Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie budowy drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do Kamionek

RT 20/2013                    

Toruń, 12 sierpnia 2013 r.

Pan Henryk Dygasiewicz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu

 

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym w celu wyłonienia wykonawcy dla inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej dla projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Chełmża z odgałęzieniem na Kamionki Małe” proszę o unieważnienie przedmiotowego postępowania ze względu na zawartość dokumentacji.

W projekcie uwzględniono budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Łysomicach (odcinek od km 3+560 do km 4+500) pomimo tego, że w miejscu przewidzianym na ścieżkę został wybudowany kilka lat temu chodnik o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 metry (liczonej z obrzeżami) wraz z oświetleniem. Nie ma więc zasadności przebudowy powyższego odcinka w związku z czym należy zmniejszyć zakres całej inwestycji właśnie o ten fragment liczący ok. 950 metrów bieżących. Korekta ta wpłynie znacząco na przedmiar robót budowlanych co wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla unieważnienia przetargu.

Przy dokonywaniu sugerowanej powyżej zmiany w projekcie należy rozważyć uwzględnienie niżej wymienionych uwag. Zdecydowana większość z poniższych korekt może zostać wprowadzona także w trakcie realizowania prac budowlanych z polecenia nadzoru inwestorskiego, gdyż nie są to zmiany mogące wpływać na konieczność zmiany decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

1. Należy zaktualizować projekt stałej organizacji ruchu, który zgodnie z treścią zatwierdzenia PZD 11/5547-02-06/10 winien być wprowadzony do dnia 31.12.2012 r.
W trakcie jego aktualizacji należy:

  • doprowadzić do zgodności oznakowania pionowego i poziomego z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.). Jako ciąg pieszo-rowerowy oznakowane zostały niektóre fragmenty chodnika o szerokości 2 metrów w przypadku gdy minimum wynosi 2,5 metra (przy dopuszczeniu ruchu pieszych oraz jednokierunkowego ruchu rowerów). Jako dwukierunkowa droga rowerowa zostały oznakowane fragmenty chodnika o szerokości 1,5 m, gdzie minimalna szerokość winna wynosić 2 m;
  • zaprojektować przy przejściach dla pieszych przejazdy rowerowe lub zamiennie zamiast przejść dla pieszych przejazdy rowerowe bądź zastosować taką organizację ruchu na skrzyżowaniu drogi rowerowej i jezdni, aby rowerzysta nie był zmuszany zsiadać z roweru, a projektowana infrastruktura zachowywała ciągłość;
  • rozważyć zastąpienie projektowanych szykan drogowych progami zwalniającymi dostosowanymi do potrzeb rowerzystów (na terenie gminy Łysomice) oraz zrezygnować ze względów bezpieczeństwa z szykan ustawionych bezpośrednio na drodze rowerowej/ciągu pieszo-rowerowym;
  • zrezygnować ze znaków B-9 zakaz jazdy rowerem – zaprojektowana infrastruktura ze względu na niskie parametry użytkowe nie uwzględnia potrzeb wszystkich rowerzystów oraz nie obsługuje wszystkich źródeł i celów podróży. Sposób jej zaprojektowania w niektórych miejscach (np. w pobliżu wyjazdów z posesji) wpływa na zmniejszenie wzajemnej widoczności rowerzysta – kierowca wyjeżdżającego pojazdu co będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu;
  • zrezygnować z wydzielania substandardowej infrastruktury rowerowej w terenie zabudowanym na zbyt wąskich chodnikach prowadzących na co dzień znaczny ruch pieszy.

2. Przyjęte wartości promieni łuków dla drogi rowerowej są w wielu miejscach zbyt małe by zapewnić bezpieczną i komfortową jazdę rowerem. W związku z tym wnioskuje się o polepszenie parametrów użytkowych drogi rowerowej poprzez wykonanie łuków o promieniu liczonym od wewnętrznej krawędzi drogi rowerowej wartości minimum 20 m, wskazane 30 m. W miejscach, w których zaprojektowano załamania pod kątem wnioskuje się o zastosowanie łuków poziomych. Rower, jak każdy pojazd skręca po łuku dlatego zastosowanie załamań pod kątem jest wysoce niewskazane. Łuki poziome o promieniu mniejszym niż 20m należy poszerzyć o 20% od wewnętrznej strony łuku. Przy promieniu mniejszym niż 10m zaleca się poszerzenie o 30%.

3. Należy ponownie przeanalizować przebieg infrastruktury rowerowej w obrębie skrzyżowań pod kątem dostępności wszystkich relacji podróży rowerem. Infrastruktura rowerowa winna w sposób czytelny obsługiwać wszystkie możliwe kierunki w obrębie skrzyżowania.

4. W miejscach przecięcia drogi dla rowerów ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi o nawierzchni innej niż nawierzchnia drogi dla rowerów należy utrzymać ciągłość niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów, wzmacniając w tych miejscach jej konstrukcję stosownie do przewidywanych obciążeń wynikających z ruchu poprzecznego. Jeśli nawierzchnia zjazdu jest inna niż nawierzchnia drogi dla rowerów, należy oddzielić drogę dla rowerów od zjazdu wtopionym krawężnikiem lub obrzeżem.
Art. 27 ust. 3 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nakazuje "Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi". W sytuacji, gdy droga dla rowerów jest przecięta zjazdem indywidualnym, kierujący może nie wiedzieć, że przekracza drogę dla rowerów (a musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu nią rowerzyście). Zaleca się również umieszczanie na zjeździe indywidualnym lub bezpośrednio obok na nawierzchni drogi dla rowerów znaków poziomych P-23 "rower", jednoznacznie identyfikujących tę część drogi.
W przypadku niektórych zjazdów publicznych, na których występuje intensywniejszy ruch pojazdów, należy wyznaczyć na nich przejazd rowerowy w ciągu drogi rowerowej.
Wyjątkowo nie jest wskazane (zaprojektowane w kilku miejscach) „kończenie” drogi rowerowej (C-13a) przed zjazdem publicznym i ponowne jej wyznaczenie za tym zjazdem (C-13). Takie rozwiązanie wyraźnie przeczy celowi projektu, tj. poprawie warunków ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa.

5.Wnioskuje się o zastosowanie nawierzchni asfaltowej na całej długości projektowanej trasy rowerowej ze względu na komfort jazdy oraz trwałość nawierzchni.

6. Proszę o dokładną analizę czy na skrzyżowaniach projektowanej drogi rowerowej i innych ogólnodostępnych dróg zachowany został tzw. trójkąt widoczności.

7. Należy przeanalizować zasadność montażu wszystkich uwzględnionych w projekcie barierek wygrodzeniowych U-12a. Z przekrojów poprzecznych wynika, że zbocza nasypów mają nachylenie 6%, nie są więc zbyt strome. Istnieje natomiast niebezpieczeństwo zahaczenia kierownicą roweru o barierę, co może mieć groźniejsze skutki niż zjazd z nasypu.
Tam gdzie nie zrezygnuje się z barier U-12a należy odsunąć je na min. 0,5m od krawędzi drogi rowerowej. Minimalna skrajnia określona w przepisach nie eliminuje możliwości zahaczenia kierownicą roweru o przeszkodę.

8. Wnioskuje się o wymalowanie linii krawędziowych na nieoświetlonej części trasy. Linie te mają zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się rowerem po zmroku ostrzegać o miejscach potencjalnie niebezpiecznych (zbyt ostry zakręt, przecięcie z jezdnią).

9. Na odcinku od km 7+600 do km 9+000 do wycięcia przeznaczono bardzo dużą liczbę drzew. Proszę o przeanalizowanie czy rzeczywiście jest to konieczne w zakładanej skali.

10. Na odcinku od km 14+040 do km 14+114 oraz na odcinku od km 4+452 do km 4+696 (sięgacz do Kamionek) infrastruktura rowerowa nie została zaprojektowana. Proszę ponownie przeanalizować możliwość wyznaczenia infrastruktury rowerowej na tych odcinkach.

Jako przedstawiciel stowarzyszenia działającego na rzecz powstawania odpowiedniej jakości infrastruktury rowerowej liczę na rzetelne przeanalizowanie treści powyższego pisma. Deklaruje jednocześnie, że stowarzyszenie Rowerowy Toruń jest w stanie przedłożyć pismo z uwagami szczegółowymi do przedmiotowego projektu rozszerzające ww. uwagi ogólne w trybie pilnym pod warunkiem, że zostaną one rzetelnie przez Państwo rozpatrzone.

Proszę o ustosunkowanie się do treści powyższego pisma mając na uwadze interes społeczny, aspekt finansowy, trwałość projektu oraz sensowność jego realizacji.


Z poważaniem
Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Załącznik graficzny:
Wycinki z projektu budowlano-wykonawczego przedstawiające projektowaną scieżkę rowerową w ciągu ul. Lipowej w Łysomicach oraz fotografie przedstawiające obecne zagospodarowanie pasa drogowego ul. Lipowej w Łysomicach: w miejscu zaprojektowanej ściezki znajduje sie wybudowany kilka lat temu chodnik o nawierzchni bitumicznej.

Do wiadomości:
1. Pan Mirosław Graczyk, Starostwa Powiatu Toruńskiego
2. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

 

Załącznik do pisma RT 20/2013z dnia 12 sierpnia 2013 r

Wycinek z projektu budowlano-wykonawczego - fragment ul. Lipowej na wysokości skrzyżowania z DW 552

Wycinek z projektu budowlano-wykonawczego - fragment ul. Lipowej w pobliżu skrzyżowania z drogą na Zakrzówko

Ul.Lipowa w Łysomicach, stan sierpień 2013 r. - w miejscu zaprojektowanej ścieżki znajduje się chodnik.

Ul.Lipowa w Łysomicach, stan sierpień 2013 r. - w miejscu zaprojektowanej ścieżki znajduje się chodnik.wyedytowano: 2013-08-14 21:38
aktywne od dnia: 2013-08-14 21:13
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
Czesław Karasiewicz, 2013-09-05 08:42:01
Interweniowałem w Gminie Łysomice w sprawie tego odcinka chodnika. Poinformowano mnie, że to będzie część zaplanowanej ścieżki rowerowej Toruń - Chełmża. Poza tym oświetlenie tej przyszłej ścieżki rowerowej jest zaprojektowana źle. Jadąc wieczorem są miejsc, gdzie intensywność światła jest duża, po czym wjeżdża się w miejsca całkowitej ciemności. Według mnie lampy na tak niskich słupach powinny być typu parkowego, z okrągłym kloszem. W Gminie słyszałem takie zdanie: „jest lepiej niż było”. Przy projektowaniu nie wiem dlaczego pominięto Ostaszewo, gdzie znajduje się strefa Ekonomiczna do której dojeżdża dużo pracowników na rowerach.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook