Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 8/2016                                                                                  

  Toruń, 17 października 2016 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu.

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składam następujące uwagi do jego treści.

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U1 pkt 7g, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

W chwili obecnej na tym terenie jest dostępnych kilkadziesiąt stojaków rowerowych. Są one mocno obłożone, gdyż wiele osób na zakupy na Targowisko Miejskie przyjeżdża rowerami. Zapis, który wyłącznie dopuszcza lokalizację miejsc postojowych dla rowerów jest nieadekwatny i może pogorszyć obecną sytuację.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U2 pkt 7g, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Teren ma mieć charakter usługowy, na którym znajdą się obiekty handlowe. Zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów powinno być obowiązkowe. Gmina Miasta Toruń powinna realizować w ten sposób zrównoważoną politykę transportową i zachęcać mieszkańców do wyboru innego środka transportu niż własny samochód.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U2 pkt 6b, proszę zmienić zapis na: „obowiązek zagospodarowania drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego w formie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego, również jako przejścia (w poziomie terenu) pod obiektami, zapewniającego dostęp z terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)1 w kierunku osiedla i cmentarza, o minimalnej szerokości 6 metrów;

Obecnie teren ten jest otwarty dla ruchu pieszego i rowerowego i pełnią ważną funkcję komunikacyjną. Wielu rowerzystów jadących ulicą Szosa Chełmińska w kierunku zachodnim korzysta z ulicy Gałczyńskiego. Brak obowiązku zagospodarowania tego terenu w formie ciągu pieszo-rowerowego pogorszy warunki do przemieszczania się pieszo i rowerem, co stoi w sprzeczności z dokumentami strategicznymi Gminy Miasta Toruń wskazującymi na priorytetowe traktowanie ruchu pieszego i rowerowego jako alternatywy do indywidualnych podróży samochodowych.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-U1 pkt 7f, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Teren ma mieć charakter usługowy. Zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów powinno być obowiązkowe, a nie tylko dopuszczalne.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 104.07-MW1 i 104.07-MW2 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny zabudowy wielorodzinnej oraz charakter tej zabudowy często wykluczają możliwość przechowywania roweru w mieszkaniu. Wpływa to negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu i stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto wykorzystywać szansę jaką daje tworzenie mpzp aby wpływać na polepszenie tej sytuacji. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)1 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik i droga rowerowa" przy tak ważnej trasie głównej jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do patologicznej sytuacji, której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)1, proszę wprowadzić zapis: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)".

Skoro mpzp dla tego terenu dopuszcza m.in. miejsca do parkowania czy przystanki komunikacji zbiorowej to powinien dopuszczać również miejsca postojowe dla rowerów.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)1, proszę wprowadzić zapis: „obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Gałczyńskiego oraz terenem oznaczonym symbolem: 104.07-KD(P)1.

Zapisy planu nie określają czy piesi i rowerzyści będą mieli możliwość swobodnej komunikacji po tym terenie.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)2 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik i droga rowerowa" przy tak ważnej trasie głównej jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do patologicznej sytuacji, której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)2, proszę wprowadzić zapis: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)".

Skoro mpzp dla tego terenu dopuszcza m.in. miejsca do parkowania czy przystanki komunikacji zbiorowej to powinien dopuszczać również miejsca postojowe dla rowerów.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(L)1 pkt 7d i 7e, proszę zmienić zapisy na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik" i "dopuszcza się drogę rowerową" przy tak ważnej trasie łączącej północne osiedla z centrum miasta jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Brak udogodnień dla rowerzystów na tym terenie jest w tej chwili bardzo dużym utrudnieniem zwłaszcza, że zarówno od południa i północy w ostatnim czasie wybudowana została infrastruktura rowerowa.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp. Tym bardziej, że w chwili obecnej na fragmencie ulicy Szosa Chełmińska wyznaczone są pasy rowerowe.

12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 104.07-KD(L)2 i 104.07-KD(L)3 pkt 7e, proszę zmienić zapisy na: „dopuszcza się realizację obustronnej infrastruktury dla rowerzystów".

Zapis "dopuszcza się drogę rowerową" nie wyczerpuje wszystkich możliwości stosowanych udogodnień dla rozwoju ruchu rowerowego.

Proszę o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(P)1 pkt 1b, proszę zmienić zapis na: „dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty małej architektury, pomniki, przejścia podziemne, infrastruktura rowerowa, infrastruktura techniczna;".

Zapis "dopuszczalne: (...) droga rowerowa" nie wyczerpuje wszystkich możliwości stosowanych udogodnień dla rozwoju ruchu rowerowego.

Proszę o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(P)1 pkt 7b, proszę zmienić zapis na: „zakaz wyznaczania miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki),".

Zapis "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)" nie nakłada obowiązku realizacji takich miejsc, tymczasem obecnie na tym terenie zamontowane są u-kształtne stojaki rowerowe. Proponowany zapis może pogorszyć obecną sytuację.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

a/a

 

 


ODPOWIEDŹ


MPU-104.07/12/2016

 

Toruń, 5 grudnia 2016 r.

 

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

dotyczy: rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu.

W nawiązaniu do Państwa pisma złożonego w dniu 20.l0.20l6r., uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz.778 ze zm.) w dniu 9 listopada 2016r. Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył uwagi wniesione do ww. projektu planu i postanowił o następującym sposobie ich rozstrzygnięcia:

Uwaga nr 1 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-UC/Ul - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej.

Uwaga nr 2 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-UC/U2 - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej.

Uwaga nr 4 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-U1 - tereny zabudowy usługowej.

Uwaga nr 5 dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 104.07-MWl i 104.07-MW2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiące uzupełnienie przyległego terenu zabudowy, położonego poza granicami obszaru objętego planem.

Treść uwag: wnoszą Państwo o zmianę zapisów zawartych odpowiednio w: §8 pkt 7 lit. g, §9 pkt 7 lit. g, §lO pkt 7 lit. f oraz §11pkt 7 lit. e - „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)” na zapisy: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerów, itp.)”.

Uwagi nr: 1,2, 4 í 5 - nie zostały uwzględnione

Uzasadnienie:

Projekt planu dopuszcza lokalizowanie, w granicach ww. terenów, miejsc postojowych dla rowerów - nie nakłada natomiast obowiązku ich realizacji oraz nie rozstrzyga o ich ogólnodostępności. Potrzeba realizacji ww. sposobu zagospodarowania wynikać będzie z charakteru usług jakie tam powstaną, a ich ewentualna lokalizacja określona być powinna w projektach zagospodarowania terenów inwestycji (zgodnie z ustawą Prawo budowlane).

Uwaga nr 3 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-UC/U2 - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o zmianę zapisu zawartego w §9 pkt 6 lit. b: „dopuszcza się zagospodarowanie drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego w formie ogólnodostępnego  ciągu pieszego, również jako przejścia (w poziomie terenu) pod obiektami, zapewniającego dostęp z terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)l w kierunku osiedla i cmentarza, o minimalnej szerokości 6 metrów” na zapis: „obowiązek zagospodarowania drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego w formie ogólnodostępnego ciągu pieszego-rowerowego, również jako przejścia (w poziomie terenu) pod obiektami, zapewniającego dostęp z terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)l w kierunku osiedla i cmentarza, o minimalnej szerokości 6 metrów”.

Uwaga nr 3 - nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Intencją planu jest traktowanie drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego jako wnętrza urbanistycznego mogącego również stanowić przestrzeń wewnętrzną centra handlowo-usługowego, świadczą o tym zapisy zawarte w §9 pkt 2 lit.e oraz §9 pkt 6 lit. a i b.

Ciąg ten ma zapewnić nie tylko dostęp z placu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)l w kierunku ,,Osiedlem Młodych” i cmentarza Św. Jerzego ale również obsługę usług mogących powstać w jego otoczeniu. Założeniem planu jest stworzenie w śladzie ulicy Gałczyńskiego przestrzeni sprzyjającej „otwarciu” się na nią usług, w formie placyków czy ogródków kawiarnianych. W związku z powyższym, a także ze względu na bezpieczeństwo pieszych, stwierdza się, że powyższa przestrzeń nie powinna być udostępniona dla ruchu rowerowego. Komunikacja rowerowa pomiędzy placem oznaczonym symbolem 104.07-KD(P)l, a „Osiedlem Młodych” czy cmentarzem powinna odbywać się otaczającymi teren 104.07-U/UC2 - istniejącymi lub projektowanymi drogami rowerowymi.

Uwaga nr 6 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104. 07-KD(G)1 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica główna.

Uwaga nr 9 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104. 07-KD(G)2 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica główna.

Treść uwag: wnoszą Państwo o zmianę zapisów zawartych odpowiednio w: §l2 pkt 7 lit. e i §l3 pkt 7 lit. e - „minimum chodnik i droga rowerowa” na zapis: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów”.

Uwagi nr 6 i nr 9 - nie zostały uwzględnione

Uzasadnienie:

Droga główna oznaczona w planie symbolami: 104.07-KD(G)l i 104.07-KD(G)2, objęta jest Decyzją o Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID), która określa rozwiązania drogowe jakie dla niej przewidziano.

Plan miejscowy musi być zgodny z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, w związku z czym nie może nakładać obowiązku realizacji drogi rowerowej w miejscu, gdzie powyższe decyzje nie przewidywały takiego rozwiązania. Projekt planu poprzez zapis: „minimum chodnik i droga rowerowa” dopuszcza na przedmiotowym terenie, w zależności od potrzeb i możliwości terenowych, realizację zarówno jednostronnej jak i obustronnej drogi rowerowej i chodnika dla pieszych. „Droga rowerowa” jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca l985r. o drogach publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa” nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym. Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu.

Uwaga nr 7 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(G)1 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica główna.

Uwaga nr 10 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(G)2 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica główna.

Treść uwag: wnoszą Państwo o wprowadzenie dla ww. terenów zapisów: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)”.

Uwagi nr 7 i nr 10 - zostały uwzględnione

W §l2 pkt 7 lit.i oraz w §l3 pkt 7 lit.j wprowadza się ustalenie: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)”.

Uwaga nr 8 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104. 07-KD(G)1 - tereny komunikacji ¬ droga publiczna - ulica główna.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o wprowadzenie dla ww. terenu zapisu: „obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Gałczyńskiego oraz terenem oznaczonym symbolem: 104.07-KD(P)1.

Uwaga nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Droga główna oznaczona w planie symbolem 104.07-KD(G)l, objęta jest Decyzją o Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID), która określa rozwiązania drogowe jakie dla niej przewidziano. Plan miejscowy musi być zgodny z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, w związku z czym nie może nakładać obowiązku realizacji drogi rowerowej w miejscu, gdzie powyższe decyzje nie przewidywały takiego rozwiązania. Projekt planu ustala dla przedmiotowego terenu W §l2 pkt 7 lit. e: „minimum chodnik i droga rowerowa”. Zapis taki zapewnia możliwość realizacji w liniach rozgraniczających drogi - drogi rowerowej.

Analizując strukturę funkcjonalno-przestrzenną, schemat układu komunikacyjnego obsługującego obszar objęty planem, a także uwzględniając bezpieczeństwo pieszych - nie znaleziono uzasadnienia dla wprowadzenia dodatkowego ciągu rowerowego w śladzie ulicy Gałczyńskiego na terenie 104.07-UC/U2.

Intencją planu jest traktowanie drogi wewnętrznej W śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego jako wnętrza urbanistycznego mogącego również stanowić przestrzeń wewnętrzną centra handlowo-usługowego, świadczą o tym zapisy zawarte W §9 pkt 2 lit.e oraz §9 pkt 6 lit. a i b.

Ciąg ten ma zapewnić nie tylko dostęp z placu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)l w kierunku „Osiedlem Młodych” i cmentarza Św. Jerzego ale również obsługę usług mogących powstać w jego otoczeniu. Założeniem planu jest stworzenie w śladzie ulicy Gałczyńskiego przestrzeni sprzyjającej „otwarciu” się na nią usług, w formie placyków czy ogródków kawiarnianych. W związku z powyższym, a także ze względu na bezpieczeństwo pieszych, stwierdza się, że powyższa przestrzeń nie powinna być udostępniona dla ruchu rowerowego. Komunikacja rowerowa pomiędzy placem oznaczonym symbolem 104.07-KD(P)l, a „Osiedlem Młodych” czy cmentarzem powinna odbywać się otaczającymi teren 104.07-U/UC2 - istniejącymi lub projektowanymi drogami rowerowymi.

Uwaga nr 11 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104.07- KD(L)1 - tereny komunikacji - droga publiczna - ulica lokalna.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o zmianę zapisów zawartych W §l4 pkt 7 lit. d: „minimum chodnik” oraz lit. e: „dopuszcza się drogę rowerową” na zapis: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów”.

Uwaga nr 11 - nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Ustalona w projekcie planu klasyfikacja ulic jest podstawą do określenia m.in.: wymogów dla rozwiązań technicznych (parametrów geometrycznych i wyposażenia ulicy). W ustaleniach dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu wyszczególnione (§l4 pkt 7), w zakresie minimalnym, elementy zagospodarowania pasa drogowego. Użyte w ww. punkcie zapisy: „minimum chodnik” oraz „dopuszcza się drogę rowerowa” dopuszczają na przedmiotowym terenie, w zależności od potrzeb i możliwości terenowych, realizację zarówno jednostronnego jak i obustronnegochodnika dla pieszych oraz drogi rowerowej.

„Droga rowerowa” jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa” nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym. Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu.

Uwaga nr 12 dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 104.07-KD(L)2 i 104.07-KD(L)3 - tereny komunikacji - drogi publiczne - ulice lokalne.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o zmianę zapisu zawartego W §l5 pkt7 lit. e: „dopuszcza się drogę rowerową” na zapis: „dopuszcza się realizację obustronnej infrastruktury dla rowerzystów”.

Uwaga nr 12 - nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Droga lokalna oznaczona w planie symbolem 104.07-KD(L)2, objęta jest Decyzją o Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID), która określa rozwiązania drogowe jakie dla niej przewidziano. Powyższa decyzja nie przewiduje na przedmiotowym odcinku dróg rowerowych. Plan miejscowy natomiast dopuszcza możliwość realizacji drogi rowerowej na terenie 104.07-KD(L)2.

Droga lokalna oznaczona w planie symbolem 104.07-KD(L)3 stanowi fragment ulicy Grudziądzkiej. Odcinek ten ze względu na lokalizację w intensywnie zurbanizowanej części miasta nie może być poszerzony, a ponieważ bezpośrednio przylega do skrzyżowania uwzględnione być muszą, w kształtowaniu jego geometrii, wszystkie relacje skrętu. W związku z powyższym realizacja obustronnej drogi rowerowej nie jest możliwa w parametrach jakie posiada obecnie ulica Grudziądzka.

Projekt planu poprzez zapisy zawarte w §15 pkt 7 lit. e - „dopuszcza się drogę rowerową” dopuszcza na przedmiotowych terenach, w zależności od potrzeb i możliwości terenowych, realizację dróg rowerowych.

„Droga rowerowa” jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie „infrastruktura rowerowa” nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym. Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu.

Uwaga nr 13 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104. 07-KD(P)1 - tereny komunikacji   -plac publiczny.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o zmianę zapisu zawartego w §l8 pktl lit. b: ,,dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty małej architektury, pomniki,„przejścia podziemne, drogi rowerowe, infrastruktura techniczna” na zapis: „dopuszczalne zieleń urządzona, obiekty małej architektury, pomniki, przejścia podziemne, infrastruktura rowerowa, infrastruktura techniczna”.

Uwaga nr 13 - nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

,,Droga rowerowa” jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Pojęcie ,,infrastruktura rowerowa” nie jest zdefiniowane w prawie powszechnie obowiązującym. Zastosowanie powyższego określenia w prawie miejscowym mogłoby doprowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w realizacji ustaleń planu. Ponadto należy podkreślić, że elementy wyposażenia drogi rowerowej niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania tj. ławki, stojaki dla rowerów, latarnie - stanowiące obiekty małej architektury, a także znaki drogowe nie są wykluczone ustaleniami planu.

Uwaga nr 14 dotyczy terenu oznaczonego symbolem 104. 07-KD(P)1 - tereny komunikacji -plac publiczny.

Treść uwagi: wnoszą Państwo o zmianę zapisu zawartego W §l8 pkt 7 lit. b: „zakaz wyznaczania miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki),” na zapis: „zakaz wyznaczania miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)”.

Uwaga nr 14 - nie została uwzględniona

Uzasadnienie:

Teren oznaczony symbolem 104.07-KD(P)l stanowi strefę publiczną szczególnej rangi w przestrzeni miasta. Plac ten posiada głównie funkcję komunikacji pieszej oraz placu reprezentacyjnego w centralnej części miasta i taki charakter powinien zachować. Projekt planu dopuszcza w tej szczególnej przestrzeni lokalizowanie miejsc postojowych dla rowerów (stojaki), jednak nie narzuca takiego obowiązku. Intencją planu jest zachowanie harmonijnego zagospodarowania terenu uwzględniającego potrzeby użytkowników spójne z funkcjonalnością i estetyką przestrzeni - rozstrzyganych na etapie projektu zagospodarowania terenu. Temu celowi mają służyć zapisy §l8 pkt 6 lit. a ustaleń projektu planu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

mgr inż., arch. Anna Stasiak

 wyedytowano: 2016-12-19 00:02
aktywne od dnia: 2016-12-18 20:03
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook