Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Popiela i Rusa w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 32/2013


Toruń, 21 listopada 2013 r

 

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Popiela i Rusa w Toruniu.


1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW1 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami: 79.07-U/KS1 i 79.07-MW6.

Uzasadnienie:
Grodzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niekorzystnie wpływa na swobodną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy poszczególnymi obszarami. Wskutek grodzeń likwidowane są ciągi piesze, co negatywnie wpływa na dostępność poszczególnych obszarów i zmusza mieszkańców do niepotrzebnego nakładania drogi. Dopuszczanie możliwości grodzenia terenów powinno być możliwe tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach.

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW2 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami:  79.07-US/ZP1, 79.07-MN2 i 79.07-MN6.

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 1.

3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW3, 79.07-MW4 i 79.07- MW5 proponuje się przeanalizowanie konieczności wprowadzenia do punktu 5b zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami:  79.07-KS1, 79.07-KD(GP)1 i 79.07-U1.

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 1.

4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MW6 proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Brak odpowiednich zapisów dla terenów których podstawową funkcją jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna skutkuje niezapewnieniem miejsc parkingowych dla rowerów i tym samym wpływa niekorzystnie na realizację zasad zrównoważonego rozwoju odnośnie transportu miejskiego.
W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.

5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-MN6 proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 4.

6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-U1, 79.07-U2, 79.07-U3, 79.07-U/KS1 p proponuje się wprowadzenie zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami” oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Jak dla punktu 4.


7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 79.07-KD(GP)1 proponuje się zmianę zapisu: „6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: a) chodniki i ścieżki rowerowe” na „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej oraz rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży”.

Uzasadnienie:
Infrastruktura rowerowa to pojęcie szersze i nie ogranicza się ono wyłącznie do tzw. „ścieżek rowerowych”.

8.   Z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 79.07-KD(GP)1 proponuje się wydzielenie ulicy Wybickiego i przypisanie jej odpowiednich parametrów dostosowanych do klasy drogi.

9. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 79.07-KD(D)1 (ulice: Rusa i
Popiela), 79.07-KD(D)2 (ul. Czecha) i 79.07-KD(D)3 (ul. Lecha) proponuje się wykreślenie minimalnych szerokości dla jezdni i chodników.

Uzasadnienie:
Parametry dróg publicznych regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430. Zaproponowane szerokości chodników nie są zgodne z treścią rozporządzenia oraz ze stanem faktycznym (np. szerokości chodników w ulicy Popiela).


10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 79.07-Kx1 i 79.07-Kx2 proponuje się zmianę zapisu: „1) przeznaczenie: a) podstawowe – tereny komunikacji – ogólnodostępne ciągi piesze, na „ ogólnodostępne ciągi piesze i rowerowe”.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Załącznik:
1. Tabela rowerowych współczynników parkingowych

 

 

Toruń, 27 grudnia 2013 r.

MPU-79.07/19/2013

Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

dotyczy: rozstrzygnięcia  uwag  zgłoszonych   do   projektu   miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu.


W nawiązaniu do Pani pisma złożonego w dniu 21.11.2013 r., wyjaśniamy, co następuje:


• przedmiotowe pismo, zawierało 10 uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu. Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2012r., poz.647 ze zm.), w dniu 4 grudnia 2013r. Prezydent Miasta Torunia po rozpatrzeniu uwag wniesionych do ww. projektu planu postanowił o następującym sposobie ich rozstrzygnięcia:

Uwaga nr 1
Dotyczyła wniosku o przeanalizowanie konieczności wprowadzania na terenie oznaczonym symbolem 79.07-MW1 zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami 79.07-U/KS1 i 79.07-MW6. Grodzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niekorzystnie wpływa na swobodną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy poszczególnymi obszarami. Wskutek grodzenia likwiduje się ciągi piesze, co negatywnie wpływa na dostępność poszczególnych obszarów i zmusza mieszkańców do niepotrzebnego nadkładania drogi. Dopuszczenie grodzenia powinno być możliwe tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach.

Uwaga nr 2
Dotyczyła wniosku o przeanalizowanie konieczności wprowadzania na terenie oznaczonym symbolem 79.07-MW2 zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami 79.07-US/ZP1, 79.07-MN2 i 79.07-MN6. Uzasadnienie jak dla uwagi nr 1.

Uwaga nr 3
Dotyczyła wniosku o przeanalizowanie konieczności wprowadzania na terenie oznaczonym symbolem 79.07-MW3, 79.07-MW4, 79.07-MW5 zapisu dopuszczającego grodzenie z terenami oznaczonymi symbolami 79.07-KS1, 79.07-KD(GP)l i 79.07-U1. Uzasadnienie jak dla uwagi nr 1.

Uwagi nr 1,2 i 3 - nie zostały uwzględnione

Uzasadnienie
Dopuszczenie grodzenia nie oznacza obowiązku jego zastosowania, oznacza możliwość grodzenia jeśli zaistnieją ku temu przesłanki porządkowe lub względy bezpieczeństwa.
Na każdym z terenów występują przesłanki uzasadniające dopuszczenie ogrodzeń, w tym miedzy innymi fakt istnienia ogrodzeń pomiędzy poszczególnymi terenami czy struktura własnościowa terenów.

Uwaga nr 4
Dotyczyła wniosku o wprowadzenie dla terenu oznaczonego symbolem 79.07-MW6 zapisu -„obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc do parkowania dla rowerów (stojaki, wiaty itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami" oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika do pisma). Brak odpowiednich zapisów dla terenów których podstawową funkcjąjest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna skutkuje niezapewnieniem miejsc parkingowych dla rowerów i tym samym wpływa niekorzystnie na realizację zasad zrównoważonego rozwoju wobec transportu miejskiego. /.../

Uwaga nr 5
Dotyczyła wniosku o wprowadzenie dla terenu oznaczonego symbolem 79.07-MN6 zapisu -„obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc do parkowania dla rowerów (stojaki, wiaty itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami" oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika do pisma). Uzasadnienie jak dla uwagi nr 4.

Uwaga nr 6
Dotyczyła wniosku o wprowadzenie dla terenu oznaczonego symbolem 79.07-U1, 79.07-U2, 79.07-U3, 79.07-U/KS1 zapisu - „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc do parkowania dla rowerów (stojaki, wiaty itp.) zgodnie z przyjętymi wskaźnikami" oraz przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika do pisma). Uzasadnienie jak dla uwagi nr 4.

Uwagi nr 4, 5 i 6 - nie zostały uwzględnione

Uzasadnienie
W   „Studium   uwarunkowań   i   kierunków   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   Torunia" (dokumencie   wiążącym   przy   sporządzaniu   planów   miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych. W planach sporządzanych na terenie miasta, nie wprowadza się wskaźników, określających wymaganą ilość miejsc postojowych dla rowerów w zależności od ilości mieszkań, powierzchni obiektów usługowych czy liczby zatrudnionych w zakładach pracy.

Brak w projekcie planu miejscowego zapisów nakazujących obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc do parkowania dla rowerów nie wyklucza możliwości lokalizowania takich miejsc lecz ich realizacja wynikać powinna z rzeczywistych potrzeb, możliwości, w tym ekonomicznych oraz woli mieszkańców lub użytkowników danego terenu.

Uwaga nr 7
Dotyczyła wniosku o wprowadzenie dla terenu oznaczonego symbolem 79.07-KD(GP)l zmiany zapisu: „6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: a) chodniki i ścieżki rowerowe" na zapis: "obowiązek realizacji infrastruktury pieszej oraz rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży". Infrastruktura techniczna to pojęcie szersze i nie ogranicza się ono wyłącznie do tzw. „ścieżek rowerowych".

Uwaga nie została uwzględniona

Uzasadnienie
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 79.07-KD(GP)l zostały określone Decyzją o Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód -zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (węzeł Wybickiego) - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska" w Toruniu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/ZRID/2011 z dnia 7 kwietnia 201 Ir. oraz Decyzja MTBiGM BOII-lrl/BP-6rl-772-74-1021/ll/12 z dnia 29 czerwca 2012r). Geometria przekrojów poprzecznych tej drogi zdefiniowana została w projekcie budowlanym, w oparciu o który trwa realizacja inwestycji.

Uwaga nr 8
Dotyczyła wniosku o wydzielenie z terenu oznaczonego na rysunku symbolem 79.07-KD(GP)l ulicy Wybickiego i przypisanie jej odpowiednich parametrów dostosowanych do klasy drogi.

Uwaga nie została uwzględniona.

Uzasadnienie
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 79.07-KD(GP)l zostały określone Decyzją o Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód -zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (węzeł Wybickiego) - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska" w Toruniu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/ZRID/2011 z dnia 7 kwietnia 201 li. oraz Decyzja MTBiGM BOII-lrl/BP-6rl-772-74-1021/ll/12 z dnia 29 czerwca 2012r). Zgodnie z załącznikami graficznymi do ww. decyzji ul.Wybickiego na przedmiotowym odcinku stanowi jedynie dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Wybickiego 62-64, dodatkowo wzdłuż trasy średnicowej zaprojektowano ekrany akustyczne zamykające możliwość dalszego przebiegu ulicy.

Uwaga nr 9
Dotyczyła wniosku o wykreślenie w zapisach planu minimalnych szerokości dla jezdni i chodników dla terenów oznaczonych symbolami: 79.07-KD(D)l (ulice: Rusa i Popiela), 79.07-KD(D)2 (ul. Czecha) i 79.07-KD(D)3 (ul. Lecha). Parametry dróg publicznych regulują zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999.43.430. Zaproponowane szerokości chodników nie są zgodne z treścią rozporządzenia oraz ze stanem faktycznym (np. szerokość chodników przy ul. Popiela).

Uwaga nie została uwzględniona

Uzasadnienie
Jednym   z   obligatoryjnych   ustaleń   planu jest   określenie   dotyczące   parametrów   i  wskaźników zagospodarowania terenu. W odniesieniu do układu komunikacyjnego parametry te dotyczą m.in. klasyfikacji ulic oraz szerokości pasa jezdnego i chodników. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawiera określenie minimalnych parametrów dróg publicznych, co oznacza iż w zależności od lokalnych uwarunkowań możliwe jest zastosowanie większych niż wskazane w rozporządzeniu. Ustalenia planu w odniesieniu do minimalnej szerokości jezdni, czy minimalnej  szerokości jednego chodnika mają na celu zdefiniowanie przekrojów poprzecznych poszczególnych dróg w przypadku ich remontów lub modernizacji. Zaproponowane minimalne szerokości chodników zgodne są z treścią rozporządzenia.

Uwaga nr 10
Dotyczyła wniosku o wprowadzenie dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 79.07- Kxl i 79.07-Kx2 zmiany zapisu: „1) przeznaczenie: a) podstawowe - tereny komunikacji - ogólnodostępne ciągi piesze, na „ogólnodostępne ciągi pieszo-rowerowe".

Uwaga nie została uwzględniona

Uzasadnienie
Analizując strukturę funkcjonalno-przestrzenną, schemat układu komunikacyjnego obsługującego obszar objęty planem, a także uwzględniając bezpieczeństwo pieszych - nie znaleziono uzasadnienia dla wprowadzenia dodatkowych ciągów rowerowych na ww. terenach.


• w związku z uwzględnieniem części uwag wniesionych do projektu planu, zmieniono w tym zakresie ustalenia planu. Wobec powyższego Prezydent Miasta postanowił o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu planu w zakresie, w jakim dokonano zmian. Termin wyłożenia projektu planu będzie określony w stosownych obwieszczeniach Prezydenta Miasta Torunia.Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu
mgr inż arch. Anna Stasiak
 wyedytowano: 2014-03-01 23:30
aktywne od dnia: 2013-11-29 18:33
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook