Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji "Most Piłsudskiego na nowo - II etap" + ODPOWIEDŹ

SRT 5/2017       

12.11.2017 r

Pan Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

W związku z konsultacjami społecznymi pn. “Most Piłsudskiego na nowo - II etap” Stowarzyszenie Rowerowy Toruń pragnie przedstawić następujące uwagi i propozycje.

Most im. J. Piłsudskiego jest najważniejszym połączeniem komunikacyjnym pomiędzy osiedlami lewobrzeżnego Torunia a centrum miasta. Istotne zatem aby podczas planowanego remontu przeprawy oraz przebudowy najbliższej okolicy (szczególnie Placu Armii Krajowej) przyjąć najbardziej optymalne rozwiązania, które poprawią warunki przemieszczania się wszystkich uczestników ruchu w tej części miasta.

O ile z zadowoleniem przyjmujemy rozwiązania dotyczące poszerzenia obustronnych chodników na moście, a tym samym zapewnienia wydzielonej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, o tyle niepokoją nas rozwiązania zaproponowane w obrębie Placu Armii Krajowej. W kontekście obecnej i przewidywanej przepustowości skrzyżowania proszę o ponowne przeanalizowanie zasadności przebudowy placu w kształcie ronda. To rozwiązanie może zmniejszyć przepustowość na relacji północ-południe i przeciwnej oraz pogorszyć warunki ruchu samochodowego w obrębie przeprawy. Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest mocno terenochłonne i spowoduje duży zakres przebudowy w obrębie skrzyżowania. Czy analizowany był przez projektantów wariant przebudowy Placu Armii Krajowej polegający na niewielkich korektach istniejącego układu skrzyżowania przy zachowaniu obecnej przepustowości i uwzględnieniu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszego
i rowerowego?

Proszę także o rozważnie zasadności budowy kładki pieszo-rowerowej na Placu Armii Krajowej, która w rzeczywistości może pogorszyć warunki dla pieszych i rowerzystów: wydłużona zostanie trasa, zjazdy i podjazdy będą uciążliwe,
a korzystanie z nich może być niebezpieczne w okresie zimowym. Zdecydowanie bardziej potrzebne byłoby zapewnienie odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego i pieszego pod wiaduktem kolejowym i połączenie Placu Armii Krajowej z ul. Poznańską. Niestety koncepcja nie obejmuje zasięgiem tego obszaru.

Poniżej przedstawiam uwagi szczegółowe do zaproponowanych rozwiązań.

1.

W ramach zadania mają powstać drogi rowerowe o dużym znaczeniu dla ruchu rowerowego będące częścią głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu. W związku z tym infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów należy zaprojektować ze szczególną starannością stosując standardy techniczne o wysokich parametrach. Główne drogi rowerowe powinny mieć szerokość min. 2,5m. Ruch pieszy i rowerowy należy w miarę możliwości odseparować. Drogi rowerowe powinny zachowywać ciągłość nawierzchni i niwelety na zjazdach publicznych i indywidulanych. Przejazdy rowerowe przez ulice podporządkowane powinny być wyniesione do poziomu drogi rowerowej. Na połączeniach dróg rowerowych z jezdnią nie powinno być krawężników w poprzek drogi rowerowej (podobnie jak nie stosuje się krawężników na połączeniu jezdni dróg o różnej kategorii ruchu). Minimalne promienie łuków powinny wynosić 20m, a w obrębie skrzyżowań dla relacji skrętnych powinny wynosić 4m. Niedopuszczalne są zawarte w koncepcji załamania pod kątem zamiast wyłukowań.

2. Rowerowe połączenie Placu Armii Krajowej z ul. Poznańską.

Z niepokojem przyjmujemy brak połączenia rowerowego lewobrzeżnych osiedli (Podgórz, Rudak, Stawki)
z prawobrzeżną częścią Torunia. Zaproponowane w koncepcji rozwiązanie (ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej) nie spełnia minimalnych parametrów użytkowych i nie zapewnia połączenia rowerowego z ul. Poznańską przez co powinno zostać definitywnie odrzucone. Koncepcja powinna przewidywać rozbudowę pasa drogowego pod wiaduktem kolejowym celem wyznaczenia drogi rowerowej lub osobny przepust pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni. Szczególnie ta druga propozycja wydaje się godna rozważenia. Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się dnia 23 października 2017 r., wspomniano o braku możliwości budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w obrębie wiaduktu z uwagi na trwałość projektu modernizacji torowiska kolejowego (projekt finansowany ze środków unijnych). Czy jednak dzisiejsze możliwości techniczne nie umożliwiają przebudowy, a zwłaszcza budowy osobnego przepustu bez naruszania torowiska na wiadukcie? Z drugiej strony, w jaki sposób miałaby być naruszona trwałość projektu kolejowego, skoro po rozbudowie tunelu lub budowie dodatkowego przepustu torowisko pozostałoby w takim samym kształcie, a zmianie uległoby tylko to co znajduje się pod torami? Szczególnie, że stosowne Rozporządzenie Rady (WE)[1] nie zabrania definitywnie modyfikacji inwestycji, tylko zabrania „zasadniczych modyfikacji: a) mających wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.”  Nie wydaje się aby takie przesłanki były spełnione w przypadku realizacji przepustu pieszo-rowerowego.

Nawet jeśli ta propozycja miałaby być realizowana w ramach osobnego zadania to należy już w ramach niniejszej koncepcji przewidzieć drogę rowerową pod torami kolejowymi aby uniknąć w przyszłości kolizji i konieczności większej przebudowy. Tymczasem dojazd do przepustu rowerowego może np. kolidować z planowaną kładką pieszo-rowerową (z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego pisma).

Proszę zaprojektować osobną drogę rowerową i chodnik na odcinku od przejazdu rowerowego przez ul. Nieszawską do wiaduktu kolejowego. Ten odcinek jest częścią głównej trasy rowerowej, a w takim przypadku należy unikać ciągów pieszo-rowerowych. Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

3. Wnosimy o rezygnację z budowy kładki pieszo-rowerowej przy Placu Armii Krajowej.

Pomijając aspekt finansowy kładka spowoduje niepotrzebne wydłużenie drogi i dodatkowy wysiłek przy pokonywaniu różnicy wysokości. Nie do końca jest prawdą, że przejście bezkolizyjne jest w 100% bezpieczne,
co zostało powiedziane na spotkaniu konsultacyjnym dnia 23 października 2017 r. Z uwagi na rzeczone niedogodności część pieszych i rowerzystów może wciąż pokonywać drogę w poziomie jezdni; praktyka pokazuje, że w takich miejscach może dochodzić do wypadków. Coraz częściej, również w polskich miastach, rezygnuje się z takich rozwiązań, a do istniejących kładek dobudowuje przejścia w poziomie jezdni lub całkowicie zastępuje się kładki/tunele przejściami dla pieszych. Bezpieczeństwo można zapewnić w inny sposób, na przykład poprzez odpowiednią geometrię skrzyżowania, budowę azyli, odpowiednie oświetlenie itp.

Ponadto rampy, zaproponowane jako dojazdy do kładki, są zbyt strome i mogą powodować trudności w podjeżdżaniu rowerem, wózkiem inwalidzkim czy wózkiem z dzieckiem oraz problemy z bezpieczeństwem w okresie zimowym. Zgodnie ze stosowanym rozporządzeniem[2] „Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%.” Jaki „wyjątkowy przypadek” ma tu miejsce? Natomiast zgodnie ze Standardami dla infrastruktury rowerowej[3] „Większe [od 5% - przyp. red.] nachylenia (do 15 proc.) są możliwe przy różnicach poziomów do 1,5 m i wyłącznie na prostych, dobrze oświetlonych po zmroku odcinkach o dobrej widoczności. (…) Trasy główne powinny być prowadzone w taki sposób, aby unikać większych niż 5% pochyleń podłużnych oraz – jeśli to możliwe – także większych różnic wysokości.”

Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

4. Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego.

Z zadowoleniem przyjmujemy wybór najbardziej optymalnego rozwiązania dla ruchu rowerowego na moście
tj. obustronne drogi rowerowe wydzielone obok chodników.

Przy projektowaniu bariery/poręczy od strony filarów mostu proszę uwzględnić kwestie bezpieczeństwa rowerzystów. Poręcz winna chronić rowerzystów przed zaczepieniem kierownicą o filar mostu i sama nie może stanowić zagrożenia. Poręcz powinna znajdować się powyżej wysokości typowej kierownicy rowerowej, tak aby w razie kontaktu rowerzysta dotykał jej swoim przedramieniem.

Fot. 1. Przykład bezpiecznej balustrady.

5. Wnosimy o rezygnację z zastosowania bypassów na Placu Armii Krajowej.

Bypassy zmniejszają bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania. Poprzez swoją geometrię pozwalają na przejazd autem z dużą prędkością. Nie ma na nich efektu spowolnienia ruchu jaki występuje przy konieczności przejazdu przez tarczę ronda. Ponadto proponowane bypassy zajmują dużo miejsca, które w obrębie Placu Armii Krajowej jest mocno ograniczone.

Szczególnie bypass z mostu w kierunku ul. Nieszawskiej wydaje się nieuzasadniony. Ruch na tej relacji jest relatywnie niewielki więc nie ma potrzeby go usprawniać kosztem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wydzielenie bypassu z tarczy ronda nie usprawni w znaczący sposób ruchu na wprost (z mostu w kierunku ul. Poznańskiej). Dodatkowo bypass i tak będzie zablokowany jeśli na przystanek podjedzie autobus (z zastrzeżeniem uwagi dotyczącej lokalizacji przystanku – patrz pkt 12).

W przypadku braku rezygnacji z bypassów proszę o zmiany zwiększające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych
i przejazdach dla rowerzystów np. poprzez zmianę geometrii lub/i poprzez ich wyniesienie ponad poziom jezdni. Przykłady wyniesionych przejazdów rowerowych na ważniejszych, nie osiedlowych drogach na Fot. 2 i 3. Aby taki wyniesiony przejazd dostosować do wyższej klasy drogi i większego ruchu wystarczy zapewnić odpowiedni najazd na wyniesienie. Dobrym rozwiązaniem są najazdy o przekroju sinusoidalnym projektowane na konkretną prędkość przejazdu.

Rys. 1. Przekrój progu zwalniającego z najazdem o przekroju sinusoidalnym.

 Fot. 2, 3. Przykłady bezpiecznych przejazdów rowerowych przez prawoskręty. Antwerpia.

Można rozważyć również zmianę geometrii w taki sposób aby kierowca musiał zwolnić przed przejściem i przejazdem. Przykładowe rozwiązanie na Rys.2.

Rys. 2.

6. Ul. Dybowska.

Zgodnie z Koncepcją Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu ul. Dybowska jest częścią głównej trasy rowerowej. W związku z tym proszę o zmiany, które usprawnią ruch rowerowy w tym miejscu oraz zapewnią lepsze połączenie
z drogą rowerową na moście oraz infrastrukturą rowerową na Placu Armii Krajowej.

Proszę o poszerzenie zakresu inwestycji o remont nawierzchni ul. Dybowskiej do wjazdu na teren Campingu TRAMP. Nawierzchnia na tym odcinku jest mocno zniszczona i mogłaby zostać poprawiona w ramach niniejszego projektu.
Na rysunku proszę oznaczyć ten odcinek jako nawierzchnia drogi rowerowej, nie chodnika. Proszę zaprojektować oświetlenie tego odcinka. Proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do jezdni ww. ulicy (Rys. 3). Proszę zaprojektować łącznik ul. Dybowskiej z przejazdem dla rowerów prowadzącym do Dworca Głównego (Rys. 4).

Rys. 3. Połączenie drogi rowerowej z ul. Dybowską.

Rys. 4 . Połączenie ul. Dybowskiej z drogą rowerową prowadzącą do Dworca Głównego.

7. Ul. Kujawska w okolicy Dworca Głównego i połączenie rowerowe z ul. Łódzką.

Proszę poprawić przebieg dróg rowerowych na tym odcinku tak aby zachować odpowiednią geometrię oraz rozdzielić ruch rowerowy od pieszego. Proszę skomunikować projektowane drogi rowerowe z ul. Łódzką.

Projekt niepotrzebnie zakłada łączenie ruchu pieszego i rowerowego na tym odcinku. Jest na tym fragmencie wystarczająco dużo miejsca aby oddzielić ruch rowerowy od pieszego. Jeśli na tym etapie nie ma możliwości wykonania wydzielonej drogi rowerowej do ul. Łódzkiej to należy zaprojektować odpowiednie połączenia z jezdnią umożliwiające poruszanie się rowerzystów na tej trasie. Droga rowerowa będąca elementem głównej trasy rowerowej od ul. Rudackiej, przez ul. Dybowską, ul. Kujawską do ul. Dybowskiej w kierunku mostu powinna mieć szerokość 2,5m i powinna płynnie łączyć się z jezdnią ul. Dybowskiej w okolicy ul. Majdany. Przykładowe rozwiązanie na Rys. 5.

Rys. 5. Ul. Kujawska. Kliknij, aby powiększyć.

8. Ul. Ślimak Getyński.

Zaprojektowana droga rowerowa w ciągu ul. Ślimak Getyński nie jest odpowiednio skomunikowana z ul. Bulwar Filadelfijski. Zgodnie z projektem przebudowy Bulwaru, który był poddany konsultacjom społecznym w listopadzie 2016 r., ruch rowerowy na tej ulicy ma się odbywać na zasadach ogólnych po jezdni. W zaprojektowanym rozwiązaniu brakuje możliwości zjazdu z drogi rowerowej na jezdnię w kierunku wschodnim.

Proszę o skomunikowanie zaprojektowanego łącznika rowerowego z jezdnią Bulwaru Filadelfijskiego. Jeśli ten odcinek ma się łączyć z istniejącą drogą rowerową biegnącą przy Wiśle to proszę o przygotowanie kompleksowej koncepcji skomunikowania tych dróg, zamiast "kończenia" drogi rowerowej na chodniku.

Proszę o rozważenie zastosowania dodatkowych środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych przez Ślimak Getyński. Kierowcy jadący od strony mostu często skręcają w tym miejscu z nadmierną prędkością. Poprawę może przynieść zmniejszenie promienia łuku. Skutecznym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo w takich przypadkach są przejazdy rowerowe wyniesione do poziomu drogi rowerowej. Przykłady wyniesionych przejazdów rowerowych na Fot. 2 i 3.

9. Proszę zaprojektować przejazdy dla rowerzystów o szerokości 3m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach szerokość przejazdu dwukierunkowego wynosi 3m. Proszę o zastosowanie tego przepisu w niniejszej koncepcji dla wszystkich przejazdów rowerowych.

10. Schody przy podporze nr 8.

Zaprojektowane dojścia do tych schodów kolidują z istniejącą drogą rowerową. Proszę skorygować przebieg drogi rowerowej. Gdyby zabrakło miejsca na wyznaczenie drogi rowerowej przy ogrodzeniu parkingu strzeżonego proszę skorygować położenie schodów i dojść do nich.

Rys. 6.

11. Wjazd na wał przeciwpowodziowy.

Proszę zaprojektować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej przez ten wjazd. Po koronie wału przebiega trasa rowerowa, dlatego proszę zaprojektować wyłukowania drogi rowerowej do wjazdu. Proszę dokonać korekty umiejscowienia schodów oraz podjazdu dla pieszych i niepełnosprawnych celem uniknięcia kolizji z wjazdem.

Rys. 7

12. Lokalizacja przystanków autobusowych przy Placu Armii Krajowej.

Proszę przysunąć przystanki jak najbliżej skrzyżowania aby zminimalizować dystans i czas dojścia na przystanki oraz ułatwić ewentualne przesiadki pasażerów komunikacji miejskiej.

Przystanek po północnej stronie ul. Kujawskiej można znacznie zbliżyć do skrzyżowania przy rezygnacji z bypassu (patrz pkt. 5). W przeciwnym wypadku należy rozważyć skrócenie prawoskrętu. Można również zlokalizować przystanek na początku prawoskrętu  zamiast w zatoczce, co ułatwi włączanie się do ruchu autobusów skręcających w prawo. Jednakże wg obecnego schematu komunikacji miejskiej żaden autobus nie zatrzymuje się na tym przystanku.
Czy planuje się reorganizację linii? Jeśli nie, to budowa zatoki autobusowej w tym miejscu wydaje się bezzasadna.

Zaprojektowany przystanek po zachodniej stronie placu posiada mniej miejsca dla oczekujących pasażerów względem istniejącego przystanku. Czy wykonywano w tym miejscu jakieś badania ilości pasażerów? Czy pasażerowie będą mieli wystarczająco miejsca, czy może istnieje ryzyko blokowania przez nich drogi rowerowej? Proszę rozważyć przesunięcie tego przystanku na istniejącą lokalizację przed wiaduktem kolejowym. Dzięki temu okolicznym mieszkańcom nie wydłuży się droga na przystanek. Propozycje przedstawiono na Rys. 8.

Rys. 8. Plac Armii Krajowej. Kliknij, aby powiększyć.

13. Pomiary natężeń ruchu

Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu przeprowadzono badania natężeń ruchu pojazdów (w tym rowerów) na moście im. J. Piłsudskiego i w obrębie Placu Armii Krajowej. Jeśli tak to proszę o informację pisemną lub stosowny zapis w raporcie konsultacyjnym w jakim terminie przeprowadzono pomiary i jakie były ich wyniki.

Mam nadzieję, że powyższe uwagi zostaną rzetelnie przeanalizowane, a wprowadzenie do projektu proponowanych w niniejszym piśmie zmian przyczyni się do poprawy warunków korzystania z mostu im. J.Piłsudskiego i Placu Armii Krajowej przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Z poważaniem

 Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

stow@rowerowytorun.com.pl

 

Przypisy:

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

[2] Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

[3] Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia.


ODPOWIEDŹ


Toruń, 25 lipca 2018 r.

WKSiI.0056.2.16.2016.JC-R

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

            Raz jeszcze dziękuję Pani za zaangażowanie z miejskie procesy partycypacyjne.

Wszelkie uwagi, opinie oraz propozycje, które wpływają od mieszkańców Torunia są dla nas szczególnie ważne, a aktywny udział lokalnej społeczności w życiu publicznym prowadzi do poznania perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego oraz wspólnego namysłu nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami. Te z kolei pozwalają realizować zróżnicowane potrzeby mieszkańców naszego miasta oraz wspomagają proces poszukiwania rozwiązań, które pomagają władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego.

Odnosząc się do treści zawartych w Pani piśmie z 10 lipca 2018 r., w sprawie konsultacji społecznych pn. Most Piłsudskiego na nowo - II etap, informuje, że obecnie trwają prace projektowe związane z rozbudową i remontem mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowa układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla Mostu Piłsudskiego to 31 grudnia 2018 r. Natomiast prace projektowe związane z rozbudową układu drogowego ul. Kujawskiej i Placu Armii Krajowej powinny zakończyć się 4 czerwca 2019 r. Realizacja projektu Mostu rozpocznie się 2019 r. Remont jezdni mostu zaplanowano w terminie kwiecień - październik 2019, natomiast pozostałe prace na 2020 r.

Zgodnie z Pani prośbą przekazuje również odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z 12 listopada 2017 r. (odpowiedzi na poszczególne uwagi udzielono według kolejności zawartej w piśmie):

W ramach prac projektowych analizowano szereg różnych rozwiązań skrzyżowania na Placu Armii Krajowej, w tym m.in. przebudowę istniejącego układu. Na głównej relacji północ- południe istniejący układ skrzyżowania zapewnia płynność ruchu, a o jego przepustowości decyduje przepustowość mostu. Jednakże układ skrzyżowania jest nieczytelny i utrudnia lub uniemożliwia włączenie się do ruchu pojazdom z ul. Nieszawskiej w godzinach szczytu.

Zaproponowano więc rozbudowę skrzyżowania w postaci ronda, które umożliwi włączenie się do ruchu z każdej relacji..

Likwidacja przejścia dla pieszych i budowa kładki to rozwiązania, które mają na celu usuniecie obecnie istniejącego niebezpiecznego oraz kolizyjnego miejsca. W aktualnym stanie przejście dla pieszych jest zlokalizowane za zatoką po stronie zachodniej. Przez to autobus, który zatrzymuje się na zatoce zasłania widoczność pieszym przed wejściem na jezdnię oraz kierowcom - przesłania pieszych zamierzających skorzystać z przejścia. Stąd likwidacja istniejącego bardzo niebezpiecznego i niezgodnego z przepisami rozwiązania jest konieczna. Skrócenie drogi dla pieszych nie może odbywać się kosztem ich bezpieczeństwa.

Projektowana kładka dla pieszych nie utrudni warunków dla pieszych, gdyż zostaną przy niej zlokalizowane klatki schodowe umożliwiające komunikację z poziomu chodnika. Na kładce przewidziano wyodrębnienie chodnika dla pieszych szer. l,5m oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej szer. 2.0m. Pochylnie dla rowerzystów zostaną wykonane w postaci spadków podłużnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zagwarantuje bezpieczeństwo również w okresie zimowym.

Teren pod wiaduktem nie jest objęty zakresem inwestycji.

1. Ścieżki rowerowe na moście zostały zaprojektowane o szer. użytkowej 2,0m jako ścieżki dwukierunkowe, zgodnie z przepisami. Ponadto do szerokości użytkowych nie uwzględnia się projektów opasek po 0,20m po każdej stronie ścieżki. Takie parametry są zupełnie wystarczające dla potrzeb i funkcjonalności ścieżki. Ponadto chodniki dla pieszych zaprojektowano o szer. l,80m. Dalsze poszerzanie wsporników pochodnikowych niepotrzebnie dociążałoby istniejącą konstrukcje przęseł. Ruch pieszy i rowerowy zostanie odseparowany w miarę możliwości, np. przy ul. Kujawskiej, na znacznej długości ścieżka będzie oddzielona pasem zieleni od chodnika. Ścieżki rowerowe zaprojektowano zachowując ciągłość nawierzchni i niwelety na zjazdach. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione w miarę możliwości.

2. W 2018 r. powstanie koncepcja dotycząca rozbudowy sieci rowerowej w Toruniu, w której zostaną zawarte propozycje połączenia rowerowego lewobrzeżnych osiedli z prawobrzeżną częścią Torunia.

3. Likwidacja przejścia dla pieszych i budowa kładki to rozwiązania, które mają na celu usuniecie obecnie istniejącego niebezpiecznego oraz kolizyjnego miejsca. W aktualnym stanie przejście dla pieszych jest zlokalizowane za zatoką po stronie zachodniej. Przez co autobus, który zatrzymuje się na zatoce zasłania widoczność pieszym przed wejściem na jezdnię oraz kierowcom - przesłania pieszych zamierzających skorzystać z przejścia. Stąd likwidacja istniejącego bardzo niebezpiecznego i niezgodnego z przepisami rozwiązania jest konieczna. Skrócenie drogi dla pieszych nie może odbywać się kosztem ich bezpieczeństwa.

4. W ramach projektu uwzględniono wykonanie balustrady od strony zewnętrznej mostu oraz od strony istniejącej konstrukcji stalowej przęseł mostu w celu zabezpieczenia rowerzystów przed zaczepieniem o konstrukcję. Typowa balustrada na ścieżkach rowerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ma wysokość l,20m.

5. Bajpusy zastosowano w celu usprawnienia ruchu samochodowego i zapewnienia jak największej przepustowości ronda. Na przejazdach rowerowych, jak również na przejściach dla pieszych użytkownicy muszą zachować szczególną ostrożność.

Bajpas od stron ul. Kujawskiej ma duże znaczenie dla odciążenia tarcz ronda przy dużym natężeniu na głównej relacji północ-południe.

Bajpas od strony mostu ma za zadanie maksymalnie usprawnić ruch na relacji głównej od mostu na południe, powodując odciążenie tarczy ronda. Oczekiwania społeczności lokalnej w kwestii skrzyżowania dotyczą m.in. maksymalnego usprawnienia ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu i zachowania jak największej przepustowości na jednym z ważniejszych skrzyżowań w mieście.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Krajową Radę Bezpieczeństwa RuchuDrogowego zawartymi w podręczniku Ochrona Pieszych z 2014r. dostępnymi pod adresem: http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf patrz str. 212 - progów wyspowych nie stosuje się na drogach krajowych, drodze klasy G. Jednocześnie próg powinien być zawsze dobrze widoczny i czytelny, co jest niemożliwe do uzyskania na luku.

Wszystkie kwestie poruszone w Punkcie 5. Będą analizowane raz jeszcze pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Możliwość zmiany geometrii zostanie przeanalizowana. W ramach projektu dowiązano projektowane ścieżki rowerowe do ul. Dybowskiej. Nie jest przedmiotem projektu remont ul. Dybowskiej i projektowanie oświetlenia tej ulicy - propozycja będzie rozważana przy planowaniu budżetu miasta na kolejne lata.

Wyłukowania zostaną uwzględnione w projekcie. Połączenie ul. Dybowskiej z przejazdem dla rowerów prowadzącym do Dworca Głównego zostanie również ujęte w projekcie.

7. Uwaga dotycząca skomunikowania projektowanej drogi z ul. Łódzką wykracza poza zakres opracowania. Proponowane przedłużanie ścieżki rowerowej od przejścia dla pieszych na wysokości wyjazdu w dworca PKP w kierunku ul. Łódzkiej jest rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym. Rowerzysta włączający się do ruchu za zatoką autobusowa miałby ograniczoną widoczność. Stąd nie ma możliwości zastosowania takiego rozwiązania.

Ze względu na ograniczony pas drogowy i istniejącą infrastrukturę zaprojektowano ścieżki rowerowe dwukierunkowe o szer. użytkowej 2,0m, zgodnie z przepisami.

W projekcie uwzględnione zostanie płynne połączenie ścieżki z ul. Dybowskiej na wys. ul. Majdany.

8. Połączenie dróg rowerowych ze Ślimaka Getyńskiego oraz Bulwaru zostanie skorygowane.

Projekt modernizacji mostu nie może kolidować z rozwiązaniami projektowanymi wg odrębnego opracowania jakim jest rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego.

Nie ma możliwości zmniejszania promienia łuku na Ślimaku Getyńskim, gdyż łącznik ten zlokalizowany jest przy zabytkowej Grodzy.

Przepisy techniczne dla dróg nie pozwalają na stosowanie wyniesionych przejść i przejazdów rowerowych na drogach klasy G bezpośrednio przy skrzyżowaniu.

9. Przejazdy rowerowe zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Ścieżka rowerowa w rejonie podpory nr 8 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, a elementem projektu rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego. Obydwa zadania zostaną skoordynowane by nie dochodziło do kolizji.

11. Punkt 11 zostanie uwzględniony w projekcie.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatoki autobusowe powinny być lokalizowane poza bajpasami. Zaprojektowana zatoka autobusowa została zlokalizowana w takiej odległości od skrzyżowania, na jaka pozwalają obowiązujące przepisy.

Nie ma możliwości zlokalizowania przystanku po stronie zachodniej placu AK w pierwotnej lokalizacji przy wiadukcie kolejowym, gdyż to rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne. Kierowca włączający się do ruchu powinien mieć odpowiednią widoczność . Ze względu na zastosowanie ronda pojazdy poruszające się po rondzie w kierunku wylotu nie będą widoczne dla kierowcy autobusu znajdującego się na zatoce.

Jedynie zlokalizowanie zatoki po stronie północnej skrzyżowania zapewni odpowiednie parametry widoczności.

Kwestie poruszane w punkcie 12 zostaną poddane dodatkowej analizie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. W ramach przygotowania danych do projekty przeprowadzono badania natężenia ruchu pojazdów ( w tym natężenia ruchu rowerowego) zarówno na moście im. J. Piłsudskiego jaki w obrębie Placu AK.

Wykonane pomiary ruchu na Placu Armii Krajowej wykazały występowanie dwóch szczytów ruchu porannego i popołudniowego.

W szczycie porannym godzinowe natężenie ruchu wynosi [poj./h]:

most → plac AK: 1 069;

pł. AK → most: 1 712;

ul. Nieszawska  → pl. AK: 305;

pl. AK → ul. Nieszawska: 214;

ul. Podgórska → pl. AK: 764;

pl. AK → ul. Podgórska: 840;

ul. Kujawska → pl. AK: 755;

pl. AK → ul. Kujawska: 127.

W szczycie popołudniowym godzinowe natężenie ruchu wynosi [poj./h]:

most → plac AK: 1 463;

pl. AK → most: 1 248;

ul. Nieszawska → pl. AK: 281;

pl. AK → ul. Nieszawska: 267;

ul. Podgórska → pl. AK: 488;

pl. AK -9 ul. Podgórska: 1219;

ul. Kujawska → pl. AK: 672;

pl. AK → ul. Kujawska: 170.

W szczycie porannym obciążenie wlotów z ul. Kujawskiej i ul. Podgórskiej jest na porównywalnym poziomie (ok. 750 poj./h), natomiast obciążenie wlotu z ul. Nieszawskiej jest o ok. połowę mniejsze (305 poj./h). Stąd przy porównywalnym obciążeniu wlotów uzasadnione jest zastosowanie skrzyżowania w postaci ronda.

Wydłużenie kształtu ronda spowoduje oddalenie wylotów od wlotów na głównym kierunku ruchu i tym samym upłynni ruch oraz zwiększy przepustowość ronda.

Ponadto warto zauważyć, że obciążenie mostu w szczycie porannym, w kierunku północnym kształtuje się na poziomie 1 712 poj./h, a w kierunku południowym na poziomic 1 069 poj./h. W szczycie popołudniowym obciążenie w kierunku północnym kształtuje się na poziomie 1248 poj./h. a w kierunku południowym na poziomie

1 463 poj./h.

Wyniki pomiaru ruchu rowerowego przeprowadzonego na Moście im. J. Piłsudskiego 20 września 2016 r.:

W szczycie porannym:

godz. 6.00 - 7.00 - 115

godz. 7.00- 8.00 - 121

W szczycie popołudniowym:

godz. 14.00- 15.00- 111

godz. 15.00 - 16.00 - 160

Razem: 271 przejazdów

Most drogowy im. J. Piłsudskiego ma dla mieszkańców Torunia wyjątkowe znaczenie, nie tylko komunikacyjne, ale również historyczne i społeczne. Pełni rolę „łącznika” pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły. Jest również stałym elementem krajobrazu i przestrzeni kulturowej naszego miasta. Pełni również rolę atrakcyjnego punktu turystycznego. Jest miejscem niezwykłym, które dookreśla i ukierunkowuje sposób postrzegania Torunia, zarówno przez osoby z zewnątrz, jak i przez samych mieszkańców. Dlatego też, biorąc pod uwagę znaczenie Mostu Piłsudskiego oraz znaczenie, głównie komunikacyjne, ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej pragnę wyrazić przekonanie, ze realizacje projektów rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu będą właściwie służyć mieszkańcom Torunia oraz wszystkim osobom odwiedzającym tak chętnie nasze miasto.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleskiwyedytowano: 2018-09-06 21:53
aktywne od dnia: 2017-11-20 01:31
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
Piotr, 2018-09-10 21:28:45
Zrobić kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę od starówki w stronę majdanów na wysokości tego tam pałacyku i problem rozwiązany
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook