/ZP1, 103.03-U/ZP2, 103.03-U/ZP3 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny, które zgodnie z zapisami planu przeznaczone są pod usługi obowiązkowo powinny otrzymać zapisy gwarantujące miejsca parkingowe dla rowerów.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(G)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum droga rowerowa”, „minimum chodnik” przy drodze klasy G (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu – 1x2) jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do niekorzystnej sytuacji, w której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(Z)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum chodnik”, „droga rowerowa” przy ważnej trasie biegnącej z północnych osiedli Torunia do centrum jest niewystarczający i nie zapewnia właściwych warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-KD(L)1 i 103.03-KD(L)2 proszę o zastąpienie zapisu: „dopuszcza się drogę rowerową” zapisem o następującej treści: obowiązek realizacji elementów uspokojenia ruchu.

Drogi rowerowe zgodnie z przyjętymi zasadami dobrej praktyki nie powinny być planowane dla tego typu dróg. Zastosowanie uspokojenia ruchu zwiększa natomiast bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników bez konieczności wydzielania odrębnej infrastruktury dla rowerzystów.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Radni Miasta Torunia


ODPOWIEDŹ


Toruń, dnia 7 marca 2018 r.

MPU-103.03-7/18

 

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 grudnia 2017r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył Państwa uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy - Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie

od 12.10.2017r. do 6.11.2017r. Decyzją Prezydenta Miasta nr 1986/XII/17/JK - uwagi nie

zostały uwzględnione. Załączam Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Załącznik:

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2017r.

a/a

 

Załącznik nr 2

 

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 4 grudnia 2017r.

w sprawie uwag, które ze względów formalnych nie mogą być uznane jako uwagi

złożone na piśmie

dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wrzosy - Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy - Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu, wyłożony był do publicznego wglądu w okresie od 12.10.2017r. do 6.11.2017r.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) - w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu (tj. do 20.11.2017r.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogły wnosić na piśmie uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie przedmiotowego planu.

W ustawowym terminie wpłynęło 1 pismo zawierające 5 uwag, które ze względów formalnych nie mogą być uznane jako uwagi złożone na piśmie (ze względu na brak podpisu elektronicznego lub opatrzenia podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Ze względów formalnych uwagi niespełniające wymogów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mogą być rozpatrywane jako uwagi do projektu planu. W stosunku do ich treści merytorycznej Prezydent Miasta Torunia zajmuje następujące stanowisko:

Pismo 1 - składający: p. Joanna Jaroszyńska, Stowarzyszenie Rowerowy Toruń,

Uwaga nr 1 dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 103.03-MWl, l03.03›MW2, 103.03-MW3, 103.03-MW4, 103.03-MW5, 103.03-MW6 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Treść uwagi: Składający wnoszą, o uzupełnienie zapisów o „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.)”.

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

Projekt planu nie nakłada obowiązku realizacji miejsc postojowych dla rowerów i nie rozstrzyga o ich ogólnodostępności, ale też nie wyklucza lokalizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z definicją przeznaczenia podstawowego zawartą w §3.l pkt 1 przedmiotowego projektu planu, miejsca postojowe, w tym również miejsca postojowe dla rowerów, stanowią element zagospodarowania terenu, który związany jest z przeznaczeniem podstawowym terenu, warunkujący prawidłowe korzystanie z terenu. Ewentualna lokalizacja miejsc postojowych dla rowerów oraz ich forma (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe) powinna zostać określona w projektach zagospodarowania terenu.

Uwaga nr 2 dotyczy terenów oznaczonych symbolami:

- 103.03-U1, 103.03-U2, 103.03-U3 - tereny usług,

- 103.03-U/ZP1, 103.03-U/ZP3 - tereny usług w zieleni urządzonej,

- 103.03-U/ZP2 - teren usług z zakresu: opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, nauki,

kultury, sportu, rekreacji, administracji, hotelarstwa i gastronomii w zieleni urządzonej.

Treść uwagi: Składający wnoszą, o uzupełnienie zapisów o „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.)”.

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

Projekt planu nie nakłada obowiązku realizacji miejsc postojowych dla rowerów i nie rozstrzyga o ich ogólnodostępności, ale nie wyklucza lokalizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów na terenach usługowych. Potrzeba realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.) wynikać będzie z rodzaju i charakteru usług lokalizowanych na poszczególnych terenach, a ich ewentualna lokalizacja określona być powinna w projektach zagospodarowania terenów inwestycji.

Uwaga nr 3 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 103.03-KD(G)1 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica główna (ul. Polna).

Uwaga nr 4 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 103.03-KD(Z)1 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica zbiorcza (ul. Legionów).

Wobec jednakowej treści uwag - uwagi zostały rozpatrzone łącznie.

Treść uwag: Składający wnoszą, o wprowadzenie zapisu „obowiązek realizacji obustronnej

infrastruktury dla pieszych i rowerzystów” oraz stosowanie terminologii: „infrastruktura rowerowa” zamiast „droga rowerowa”.

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca l985r. o drogach publicznych - droga to budowla wraz

z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość

techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in.: wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). W ustaleniach dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu wyszczególniono, w zakresie minimalnym, elementy zagospodarowania pasa drogowego. Zastosowane zapisy: „minimum chodnik” oraz „minimum droga rowerowa” nie wykluczają możliwości lokalizacji obustronnego chodnika dla pieszych i obustronnej drogi rowerowej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych. Szczegółowe określenie parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy określone zostanie na etapie projektu budowlanego drogi.

„Droga rowerowa” jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa” nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie

obowiązującym. Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu. Należy podkreślić,

że elementy wyposażenia drogi rowerowej niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania

tj. ławki, stojaki dla rowerów, latarnie - stanowiące obiekty małej architektury, a także znaki

drogowe nie są wykluczone ustaleniami planu.

Uwaga nr 5 dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 103.03-KD(L)l i 103.03-KD(L)2 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica lokalna.

Treść uwagi: Składający wnoszą, o zastąpienie zapisu „dopuszcza się drogę rowerową” zapisem „obowiązek realizacji elementów uspokojenia ruchu”.

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia

Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in. wymogów

dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania, a nie szczegółów technicznych. Parametry i wyposażenie ulicy, zgodnie z klasą drogi - ulicy lokalnej, w tym ewentualnie wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, określone zostanie szczegółowo na etapie projektu budowlanego drogi - zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Architekt Miasta

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

mgr inż. arch. Adam Popielewski

 

z up. Prezydenta Miasta Torunia

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznejwyedytowano: 2018-09-06 21:29
aktywne od dnia: 2018-03-07 22:10
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook