Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do dokumentu pn. Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową

RT 7/2015

Toruń, 30 czerwca 2015 r.

                                                            Urząd Marszałkowski

                                                            Województwa Kujawsko-Pomorskiego

                                                             w Toruniu

 

Uwagi do dokumentu pn. Kierunkowe zasady przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową.

Proces przygotowywania inwestycji drogowych jest długotrwały i złożony jednak już na początkowym etapie należy w odpowiednim zakresie uwzględnić potrzeby niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów. Konsultowane opracowanie winno obejmować swoim zakresem wszystkie realizowane w ramach RPO inwestycje aby rozwój infrastruktury rowerowej w regionie rozwijał się na wspólnym, w założeniu wysokim standardzie.

Aby dokument spełniał odpowiednio swoją rolę musi przed ostatecznym zatwierdzeniem zostać gruntowanie przeredagowany. Niektóre treści zawarte w dokumencie utrwalają złą praktykę w organizacji ruchu: przejścia dla pieszych dla rowerzystów czy w sztuce budowlanej: krawężniki o wysokości 1 cm i dopuszczenie stosowania kostki betonowej. Brakuje podstawowych informacji odnośnie parkingów rowerowych czy urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie ma informacji o oświetleniu drogowym, które jest bardzo ważne do zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Dokument powinien również zawierać rysunki techniczne zalecanych rozwiązań, co zwiększyłoby czytelność i użyteczność "wytycznych" dla projektantów infrastruktury rowerowej.

Proszę o przeanalizowanie poniższych uwag i wprowadzenie stosownych zmian do treści dokumentu, a także do ponownego przekazania go do konsultacji.

strona 4

3.1 Nawierzchnia

Należy wykluczyć stosownie kostki betonowej na drogach rowerowych, w pasie drogowym nawierzchnie dróg rowerowych powinny być asfaltowe. Zieleń czy infrastruktura podziemna nie powinny mieć wpływu na komfort użytkowania trasy.

Nie jest zasadne, z powodów ekonomicznych i utrzymaniowych stosowanie nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego. Barwienie dróg dla rowerów również nie jest dobrym rozwiązaniem na co są przykłady w praktyce.

Powinno się dążyć, aby także na terenach leśnych stosować nawierzchnie asfaltowe, które są wygodniejsze dla rowerzysty i trwalsze w użytkowaniu.

strona 5

3.3 Szerokość i oznakowanie pionowe

Warto jako sugerowaną szerokość dla dwukierunkowej drogi rowerowej podać wartość min. 2,5 m co znacząco wpływa na komfort przemieszczania się rowerem i zwiększa bezpieczeństwo przy zakładanych większych potokach ruchu.

Wskazane usunięcie z tekstu poniższego fragmentu:

"Wspólne użytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów (pod warunkiem oznakowania odpowiednimi znakami C-13/C-16) może byś stosowane, jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy jest nie większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy nie przekracza 250 rowerów/h."

Jest to zdublowanie przepisu ogólnego. Zapis jest trudno weryfikowalny w rzeczywistości.

strona 6

Do zdania "C-13/16  „pozioma” droga dla pieszych i rowerów szerokość min. 2,5 m" dopisać: min. 2,5 m - jednokierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, min. 3 m - dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy.

strona 7

3.4 Oznakowanie poziome

W zdaniu: "W przypadku wydzielenia przy krawędzi jezdni pasa dla rowerów (jednokierunkowy - szer. min 1,50 m lub dwukierunkowy przy lewej krawędzi jezdni - szerokość min. 2,50 m) dla jego oddzielenia od sąsiedniego pasa ruchu stosuje się linię krawędziową P-7a lub P-7b." należy usunąć fragment: lub dwukierunkowy przy lewej krawędzi jezdni - szerokość min. 2,50 m.

Wyznaczanie dwukierunkowego pasa rowerowego za pomocą oznakowania poziomego jest złym i niebezpiecznym rozwiązaniem.

strona 8

3.5 Wyznaczanie przejazdów rowerowych

Wskazane jest przeredagowanie całego rozdziału i wyeliminowanie z niego zapisów traktujących o wyznaczaniu przejść dla pieszych dla rowerzystów i stawianiu szykan w obrębie skrzyżowań. Należy zaproponować takie rozwiązania w organizacji ruchu, które wyeliminują konieczność prowadzenia roweru.

strona 11

3.8 Pochylenie podłużne i poprzeczne

Zaproponowane maksymalne pochylenie podłużne drogi dla rowerów o wartości 15% na krótkich odcinkach jest zbyt wysokie. Warunkowo powinna zostać dopuszczona wartość 10 %.

Konieczne znaczne przeredagowanie poniższego akapitu:

W obrębie drogi dla rowerów dopuszczalne są uskoki wysokości maks. 1 cm natomiast preferowane jest stosowanie mniejszych uskoków, maks. 0,5 cm lub w ogóle ich wyeliminowanie. Konieczność unikania uskoków - obniżania krawężników występuje
w szczególności w obrębie zjazdów i wjazdów na drogę dla rowerów oraz w obrębie przejazdów rowerowych.

Wartość uskoków na drodze rowerowej powinna wynosić 0 cm. Wskazane bezkrawężnkowe łączenie nawierzchni drogi rowerowej z jezdnią.

strona 12

3.9 Promienie łuków poziomych

Nie jest konieczne dokonywanie podziału na trasy rowerowe główne, zbiorcze i lokalne tylko po to, aby określić minimalne wartości promienia łuku. Należy przeredagować rozdział i przyjąć jako minimalną wartość promienia łuku, liczonego do wewnętrznej (w stosunku do łuku) krawędzi drogi rowerowej 30 m. W przypadku konieczności zmniejszenia tej wartości wskazane poszerzenie drogi rowerowej na łuku o 20 % jej szerokości. W obrębie skrzyżowań zalecane wartości promienia łuku to 4m, wyjątkowo dopuszczalne 2 m.

strona 14

Rozdział 3.13 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przeredagowania: nie zawiera konkretów.

strona 14

Rozdział 3.14 stojaki rowerowe

Cyt.:

W obrębie miejsc przewidzianych jako cele podróży powinno się przewidywać montaż stojaków rowerowych. W przypadku wzdłuż ścieżek o znacznej długości poza obszarem zabudowanym należy uwzględnić również miejsca odpoczynku rowerzysty.

Rozdział wymaga przeredagowania. Powinien zawierać informacje o zalecanym typie bezpiecznego stojaka rowerowego, wskaźniki miejsc parkingowych dla rowerów, wytyczne dla stojaków przy wiatach turystycznych, dworcach, parkingach B+R etc.

strona 15

5. Wytyczne w zakresie procedury uzgadniania i opiniowania rozwiązań projektowych

Nie jest konieczne określanie w charakterystyce drogi dla rowerów czy będzie to trasa turystyczna czy komunikacyjna gdyż często obie te funkcje się nakładają. Trasa turystyczna też powinna posiadać wysokie parametry użytkowe.

 

Z poważaniem

 

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 wyedytowano: 2015-07-12 20:06
aktywne od dnia: 2015-07-12 19:58
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook