Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa + ODPOWIEDŹ

RT 29/2013

Toruń, 31 października 2013 r

 

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa.


Uwagi ogólne:


1. Sugeruje się aby podzielić teren oznaczony na rysunku planu symbolem 66.07-KD(Z)1 na dwa odrębne tereny: osobny dla zagospodarowanego ciągu ulicy Św. Józefa, któremu należałoby przydzielić klasę drogi L ze względu na istniejące parametry pasa drogowego (szerokość jezdni, odległości pomiędzy skrzyżowaniami, liczbę przejść dla pieszych, szerokość chodników, istniejące zjazdy indywidualne i publiczne etc.) oraz osobny dla przedłużenia ulicy Długiej. Zaproponowane w treści planu  rozwiązanie jest nieczytelne, co komplikuje opracowanie odpowiednich zapisów chociażby dla infrastruktury rowerowej czy pieszej szczególnie na potrzeby niezagospodarowanego obecnie terenu (przedłużenie ulicy Długiej)

2. Sugeruje się, aby wydzielić w części graficznej i opisowej planu planowaną trasę rowerową po śladzie dawnej linii kolejowej w granicach planu. Pozwoli to na lepsze scharakteryzowanie parametrów trasy tzn. jej przebiegu, rodzaju nawierzchni czy planowanych rozwiązań w obrębie skrzyżowań. Zaproponowane parametry trasy rowerowej w ramach poszczególnych jednostek są  nieprecyzyjne i mogą nawet wprowadzać w błąd.

Uwagi szczegółowe:

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 66.07-MW1 do 66.07-MW4, 66.07-U/MW1 – 66.07-U/MW6,  66.07-U1 do 66.07-U5, 66.07-U/ZP1 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:

Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis o treści
„obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) oraz przechowalni rowerowych dla mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych;” jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów. Postulujemy o zmianę zapisu na
„obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.) oraz przechowalni rowerowych dla mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami”.

W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.


2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 66.07-KD(G)1 do 66.07-KD(G)5
1) przeznaczenie: a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna główna (fragmenty), prosimy o zmianę zapisu:
„ a) obowiązek realizacji drogi rowerowej wydzielonej z jezdni i chodnika,”
na:
„a) obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży”.

Uzasadnienie:

Zapis, który brzmi „obowiązek realizacji drogi rowerowej wydzielonej z jezdni i chodnika” jest nieprecyzyjny i niezgodny obowiązującymi przepisami np. prawa o ruchu drogowym. Dodatkowo ogranicza możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technicznych w zakresie ułatwień dla rowerzystów.

3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 66.07-KD(Z)1
1) przeznaczenie: a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna zbiorcza,
prosimy o zmianę zapisu:
10  b) „obowiązek realizacji chodnika i drogi rowerowej wydzielonej z jezdni - na odcinku, gdzie przebiegała dawna linia kolejowa (uczytelnienie jej przebiegu odmiennym kolorem i materiałem nawierzchni); dopuszcza się ciągi pieszo-rowerowe na odcinku drogi będącym przedłużeniem ul. Długiej”,
na:
10  b)„obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej o wysokich parametrach technicznych po śladzie dawnej linii kolejowej przebiegającej równolegle do ul. Św. Józefa; obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży na odcinku będącym przedłużeniem ulicy Długiej; dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej na pozostałym obszarze objętym niniejszym symbolem”.

Uzasadnienie:

Zaproponowany w planie zapis jest nieprecyzyjny i wprowadza w błąd: wzdłuż ulicy Św. Józefa (na odcinku od południowej granicy planu do ul. Żwirki i Wigury) są obustronne chodniki więc nakaz  realizacji kolejnego po śladzie linii kolejowej jest zbędny. Dodatkowo realizacja chodnika i drogi rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej jest  niemożliwa ze względu na ograniczoną szerokość dawnej linii kolejowej. Zaproponowany zapis zbyt mało szczegółowo odnosi się do docelowych parametrów infrastruktury dla pieszych i rowerzystów niezagospodarowanego obecnie terenu będącego przedłużeniem ulicy Długiej.


4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 66.07-KD(L)1 i 66.07-KD(L)2
1) przeznaczenie: a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna lokalna,
prosimy o zmianę zapisu:
10 c) „w terenie 66.07-KD(L)1 – obowiązek realizacji drogi rowerowej (ew. ciągu pieszo-rowerowego) pokrywającej się z przebiegiem dawnej linii kolejowej (uczytelnienie jej przebiegu odmiennym kolorem i materiałem nawierzchni)”,
na:
„10 c) „w terenie 66.07-KD(L)1 – obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej pokrywającej się z przebiegiem dawnej linii kolejowej ”.

Uzasadnienie:

Zapis „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej” daje więcej możliwości zarządcy drogi do odpowiedniego kształtowania infrastruktury służącej rowerzystom.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


ODPOWIEDŹ


 

Toruń, 30 grudnia 2013r.

MPU-66.07-u.odp.7/2013


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa.

W związku z uwagami złożonymi do ww. projektu planu, zawartymi w piśmie z dnia 31.10.2013r.:

a) uwagą dotyczącą terenu o symbolu 66.07-KD(Z)l, wnioskującą jego podział na dwa odrębne tereny: osobny dla zagospodarowania ciągu ulicy Św. Józefa, któremu należałoby przydzielić klasę drogi L ze względu na istniejące parametry pasa drogowego (szerokość jezdni, odległości pomiędzy skrzyżowaniami, liczbę przejść dla pieszych, szerokość chodników, istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, etc.) oraz osobny dla przedłużenia ulicy Długiej.

b) uwagą dotyczącą pasa dawnej linii kolejowej wzdłuż ul. Św. Józefa i Kaszubskiej, wnioskującą wydzielenie w granicach planu w części graficznej i opisowej trasę rowerową planowaną po śladzie dawnej linii kolejowej.

c) uwagą dotyczącą terenów o symbolach: 66.07-MW1 - 66.07-MW4, 66.07-U/MW1 -66.07-U/MW6, 66.07-U1 - 66.07-U5, 66.07-U/ZP1, postulującą przyjęcie dla ww. terenów wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie, co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu. Ponadto uzupełnić zapis „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, rowery, itp.) oraz przechowalni rowerowych dla mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych" o dopisek „zgodnie z przyjętymi wskaźnikami."

d) uwagą dotyczącą terenów o symbolu od 66.07-KD(G)l do 66.07-KD(G)5 - fragmentów pasa drogowego projektowanej do rozbudowy ul. Szosa Chełmińska, wnioskującą zmianę zapisu w §12 pkt 10 lit. a: „obowiązek realizacji drogi rowerowej wydzielonej z jezdni i chodnika" na: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży".

e) uwagą dotyczącą terenu o symbolu 66.07-KD(Z)l, wnioskującą o zmianę zapisu w §13 pkt 10 lit. b: „obowiązek realizacji chodnika i drogi rowerowej wydzielonej z jezdni - na odcinku, gdzie przebiegała dawna linia kolejowa (uczytelnienie jej przebiegu odmiennym kolorem i materiałem nawierzchni); dopuszcza się ciągi pieszo-rowerowe na odcinku drogi będącym przedłużeniem ul. Długiej" na: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej o wysokich parametrach technicznych po śladzie dawnej linii kolejowej przebiegającej równolegle do ul. Św. Józefa; obowiązek realizacji infrastruktury obsługującej wszystkie źródła i cele podróży na odcinku będącym przedłużeniem ulicy Długiej; dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej na pozostałym obszarze objętym niniejszym symbolem".

f) uwagę dotyczącą terenu o symbolu 66.07-KD(L)l (północny odcinek ul. Sw. Józefa), postulującą zmianę zapisu w §14 pkt 10 lit c „w terenie 66.07-KD(L)l – obowiązek realizacji drogi rowerowej ew. ciągu pieszo-rowerowego) pokrywającej się z przebiegiem dawnej linii kolejowej (uczytelnienie jej przebiegu odmiennym kolorem i materiałem nawierzchni)" na: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej pokrywającej się z przebiegiem dawnej linii kolejowej",

informuję, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w dniu 20 listopada 2013r. uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia.
Decyzją Prezydenta Miasta nr 1465/XI/13/ŁL z dnia 20 listopada 2013r. uwagi nie zostały uwzględnione.

Uzasadnienie:

Ad a) W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" ciąg ulic: Gagarina, Św. Józefa, Długiej wraz z jej przedłużeniem, Wielki Rów, Mazowieckiej i Polnej ustalono jako element podstawowego układu komunikacyjnego miasta - w klasie drogi zbiorczej. Projekt planu jest więc spójny z ustaleniami „Studium...".

Ad b) Ustalenia projektu planu w sposób wyczerpujący i zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określają obowiązek realizacji drogi rowerowej i jej przebieg: ul. Kaszubską (teren 66.07-KD(D)5 §15 pkt 5 lit. c) oraz ul. Św. Józefa (teren 66.07-KD(Z)l §13 pkt 10 lit. b,   teren 66.07-KD(L)l §14 pkt 10 lit. c).   W opinii do projektu planu MZD zgłosił wnioski dotyczące infrastruktury rowerowej i zostały one uwzględnione.

Ad c) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" nie ustala precyzyjnych wskaźników dot. miejsc postojowych dla rowerów. Tak więc w planach miejscowych w Toruniu nie wprowadza się wskaźników określających wymaganą ilość miejsc postojowych dla rowerów w zależności od ilości mieszkań, powierzchni obiektów usługowych czy liczby zatrudnionych w zakładach pracy (brak podstawy prawnej). Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz usługi w obszarze planu są już w większości zabudowane   Od woli właścicieli terenów i rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca postojowe dla rowerów uzależnione jest wykonanie wnioskowanych elementów. Ponadto   większość   nieruchomości jest  własnością  prywatną  i   ustalenie   ww. wskaźników stanowiłoby ingerencję w prawo własności.
Dla terenów usług oraz usług i zieleni urządzonej ustalono obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaków) - z uwagi na ogólną dostępność tych terenów. Również i w tym przypadku, ilość miejsc postojowych wynikać będzie z charakteru usług (plan nie wskazuje rodzaju usług możliwych do realizacji) oraz z rzeczywistych potrzeb.
W przypadku wielu obiektów oraz terenów, ustawiane są stojaki dla rowerów, pomimo braku stosownych ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ad   d) Tereny,   których  dotyczy  uwaga   stanowią  niewielkie   fragmenty  pasa  drogowego projektowanej  do rozbudowy ul.  Szosa Chełmińska. Ustalenia projektu planu są zgodne z koncepcją drogową na podstawie której wydana zostanie decyzja ZRID dla w/w inwestycji.

Ad e) Wnioskowana zmiana zapisu jest nieprecyzyjna i byłaby kwestionowana jako niezgodna z techniką legislacyjną. Uwaga ta pokrywa się z uwagą z pkt b.

Ad f) Wnioskowana przez stowarzyszenie zmiana zapisu jest nieprecyzyjna. Uwaga ta pokrywa się z uwagą z pkt b).  Ustalenia projektu planu zawarte w §14 pkt 10 lit c uwzględniają także wnioski konserwatorskie dotyczące dawnej linii kolejowej.

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

mgr inż. arch. Anna Stasiak
 wyedytowano: 2014-03-01 22:57
aktywne od dnia: 2013-11-11 18:01
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook