Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji Trasy Wschodniej w Toruniu

RT 11/2014

Toruń, 14 grudnia 2014 r.

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Urzędu Miasta Torunia
 

Dotyczy: konsultacji Trasy Wschodniej w Toruniu


Przedstawiam uwagi dotyczące infrastruktury rowerowej i pieszej, która planowana jest w ramach Trasy Wschodniej. Uwagi powstały na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie: http://www.torun.pl/pl/konsultacje-trasy-wschodniej-0

Cz.1. Uwagi ogólne.

1.1. W ramach inwestycji należy zapewnić skomunikowanie wszystkich źródeł i celów podróży dla ruchu rowerowego.

Zgodnie z Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia, pkt. 3.1:

„wszystkie (100%) źródeł i celów podróży w mieście powinno być dostępne na rowerze”.

Projektowana Trasa Wschodnia (zwana dalej „TW”), a także inne drogi, które w ramach tej inwestycji będą przebudowywane to główne drogi z ograniczoną możliwością przekraczania jezdni. W związku z powyższym należy zapewnić możliwość poruszania się rowerzystom po obu stronach drogi. Nie zawsze oznacza to konieczność budowania dróg rowerowych po obu stronach. Możliwe jest również zastosowanie drogi rowerowej lub jezdni serwisowej z jednej strony, a z drugiej ciągu pieszo-rowerowego. Szczegółowe propozycje dla poszczególnych odcinków przedstawione są w drugiej części uwag.

1.2. W tunelach drogowych należy zaprojektować drogi dla rowerów powyżej niwelety jezdni zgodnie z inną wymaganą skrajnią pionową dla obu elementów drogi. Ma to na celu zmniejszenie różnic wysokości trasy rowerowej.

Zgodnie z Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia, pkt. 3.1:

„poruszanie się na rowerze nie może powodować u użytkowników niepotrzebnego stresu ani wysiłku fizycznego. (...) Z wymogiem wygody łączy się (...) postulat minimalizacji nachylenia podłużnego odcinków i minimalizacji różnic wysokości.”

Szczególnie istotne jest to np. w przypadku tunelu pod torami linii kolejowych PKP w pobliżu PEC'u gdzie zmiana wysokości od poziomu pod torami do poziomu ponad Strugą Toruńską będzie musiała odbyć się na dość krótkim odcinku.

 

Rys. 1. Przekrój tunelu z wydzieloną drogą rowerową i chodnikiem.

Rys. 2. Przekrój tunelu z samodzielną drogą rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym.

Fot. 1 – 4. Przykładowe realizacje.

1.3. Na obiektach mostowych (np. kładka nad Strugą Toruńską lub jakikolwiek wiadukt, gdyby któryś z tuneli został zastąpiony wiaduktem) należy zaprojektować bezpieczne dla rowerzystów balustrady.

Bezpieczna balustrada uniemożliwia (utrudnia) zahaczenie o nią kierownicą roweru jednocześnie poszerzając użyteczną część obiektu mostowego (zapewniając skrajnie poziomą) bez poszerzenia samego obiektu. Balustrada taka jest odchylona na zewnątrz lub wygięta w łuk tak aby zapewnić najszerszą przestrzeń na wysokości typowej kierownicy roweru. Przykłady takich balustrad przedstawiono na fot. 3 – 8. Na fot. 8 widać, że podjeżdżając do odpowiednio zaprojektowanej balustrady odbijemy się od niej łokciem zamiast zahaczyć o nią kierownicą co może zakończyć się upadkiem.

Fot 5 – 8. Balustrady zwiększające bezpieczeństwo i użyteczną szerokość obiektu mostowego.

1.4. Należy zapewnić odpowiednią szerokość infrastruktury rowerowej, odpowiednie łuki oraz bezpieczne odsunięcie od jezdni.

- Zgodnie z Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia:

5.4.1 Minimalne wymiary dla wszystkich kategorii tras rowerowych to:

• 3,0 m – szerokość drogi dla rowerzystów i pieszych

Szerokość ta może być zmniejszona do 2,5m jedynie w wyjątkowych przypadkach i zmiana ta musi być rozpatrywana indywidualnie.

- Na drogach rowerowych należy projektować łuki o odpowiednim promieniu, nie zaś załamania pod kątem, które widać w koncepcji np. na skrzyżowaniu TW z ul. Polną.

- Droga rowerowa nie powinna bezpośrednio przylegać do jezdni gdyż jest to rozwiązanie mało komfortowe i niezbyt bezpieczne dla rowerzysty. Przykładowo na odcinku od skrzyżowania z Trasą Średnicową do skrzyżowania z ul. Polną wystarczy przesunąć delikatnie jezdnię TW na wsch. aby uzyskać odsunięcie drogi rowerowej od nitki zachodniej.

Minimalna szerokość opaski dzielącej drogę dla rowerów i jezdnię to 0,5m, przy czym nie jest to zalecana wartość. Uwzględniając kategorię TW oraz innych dróg, przy których planowana jest budowa/przebudowa ścieżek rowerowych powinno się przyjąć jako minimum szerokość opaski 1m. Szerokość ta powinna być odpowiednio zwiększona w przypadku lokalizowania znaków lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy jezdnią, a drogą rowerową.

Cz.2. Uwagi szczegółowe do wariantu I koncepcji.

2.1. Trasa Wschodnia, odcinek Plac Daszyńskiego – Skłodowskiej – Curie.

2.1.1. Należy zaprojektować drogę rowerową i chodnik względnie ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Wschodniej w celu umożliwienia dojazdu rowerem do licznych firm zlokalizowanych po tej stronie drogi. W miarę możliwości trasa ta powinna być odsunięta min. 0,5m od jezdni.

Na odcinkach gdzie zaprojektowano jezdnie serwisowe ruch rowerowy można prowadzić w tych jezdniach na zasadach ogólnych, podobnie jak po wschodniej stronie drogi.

2.1.2. Proszę o zaprojektowanie co najmniej jednego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na tym odcinku trasy.

Odległość między Placem Daszyńskiego a skrzyżowaniem z ul. Skłodowska – Curie to ok. 900m. W warunkach miejskich jest to zdecydowanie zbyt duża odległość pomiędzy przejściami/przejazdami. Należy wziąć pod uwagę również istniejące połączenia piesze i odległości pomiędzy przejściami. Mimo podniesienia rangi ul. Wschodniej propozycja będzie zgodna z istniejącymi przepisami.

㤠127

4.Na ulicy klasy GP, G lub Z przejścia dla pieszych powinny być usytuowane w odległościach nie mniejszych niż 100 m, jeżeli nie ma sygnalizacji świetlnej.

5.Odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną nie powinna być mniejsza niż:

b)na ulicy klasy G - 400 m,

6.Przy przebudowie albo remoncie ulic klasy G i Z dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 5, do 50%.”

źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Możliwość przekroczenia Trasy Wschodniej powinna być zrealizowana w okolicy obecnego skrzyżowania z ul. Rydygiera w celu pełnego skomunikowania przystanków komunikacji zbiorowej, które zapewne powstaną w okolicy istniejących (w koncepcji nie wyznaczono tych przystanków). Należy również rozważyć wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w okolicy skrzyżowania z ul. Żwirową dzięki czemu tereny skomunikowane przez ul. Żwirową zyskają należyte połączenie z terenami mieszkalnymi po wschodniej stronie TW.

Ponadto możliwe jest utworzenie skrzyżowania z ul. Żwirową obsługującego wszystkie relacje, a przy takim skrzyżowaniu powinno znajdować się przejście dla pieszych.

Zgodnie z przepisami odległości między skrzyżowaniami na drodze klasy G powinny wynosić:

„(...)na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami (...) na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 400 m,(...);”

źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Natomiast odległość ul. Żwirowej od Placu Daszyńskiego wynosi ponad 400m.

Utworzenie pełnego skrzyżowania z ul. Żwirową zapewni lepszą obsługę pobliskich terenów usługowo – przemysłowych. Należy mieć również na uwadze, że proponowane połączenie ul. Apatora z ul. Skłodowskiej-Curie może zakłócać ruch tramwajowy wzdłuż ul. Skłodowskiej.

2.2. Trasa Wschodnia, odcinek Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania z Trasą Średnicową.

2.2.1. Tunel pod torami kolejowymi proszę zaprojektować z uwzględnieniem uwagi 1.2.

2.2.2. Balustrady kładki nad Strugą Toruńską proszę zaprojektować z uwzględnieniem uwagi 1.3.

2.3. Trasa Wschodnia, skrzyżowanie z Trasą Średnicową.

2.3.1. Drogę rowerową w tunelu pod Trasą Średnicową proszę odsunąć od jezdni na bezpieczną odległość zgodnie z uwagą 1.4.

2.3.2. Zgodnie z zaprezentowanym rysunkiem ciąg pieszo-rowerowy po wsch. stronie TW kończy się „na ślepo” przed skrzyżowaniem z Trasą Średnicową co nie jest rozwiązaniem optymalnym. Proszę o połączenie ww. ciągu pieszo-rowerowego z drogą rowerową po drugiej stronie drogi na ww. skrzyżowaniu.

2.4. Trasa Wschodnia, odcinek Trasa Średnicowa – ul. Polna.

2.4.1 Drogę dla rowerów proszę odsunąć od jezdni na bezpieczną odległość zgodnie z uwagą 1.4.

2.4.2. Proszę połączyć drogę rowerową ze ślepo zakończoną ul. Kanałową.

2.5. Trasa Wschodnia, skrzyżowanie z ul. Polną.

2.5.1. Należy zaprojektować przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych przez wszystkie ramiona skrzyżowania.

2.5.2. Odsunięcie drogi rowerowej od tarczy skrzyżowania na jego zach. ramieniu nie znajduje uzasadnienia. Proszę przybliżyć drogę rowerową wzdłuż TW do tarczy skrzyżowania.

2.5.3. W zach.-płd. narożniku skrzyżowania zaprojektowano niedopuszczalne załamania pod kątem zamiast odpowiednich łuków.

2.6. Trasa Wschodnia, odcinek ul. Polna – ul. Kociewska.

2.6.1. Drogę dla rowerów proszę odsunąć od jezdni na bezpieczną odległość zgodnie z uwagą 1.4.

2.6.2. Proszę zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy po zach. stronie TW zgodnie z uwagą 1.1 oraz 1.4.

2.6.3. Drogę rowerową proszę połączyć ze ślepo zakończoną ul. Mleczną.

2.7. Trasa Wschodnia, odcinek ul. Kociewska – ul. Grudziądzka.

2.7.1. Należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m zgodnie z uwagą 1.4.

2.7.2. Tunel pod linią kolejową należy zaprojektować zgodnie z uwagą 1.2.

2.8. Ul. Grudziądzka i skrzyżowanie TW z ul. Grudziądzką.

Należy połączyć istniejącą drogę rowerową po wsch. stronie ul. Grudziądzkiej z budowaną przez Starostwo Toruńskie trasą rowerową do Chełmży. W związku z powyższym w ramach tego projektu należy zaprojektować drogę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ul. Grudziądzkiej na odcinku objętym opracowaniem.

2.9. Ul. Kociewska.

Tunel pod torami kolejowymi proszę zaprojektować zgodnie z uwagą 1.2.

2.10. Ul. Polna.

2.10.1. Proszę zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy po płn. stronie ul. Polnej zgodnie z uwagą 1.1 oraz 1.4. Proponuje szerokość 2,5m dla ciągu pieszo-rowerowego po płn. stronie i szerokość 2,5m dla drogi rowerowej i 1,5m dla chodnika po płd. stronie ulicy.

2.10.2. Tunel pod torami kolejowymi proszę zaprojektować zgodnie z uwagą 1.2.

2.10.3. Drogę dla rowerów / ciąg pieszo-rowerowy proszę odsunąć od jezdni na bezpieczną odległość zgodnie z uwagą 1.4.

2.11. Ul. Skłodowskiej – Curie.

2.11.1. Proszę o zaprojektowanie drogi rowerowej i chodnika względnie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Rydygiera do skrzyżowania z Trasą Średnicową. Ciąg ten stworzy spójną trasę z budowanym odcinkiem od Trasy Średnicowej do ul. Równinnej oraz istniejącym odcinkiem od ul. Równinnej do ul. Chrzanowskiego.

2.11.2. Na przebudowywanym odcinku trasy rowerowej po płn. stronie ulicy proszę o zastosowanie standardowego umiejscowienia drogi rowerowej i chodnika względem jezdni. Tzn., że droga rowerowa powinna znajdować się bliżej, a chodnik dalej od jezdni. Jednocześnie należy odsunąć drogę rowerową od jezdni zgodnie z uwagą 1.4.

 

Z poważaniem

 

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruńwyedytowano: 2014-12-16 23:06
aktywne od dnia: 2014-12-16 22:51
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
julo, 2014-12-17 14:26:14
Wszystko pięknie i OK, tylko żeby to ktoś kompetentny chciał przeczytać  ,a co więcej, zrozumieć.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook