Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu - 2 podejście

RT 14/2016                                                                                         

Toruń, 12 grudnia 2016 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu.

 

W związku z otrzymaniem z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odpowiedzi zawartych w piśmie>> MPU-104.07/12/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku proszę o ponowne rozpatrzenie uwag, które zawarte zostały w piśmie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z dnia 19.10.2016 roku oraz pisemne ustosunkowanie się do poniższych zagadnień.

1. Nieuwzględnienie uwag odnośnie "obowiązku realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.) dla terenów oznaczonych symbolem 104.07-UC/U1, 104.07-UC/U2, 104.07-U1, 104.07-MW1, 104.07-MW2 stoi w sprzeczności z zapisami zawartymi chociażby w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 mówiącymi: "Inwestycje związane z budową i przebudową układu tras rowerowych powinny być realizowane kompleksowo z uwzględnieniem istniejącego i docelowego systemu dróg rowerowych oraz zgodnie z zasadami Najlepszej Praktyki. Priorytetowe instrumenty realizacji celu: Budowa, przebudowa, remonty dróg, tras i szlaków rowerowych oraz tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów."

W jaki sposób zapisy Strategii mają być realizowane jeśli na terenach usługowych o dużej powierzchni handlowej miejscowy plan stosuje zapis, który tylko "dopuszcza realizację miejsc postojowych dla rowerów". W uzasadnieniu odrzucenia uwagi czytamy: "Potrzeba realizacji ww. sposobu zagospodarowania wynikać będzie z charakteru usług jakie tam powstaną". Charakter usług nie ma najmniejszego znaczenia i uzależnianie od tego czy mają być zapewnione miejsca do parkowania rowerów jest założeniem błędnym. Skoro tereny 104.07-UC/U1 i 104.07-UC/U2 przeznaczone są na obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² i tereny zabudowy usługowej odrzucenie uwagi o obowiązku realizacji miejsc parkingowych dla rowerów jest zapisem stojącym w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju oraz dopuszczającym możliwość pogorszenia warunków do parkowania rowerów. Uzależnia zapewnienie warunków do parkowania rowerów wyłącznie od "dobrej woli" zarządcy terenu.

To samo dotyczy terenów zabudowy wielorodzinnej 104.07-MW1 i 104.07-MW2. Miejscowy plan powinien wymagać od zarządcy terenu zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów. Brak takich zapisów w planach wpływa negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu.

2. Odrzucenie uwagi dla terenu zaznaczonego symbolem 104.07-UC/U2 dotyczącej "obowiązku zagospodarowania drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego w formie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego (...)" stanowi zaprzeczenie zasad polityki zrównoważonego transportu oraz niezrozumienia idei transportu rowerowego, który ma być atrakcyjny i uprzywilejowany, a przez to skłaniać mieszkańców do wyboru tej formy przemieszczania się. Jeśli teren ma stać się "przestrzenią otwartą na usługi, w formie placyków czy ogródków kawiarnianych" to istotne jest aby mieszkańcy mieli możliwość dojechania tam również rowerem. Zamykanie atrakcyjnej przestrzeni dla rowerzystów nie jest w żaden sposób zasadne, a dodatkowo pogarsza warunki przemieszczania się rowerem po Toruniu, gdyż zamyka ważny, dostępny dla wszystkich ciąg pieszo-rowerowy. Zapisy planu powinny dawać możliwość zaprojektowania przestrzeni, która nie dyskryminuje, tak jak to jest w tym przypadku, jednej grupy użytkowników przestrzeni publicznej.

Odrzucenie zapisu o obowiązku zapewnienia ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Gałczyńskiego oraz terenem oznaczonym symbolem 104.07-KD(P)1 stoi w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju i pogarsza warunki ruchu rowerowego w centrum miasta.

3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego zapis "infrastruktura rowerowa" nie może znaleźć się w zapisach miejscowego planu. Zapis droga rowerowa ogranicza możliwość stosowania innych rozwiązań z zakresu infrastruktury rowerowej i wyklucza chociażby możliwość stosowania pasów rowerowych i kontrapasów, które są coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym w Toruniu. Biorąc pod uwagę, że na terenie oznaczonym symbolem 104.07-KD(L)1 istnieją w tej chwili na fragmencie pasy rowerowe zapis "dopuszcza się drogę rowerową" jest pogorszeniem istniejących warunków ruchu rowerowego i dyskryminuje tę formę transportu na ważnej trasie z północnych osiedli Torunia do centrum.

Proszę o ustosunkowanie się do odrzucenia stosowania zapisu "infrastruktura rowerowa" i informację dlaczego taki zapis mógł być stosowany dla wcześniej sporządzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planów, które są w tej chwili obowiązujące. Przykładowo: Uchwała nr 105/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic M. Skłodowskiej-Curie i Równinnej w Toruniu czy Uchwała nr 823/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.

Proszę także o informację czy pojęcie "infrastruktura torowa" stosowane w Uchwale nr 160/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu jest pojęciem zdefiniowanym w stosownej ustawie. Jeśli tak proszę o podanie w której ustawie wraz z odpowiednim paragrafem.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(G)1 i 104.07-KD(G)2 zapis "minimum chodnik i droga rowerowa" nie wymaga od projektanta zapewnienia dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. Od jego "dobrej woli" zależeć będzie czy przy tak ważnej trasie zapewniona zostanie obustronna infrastruktura piesza i rowerowa. Miejscowy plan powinien wyraźnie nakazywać zapewnienie odpowiednich warników dla ruchu pieszego i rowerowego, a nie jedynie dopuszczać drogę rowerową. Po raz kolejny zastosowany zapis ogranicza np. możliwość stosowania innych udogodnień dla rowerzystów w tym pasów rowerowych, które nie wpisują się w definicję  drogi rowerowej.

5. Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w uzasadnieniu dla odrzucenia uwagi nr 13 dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)1 cyt. "Ponadto należy podkreślić, że elementy wyposażenia drogi rowerowej niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania tj. ławki, stojaki dla rowerów, latarnie - stanowiące obiekty małej architektury, a także znaki drogowe nie są wykluczone ustaleniami planu."

Proszę o podanie stosownych zapisów ustaw czy rozporządzeń, które mówią o tym, że ławki, stojaki rowerowe, latarnie i znaki drogowe są elementami wyposażenia drogi rowerowej niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania.

6. Proszę o ponowne przeanalizowanie uwag, które zostały złożone przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń pismem RT8/2016 w dniu 20.10.2016 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu. Odrzucenie 12 z 14 złożonych uwag powoduje pogorszenie jakości projektowanej w przyszłości przestrzeni miejskiej i preferowanie wyłącznie indywidualnego transportu samochodowego.

Proszę także o ustosunkowanie się do niniejszego pisma.

 

Joanna Jaroszyńska

 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

a/a

 wyedytowano: 2017-11-25 20:47
aktywne od dnia: 2016-12-25 20:42
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook