Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest czwartek 23 listopada 2017
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 9/12                                                                                                       

Toruń, 06.07.2012 r.


Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu.


1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.11-U (p) 1, 59.11-U(p)/KP 2, 59.11-U(k) 3, 59.11-U(k) 4, 59.11-U(k) 5, 59.11-U(k) 6 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że inwestor nie ma obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów. Polityka wspierania transportu rowerowego przez samorząd lokalny winna opierać się na wielu płaszczyznach, w tym także na tworzeniu odpowiednich zapisów dotyczących parkingów dla rowerów we wszelkich możliwych aspektach. Warto zaznaczyć, że stworzenie miejsc parkingowych dla 10 rowerów wymaga przestrzeni jak dla 1 samochodu osobowego (montaż 5 bezpiecznych stojaków rowerowych) i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.11-KD(Z) 1  (ul. Skłodowskiej-Curie) prosimy o zrezygnowanie z zapisu „ścieżka rowerowa” w punkcie 6 (parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowanie terenu (minimalne)) i zastąpienie go zapisem „obustronna infrastruktura rowerowa”.

Uzasadnienie:
Ze względu na rolę, jaką w układzie transportowym pełni ulica Skłodowskiej-Curie, koniecznym jest zapewnienie możliwości podróżowania rowerem po obu stronach tej ulicy celem zapewnienia dostępności wszystkich źródeł i celów podróży co jest podstawową zasadą tworzenia infrastruktury rowerowej. Zapis ścieżka rowerowa jest wyjątkowo nieprecyzyjny. Ponadto autor/autorzy projektu mpzp nie zapoznali się z aktualnie realizowanym projektem przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku ul. Równinna-węzeł Chrzanowskiego pod kątem infrastruktury rowerowej.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 59.11-KD(L) 3a (ul. Bukowa) prosimy dopisać: konieczność realizacji infrastruktury rowerowej

Uzasadnienie:
Ze względu na funkcję jaka pełni ulica Bukowa – połączenie osiedla mieszkaniowego z ul. Skłodowską-Curie – i potencjalna duża możliwość wzrostu ruchu rowerowego na tej ulicy po zakończeniu przebudowy ul. Skłodowskiej-Curie celowym wydaje się narzucenie konieczności budowy infrastruktury rowerowej (w nieokreślonej formie, może to być droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub pasy rowerowe w jezdni). Brak takiego zapisu jest niezgodny z zapisami „Programu rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia”.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 59.11-KD(L) 3a (ul. Bukowa)  zrezygnować z możliwości projektowania drogi w przekroju 2x2.

Uzasadnienie:
Ze względu na przewidzianą klasę drogi (L) oraz sąsiadujący układ komunikacyjny (wielopasowa ul. Szosa Lubicka i ul. Olsztyńska, planowana Trasa Średnicowa) nie jest wskazana budowa kolejnej drogi o dużej przepustowości. Dopuszczenie możliwości układu 2x2 z jednoczesnym pominięciem zapisów o konieczności budowy infrastruktury rowerowej dowodzi, że autor/autorzy planu przy jego sporządzaniu nie kierowali się zasadami zrównoważonego transportu, a premiowali głównie indywidualny transport samochodu co ze względu na pogłębiający się problem kongestii i brak miejsc parkingowych jest działaniem krótkowzrocznym.

Prosimy również o nie ściąganie ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przed obowiązującym terminem składania uwag. Uwagi do powyższego planu mogą być składane do dnia 6.07.2012 tymczasem dokumenty w dniu dzisiejszym – 06.07.2012 - są już na stronie niedostępne.

Liczymy na uwzględnienie powyższych uwag. Przy sporządzaniu projektów kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prosimy o zwrócenie większej uwagi na zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Pomimo wielokrotnych uwag ze strony Stowarzyszania Rowerowy Toruń odnośnie zamieszczanych projektów mpzp, w dalszym ciągu zapisy dotyczące transportu rowerowego są marginalizowanie co będzie miało w przyszłości zasadniczy wpływ na warunki jazdy rowerem po Toruniu.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Załącznik:
Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 

Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

 

 


ODPOWIEDŹ


20 lipca 2012 r.

MPU-59.11I-UI-1/2012


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M.Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, projektowaną trasą średnicową, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowanym przedłużeniem ul. Olimpijskiej w Toruniu (uchwała nr 130/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007r.)

W nawiązaniu do uwag złożonych do w/w projektu planu, zawartych w piśnie z dnia 6 lipca 2012r. informuję, że zgodnie z zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w dniu 18 lipca br. uwagi te zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Torunia w sposób następujący:

Uwaga nr 1 - dotycząca wprowadzenie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie jak dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (wg załącznika) - na terenach przeznaczonych pod usługi podstawowe - 59.11-U(p) 1, usługi podstawowe i parkingi - 59.11-U(p)/KP 2 i : usługi komercyjne - 59.11-U(k) 3 - 6 - nie została uwzględniona.

Uzasadnienie - Większość terenów wskazanych w uwadze nie stanowi własności gminnej. Ustalenie w/w wskaźników stanowiłoby znaczącą ingerencję w prawo własności. Ponadto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia" (dokumencie wiążącym przy sporządzaniu planów miejscowych), nie przewidziano ustalania precyzyjnych wskaźników dla rowerowych miejsc postojowych.
W projekcie planu dla terenów przeznaczonych pod usługi, zostanie wprowadzony następujący zapis „postuluje się zabezpieczenie miejsc do parkowani dla rowerów"

Uwaga nr 2 - dotycząca rezygnacji z zapisu „ścieżka rowerowa" (pkt 6 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - minimalne) i zastąpienie go zapisem „obustronna infrastruktura rowerowa" dla pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej - Curie - 59.11- KD(Z) 1 - została uznana za bezzasadną.

Uzasadnienie - Ustalenia zawarte w pkt 6, zawierają minimalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej - Curie, w tym ścieżkę rowerową. Zatem w ramach zagospodarowania terenu drogi zbiorczej - 59.11- KD(Z) 1, konieczne jest zapewnienie jednej ścieżki rowerowej, a możliwa jest realizacja obustronnych ciągów komunikacji rowerowej. W ramach prowadzonej przebudowy w/w ulicy przewidziano wydzieloną ścieżkę rowerową wzdłuż północnej jezdni i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż południowej jezdni.

Uwaga nr 3 - dotycząca uzupełnienia zapisu w pasie drogowym ul. Bukowej - 59.11-KD(L) 3a. o konieczność realizacji infrastruktury rowerowej - została uwzględniona.
W zakresie minimalnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu 59.11-KD(L) 3a, wprowadzono zapis - ciąg pieszo - rowerowy.

Uwaga nr 4 - dotycząca rezygnacji z możliwości projektowania drogi w przekroju 2x2 - ul. Bukowej -59.11-KD(L) 3a. - nie została uwzględniona.

Uzasadnienie: Intencją zapisu dopuszczenia realizacji drogi w przekroju 2x2, była możliwość budowy ul. Bukowej w przekroju 2x2 przy skrzyżowaniach, jak to ma miejsce w przypadku przebudowy ul. M. Skłodowskiej - Curie. Analogiczny zapis dla odcinka ul. Bukowej, który nie jest objęty przedmiotowym projektem planu (pomiędzy Struga Toruńska a ul. Niesiołowskiego) jest ustalony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p (uchwała nr 130/07 Rady Miasta Torunia z dnia 2 sierpnia 2007r.).
Jednocześnie informuję, że, w związku z wprowadzoną zmianą w/w zapisów, przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie do 1 sierpnia do 30 sierpnia br.inż arch. Anna Stasiak
Z poważaniemwyedytowano: 2012-08-02 23:07
aktywne od dnia: 2012-08-01 22:59
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
Kornel, 2012-08-02 10:52:08
Witam
Bardzo cieszy mnie waleczność stowarzyszenia! W przypadku ulic Skłodowskiej i Bukowa w szczególności - jestem ich codziennym rowerowym użytkownikiem [dojazdy do pracy].
Życzę skuteczności i wytrwałości w reformowaniu naszych włodarzy!
sonienko, 2012-08-03 01:18:28
Ręce z gaciami opadają, młot pneumatyczny nie pomoże na tych "inż-ów".
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2016 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2017-01-10 20:14

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook