Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” w Toruniu

RT 02/2013

Toruń, 10 lutego 2013 r

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry”  w Toruniu

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu stowarzyszenie Rowerowy Toruń przedstawia uwagi odnośnie proponowanych zapisów kształtujących infrastrukturę rowerową na tym obszarze. Pomimo tego, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu termin konsultowania projektu minął dnia 6 lutego br. proszę o przeanalizowanie poniższych uwag
i wprowadzenie postulowanych przez stowarzyszenie zmian.

1. W projekcie mpzp zapisano:
„§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KD(G)1 ustala się:
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: (...) Pkt 6
ppkt d) dopuszcza się lokalizację drogi rowerowej”.

Postulowana zmiana: zastąpienie dla § 14 w punkcie 6 podpunkcie d) proponowanego zapisu sformułowaniem „obowiązek realizacji drogi rowerowej”.

Uzasadnienie: W ciągu ulicy Kraszewskiego ze względu na klasę drogi (główna), zapisy obowiązującego „Programu rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007-15” oraz zasad kształtowania odpowiedniej infrastruktury rowerowej budowa wydzielonej drogi rowerowej jest wysoce wskazana.

2. W projekcie mpzp zapisano:
„§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-KD(Z)2 ustala się:
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: (...)”.

Postulowana zmiana:  dopisanie do § 15 do punktu 6 podpunktu d): „dopuszcza się wydzielenie infrastruktury rowerowej”.

Uzasadnienie: Docelowe wydzielenie infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Sienkiewicza
(np. w postaci kontrapasa rowerowego lub jednokierunkowej drogi rowerowej) która umożliwiałaby podróż rowerem na relacji północ-południe byłoby wysoce wskazane gdyż stwarzałoby możliwość połączenia dwukierunkowej drogi rowerowej znajdującej się w ciągu ul. Mickiewicza oraz ul. Bydgoskiej z infrastrukturą rowerową istniejącą i planowaną w ciągu ulic Bema oraz Broniewskiego.

3. W projekcie mpzp zapisano:
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 63.05-KD(L)3 i 63.05-KD(L)4
ustala się: zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: (...)
pkt 6. (...) ppkt c) dopuszcza się realizację drogi rowerowej;”

Postulowana zmiana: wykreślenie z planu dla § 16. podpunktu c) z punktu 6 tj. dopuszczenia realizacji drogi rowerowej.

Uzasadnienie: W ciągu ulic Słowackiego oraz Matejki nie ma fizycznie przestrzeni na wydzielenie drogi rowerowej ze względu na historyczny układ jezdni, chodników oraz zieleni. Na drogach klasy lokalnej ruch rowerowy – poza nielicznymi wyjątkami – winien odbywać się po jezdni na zasadach ogólnych.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 63.05-ZL9 proszę o dodanie możliwości utworzenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej granicy obszaru 63.05-ZL9 łączącego Pl. Hoffmana z  terenem oznaczonym w projekcie symbolem 63.05-KDW6 co pozwoli na stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego łączącego Bydgoskie Przedmieście z Chełmińskim Przedmieściem na relacji południe-północ i północ-południe. Naszym zdaniem stworzenie takiego ciągu uniemożliwia projektowany zapis mpzp który brzmi:
„§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 63.05-ZL9 ustala się: (...)
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: (...)
b) zakaz zmiany ukształtowania terenu”.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 63.05-U4 proszę o wprowadzenie zapisu, który wymusi na właścicielach i zarządcach utrzymanie dostępności terenu od strony drogi wewnętrznej określonej w projekcie symbolem 63.05-KDW6 dla pieszych
i rowerzystów.

Uzasadnienie: Poprzez tereny oznaczone symbolami 63.05-U4 i 63.05-KDW6 przebiega popularna obecnie trasa podróży pieszych i rowerzystów na relacji Bydgoskie Przedmieście – Chełmińskie Przedmieście. Teren oznaczony symbolem 63.05-ZL9 ze względu na swój charakter (park leśny, ukształtowanie terenu, brak oświetlenia) nie jest alternatywą dla tej trasy.

6. Proszę o podjęcie działań zmierzających do określenia odpowiedniego normatywu dla miejsc parkingowych dla rowerów podobnie jak to jest określone dla miejsc postojowych dla samochodów. Zapis „postuluje się realizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaków)”, który pojawił się  dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 63.05-Ut/U1, 63.05-U/Ut2, 63.05-U3, 63.05-U4, 63.05-MW5, 63.05-KSp8 de facto nie jest dla nikogo wiążący i nie określa żadnych wskaźników ilościowych ani jakościowych. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń w pismach do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu wielokrotnie monitowało w tej sprawie bez rezultatu.

Proszę o informację w terminie określonym w KPA, czy przesłane niniejszym pismem uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry”. Zdaniem stowarzyszenia Rowerowy Toruń projekt zawiera poważne błędy, które w dłuższej perspektywie czasu mogą wpłynąć niekorzystnie na proces kształtowania ruchu rowerowego w granicach ww. planu oraz na terenach sąsiednich.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Do wiadomości
1. adresat
2. Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski
3. Radni Rady Miasta Torunia
4. a/a


Tekst planu LINK>>

Rysunek planu LINK>>


 wyedytowano: 2013-02-10 23:03
aktywne od dnia: 2013-02-10 22:53
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
asiao-o, 2013-03-26 09:52:00
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na powyższe pismo, więc przypomnieliśmy się stosownym mailem i w dniu wczorajszym (25.03) otrzymaliśmy również mailowo taką oto odpowiedz z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

"Dzień Dobry

W związku z przewidywanymi zmianami projektu mpzp, które będą wymagać ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu - nie odniesiono do wniesionych przez Państwa uwag. W dalszych pracach planistycznych uwagi te zostaną przeanalizowane, celem uwzględnienia w ustaleniach projektu planu. O wynikach tych prac poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

pozdrawiam Wojciech Cetkowski"
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook