Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 18 sierpnia 2018
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp „Wrzosy – Przy Forcie” + zapytanie o publikacje projektów mpzp na BIP MPU

RT 2/2018

Toruń, 5 marca 2018 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.

 

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 103.03-U3, 103.03-MW6, 103.03-U/ZP2 ponownie przesyłam uwagi, które do powyższego projektu zostały złożone 20 listopada 2017 roku. Żadna z przekazanych w piśmie z dnia 20 listopada 2017 roku uwag nie została uwzględniona, a projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Nie otrzymałam również odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2017 roku z informacją o uwzględnieniu, bądź nieuwzględnieniu złożonych przeze mnie uwag.

Proszę zatem o odpowiedź na pismo z dnia 20 listopada 2017 roku oraz proszę o ustosunkowanie się do uwag, które ponownie składam. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zapisy przyjęte w projekcie planu są bardzo niekorzystne pod względem rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu. Przyjęte założenia dyskryminują tę formę transportu i stoją w sprzeczności z polityką zrównoważonego transportu. Jeśli bowiem plan nie zakłada zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów na terenach usług i zabudowy wielorodzinnej, a zapis o obowiązku realizacji miejsc do parkowania dla rowerów (stojaki) pojawia się wyłącznie dla terenów, których podstawowym przeznaczeniem ma być park to jest to całkowite niezrozumienie tego czym jest komunikacja rowerowa i jakie stwarza szanse dla nowoczesnego systemu transportowego miasta. Tak samo błędne są zapisy dotyczące infrastruktury rowerowej zaproponowane przy ulicach Polnej i Legionów. Dla tak ważnych tras zapis „minimum droga rowerowa” jest całkowitym zaprzeczeniem polityki zrównoważonego rozwoju oraz poważnie ogranicza możliwość zastosowania innych rozwiązań infrastrukturalnych. Wielokrotnie w pismach z uwagami do projektów miejscowych planów poruszałam kwestie związane ze stosowaniem niewłaściwej terminologii dotyczącej infrastruktury rowerowej i z przykrością stwierdzam, że w dalszym ciągu nie zaprzestano stosowania błędnych zapisów, które umniejszają rolę transportu rowerowego.

Dodatkowo proszę o ponowne zamieszczanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej tak jak odbywało się to przez wiele lat. Niestety w 2016 roku ta dobra praktyka została z niewiadomych powodów zaniechana. Powoduje to niepotrzebne obarczanie pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dodatkowymi obowiązkami związanymi z koniecznością wysyłania projektów do wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto niezamieszczanie na stronie internetowej planów przeznaczonych do konsultacji nie wpływa korzystnie na transparentność Urzędu Miasta Torunia i utrudnia dostęp do informacji publicznej. Proszę o udzielenie informacji dlaczego projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-MW1, 103.03-MW2, 103.03-MW3, 103.03-MW4, 103.03-MW5, 103.03-MW6 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny zabudowy wielorodzinnej oraz charakter tej zabudowy często wykluczają możliwość przechowywania roweru w mieszkaniu. Wpływa to negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu i stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto wykorzystywać szansę jaką daje tworzenie mpzp aby wpływać na polepszenie tej sytuacji.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-U1, 103.03-U2, 103.03-U3, 103.03-U/ZP1, 103.03-U/ZP2, 103.03-U/ZP3 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny, które zgodnie z zapisami planu przeznaczone są pod usługi obowiązkowo powinny otrzymać zapisy gwarantujące miejsca parkingowe dla rowerów.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(G)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum droga rowerowa”, „minimum chodnik” przy drodze klasy G (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu – 1x2) jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do niekorzystnej sytuacji, w której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(Z)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum chodnik”, „droga rowerowa” przy ważnej trasie biegnącej z północnych osiedli Torunia do centrum jest niewystarczający i nie zapewnia właściwych warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-KD(L)1 i 103.03-KD(L)2 proszę o zastąpienie zapisu: „dopuszcza się drogę rowerową” zapisem o następującej treści: obowiązek realizacji elementów uspokojenia ruchu.

Drogi rowerowe zgodnie z przyjętymi zasadami dobrej praktyki nie powinny być planowane dla tego typu dróg. Zastosowanie uspokojenia ruchu zwiększa natomiast bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników bez konieczności wydzielania odrębnej infrastruktury dla rowerzystów.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Radni Miasta Toruniawyedytowano: 2018-03-07 22:14
aktywne od dnia: 2018-03-07 22:10
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2017 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2018-02-11 19:21

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook