Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu + ODPOWIEDŻ

RT 26/2013

Toruń, 31 października 2013 r

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 40.08-MW/MN1, 40.08-U1 i 40.08-U2 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:

Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis o treści „obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaków)” jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów.

W wielu polskich miastach wprowadzane są zapisy określające ilość miejsc parkingowych dla rowerów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu) lub na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych. Niemożliwym jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej wśród mieszkańców bez podejmowania konkretnych działań. Jednym z nich jest narzucenie inwestorom normatywów nakazujących tworzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowych inwestycjach. Zapis z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587, § 4 pkt lit. c.) stanowi, iż ustalenia planu powinny zawierać wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. Przepis ten nie ogranicza tego wymogu wyłącznie do miejsc parkingowych dla samochodów.


Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


 


ODPOWIEDŹ


 

MPU-40.08-2uw.3/2013

Toruń, 02 grudnia 2013r.


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

W związku z uwagą zgłoszoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 19.09.2013r. - 17.10.2013r., dotyczącą braku ustalenia wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów - na terenie zabudowy mieszkaniowej (40.08-MW/MNl) i terenach usług 40.08-Ul,40.08-U2 - informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydent Miasta Torunia rozpatrzył w dniu 20 listopada 2013r. zgłoszoną uwagę.

Decyzją Prezydenta Miasta nr 1463/XI/13/ŁL z dnia 20 listopada 2013r. uwaga nie została uwzględniona. Przedmiotowe rozstrzygnięcie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Torunium

gr inż. arch. Anna Stasiak

 

Rozstrzygniecie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2013r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami:
Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu - był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 września 2013r. do 17 października 2013r.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia (tj. do 31 października 2013r.) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , mogły wnosić na piśmie uwagi dotyczące projektu przedmiotowego planu. W ustawowym terminie wpłynęły dwa pisma, zawierające uwagi.


Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Prezydent Miasta Torunia postanawia o następującym sposobie
rozstrzygnięcia uwag:
Uwaga nr 1.
Wnoszący uwagę:
(...)
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga:
(...)
Treść uwagi:
(...)
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczą uwagi:
(...)
Rozstrzygnięcie:
(...)
Uzasadnienie:
(...)


Uwaga nr 2.
Wnoszący   uwagę:   Pani   Joanna   Jaroszyńska,   Stowarzyszenie   Rowerowy   Toruń, (pismo z dnia 31 października 2013r., wpłynęło 31 października 2013r.).
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: teren o funkcji mieszkaniowej, oznaczony w projekcie planu symbolem 40.08-MW/MN1 oraz tereny usług oznaczone w projekcie planu symbolami 40.08-U1 i 40.08-U2.

Treść uwagi: wprowadzenie dla terenów mieszkaniowych i usługowych wskaźników miejsc postojowych dla rowerów - na poziomie jak dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (załączona do pisma tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu).
W uzasadnieniu uwagi wskazano, że wiele miast w Polsce ustala w planach miejscowych wskaźniki, określające ilość miejsc postojowych dla rowerów dla poszczególnych funkcji. Wnoszący proponują przyjęcie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu lub na takim samym poziomie, jak dla samochodów osobowych. Brak stosownych zapisów w planie uniemożliwia promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportowym i komunikacji rowerowej - przy nowych inwestycjach. Obowiązujące przepisy dotyczące wymaganych, w projekcie planu, wskaźników w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań, ilości zatrudnionych lub powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych nie ograniczają się wyłącznie do stosowania wymogu zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów.

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczą uwagi:
Dla terenu mieszkaniowego 40.08-MW/MN1 w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie ustalono wskaźnika miejsc postojowych dla rowerów, dla terenów 40.08-U1 i 40.08-U2 w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalono: obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaków).

Rozstrzygnięcie: uwaga nie została uwzględniona.

Uzasadnienie: W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" (dokumencie wiążącym przy sporządzaniu planów miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych. W planach sporządzanych na terenie miasta, nie wprowadza się wskaźników, określających wymaganą ilość miejsc postojowych dla rowerów w zależności od ilości mieszkań, powierzchni obiektów usługowych czy liczby zatrudnionych w zakładach pracy.
Teren MW/MN1, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną, jest terenem już zabudowanym (z wyjątkiem jednej działki nr 203). Inwestycje w tym zakresie zostały więc już praktycznie zakończone, od woli więc właścicieli terenów i rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca postojowe dla rowerów uzależnione jest wyposażenie terenu we wnioskowane elementy. Tym bardziej nie ma więc potrzeby ustalania dla tego terenu wskaźników dla parkingów rowerowych. Ponadto wszystkie nieruchomości są własnością prywatną i ustalenie w/w wskaźników stanowiłoby znaczącą ingerencję w prawo własności. Realizacja elementów zabezpieczających miejsca postojowe dla rowerów wynikać powinna z rzeczywistych potrzeb, możliwości (w tym ekonomicznych) oraz woli inwestora. Dla terenów usług U1 i U2 zawarty został obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (stojaków) - z uwagi na ogólną dostępność tych terenów. Teren U1 jest terenem gminnym - przeznaczonym w przyszłości do sprzedaży na cel zgodny z planem, teren U2 jest własnością prywatną. Również i w tym przypadku, ilość miejsc postojowych wynikać będzie z przyszłego charakteru usług - plan nie wskazuje rodzaju usług możliwych do realizacji, określa tylko stopień ich uciążliwości dla sąsiednich terenów mieszkaniowych (zakaz lokalizacji usług powodujących obniżenie standardów warunków mieszkaniowych na przyległych terenach) oraz z rzeczywistych potrzeb.
W przypadku wielu obiektów oraz terenów, ustawiane są stojaki dla rowerów, pomimo braku stosownych ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Również w przypadku terenów usługowych przy ul. Antczaka będzie możliwa realizacja miejsc postojowych dla rowerów.
 wyedytowano: 2014-03-01 22:47
aktywne od dnia: 2013-11-11 17:38
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook