Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 18 sierpnia 2018
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji "Most Piłsudskiego na nowo - II etap"

SRT 5/2017       

12.11.2017 r

Pan Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

W związku z konsultacjami społecznymi pn. “Most Piłsudskiego na nowo - II etap” Stowarzyszenie Rowerowy Toruń pragnie przedstawić następujące uwagi i propozycje.

Most im. J. Piłsudskiego jest najważniejszym połączeniem komunikacyjnym pomiędzy osiedlami lewobrzeżnego Torunia a centrum miasta. Istotne zatem aby podczas planowanego remontu przeprawy oraz przebudowy najbliższej okolicy (szczególnie Placu Armii Krajowej) przyjąć najbardziej optymalne rozwiązania, które poprawią warunki przemieszczania się wszystkich uczestników ruchu w tej części miasta.

O ile z zadowoleniem przyjmujemy rozwiązania dotyczące poszerzenia obustronnych chodników na moście, a tym samym zapewnienia wydzielonej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, o tyle niepokoją nas rozwiązania zaproponowane w obrębie Placu Armii Krajowej. W kontekście obecnej i przewidywanej przepustowości skrzyżowania proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności przebudowy placu w kształcie ronda. To rozwiązanie może zmniejszyć przepustowość na relacji północ-południe i przeciwnej oraz pogorszyć warunki ruchu samochodowego w obrębie przeprawy. Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest mocno terenochłonne i spowoduje duży zakres przebudowy w obrębie skrzyżowania. Czy analizowany był przez projektantów wariant przebudowy Placu Armii Krajowej polegający na niewielkich korektach istniejącego układu skrzyżowania przy zachowaniu obecnej przepustowości i uwzględnieniu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszego
i rowerowego?

Proszę także o rozważnie zasadności budowy kładki pieszo-rowerowej na Placu Armii Krajowej, która w rzeczywistości może pogorszyć warunki dla pieszych i rowerzystów: wydłużona zostanie trasa, zjazdy i podjazdy będą uciążliwe,
a korzystanie z nich może być niebezpieczne w okresie zimowym. Zdecydowanie bardziej potrzebne byłoby zapewnienie odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego i pieszego pod wiaduktem kolejowym i połączenie Placu Armii Krajowej z ul. Poznańską. Niestety koncepcja nie obejmuje zasięgiem tego obszaru.

Poniżej przedstawiam uwagi szczegółowe do zaproponowanych rozwiązań.

1.

W ramach zadania mają powstać drogi rowerowe o dużym znaczeniu dla ruchu rowerowego będące częścią głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu. W związku z tym infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów należy zaprojektować ze szczególną starannością stosując standardy techniczne o wysokich parametrach. Główne drogi rowerowe powinny mieć szerokość min. 2,5m. Ruch pieszy i rowerowy należy w miarę możliwości odseparować. Drogi rowerowe powinny zachowywać ciągłość nawierzchni i niwelety na zjazdach publicznych i indywidulanych. Przejazdy rowerowe przez ulice podporządkowane powinny być wyniesione do poziomu drogi rowerowej. Na połączeniach dróg rowerowych z jezdnią nie powinno być krawężników w poprzek drogi rowerowej (podobnie jak nie stosuje się krawężników na połączeniu jezdni dróg o różnej kategorii ruchu). Minimalne promienie łuków powinny wynosić 20m, a w obrębie skrzyżowań dla relacji skrętnych powinny wynosić 4m. Niedopuszczalne są zawarte w koncepcji załamania pod kątem zamiast wyłukowań.

2. Rowerowe połączenie Placu Armii Krajowej z ul. Poznańską.

Z niepokojem przyjmujemy brak połączenia rowerowego lewobrzeżnych osiedli (Podgórz, Rudak, Stawki)
z prawobrzeżną częścią Torunia. Zaproponowane w koncepcji rozwiązanie (ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej) nie spełnia minimalnych parametrów użytkowych i nie zapewnia połączenia rowerowego z ul. Poznańską przez co powinno zostać definitywnie odrzucone. Koncepcja powinna przewidywać rozbudowę pasa drogowego pod wiaduktem kolejowym celem wyznaczenia drogi rowerowej lub osobny przepust pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni. Szczególnie ta druga propozycja wydaje się godna rozważenia. Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się dnia 23 października 2017 r., wspomniano o braku możliwości budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w obrębie wiaduktu z uwagi na trwałość projektu modernizacji torowiska kolejowego (projekt finansowany ze środków unijnych). Czy jednak dzisiejsze możliwości techniczne nie umożliwiają przebudowy, a zwłaszcza budowy osobnego przepustu bez naruszania torowiska na wiadukcie? Z drugiej strony, w jaki sposób miałaby być naruszona trwałość projektu kolejowego, skoro po rozbudowie tunelu lub budowie dodatkowego przepustu torowisko pozostałoby w takim samym kształcie, a zmianie uległoby tylko to co znajduje się pod torami? Szczególnie, że stosowne Rozporządzenie Rady (WE)[1] nie zabrania definitywnie modyfikacji inwestycji, tylko zabrania „zasadniczych modyfikacji: a) mających wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.”  Nie wydaje się aby takie przesłanki były spełnione w przypadku realizacji przepustu pieszo-rowerowego.

Nawet jeśli ta propozycja miałaby być realizowana w ramach osobnego zadania to należy już w ramach niniejszej koncepcji przewidzieć drogę rowerową pod torami kolejowymi aby uniknąć w przyszłości kolizji i konieczności większej przebudowy. Tymczasem dojazd do przepustu rowerowego może np. kolidować z planowaną kładką pieszo-rowerową (z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego pisma).

Proszę zaprojektować osobną drogę rowerową i chodnik na odcinku od przejazdu rowerowego przez ul. Nieszawską do wiaduktu kolejowego. Ten odcinek jest częścią głównej trasy rowerowej, a w takim przypadku należy unikać ciągów pieszo-rowerowych. Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

3. Wnosimy o rezygnację z budowy kładki pieszo-rowerowej przy Placu Armii Krajowej.

Pomijając aspekt finansowy kładka spowoduje niepotrzebne wydłużenie drogi i dodatkowy wysiłek przy pokonywaniu różnicy wysokości. Nie do końca jest prawdą, że przejście bezkolizyjne jest w 100% bezpieczne,
co zostało powiedziane na spotkaniu konsultacyjnym dnia 23 października 2017 r. Z uwagi na rzeczone niedogodności część pieszych i rowerzystów może wciąż pokonywać drogę w poziomie jezdni; praktyka pokazuje, że w takich miejscach może dochodzić do wypadków. Coraz częściej, również w polskich miastach, rezygnuje się z takich rozwiązań, a do istniejących kładek dobudowuje przejścia w poziomie jezdni lub całkowicie zastępuje się kładki/tunele przejściami dla pieszych. Bezpieczeństwo można zapewnić w inny sposób, na przykład poprzez odpowiednią geometrię skrzyżowania, budowę azyli, odpowiednie oświetlenie itp.

Ponadto rampy, zaproponowane jako dojazdy do kładki, są zbyt strome i mogą powodować trudności w podjeżdżaniu rowerem, wózkiem inwalidzkim czy wózkiem z dzieckiem oraz problemy z bezpieczeństwem w okresie zimowym. Zgodnie ze stosowanym rozporządzeniem[2] „Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%.” Jaki „wyjątkowy przypadek” ma tu miejsce? Natomiast zgodnie ze Standardami dla infrastruktury rowerowej[3] „Większe [od 5% - przyp. red.] nachylenia (do 15 proc.) są możliwe przy różnicach poziomów do 1,5 m i wyłącznie na prostych, dobrze oświetlonych po zmroku odcinkach o dobrej widoczności. (…) Trasy główne powinny być prowadzone w taki sposób, aby unikać większych niż 5% pochyleń podłużnych oraz – jeśli to możliwe – także większych różnic wysokości.”

Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

4. Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego.

Z zadowoleniem przyjmujemy wybór najbardziej optymalnego rozwiązania dla ruchu rowerowego na moście
tj. obustronne drogi rowerowe wydzielone obok chodników.

Przy projektowaniu bariery/poręczy od strony filarów mostu proszę uwzględnić kwestie bezpieczeństwa rowerzystów. Poręcz winna chronić rowerzystów przed zaczepieniem kierownicą o filar mostu i sama nie może stanowić zagrożenia. Poręcz powinna znajdować się powyżej wysokości typowej kierownicy rowerowej, tak aby w razie kontaktu rowerzysta dotykał jej swoim przedramieniem.

Fot. 1. Przykład bezpiecznej balustrady.

5. Wnosimy o rezygnację z zastosowania bypassów na Placu Armii Krajowej.

Bypassy zmniejszają bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania. Poprzez swoją geometrię pozwalają na przejazd autem z dużą prędkością. Nie ma na nich efektu spowolnienia ruchu jaki występuje przy konieczności przejazdu przez tarczę ronda. Ponadto proponowane bypassy zajmują dużo miejsca, które w obrębie Placu Armii Krajowej jest mocno ograniczone.

Szczególnie bypass z mostu w kierunku ul. Nieszawskiej wydaje się nieuzasadniony. Ruch na tej relacji jest relatywnie niewielki więc nie ma potrzeby go usprawniać kosztem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wydzielenie bypassu z tarczy ronda nie usprawni w znaczący sposób ruchu na wprost (z mostu w kierunku ul. Poznańskiej). Dodatkowo bypass i tak będzie zablokowany jeśli na przystanek podjedzie autobus (z zastrzeżeniem uwagi dotyczącej lokalizacji przystanku – patrz pkt 12).

W przypadku braku rezygnacji z bypassów proszę o zmiany zwiększające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
i przejazdach dla rowerzystów np. poprzez zmianę geometrii lub/i poprzez ich wyniesienie ponad poziom jezdni. Przykłady wyniesionych przejazdów rowerowych na ważniejszych, nie osiedlowych drogach na Fot. 2 i 3. Aby taki wyniesiony przejazd dostosować do wyższej klasy drogi i większego ruchu wystarczy zapewnić odpowiedni najazd na wyniesienie. Dobrym rozwiązaniem są najazdy o przekroju sinusoidalnym projektowane na konkretną prędkość przejazdu.

Rys. 1. Przekrój progu zwalniającego z najazdem o przekroju sinusoidalnym.

 Fot. 2, 3. Przykłady bezpiecznych przejazdów rowerowych przez prawoskręty. Antwerpia.

Można rozważyć również zmianę geometrii w taki sposób aby kierowca musiał zwolnić przed przejściem i przejazdem. Przykładowe rozwiązanie na Rys.2.

Rys. 2.

6. Ul. Dybowska.

Zgodnie z Koncepcją Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu ul. Dybowska jest częścią głównej trasy rowerowej. W związku z tym proszę o zmiany, które usprawnią ruch rowerowy w tym miejscu oraz zapewnią lepsze połączenie
z drogą rowerową na moście oraz infrastrukturą rowerową na Placu Armii Krajowej.

Proszę o poszerzenie zakresu inwestycji o remont nawierzchni ul. Dybowskiej do wjazdu na teren Campingu TRAMP. Nawierzchnia na tym odcinku jest mocno zniszczona i mogłaby zostać poprawiona w ramach niniejszego projektu.
Na rysunku proszę oznaczyć ten odcinek jako nawierzchnia drogi rowerowej, nie chodnika. Proszę zaprojektować oświetlenie tego odcinka. Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do jezdni ww. ulicy (Rys. 3). Proszę zaprojektować łącznik ul. Dybowskiej z przejazdem dla rowerów prowadzącym do Dworca Głównego (Rys. 4).

Rys. 3. Połączenie drogi rowerowej z ul. Dybowską.

Rys. 4 . Połączenie ul. Dybowskiej z drogą rowerową prowadzącą do Dworca Głównego.

7. Ul. Kujawska w okolicy Dworca Głównego i połączenie rowerowe z ul. Łódzką.

Proszę poprawić przebieg dróg rowerowych na tym odcinku tak aby zachować odpowiednią geometrię oraz rozdzielić ruch rowerowy od pieszego. Proszę skomunikować projektowane drogi rowerowe z ul. Łódzką.

Projekt niepotrzebnie zakłada łączenie ruchu pieszego i rowerowego na tym odcinku. Jest na tym fragmencie wystarczająco dużo miejsca aby oddzielić ruch rowerowy od pieszego. Jeśli na tym etapie nie ma możliwości wykonania wydzielonej drogi rowerowej do ul. Łódzkiej to należy zaprojektować odpowiednie połączenia z jezdnią umożliwiające poruszanie się rowerzystów na tej trasie. Droga rowerowa będąca elementem głównej trasy rowerowej od ul. Rudackiej, przez ul. Dybowską, ul. Kujawską do ul. Dybowskiej w kierunku mostu powinna mieć szerokość 2,5m i powinna płynnie łączyć się z jezdnią ul. Dybowskiej w okolicy ul. Majdany. Przykładowe rozwiązanie na Rys. 5.

Rys. 5. Ul. Kujawska. Kliknij, aby powiększyć.

8. Ul. Ślimak Getyński.

Zaprojektowana droga rowerowa w ciągu ul. Ślimak Getyński nie jest odpowiednio skomunikowana z ul. Bulwar Filadelfijski. Zgodnie z projektem przebudowy Bulwaru, który był poddany konsultacjom społecznym w listopadzie 2016 r., ruch rowerowy na tej ulicy ma się odbywać na zasadach ogólnych po jezdni. W zaprojektowanym rozwiązaniu brakuje możliwości zjazdu z drogi rowerowej na jezdnię w kierunku wschodnim.

Proszę o skomunikowanie zaprojektowanego łącznika rowerowego z jezdnią Bulwaru Filadelfijskiego. Jeśli ten odcinek ma się łączyć z istniejącą drogą rowerową biegnącą przy Wiśle to proszę o przygotowanie kompleksowej koncepcji skomunikowania tych dróg, zamiast "kończenia" drogi rowerowej na chodniku.

Proszę o rozważenie zastosowania dodatkowych środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych przez Ślimak Getyński. Kierowcy jadący od strony mostu często skręcają w tym miejscu z nadmierną prędkością. Poprawę może przynieść zmniejszenie promienia łuku. Skutecznym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo w takich przypadkach są przejazdy rowerowe wyniesione do poziomu drogi rowerowej. Przykłady wyniesionych przejazdów rowerowych na Fot. 2 i 3.

9. Proszę zaprojektować przejazdy dla rowerzystów o szerokości 3m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach szerokość przejazdu dwukierunkowego wynosi 3m. Proszę o zastosowanie tego przepisu w niniejszej koncepcji dla wszystkich przejazdów rowerowych.

10. Schody przy podporze nr 8.

Zaprojektowane dojścia do tych schodów kolidują z istniejącą drogą rowerową. Proszę skorygować przebieg drogi rowerowej. Gdyby zabrakło miejsca na wyznaczenie drogi rowerowej przy ogrodzeniu parkingu strzeżonego proszę skorygować położenie schodów i dojść do nich.

Rys. 6.

11. Wjazd na wał przeciwpowodziowy.

Proszę zaprojektować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej przez ten wjazd. Po koronie wału przebiega trasa rowerowa, dlatego proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do wjazdu. Proszę dokonać korekty umiejscowienia schodów oraz podjazdu dla pieszych i niepełnosprawnych celem uniknięcia kolizji z wjazdem.

Rys. 7

12. Lokalizacja przystanków autobusowych przy Placu Armii Krajowej.

Proszę przysunąć przystanki jak najbliżej skrzyżowania aby zminimalizować dystans i czas dojścia na przystanki oraz ułatwić ewentualne przesiadki pasażerów komunikacji miejskiej.

Przystanek po północnej stronie ul. Kujawskiej można znacznie zbliżyć do skrzyżowania przy rezygnacji z bypassu (patrz pkt. 5). W przeciwnym wypadku należy rozważyć skrócenie prawoskrętu. Można również zlokalizować przystanek na początku prawoskrętu  zamiast w zatoczce, co ułatwi włączanie się do ruchu autobusów skręcających w prawo. Jednakże wg obecnego schematu komunikacji miejskiej żaden autobus nie zatrzymuje się na tym przystanku.
Czy planuje się reorganizację linii? Jeśli nie, to budowa zatoki autobusowej w tym miejscu wydaje się bezzasadna.

Zaprojektowany przystanek po zachodniej stronie placu posiada mniej miejsca dla oczekujących pasażerów względem istniejącego przystanku. Czy wykonywano w tym miejscu jakieś badania ilości pasażerów? Czy pasażerowie będą mieli wystarczająco miejsca, czy może istnieje ryzyko blokowania przez nich drogi rowerowej? Proszę rozważyć przesunięcie tego przystanku na istniejącą lokalizację przed wiaduktem kolejowym. Dzięki temu okolicznym mieszkańcom nie wydłuży się droga na przystanek. Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

Rys. 8. Plac Armii Krajowej. Kliknij, aby powiększyć.

13. Pomiary natężeń ruchu

Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu przeprowadzono badania natężeń ruchu pojazdów (w tym rowerów) na moście im. J. Piłsudskiego i w obrębie Placu Armii Krajowej. Jeśli tak to proszę o informację pisemną lub stosowny zapis w raporcie konsultacyjnym w jakim terminie przeprowadzono pomiary i jakie były ich wyniki.

Mam nadzieję, że powyższe uwagi zostaną rzetelnie przeanalizowane, a wprowadzenie do projektu proponowanych w niniejszym piśmie zmian przyczyni się do poprawy warunków korzystania z mostu im. J.Piłsudskiego i Placu Armii Krajowej przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Z poważaniem

 Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

stow@rowerowytorun.com.pl

 

Przypisy:

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

[2] Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

[3] Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia.wyedytowano: 2017-11-20 19:41
aktywne od dnia: 2017-11-20 01:31
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2017 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2018-02-11 19:21

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook